Use tgt_ prefix for binary target directories
[u/mrichter/AliRoot.git] / TPC / Makefile
CommitLineData
fe4da5cc 1############################### TPC Makefile ##################################
2
3# Include machine specific definitions
4
5include $(ALICE_ROOT)/conf/GeneralDef
6include $(ALICE_ROOT)/conf/MachineDef.$(ALICE_TARGET)
7
8PACKAGE = TPC
9
10# C++ sources
11
8c555625 12SRCS = AliTPC.cxx AliTPCv0.cxx AliTPCv1.cxx AliTPCv2.cxx \
13 AliTPCD.cxx AliTPCPRF2D.cxx AliTPCRF1D.cxx AliTPCParam.cxx
fe4da5cc 14
15# C++ Headers
16
17HDRS = $(SRCS:.cxx=.h) AliTPCSecGeo.h TPCLinkDef.h
18
19# Library dictionary
20
21DICT = TPCCint.cxx
22DICTH = $(DICT:.cxx=.h)
4adb943a 23DICTO = $(patsubst %.cxx,tgt_$(ALICE_TARGET)/%.o,$(DICT))
fe4da5cc 24
25# FORTRAN Objectrs
26
27FOBJS = $(FSRCS:.f=.o)
28
29# C Objects
30
31COBJS = $(CSRCS:.c=.o)
32
33# C++ Objects
34
4adb943a 35OBJS = $(patsubst %.cxx,tgt_$(ALICE_TARGET)/%.o,$(SRCS)) $(DICTO)
fe4da5cc 36
37# C++ compilation flags
38
39CXXFLAGS = $(CXXOPTS) -I$(ROOTSYS)/include -I. -I$(ALICE_ROOT)/include/
40
41# FORTRAN compilation flags
42
43FFLAGS = $(FOPT)
44
45##### TARGETS #####
46
47# Target
48
cb342460 49SLIBRARY = $(LIBDIR)/libTPC.$(SL)
fe4da5cc 50
51default: $(SLIBRARY)
52
cb342460 53$(LIBDIR)/libTPC.$(SL): $(OBJS)
fe4da5cc 54
55$(DICT): $(HDRS)
56
57depend: $(SRCS)
58
59TOCLEAN = $(OBJS) *Cint.h *Cint.cxx
60
61############################### General Macros ################################
62
63include $(ALICE_ROOT)/conf/GeneralMacros
64
65############################ Dependencies #####################################
66
9f84158c 67-include Make-depend