Update master to aliroot
[u/mrichter/AliRoot.git] / EPOS / epos167 / epos.incpar
1       parameter(maxdataDf=100,nbpf=30)
2       double precision xminDf,xmaxDf,xfitmin,xshmin,xggfit
3       common /parvar/ xminDf,xmaxDf,xfitmin,xshmin,xggfit
4      &               ,nmcxDf,nmcbDf,nptf,smaxDf,bmaxDf,sfshlim
5       common /fitpar/ numparDf,parDf(nbpf,4),numdataDf,numminDf,
6      &                datafitD(maxdataDF,3),fparDf,betac,betae
7       common /epspar/epscrw,epscrp,egyscr,iscreeni,epscrs,epscrx,epscrh
8      &,epscrv