New quenching algorithm.
[u/mrichter/AliRoot.git] / PYTHIA6 / libAliPythia6.pkg
1 SRCS= AliPythia.cxx AliGenPythia.cxx AliDecayerPythia.cxx \
2 AliGenPythiaEventHeader.cxx AliGenPythiaJets.cxx
3
4 HDRS= $(SRCS:.cxx=.h) 
5
6 DHDR:=AliPythia6LinkDef.h
7
8 EXPORT:=AliPythia.h AliDecayerPythia.h