]> git.uio.no Git - u/mrichter/AliRoot.git/blob - PYTHIA6/libAliPythia8.pkg
Next iteration on encoded pad status
[u/mrichter/AliRoot.git] / PYTHIA6 / libAliPythia8.pkg
1 ifneq ($(PYTHIA8),)
2         SRCS= AliPythia8.cxx
3         HDRS:= $(SRCS:.cxx=.h) 
4         DHDR:= AliPythia8LinkDef.h      
5         CINTFLAGS += -DWITHPYTHIA8      
6         EINCLUDE:= $(PYTHIA8)/include
7 endif