Pythia version 6.4.21
[u/mrichter/AliRoot.git] / PYTHIA6 / libpythia6.4.21.pkg
1 #-*- Mode: Makefile -*-
2 SRCS= pythia6.4.21/AliPythia64Rndm.cxx
3 HDRS= $(SRCS:.cxx=.h) 
4
5 DHDR:=pythia6.4.21/pythia64LinkDef.h
6
7 EXPORT:=
8
9 CSRCS:= \
10 pythia6.4.21/main.c pythia6.4.21/pythia6_common_address.c 
11
12
13 FSRCS:= \
14 pythia6.4.21/pythia6_common_block_address.F \
15 pythia6.4.21/tpythia6_called_from_cc.F\
16 pythia6.4.21/pythia-6.4.21.f \
17 pythia6.4.21/pydummy.f \
18 pythia6.4.21/pdf_alice.F        
19
20 ifeq (win32gcc,$(ALICE_TARGET))
21 PACKSOFLAGS:= $(SOFLAGS) -L$(ALICE_ROOT)/lib/tgt_$(ALICE_TARGET) \
22                          -lmicrocern -llhapdf
23 endif