c49efd3fd5b06fd02d89660e6f5f3ba8022dc287
[u/mrichter/AliRoot.git] / PYTHIA8 / libAliPythia8.pkg
1 SRCS= AliTPythia8.cxx AliPythia8.cxx AliDecayerPythia8.cxx
2 HDRS:= $(SRCS:.cxx=.h) 
3 DHDR:= AliPythia8LinkDef.h      
4 EINCLUDE:= PYTHIA8/pythia8140/include PYTHIA6
5 PACKCXXFLAGS    :=$(filter-out -Weffc++,$(CXXFLAGS))
6 PACKDCXXFLAGS   :=$(filter-out -Weffc++,$(CXXFLAGSNO))