In vmctest/gun:
[u/mrichter/AliRoot.git] / test / vmctest / gun / runtest2.sh
1 #!/bin/sh
2 # $Id$
3
4 # Script for reprocessing a given event number starting from saved random
5 # engine status files.
6 # Before running this script, you should run rungen.sh first.
7
8 NEVENTS=1
9 G4CONFIG="$ALICE_ROOT/test/vmctest/gun/g4Config2.C" 
10 RNDM_ROOT=$ALICE_ROOT/test/vmctest/gun/g4_ref/randomEvt4.root
11 RNDM_G4=$ALICE_ROOT/test/vmctest/gun/g4_ref/run0evt4.rndm
12 G4OUTDIR=g4
13
14 RUNG4=1
15
16 if [ "$RUNG4" = "1" ]; then 
17   rm -rf *.root *.dat *.log fort* hlt hough raw* recraw/*.root recraw/*.log
18   cp $RNDM_ROOT $RNDM_G4 .
19   aliroot -b -q  sim.C\($NEVENTS,\""$G4CONFIG"\"\)  2>&1 | tee sim.log
20   #aliroot -b -q rec.C      2>&1 | tee rec.log
21   rm -fr $G4OUTDIR
22   mkdir $G4OUTDIR
23   mv *.root *.log *.rndm GRP $G4OUTDIR
24   cp g4Config.C $G4OUTDIR
25 fi