kPsiPrimeJpsiDiElectron added
[u/mrichter/AliRoot.git] / PYTHIA8 / AliDecayerPythia8.cxx
index de72a8c..2f9a437 100644 (file)
@@ -67,7 +67,6 @@ void AliDecayerPythia8::Init()
     }
 
     TPythia8::Instance()->ReadString("310:onMode = off");
-    TPythia8::Instance()->ReadString("3122:onMode = off");
     TPythia8::Instance()->ReadString("3112:onMode = off");
     TPythia8::Instance()->ReadString("3212:onMode = off");
     TPythia8::Instance()->ReadString("3222:onMode = off");
@@ -529,13 +528,19 @@ void AliDecayerPythia8::ForceDecay()
        // Omega -> Lambda K
        TPythia8::Instance()->ReadString("3334:onMode = off");
        TPythia8::Instance()->ReadString("3334:onIfAll = 3122 321 ");
+    case kLambda:
+       // Lambda -> p pi-
+       TPythia8::Instance()->ReadString("3122:onMode = off");
+       TPythia8::Instance()->ReadString("3122:onIfAll = 2212 211 ");
     case kAll:
        break;
     case kNoDecay:
        TPythia8::Instance()->ReadString("HadronLevel:Decay = off");
        break;
     case kNoDecayHeavy:
+    case kNoDecayBeauty:
     case kNeutralPion:
+    case kPsiPrimeJpsiDiElectron: 
        break;
     }
 }
@@ -603,6 +608,9 @@ void AliDecayerPythia8::ForceHadronicD(Int_t optUse4Bodies)
     // for Lambda_c -> Delta++ K-
     TPythia8::Instance()->ReadString("2224:onMode = off");
     TPythia8::Instance()->ReadString("2224:onIfAll = 2212 211");
+    // for Lambda_c -> Lambda(1520) K-
+    TPythia8::Instance()->ReadString("3124:onMode = off");
+    TPythia8::Instance()->ReadString("3124:onIfAll = 2212 321");
 
 
     TPythia8::Instance()->ReadString("411:onMode = off");
@@ -613,9 +621,9 @@ void AliDecayerPythia8::ForceHadronicD(Int_t optUse4Bodies)
 
     // D+/- -> K pi pi 
     TPythia8::Instance()->ReadString("411:onIfMatch = 321 211 211");
-    // D+/- -> K K* pi
+    // D+/- -> K* pi
     TPythia8::Instance()->ReadString("411:onIfMatch = 313 211");
-    // D+/- -> K pi
+    // D0 -> K pi
     TPythia8::Instance()->ReadString("421:onIfMatch = 321 211");
 
     if (optUse4Bodies) {
@@ -623,6 +631,8 @@ void AliDecayerPythia8::ForceHadronicD(Int_t optUse4Bodies)
        TPythia8::Instance()->ReadString("421:onIfMatch = 321 211 211 211");
        // D0 -> K pi rho
        TPythia8::Instance()->ReadString("421:onIfMatch = 321 211 113");
+       // D0 -> K*0 pi pi
+       TPythia8::Instance()->ReadString("421:onIfMatch = 313 211 211");
     }
     
     // D_s -> K K*
@@ -634,8 +644,12 @@ void AliDecayerPythia8::ForceHadronicD(Int_t optUse4Bodies)
     TPythia8::Instance()->ReadString("4122:onIfMatch = 2212 313");
     // Lambda_c -> Delta K
     TPythia8::Instance()->ReadString("4122:onIfMatch = 2224 321");
+    // Lambda_c -> Lambda(1520) pi
+    TPythia8::Instance()->ReadString("4122:onIfMatch = 3124 211");
     // Lambda_c -> p K pi
     TPythia8::Instance()->ReadString("4122:onIfMatch = 2212 321 211");
+    // Lambda_c -> Lambda pi 
+    TPythia8::Instance()->ReadString("4122:onIfMatch = 3122 211");
 
 }