Update of the flat makefiles (J.-E. Revsbech)
[u/mrichter/AliRoot.git] / build / module.tpl
index 9850d24a22ed2d32dd803f4a61436e7605ca3517..af8fa2b48a67ece32f1c13b8317cf330e40842b5 100644 (file)
@@ -114,10 +114,12 @@ EXPORTFILES += $(@PACKAGE@EXPORTDEST)
 #The exportfiles only include if any!!
 
 ifdef @PACKAGE@EXPORT
-$(@PACKAGE@EXPORTDEST): $(patsubst %,@MODULE@/%,$(@PACKAGE@EXPORT))
+#$(@PACKAGE@EXPORTDEST): $(patsubst %,@MODULE@/%,$(@PACKAGE@EXPORT))
+
+$(@PACKAGE@EXPORTDEST): $(EXPORTDIR)/%.h: @MODULE@/%.h
          @echo "***** Copying file @MODULE@/$(notdir $@) to $@ *****"
          @[ -d $(dir $@) ] || mkdir $(dir $@)
-         cp @MODULE@/$(notdir $@) $@   
+         @cp @MODULE@/$(notdir $@) $@  
 endif
 
 $(@PACKAGE@LIB):$(@PACKAGE@O) $(@PACKAGE@DO) @MODULE@/module.mk
@@ -141,7 +143,6 @@ $(@PACKAGE@DO): $(@PACKAGE@DS)
 
 all-@PACKAGE@: $(@PACKAGE@LIB)
 
-
 depend-@PACKAGE@: $(@PACKAGE@DEP)
 
 # determination of object files
@@ -170,22 +171,22 @@ $(@PACKAGE@DDEP): $(@PACKAGE@DS)
                @(if [ ! -d '$(dir $@)' ]; then echo "***** Making directory $(dir $@) *****"; mkdir -p $(dir $@); fi;)
                @share/alibtool depend "$(@PACKAGE@ELIBSDIR) $(@PACKAGE@INC) $(DEPINC)  $<" > $@
 
-$(MODDIRO)/%.d: $(MODDIRS)/%.cxx $(EXPORTFILES)
+$(MODDIRO)/%.d: $(MODDIRS)/%.cxx 
                @echo "***** Making dependencies for $< *****";
                @(if [ ! -d '$(dir $@)' ]; then echo "***** Making directory $(dir $@) *****"; mkdir -p $(dir $@); fi;)
-               share/alibtool depend "$(@PACKAGE@ELIBSDIR) $(@PACKAGE@INC) $(DEPINC)  $<" > $@
-$(MODDIRO)/%.d: $(MODDIRS)/%.f $(EXPORTFILES)
+               @share/alibtool depend "$(@PACKAGE@ELIBSDIR) $(@PACKAGE@INC) $(DEPINC)  $<" > $@
+$(MODDIRO)/%.d: $(MODDIRS)/%.f
                @echo "***** Making dependencies for $< *****";
                @(if [ ! -d '$(dir $@)' ]; then echo "***** Making directory $(dir $@) *****"; mkdir -p $(dir $@); fi;)
-               share/alibtool dependF "$(@PACKAGE@ELIBSDIR) $(@PACKAGE@INC) $(DEPINC)  $<" > $@
-$(MODDIRO)/%.d: $(MODDIRS)/%.F  $(EXPORTFILES)
+               @share/alibtool dependF "$(@PACKAGE@ELIBSDIR) $(@PACKAGE@INC) $(DEPINC)  $<" > $@
+$(MODDIRO)/%.d: $(MODDIRS)/%.F
                @echo "***** Making dependencies for $< *****";
                @(if [ ! -d '$(dir $@)' ]; then echo "***** Making directory $(dir $@) *****"; mkdir -p $(dir $@); fi;)
                share/alibtool dependF "$(@PACKAGE@ELIBSDIR) $(@PACKAGE@INC) $(DEPINC)  $<" > $@
-$(MODDIRO)/%.d: $(MODDIRS)/%.c $(EXPORTFILES)
+$(MODDIRO)/%.d: $(MODDIRS)/%.c
                @echo "***** Making dependencies for $< *****";
                @(if [ ! -d '$(dir $@)' ]; then echo "***** Making directory $(dir $@) *****"; mkdir -p $(dir $@); fi;)
-               share/alibtool depend "$(@PACKAGE@ELIBSDIR) $(@PACKAGE@INC) $(DEPINC) $<" > $@
+               @share/alibtool depend "$(@PACKAGE@ELIBSDIR) $(@PACKAGE@INC) $(DEPINC) $<" > $@
 
 
 #Directory creation