Fixed generated merging macro for tokenizing "," instead of " "
authoragheata <agheata@f7af4fe6-9843-0410-8265-dc069ae4e863>
Tue, 13 Jul 2010 10:06:36 +0000 (10:06 +0000)
committeragheata <agheata@f7af4fe6-9843-0410-8265-dc069ae4e863>
Tue, 13 Jul 2010 10:06:36 +0000 (10:06 +0000)
ANALYSIS/AliAnalysisAlien.cxx

index 64e6ae7..a5bbc78 100644 (file)
@@ -2710,7 +2710,7 @@ void AliAnalysisAlien::WriteMergingMacro()
       out << "   TString outputFiles = \"" << fOutputFiles << "\";" << endl;
       out << "   TString mergeExcludes = \"" << fMergeExcludes << "\";" << endl;
       out << "   mergeExcludes += \"" << AliAnalysisManager::GetAnalysisManager()->GetExtraFiles() << "\";" << endl;
-      out << "   TObjArray *list = outputFiles.Tokenize(\" \");" << endl;
+      out << "   TObjArray *list = outputFiles.Tokenize(\",\");" << endl;
       out << "   TIter *iter = new TIter(list);" << endl;
       out << "   TObjString *str;" << endl;
       out << "   TString outputFile;" << endl;