method Raw2SDigits added
[u/mrichter/AliRoot.git] / PMD / AliPMDSDigits2Digits.C
2003-09-13 bnandimacros