Disable TProofLite checking
[u/mrichter/AliRoot.git] / PWG2 / FEMTOSCOPY / macros / AddTaskFemto.C
2010-01-14 akisielDisable TProofLite checking
2009-11-04 akisielMove to the CommoonFileName output
2009-10-23 akisielSelect configuration via argumen
2009-05-07 akisielProtecting against non-existing gProof
2009-05-04 akisielMake the macros run for PROOF and PROOFLite
2009-04-30 akisielAddTask macro for Femto code