Updated macro by J. Belikov
[u/mrichter/AliRoot.git] / TPC / AliTPCHits2SDigitsJCH.C
2002-04-04 kowal2New test macro by J.Chudoba