Enalrged size of char arrays
[u/mrichter/AliRoot.git] / VZERO / AliVZEROSurveyData.h
2007-04-16 cheynisSurvey data management