Neutron cuts according to FLUKA groups. (Ernesto Lopez Torres)