Improved version of V0 analysis (Yu.Belikov)

No match.