Method ReadNext moved to public (C.Cheshkov)

No match.