PWGPP-3, PWGPP-4, ATO-20, ATO-71 - Extended test to check integrity AliAnalysistask...