Initial commit 4.0.5-3
[usit-rt.git] / share / html / NoAuth / RichText / ckeditor / lang / bg.js
CommitLineData
84fb5b46
MKG
1\feff/*
2Copyright (c) 2003-2010, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
3For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
4*/
5
6CKEDITOR.lang.bg={dir:'ltr',editorTitle:'Rich text editor, %1, press ALT 0 for help.',toolbar:'Toolbar',editor:'Rich Text Editor',source:'Код',newPage:'Нова страница',save:'Запази',preview:'Предварителен изглед',cut:'Изрежи',copy:'Запамети',paste:'Вмъкни',print:'Печат',underline:'Подчертан',bold:'Удебелен',italic:'Курсив',selectAll:'Селектирай всичко',removeFormat:'Изтрий форматирането',strike:'Зачертан',subscript:'Индекс за база',superscript:'Индекс за степен',horizontalrule:'Вмъкни хоризонтална линия',pagebreak:'Вмъкни нов ред',unlink:'Изтрий връзка',undo:'Отмени',redo:'Повтори',common:{browseServer:'Разгледай сървъра',url:'Пълен път (URL)',protocol:'Протокол',upload:'Качи',uploadSubmit:'Прати към сървъра',image:'Изображение',flash:'Flash',form:'Формуляр',checkbox:'Поле за отметка',radio:'Поле за опция',textField:'Текстово поле',textarea:'Текстова област',hiddenField:'Скрито поле',button:'Бутон',select:'Падащо меню с опции',imageButton:'Бутон-изображение',notSet:'<не е настроен>',id:'Идентификатор',name:'Име',langDir:'посока на речта',langDirLtr:'От ляво на дясно',langDirRtl:'От дясно на ляво',langCode:'Код на езика',longDescr:'Описание на връзката',cssClass:'Клас от стиловите таблици',advisoryTitle:'Препоръчително заглавие',cssStyle:'Стил',ok:'ОК',cancel:'Отказ',close:'Close',preview:'Preview',generalTab:'General',advancedTab:'Подробности...',validateNumberFailed:'This value is not a number.',confirmNewPage:'Any unsaved changes to this content will be lost. Are you sure you want to load new page?',confirmCancel:'Some of the options have been changed. Are you sure to close the dialog?',options:'Options',target:'Target',targetNew:'New Window (_blank)',targetTop:'Topmost Window (_top)',targetSelf:'Same Window (_self)',targetParent:'Parent Window (_parent)',langDirLTR:'Left to Right (LTR)',langDirRTL:'Right to Left (RTL)',styles:'Style',cssClasses:'Stylesheet Classes',unavailable:'%1<span class="cke_accessibility">, unavailable</span>'},contextmenu:{options:'Context Menu Options'},specialChar:{toolbar:'Вмъкни специален символ',title:'Изберете специален символ',options:'Special Character Options'},link:{toolbar:'Добави/Редактирай връзка',other:'<друг>',menu:'Редактирай връзка',title:'Връзка',info:'Информация за връзката',target:'Цел',upload:'Качи',advanced:'Подробности...',type:'Вид на връзката',toUrl:'URL',toAnchor:'Котва в текущата страница',toEmail:'Е-поща',targetFrame:'<рамка>',targetPopup:'<дъщерен прозорец>',targetFrameName:'Име на целевия прозорец',targetPopupName:'Име на дъщерния прозорец',popupFeatures:'Параметри на дъщерния прозорец',popupResizable:'Resizable',popupStatusBar:'Поле за статус',popupLocationBar:'Поле за адрес',popupToolbar:'Панел с бутони',popupMenuBar:'Меню',popupFullScreen:'Голям екран (MS IE)',popupScrollBars:'Плъзгач',popupDependent:'Зависим (Netscape)',popupWidth:'Ширина',popupLeft:'Координати - X',popupHeight:'Височина',popupTop:'Координати - Y',id:'Id',langDir:'посока на речта',langDirLTR:'От ляво на дясно',langDirRTL:'От дясно на ляво',acccessKey:'Бърз клавиш',name:'Име',langCode:'посока на речта',tabIndex:'Ред на достъп',advisoryTitle:'Препоръчително заглавие',advisoryContentType:'Препоръчителен тип на съдържанието',cssClasses:'Клас от стиловите таблици',charset:'Тип на свързания ресурс',styles:'Стил',selectAnchor:'Изберете котва',anchorName:'По име на котвата',anchorId:'По идентификатор на елемент',emailAddress:'Адрес за е-поща',emailSubject:'Тема на писмото',emailBody:'Текст на писмото',noAnchors:'(Няма котви в текущия документ)',noUrl:'Моля, напишете пълния път (URL)',noEmail:'Моля, напишете адреса за е-поща'},anchor:{toolbar:'Добави/Редактирай котва',menu:'Параметри на котвата',title:'Параметри на котвата',name:'Име на котвата',errorName:'Моля, въведете име на котвата'},list:{numberedTitle:'Numbered List Properties',bulletedTitle:'Bulleted List Properties',type:'Type',start:'Start',validateStartNumber:'List start number must be a whole number.',circle:'Circle',disc:'Disc',square:'Square',none:'None',notset:'<not set>',armenian:'Armenian numbering',georgian:'Georgian numbering (an, ban, gan, etc.)',lowerRoman:'Lower Roman (i, ii, iii, iv, v, etc.)',upperRoman:'Upper Roman (I, II, III, IV, V, etc.)',lowerAlpha:'Lower Alpha (a, b, c, d, e, etc.)',upperAlpha:'Upper Alpha (A, B, C, D, E, etc.)',lowerGreek:'Lower Greek (alpha, beta, gamma, etc.)',decimal:'Decimal (1, 2, 3, etc.)',decimalLeadingZero:'Decimal leading zero (01, 02, 03, etc.)'},findAndReplace:{title:'Find and Replace',find:'Търси',replace:'Замести',findWhat:'Търси:',replaceWith:'Замести с:',notFoundMsg:'Указания текст не беше намерен.',matchCase:'Със същия регистър',matchWord:'Търси същата дума',matchCyclic:'Match cyclic',replaceAll:'Замести всички',replaceSuccessMsg:'%1 occurrence(s) replaced.'},table:{toolbar:'Таблица',title:'Параметри на таблицата',menu:'Параметри на таблицата',deleteTable:'Изтрий таблицата',rows:'Редове',columns:'Колони',border:'Размер на рамката',align:'Подравняване',alignLeft:'Ляво',alignCenter:'Център',alignRight:'Дясно',width:'Ширина',widthPx:'пиксели',widthPc:'проценти',widthUnit:'width unit',height:'Височина',cellSpace:'Разстояние между клетките',cellPad:'Отстъп на съдържанието в клетките',caption:'Заглавие',summary:'Резюме',headers:'Headers',headersNone:'None',headersColumn:'First column',headersRow:'First Row',headersBoth:'Both',invalidRows:'Number of rows must be a number greater than 0.',invalidCols:'Number of columns must be a number greater than 0.',invalidBorder:'Border size must be a number.',invalidWidth:'Table width must be a number.',invalidHeight:'Table height must be a number.',invalidCellSpacing:'Cell spacing must be a number.',invalidCellPadding:'Cell padding must be a number.',cell:{menu:'Cell',insertBefore:'Insert Cell Before',insertAfter:'Insert Cell After',deleteCell:'Изтрий клетките',merge:'Обедини клетките',mergeRight:'Merge Right',mergeDown:'Merge Down',splitHorizontal:'Split Cell Horizontally',splitVertical:'Split Cell Vertically',title:'Cell Properties',cellType:'Cell Type',rowSpan:'Rows Span',colSpan:'Columns Span',wordWrap:'Word Wrap',hAlign:'Horizontal Alignment',vAlign:'Vertical Alignment',alignTop:'Top',alignMiddle:'Middle',alignBottom:'Bottom',alignBaseline:'Baseline',bgColor:'Background Color',borderColor:'Border Color',data:'Data',header:'Header',yes:'Yes',no:'No',invalidWidth:'Cell width must be a number.',invalidHeight:'Cell height must be a number.',invalidRowSpan:'Rows span must be a whole number.',invalidColSpan:'Columns span must be a whole number.',chooseColor:'Choose'},row:{menu:'Row',insertBefore:'Insert Row Before',insertAfter:'Insert Row After',deleteRow:'Изтрий редовете'},column:{menu:'Column',insertBefore:'Insert Column Before',insertAfter:'Insert Column After',deleteColumn:'Изтрий колоните'}},button:{title:'Параметри на бутона',text:'Текст (Стойност)',type:'Тип',typeBtn:'Button',typeSbm:'Submit',typeRst:'Reset'},checkboxAndRadio:{checkboxTitle:'Параметри на полето за отметка',radioTitle:'Параметри на полето за опция',value:'Стойност',selected:'Отметнато'},form:{title:'Параметри на формуляра',menu:'Параметри на формуляра',action:'Действие',method:'Метод',encoding:'Encoding'},select:{title:'Параметри на падащото меню с опции',selectInfo:'Информация',opAvail:'Възможни опции',value:'Стойност',size:'Размер',lines:'линии',chkMulti:'Разрешено множествено селектиране',opText:'Текст',opValue:'Стойност',btnAdd:'Добави',btnModify:'Промени',btnUp:'Нагоре',btnDown:'Надолу',btnSetValue:'Настрой като избрана стойност',btnDelete:'Изтрий'},textarea:{title:'Параметри на текстовата област',cols:'Колони',rows:'Редове'},textfield:{title:'Параметри на текстовото-поле',name:'Име',value:'Стойност',charWidth:'Ширина на символите',maxChars:'Максимум символи',type:'Тип',typeText:'Текст',typePass:'Парола'},hidden:{title:'Параметри на скритото поле',name:'Име',value:'Стойност'},image:{title:'Параметри на изображението',titleButton:'Параметри на бутона-изображение',menu:'Параметри на изображението',infoTab:'Информация за изображението',btnUpload:'Прати към сървъра',upload:'Качи',alt:'Алтернативен текст',width:'Ширина',height:'Височина',lockRatio:'Запази пропорцията',unlockRatio:'Unlock Ratio',resetSize:'Възстанови размера',border:'Рамка',hSpace:'Хоризонтален отстъп',vSpace:'Вертикален отстъп',align:'Подравняване',alignLeft:'Ляво',alignRight:'Дясно',alertUrl:'Моля, въведете пълния път до изображението',linkTab:'Връзка',button2Img:'Do you want to transform the selected image button on a simple image?',img2Button:'Do you want to transform the selected image on a image button?',urlMissing:'Image source URL is missing.',validateWidth:'Width must be a whole number.',validateHeight:'Height must be a whole number.',validateBorder:'Border must be a whole number.',validateHSpace:'HSpace must be a whole number.',validateVSpace:'VSpace must be a whole number.'},flash:{properties:'Параметри на Flash обекта',propertiesTab:'Properties',title:'Параметри на Flash обекта',chkPlay:'Автоматично стартиране',chkLoop:'Ново стартиране след завършването',chkMenu:'Разрешено Flash меню',chkFull:'Allow Fullscreen',scale:'Оразмеряване',scaleAll:'Покажи целия обект',scaleNoBorder:'Без рамка',scaleFit:'Според мястото',access:'Script Access',accessAlways:'Always',accessSameDomain:'Same domain',accessNever:'Never',align:'Подравняване',alignLeft:'Ляво',alignAbsBottom:'Най-долу',alignAbsMiddle:'Точно по средата',alignBaseline:'По базовата линия',alignBottom:'Долу',alignMiddle:'По средата',alignRight:'Дясно',alignTextTop:'Върху текста',alignTop:'Отгоре',quality:'Quality',qualityBest:'Best',qualityHigh:'High',qualityAutoHigh:'Auto High',qualityMedium:'Medium',qualityAutoLow:'Auto Low',qualityLow:'Low',windowModeWindow:'Window',windowModeOpaque:'Opaque',windowModeTransparent:'Transparent',windowMode:'Window mode',flashvars:'Variables for Flash',bgcolor:'Цвят на фона',width:'Ширина',height:'Височина',hSpace:'Хоризонтален отстъп',vSpace:'Вертикален отстъп',validateSrc:'Моля, напишете пълния път (URL)',validateWidth:'Width must be a number.',validateHeight:'Height must be a number.',validateHSpace:'HSpace must be a number.',validateVSpace:'VSpace must be a number.'},spellCheck:{toolbar:'Провери правописа',title:'Spell Check',notAvailable:'Sorry, but service is unavailable now.',errorLoading:'Error loading application service host: %s.',notInDic:'Липсва в речника',changeTo:'Промени на',btnIgnore:'Игнорирай',btnIgnoreAll:'Игнорирай всички',btnReplace:'Замести',btnReplaceAll:'Замести всички',btnUndo:'Отмени',noSuggestions:'- Няма предложения -',progress:'Извършване на проверката за правопис...',noMispell:'Проверката за правопис завършена: не са открити правописни грешки',noChanges:'Проверката за правопис завършена: няма променени думи',oneChange:'Проверката за правопис завършена: една дума е променена',manyChanges:'Проверката за правопис завършена: %1 думи са променени',ieSpellDownload:'Инструментът за проверка на правопис не е инсталиран. Желаете ли да го инсталирате ?'},smiley:{toolbar:'Усмивка',title:'Добави усмивка',options:'Smiley Options'},elementsPath:{eleLabel:'Elements path',eleTitle:'%1 element'},numberedlist:'Нумериран списък',bulletedlist:'Ненумериран списък',indent:'Увеличи отстъпа',outdent:'Намали отстъпа',justify:{left:'Подравняване в ляво',center:'Подравнявне в средата',right:'Подравняване в дясно',block:'Двустранно подравняване'},blockquote:'Block Quote',clipboard:{title:'Вмъкни',cutError:'Настройките за сигурност на вашия бразуър не разрешават на редактора да изпълни изрязването. За целта използвайте клавиатурата (Ctrl/Cmd+X).',copyError:'Настройките за сигурност на вашия бразуър не разрешават на редактора да изпълни запаметяването. За целта използвайте клавиатурата (Ctrl/Cmd+C).',pasteMsg:'Вмъкнете тук съдъжанието с клавиатуарата (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>) и натиснете <STRONG>OK</STRONG>.',securityMsg:'Because of your browser security settings, the editor is not able to access your clipboard data directly. You are required to paste it again in this window.',pasteArea:'Paste Area'},pastefromword:{confirmCleanup:'The text you want to paste seems to be copied from Word. Do you want to clean it before pasting?',toolbar:'Вмъкни от MS Word',title:'Вмъкни от MS Word',error:'It was not possible to clean up the pasted data due to an internal error'},pasteText:{button:'Вмъкни като чист текст',title:'Вмъкни като чист текст'},templates:{button:'Шаблони',title:'Шаблони',options:'Template Options',insertOption:'Replace actual contents',selectPromptMsg:'Изберете шаблон <br>(текущото съдържание на редактора ще бъде загубено):',emptyListMsg:'(Няма дефинирани шаблони)'},showBlocks:'Show Blocks',stylesCombo:{label:'Стил',panelTitle:'Formatting Styles',panelTitle1:'Block Styles',panelTitle2:'Inline Styles',panelTitle3:'Object Styles'},format:{label:'Формат',panelTitle:'Формат',tag_p:'Нормален',tag_pre:'Форматиран',tag_address:'Адрес',tag_h1:'Заглавие 1',tag_h2:'Заглавие 2',tag_h3:'Заглавие 3',tag_h4:'Заглавие 4',tag_h5:'Заглавие 5',tag_h6:'Заглавие 6',tag_div:'Параграф (DIV)'},div:{title:'Create Div Container',toolbar:'Create Div Container',cssClassInputLabel:'Stylesheet Classes',styleSelectLabel:'Style',IdInputLabel:'Id',languageCodeInputLabel:' Language Code',inlineStyleInputLabel:'Inline Style',advisoryTitleInputLabel:'Advisory Title',langDirLabel:'Language Direction',langDirLTRLabel:'Left to Right (LTR)',langDirRTLLabel:'Right to Left (RTL)',edit:'Edit Div',remove:'Remove Div'},font:{label:'Шрифт',voiceLabel:'Font',panelTitle:'Шрифт'},fontSize:{label:'Размер',voiceLabel:'Font Size',panelTitle:'Размер'},colorButton:{textColorTitle:'Цвят на текста',bgColorTitle:'Цвят на фона',panelTitle:'Colors',auto:'По подразбиране',more:'Други цветове...'},colors:{'000':'Black',800000:'Maroon','8B4513':'Saddle Brown','2F4F4F':'Dark Slate Gray','008080':'Teal','000080':'Navy','4B0082':'Indigo',696969:'Dark Gray',B22222:'Fire Brick',A52A2A:'Brown',DAA520:'Golden Rod','006400':'Dark Green','40E0D0':'Turquoise','0000CD':'Medium Blue',800080:'Purple',808080:'Gray',F00:'Red',FF8C00:'Dark Orange',FFD700:'Gold','008000':'Green','0FF':'Cyan','00F':'Blue',EE82EE:'Violet',A9A9A9:'Dim Gray',FFA07A:'Light Salmon',FFA500:'Orange',FFFF00:'Yellow','00FF00':'Lime',AFEEEE:'Pale Turquoise',ADD8E6:'Light Blue',DDA0DD:'Plum',D3D3D3:'Light Grey',FFF0F5:'Lavender Blush',FAEBD7:'Antique White',FFFFE0:'Light Yellow',F0FFF0:'Honeydew',F0FFFF:'Azure',F0F8FF:'Alice Blue',E6E6FA:'Lavender',FFF:'White'},scayt:{title:'Spell Check As You Type',opera_title:'Not supported by Opera',enable:'Enable SCAYT',disable:'Disable SCAYT',about:'About SCAYT',toggle:'Toggle SCAYT',options:'Options',langs:'Languages',moreSuggestions:'More suggestions',ignore:'Ignore',ignoreAll:'Ignore All',addWord:'Add Word',emptyDic:'Dictionary name should not be empty.',optionsTab:'Options',allCaps:'Ignore All-Caps Words',ignoreDomainNames:'Ignore Domain Names',mixedCase:'Ignore Words with Mixed Case',mixedWithDigits:'Ignore Words with Numbers',languagesTab:'Languages',dictionariesTab:'Dictionaries',dic_field_name:'Dictionary name',dic_create:'Create',dic_restore:'Restore',dic_delete:'Delete',dic_rename:'Rename',dic_info:'Initially the User Dictionary is stored in a Cookie. However, Cookies are limited in size. When the User Dictionary grows to a point where it cannot be stored in a Cookie, then the dictionary may be stored on our server. To store your personal dictionary on our server you should specify a name for your dictionary. If you already have a stored dictionary, please type its name and click the Restore button.',aboutTab:'About'},about:{title:'About CKEditor',dlgTitle:'About CKEditor',moreInfo:'For licensing information please visit our web site:',copy:'Copyright &copy; $1. All rights reserved.'},maximize:'Maximize',minimize:'Minimize',fakeobjects:{anchor:'Anchor',flash:'Flash Animation',div:'Page Break',unknown:'Unknown Object'},resize:'Drag to resize',colordialog:{title:'Select color',options:'Color Options',highlight:'Highlight',selected:'Selected Color',clear:'Clear'},toolbarCollapse:'Collapse Toolbar',toolbarExpand:'Expand Toolbar',bidi:{ltr:'Text direction from left to right',rtl:'Text direction from right to left'}};