Dev to 4.0.11
[usit-rt.git] / share / html / NoAuth / RichText / ckeditor / lang / bg.js
CommitLineData
c36a7e1d
MKG
1/*
2Copyright (c) 2003-2013, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
84fb5b46
MKG
3For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
4*/
5
c36a7e1d 6CKEDITOR.lang.bg={dir:'ltr',editorTitle:'Текстов редактор за форматиран текст, %1',editorHelp:'натиснете ALT 0 за помощ',toolbars:'Ленти с инструменти',editor:'Текстов редактор за форматиран текст',source:'Източник',newPage:'Нова страница',save:'Запис',preview:'Преглед',cut:'Отрежи',copy:'Копирай',paste:'Вмъкни',print:'Печат',underline:'Подчертан',bold:'Удебелен',italic:'Наклонен',selectAll:'Избери всичко',removeFormat:'Премахване на форматирането',strike:'Зачертан текст',subscript:'Индексиран текст',superscript:'Суперскрипт',horizontalrule:'Вмъкване на хоризонтална линия',pagebreak:'Вмъкване на нова страница при печат',pagebreakAlt:'Разделяне на страници',unlink:'Премахни връзката',undo:'Възтанови',redo:'Връщане на предишен статус',common:{browseServer:'Избор от сървъра',url:'URL',protocol:'Протокол',upload:'Качване',uploadSubmit:'Изпращане към сървъра',image:'Снимка',flash:'Флаш',form:'Форма',checkbox:'Поле за избор',radio:'Радио бутон',textField:'Текстово поле',textarea:'Текстова зона',hiddenField:'Скрито поле',button:'Бутон',select:'Поле за избор',imageButton:'Бутон за снимка',notSet:'<не е избрано>',id:'ID',name:'Име',langDir:'Посока на езика',langDirLtr:'Ляво на дясно (ЛнД)',langDirRtl:'Дясно на ляво (ДнЛ)',langCode:'Код на езика',longDescr:'Уеб адрес за дълго описание',cssClass:'Класове за CSS',advisoryTitle:'Advisory Title',cssStyle:'Стил',ok:'ОК',cancel:'Отказ',close:'Затвори',preview:'Преглед',generalTab:'Общо',advancedTab:'Разширено',validateNumberFailed:'Тази стойност не е число',confirmNewPage:'Any unsaved changes to this content will be lost. Are you sure you want to load new page?',confirmCancel:'Some of the options have been changed. Are you sure to close the dialog?',options:'Опции',target:'Цел',targetNew:'Нов прозорец (_blank)',targetTop:'Горна позиция (_top)',targetSelf:'Текущия прозорец (_self)',targetParent:'Основен прозорец (_parent)',langDirLTR:'Ляво на дясно (ЛнД)',langDirRTL:'Дясно на ляво (ДнЛ)',styles:'Стил',cssClasses:'Класове за CSS',width:'Ширина',height:'Височина',align:'Подравняване',alignLeft:'Ляво',alignRight:'Дясно',alignCenter:'Център',alignTop:'Горе',alignMiddle:'По средата',alignBottom:'Долу',invalidValue:'Invalid value.',invalidHeight:'Височината трябва да е число.',invalidWidth:'Ширина требе да е число.',invalidCssLength:'Value specified for the "%1" field must be a positive number with or without a valid CSS measurement unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).',invalidHtmlLength:'Value specified for the "%1" field must be a positive number with or without a valid HTML measurement unit (px or %).',invalidInlineStyle:'Value specified for the inline style must consist of one or more tuples with the format of "name : value", separated by semi-colons.',cssLengthTooltip:'Enter a number for a value in pixels or a number with a valid CSS unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).',unavailable:'%1<span class="cke_accessibility">, unavailable</span>'},contextmenu:{options:'Опции на контекстното меню'},specialChar:{toolbar:'Вмъкване на специален знак',title:'Избор на специален знак',options:'Опции за специален знак'},link:{toolbar:'Връзка',other:'<друго>',menu:'Промяна на връзка',title:'Връзка',info:'Инфо за връзката',target:'Цел',upload:'Качване',advanced:'Разширено',type:'Тип на връзката',toUrl:'Уеб адрес',toAnchor:'Връзка към котва в текста',toEmail:'E-mail',targetFrame:'<frame>',targetPopup:'<изкачащ прозорец>',targetFrameName:'Име на целевият прозорец',targetPopupName:'Име на изкачащ прозорец',popupFeatures:'Функции на изкачащ прозорец',popupResizable:'Оразмеряем',popupStatusBar:'Статусна лента',popupLocationBar:'Лента с локацията',popupToolbar:'Лента с инструменти',popupMenuBar:'Лента за меню',popupFullScreen:'Цял екран (IE)',popupScrollBars:'Скролери',popupDependent:'Зависимост (Netscape)',popupLeft:'Лява позиция',popupTop:'Горна позиция',id:'ID',langDir:'Посока на езика',langDirLTR:'Ляво на Дясно (ЛнД)',langDirRTL:'Дясно на Ляво (ДнЛ)',acccessKey:'Ключ за достъп',name:'Име',langCode:'Код за езика',tabIndex:'Tab Index',advisoryTitle:'Advisory Title',advisoryContentType:'Advisory Content Type',cssClasses:'Класове за CSS',charset:'Linked Resource Charset',styles:'Стил',rel:'Връзка',selectAnchor:'Изберете котва',anchorName:'По име на котва',anchorId:'По ID на елемент',emailAddress:'E-mail aдрес',emailSubject:'Тема',emailBody:'Съдържание',noAnchors:'(No anchors available in the document)',noUrl:'Моля въведете URL адреса',noEmail:'Моля въведете e-mail aдрес'},anchor:{toolbar:'Котва',menu:'Промяна на котва',title:'Настройки на котва',name:'Име на котва',errorName:'Моля въведете име на котвата',remove:'Премахване на котва'},list:{numberedTitle:'Numbered List Properties',bulletedTitle:'Bulleted List Properties',type:'Тип',start:'Старт',validateStartNumber:'List start number must be a whole number.',circle:'Кръг',disc:'Диск',square:'Квадрат',none:'Няма',notset:'<не е указано>',armenian:'Арменско номериране',georgian:'Грузинско номериране (an, ban, gan, и т.н.)',lowerRoman:'Малки римски числа (i, ii, iii, iv, v и т.н.)',upperRoman:'Големи римски числа (I, II, III, IV, V и т.н.)',lowerAlpha:'Малки букви (а, б, в, г, д и т.н.)',upperAlpha:'Големи букви (А, Б, В, Г, Д и т.н.)',lowerGreek:'Малки гръцки букви (алфа, бета, гама и т.н.)',decimal:'Числа (1, 2, 3 и др.)',decimalLeadingZero:'Числа с водеща нула (01, 02, 03 и т.н.)'},findAndReplace:{title:'Търсене и препокриване',find:'Търсене',replace:'Препокриване',findWhat:'Търси за:',replaceWith:'Препокрива с:',notFoundMsg:'Указаният текст не е намерен.',findOptions:'Find Options',matchCase:'Съвпадение',matchWord:'Съвпадение с дума',matchCyclic:'Циклично съвпадение',replaceAll:'Препокрий всички',replaceSuccessMsg:'%1 occurrence(s) replaced.'},table:{toolbar:'Таблица',title:'Настройки на таблицата',menu:'Настройки на таблицата',deleteTable:'Изтриване на таблица',rows:'Редове',columns:'Колони',border:'Размер на рамката',widthPx:'пиксела',widthPc:'процент',widthUnit:'единица за ширина',cellSpace:'Разтояние между клетките',cellPad:'Отделяне на клетките',caption:'Заглавие',summary:'Обща информация',headers:'Хедъри',headersNone:'Няма',headersColumn:'Първа колона',headersRow:'Първи ред',headersBoth:'Заедно',invalidRows:'Броят редове трябва да е по-голям от 0.',invalidCols:'Броят колони трябва да е по-голям от 0.',invalidBorder:'Border size must be a number.',invalidWidth:'Table width must be a number.',invalidHeight:'Table height must be a number.',invalidCellSpacing:'Cell spacing must be a positive number.',invalidCellPadding:'Cell padding must be a positive number.',cell:{menu:'Клетка',insertBefore:'Вмъкване на клетка преди',insertAfter:'Вмъкване на клетка след',deleteCell:'Изтриване на клетки',merge:'Сливане на клетки',mergeRight:'Сливане в дясно',mergeDown:'Merge Down',splitHorizontal:'Split Cell Horizontally',splitVertical:'Split Cell Vertically',title:'Настройки на клетката',cellType:'Тип на клетката',rowSpan:'Rows Span',colSpan:'Columns Span',wordWrap:'Авто. пренос',hAlign:'Хоризонтално подравняване',vAlign:'Вертикално подравняване',alignBaseline:'Базова линия',bgColor:'Фон',borderColor:'Цвят на рамката',data:'Данни',header:'Хедър',yes:'Да',no:'Не',invalidWidth:'Cell width must be a number.',invalidHeight:'Cell height must be a number.',invalidRowSpan:'Rows span must be a whole number.',invalidColSpan:'Columns span must be a whole number.',chooseColor:'Изберете'},row:{menu:'Ред',insertBefore:'Insert Row Before',insertAfter:'Вмъкване на ред след',deleteRow:'Изтриване на редове'},column:{menu:'Колона',insertBefore:'Вмъкване на колона преди',insertAfter:'Вмъкване на колона след',deleteColumn:'Изтриване на колони'}},button:{title:'Настройки на бутона',text:'Текст (стойност)',type:'Тип',typeBtn:'Бутон',typeSbm:'Добави',typeRst:'Нулиране'},checkboxAndRadio:{checkboxTitle:'Checkbox Properties',radioTitle:'Настройки на радиобутон',value:'Стойност',selected:'Избрано'},form:{title:'Настройки на формата',menu:'Настройки на формата',action:'Действие',method:'Метод',encoding:'Кодиране'},select:{title:'Selection Field Properties',selectInfo:'Select Info',opAvail:'Налични опции',value:'Стойност',size:'Размер',lines:'линии',chkMulti:'Allow multiple selections',opText:'Текст',opValue:'Стойност',btnAdd:'Добави',btnModify:'Промени',btnUp:'На горе',btnDown:'На долу',btnSetValue:'Set as selected value',btnDelete:'Изтриване'},textarea:{title:'Опции за текстовата зона',cols:'Колони',rows:'Редове'},textfield:{title:'Настройки за текстово поле',name:'Име',value:'Стойност',charWidth:'Ширина на знаците',maxChars:'Макс. знаци',type:'Тип',typeText:'Текст',typePass:'Парола'},hidden:{title:'Настройки за скрито поле',name:'Име',value:'Стойност'},image:{title:'Настройки за снимка',titleButton:'Настойки за бутон за снимка',menu:'Настройки за снимка',infoTab:'Инфо за снимка',btnUpload:'Изпрати я на сървъра',upload:'Качване',alt:'Алтернативен текст',lockRatio:'Заключване на съотношението',resetSize:'Нулиране на размер',border:'Рамка',hSpace:'HSpace',vSpace:'VSpace',alertUrl:'Please type the image URL',linkTab:'Връзка',button2Img:'Do you want to transform the selected image button on a simple image?',img2Button:'Do you want to transform the selected image on a image button?',urlMissing:'Image source URL is missing.',validateBorder:'Border must be a whole number.',validateHSpace:'HSpace must be a whole number.',validateVSpace:'VSpace must be a whole number.'},flash:{properties:'Настройки за флаш',propertiesTab:'Настройки',title:'Настройки за флаш',chkPlay:'Авто. пускане',chkLoop:'Цикъл',chkMenu:'Enable Flash Menu',chkFull:'Allow Fullscreen',scale:'Scale',scaleAll:'Показва всичко',scaleNoBorder:'Без рамка',scaleFit:'Exact Fit',access:'Script Access',accessAlways:'Винаги',accessSameDomain:'Същият домейн',accessNever:'Никога',alignAbsBottom:'Abs Bottom',alignAbsMiddle:'Abs Middle',alignBaseline:'Baseline',alignTextTop:'Text Top',quality:'Качество',qualityBest:'Отлично',qualityHigh:'Високо',qualityAutoHigh:'Авто. високо',qualityMedium:'Средно',qualityAutoLow:'Авто. ниско',qualityLow:'Ниско',windowModeWindow:'Прозорец',windowModeOpaque:'Плътност',windowModeTransparent:'Прозрачност',windowMode:'Режим на прозореца',flashvars:'Променливи за Флаш',bgcolor:'Background color',hSpace:'HSpace',vSpace:'VSpace',validateSrc:'Уеб адреса не трябва да е празен.',validateHSpace:'HSpace must be a number.',validateVSpace:'VSpace must be a number.'},spellCheck:{toolbar:'Проверка на правопис',title:'Проверка на правопис',notAvailable:'Съжаляваме, но услугата не е достъпна за момента',errorLoading:'Error loading application service host: %s.',notInDic:'Не е в речника',changeTo:'Промени на',btnIgnore:'Игнорирай',btnIgnoreAll:'Игнорирай всичко',btnReplace:'Препокриване',btnReplaceAll:'Препокрий всичко',btnUndo:'Възтанови',noSuggestions:'- Няма препоръчани -',progress:'Проверява се правописа...',noMispell:'Spell check complete: No misspellings found',noChanges:'Spell check complete: No words changed',oneChange:'Spell check complete: One word changed',manyChanges:'Spell check complete: %1 words changed',ieSpellDownload:'Spell checker not installed. Do you want to download it now?'},smiley:{toolbar:'Усмивка',title:'Вмъкване на усмивка',options:'Опции за усмивката'},elementsPath:{eleLabel:'Път за елементите',eleTitle:'%1 елемент'},numberedlist:'Вмъкване/Премахване на номериран списък',bulletedlist:'Вмъкване/Премахване на точков списък',indent:'Увеличаване на отстъпа',outdent:'Намаляване на отстъпа',justify:{left:'Подравни в ляво',center:'Център',right:'Подравни в дясно',block:'Justify'},blockquote:'Блок за цитат',clipboard:{title:'Paste',cutError:'Настройките за сигурност на Вашия браузър не позволяват на редактора автоматично да изъплни действията за отрязване. Моля ползвайте клавиатурните команди за целта (ctrl+x).',copyError:"Your browser security settings don't permit the editor to automatically execute copying operations. Please use the keyboard for that (Ctrl/Cmd+C).",pasteMsg:'Please paste inside the following box using the keyboard (<strong>Ctrl/Cmd+V</strong>) and hit OK',securityMsg:'Because of your browser security settings, the editor is not able to access your clipboard data directly. You are required to paste it again in this window.',pasteArea:'Paste Area'},pastefromword:{confirmCleanup:'The text you want to paste seems to be copied from Word. Do you want to clean it before pasting?',toolbar:'Paste from Word',title:'Paste from Word',error:'It was not possible to clean up the pasted data due to an internal error'},pasteText:{button:'Paste as plain text',title:'Paste as Plain Text'},templates:{button:'Templates',title:'Content Templates',options:'Template Options',insertOption:'Replace actual contents',selectPromptMsg:'Please select the template to open in the editor',emptyListMsg:'(No templates defined)'},showBlocks:'Показва блокове',stylesCombo:{label:'Styles',panelTitle:'Formatting Styles',panelTitle1:'Block Styles',panelTitle2:'Inline Styles',panelTitle3:'Object Styles'},format:{label:'Format',panelTitle:'Paragraph Format',tag_p:'Normal',tag_pre:'Formatted',tag_address:'Address',tag_h1:'Heading 1',tag_h2:'Heading 2',tag_h3:'Heading 3',tag_h4:'Heading 4',tag_h5:'Heading 5',tag_h6:'Heading 6',tag_div:'Normal (DIV)'},div:{title:'Create Div Container',toolbar:'Create Div Container',cssClassInputLabel:'Stylesheet Classes',styleSelectLabel:'Стил',IdInputLabel:'ID',languageCodeInputLabel:' Код на езика',inlineStyleInputLabel:'Inline Style',advisoryTitleInputLabel:'Advisory Title',langDirLabel:'Language Direction',langDirLTRLabel:'Left to Right (LTR)',langDirRTLLabel:'Right to Left (RTL)',edit:'Промяна на Div',remove:'Премахване на Div'},iframe:{title:'IFrame настройки',toolbar:'IFrame',noUrl:'Please type the iframe URL',scrolling:'Enable scrollbars',border:'Show frame border'},font:{label:'Шрифт',voiceLabel:'Шрифт',panelTitle:'Име на шрифт'},fontSize:{label:'Размер',voiceLabel:'Размер на шрифт',panelTitle:'Размер на шрифт'},colorButton:{textColorTitle:'Цвят на шрифт',bgColorTitle:'Фонов цвят',panelTitle:'Цветове',auto:'Автоматично',more:'Още цветове'},colors:{'000':'Черно',800000:'Кестеняво','8B4513':'Светлокафяво','2F4F4F':'Dark Slate Gray','008080':'Teal','000080':'Navy','4B0082':'Индиго',696969:'Тъмно сиво',B22222:'Огнено червено',A52A2A:'Кафяво',DAA520:'Златисто','006400':'Тъмно зелено','40E0D0':'Тюркуазено','0000CD':'Средно синьо',800080:'Пурпурно',808080:'Сиво',F00:'Червено',FF8C00:'Тъмно оранжево',FFD700:'Златно','008000':'Зелено','0FF':'Светло синьо','00F':'Blue',EE82EE:'Violet',A9A9A9:'Dim Gray',FFA07A:'Light Salmon',FFA500:'Orange',FFFF00:'Yellow','00FF00':'Lime',AFEEEE:'Pale Turquoise',ADD8E6:'Light Blue',DDA0DD:'Plum',D3D3D3:'Light Grey',FFF0F5:'Lavender Blush',FAEBD7:'Antique White',FFFFE0:'Light Yellow',F0FFF0:'Honeydew',F0FFFF:'Azure',F0F8FF:'Alice Blue',E6E6FA:'Lavender',FFF:'White'},scayt:{title:'Spell Check As You Type',opera_title:'Not supported by Opera',enable:'Enable SCAYT',disable:'Disable SCAYT',about:'About SCAYT',toggle:'Toggle SCAYT',options:'Options',langs:'Languages',moreSuggestions:'More suggestions',ignore:'Ignore',ignoreAll:'Ignore All',addWord:'Add Word',emptyDic:'Dictionary name should not be empty.',noSuggestions:'Няма предложения',optionsTab:'Options',allCaps:'Ignore All-Caps Words',ignoreDomainNames:'Ignore Domain Names',mixedCase:'Ignore Words with Mixed Case',mixedWithDigits:'Игнорирани думи и цифри',languagesTab:'Езици',dictionariesTab:'Речници',dic_field_name:'Име на речнк',dic_create:'Нов',dic_restore:'Възтановяване',dic_delete:'Изтриване',dic_rename:'Преименуване',dic_info:'Initially the User Dictionary is stored in a Cookie. However, Cookies are limited in size. When the User Dictionary grows to a point where it cannot be stored in a Cookie, then the dictionary may be stored on our server. To store your personal dictionary on our server you should specify a name for your dictionary. If you already have a stored dictionary, please type its name and click the Restore button.',aboutTab:'Относно'},about:{title:'Относно CKEditor',dlgTitle:'Относно CKEditor',help:'Проверете $1 за помощ.',userGuide:"CKEditor User's Guide",moreInfo:'За лицензионна информация моля посетете сайта ни:',copy:'Copyright &copy; $1. All rights reserved.'},maximize:'Максимизиране',minimize:'Минимизиране',fakeobjects:{anchor:'Кука',flash:'Флаш анимация',iframe:'IFrame',hiddenfield:'Скрито поле',unknown:'Неизвестен обект'},resize:'Влачете за да оразмерите',colordialog:{title:'Изберете цвят',options:'Цветови опции',highlight:'Осветяване',selected:'Изберете цвят',clear:'Изчистване'},toolbarCollapse:'Свиване на лентата с инструменти',toolbarExpand:'Разширяване на лентата с инструменти',toolbarGroups:{document:'Документ',clipboard:'Clipboard/Undo',editing:'Промяна',forms:'Форми',basicstyles:'Базови стилове',paragraph:'Параграф',links:'Връзки',insert:'Вмъкване',styles:'Стилове',colors:'Цветове',tools:'Инструменти'},bidi:{ltr:'Text direction from left to right',rtl:'Text direction from right to left'},docprops:{label:'Настройки на документа',title:'Настройки на документа',design:'Дизайн',meta:'Мета етикети',chooseColor:'Изберете',other:'Други...',docTitle:'Заглавие на страницата',charset:'Кодова таблица',charsetOther:'Друга кодова таблица',charsetASCII:'ASCII',charsetCE:'Централна европейска',charsetCT:'Китайски традиционен',charsetCR:'Cyrillic',charsetGR:'Greek',charsetJP:'Japanese',charsetKR:'Korean',charsetTR:'Turkish',charsetUN:'Unicode (UTF-8)',charsetWE:'Western European',docType:'Document Type Heading',docTypeOther:'Other Document Type Heading',xhtmlDec:'Include XHTML Declarations',bgColor:'Background Color',bgImage:'Background Image URL',bgFixed:'Non-scrolling (Fixed) Background',txtColor:'Text Color',margin:'Page Margins',marginTop:'Top',marginLeft:'Left',marginRight:'Right',marginBottom:'Bottom',metaKeywords:'Document Indexing Keywords (comma separated)',metaDescription:'Document Description',metaAuthor:'Author',metaCopyright:'Copyright',previewHtml:'<p>This is some <strong>sample text</strong>. You are using <a href="javascript:void(0)">CKEditor</a>.</p>'}};