Initial commit 4.0.5-3
[usit-rt.git] / share / html / NoAuth / RichText / ckeditor / lang / et.js
CommitLineData
84fb5b46
MKG
1\feff/*
2Copyright (c) 2003-2010, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
3For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
4*/
5
6CKEDITOR.lang.et={dir:'ltr',editorTitle:'Rich text editor, %1, press ALT 0 for help.',toolbar:'Toolbar',editor:'Rich Text Editor',source:'Lähtekood',newPage:'Uus leht',save:'Salvesta',preview:'Eelvaade',cut:'Lõika',copy:'Kopeeri',paste:'Kleebi',print:'Prindi',underline:'Allajoonitud',bold:'Paks',italic:'Kursiiv',selectAll:'Vali kõik',removeFormat:'Eemalda vorming',strike:'Läbijoonitud',subscript:'Allindeks',superscript:'Ülaindeks',horizontalrule:'Sisesta horisontaaljoon',pagebreak:'Sisesta lehevahetuskoht',unlink:'Eemalda link',undo:'Võta tagasi',redo:'Korda toimingut',common:{browseServer:'Sirvi serverit',url:'URL',protocol:'Protokoll',upload:'Lae üles',uploadSubmit:'Saada serverissee',image:'Pilt',flash:'Flash',form:'Vorm',checkbox:'Märkeruut',radio:'Raadionupp',textField:'Tekstilahter',textarea:'Tekstiala',hiddenField:'Varjatud lahter',button:'Nupp',select:'Valiklahter',imageButton:'Piltnupp',notSet:'<määramata>',id:'Id',name:'Nimi',langDir:'Keele suund',langDirLtr:'Vasakult paremale (LTR)',langDirRtl:'Paremalt vasakule (RTL)',langCode:'Keele kood',longDescr:'Pikk kirjeldus URL',cssClass:'Stiilistiku klassid',advisoryTitle:'Juhendav tiitel',cssStyle:'Laad',ok:'OK',cancel:'Loobu',close:'Close',preview:'Preview',generalTab:'General',advancedTab:'Täpsemalt',validateNumberFailed:'This value is not a number.',confirmNewPage:'Any unsaved changes to this content will be lost. Are you sure you want to load new page?',confirmCancel:'Some of the options have been changed. Are you sure to close the dialog?',options:'Options',target:'Target',targetNew:'New Window (_blank)',targetTop:'Topmost Window (_top)',targetSelf:'Same Window (_self)',targetParent:'Parent Window (_parent)',langDirLTR:'Left to Right (LTR)',langDirRTL:'Right to Left (RTL)',styles:'Style',cssClasses:'Stylesheet Classes',unavailable:'%1<span class="cke_accessibility">, unavailable</span>'},contextmenu:{options:'Context Menu Options'},specialChar:{toolbar:'Sisesta erimärk',title:'Vali erimärk',options:'Special Character Options'},link:{toolbar:'Sisesta link / Muuda linki',other:'<muu>',menu:'Muuda linki',title:'Link',info:'Lingi info',target:'Sihtkoht',upload:'Lae üles',advanced:'Täpsemalt',type:'Lingi tüüp',toUrl:'URL',toAnchor:'Ankur sellel lehel',toEmail:'E-post',targetFrame:'<raam>',targetPopup:'<hüpikaken>',targetFrameName:'Sihtmärk raami nimi',targetPopupName:'Hüpikakna nimi',popupFeatures:'Hüpikakna omadused',popupResizable:'Resizable',popupStatusBar:'Olekuriba',popupLocationBar:'Aadressiriba',popupToolbar:'Tööriistariba',popupMenuBar:'Menüüriba',popupFullScreen:'Täisekraan (IE)',popupScrollBars:'Kerimisribad',popupDependent:'Sõltuv (Netscape)',popupWidth:'Laius',popupLeft:'Vasak asukoht',popupHeight:'Kõrgus',popupTop:'Ülemine asukoht',id:'Id',langDir:'Keele suund',langDirLTR:'Vasakult paremale (LTR)',langDirRTL:'Paremalt vasakule (RTL)',acccessKey:'Juurdepääsu võti',name:'Nimi',langCode:'Keele suund',tabIndex:'Tab indeks',advisoryTitle:'Juhendav tiitel',advisoryContentType:'Juhendava sisu tüüp',cssClasses:'Stiilistiku klassid',charset:'Lingitud ressurssi märgistik',styles:'Laad',selectAnchor:'Vali ankur',anchorName:'Ankru nime järgi',anchorId:'Elemendi id järgi',emailAddress:'E-posti aadress',emailSubject:'Sõnumi teema',emailBody:'Sõnumi tekst',noAnchors:'(Selles dokumendis ei ole ankruid)',noUrl:'Palun kirjuta lingi URL',noEmail:'Palun kirjuta E-Posti aadress'},anchor:{toolbar:'Sisesta ankur / Muuda ankrut',menu:'Ankru omadused',title:'Ankru omadused',name:'Ankru nimi',errorName:'Palun sisest ankru nimi'},list:{numberedTitle:'Numbered List Properties',bulletedTitle:'Bulleted List Properties',type:'Type',start:'Start',validateStartNumber:'List start number must be a whole number.',circle:'Circle',disc:'Disc',square:'Square',none:'None',notset:'<not set>',armenian:'Armenian numbering',georgian:'Georgian numbering (an, ban, gan, etc.)',lowerRoman:'Lower Roman (i, ii, iii, iv, v, etc.)',upperRoman:'Upper Roman (I, II, III, IV, V, etc.)',lowerAlpha:'Lower Alpha (a, b, c, d, e, etc.)',upperAlpha:'Upper Alpha (A, B, C, D, E, etc.)',lowerGreek:'Lower Greek (alpha, beta, gamma, etc.)',decimal:'Decimal (1, 2, 3, etc.)',decimalLeadingZero:'Decimal leading zero (01, 02, 03, etc.)'},findAndReplace:{title:'Otsi ja asenda',find:'Otsi',replace:'Asenda',findWhat:'Leia mida:',replaceWith:'Asenda millega:',notFoundMsg:'Valitud teksti ei leitud.',matchCase:'Erista suur- ja väiketähti',matchWord:'Otsi terviklike sõnu',matchCyclic:'Match cyclic',replaceAll:'Asenda kõik',replaceSuccessMsg:'%1 occurrence(s) replaced.'},table:{toolbar:'Tabel',title:'Tabeli atribuudid',menu:'Tabeli atribuudid',deleteTable:'Kustuta tabel',rows:'Read',columns:'Veerud',border:'Joone suurus',align:'Joondus',alignLeft:'Vasak',alignCenter:'Kesk',alignRight:'Parem',width:'Laius',widthPx:'pikslit',widthPc:'protsenti',widthUnit:'width unit',height:'Kõrgus',cellSpace:'Lahtri vahe',cellPad:'Lahtri täidis',caption:'Tabeli tiitel',summary:'Kokkuvõte',headers:'Headers',headersNone:'None',headersColumn:'First column',headersRow:'First Row',headersBoth:'Both',invalidRows:'Number of rows must be a number greater than 0.',invalidCols:'Number of columns must be a number greater than 0.',invalidBorder:'Border size must be a number.',invalidWidth:'Table width must be a number.',invalidHeight:'Table height must be a number.',invalidCellSpacing:'Cell spacing must be a number.',invalidCellPadding:'Cell padding must be a number.',cell:{menu:'Lahter',insertBefore:'Sisesta lahter enne',insertAfter:'Sisesta lahter peale',deleteCell:'Eemalda lahtrid',merge:'Ühenda lahtrid',mergeRight:'Ühenda paremale',mergeDown:'Ühenda alla',splitHorizontal:'Poolita lahter horisontaalselt',splitVertical:'Poolita lahter vertikaalselt',title:'Cell Properties',cellType:'Cell Type',rowSpan:'Rows Span',colSpan:'Columns Span',wordWrap:'Word Wrap',hAlign:'Horizontal Alignment',vAlign:'Vertical Alignment',alignTop:'Top',alignMiddle:'Middle',alignBottom:'Bottom',alignBaseline:'Baseline',bgColor:'Background Color',borderColor:'Border Color',data:'Data',header:'Header',yes:'Yes',no:'No',invalidWidth:'Cell width must be a number.',invalidHeight:'Cell height must be a number.',invalidRowSpan:'Rows span must be a whole number.',invalidColSpan:'Columns span must be a whole number.',chooseColor:'Choose'},row:{menu:'Rida',insertBefore:'Sisesta rida enne',insertAfter:'Sisesta rida peale',deleteRow:'Eemalda read'},column:{menu:'Veerg',insertBefore:'Sisesta veerg enne',insertAfter:'Sisesta veerg peale',deleteColumn:'Eemalda veerud'}},button:{title:'Nupu omadused',text:'Tekst (väärtus)',type:'Tüüp',typeBtn:'Nupp',typeSbm:'Saada',typeRst:'Lähtesta'},checkboxAndRadio:{checkboxTitle:'Märkeruudu omadused',radioTitle:'Raadionupu omadused',value:'Väärtus',selected:'Valitud'},form:{title:'Vormi omadused',menu:'Vormi omadused',action:'Toiming',method:'Meetod',encoding:'Encoding'},select:{title:'Valiklahtri omadused',selectInfo:'Info',opAvail:'Võimalikud valikud',value:'Väärtus',size:'Suurus',lines:'ridu',chkMulti:'Võimalda mitu valikut',opText:'Tekst',opValue:'Väärtus',btnAdd:'Lisa',btnModify:'Muuda',btnUp:'Üles',btnDown:'Alla',btnSetValue:'Sea valitud olekuna',btnDelete:'Kustuta'},textarea:{title:'Tekstiala omadused',cols:'Veerge',rows:'Ridu'},textfield:{title:'Tekstilahtri omadused',name:'Nimi',value:'Väärtus',charWidth:'Laius (tähemärkides)',maxChars:'Maksimaalselt tähemärke',type:'Tüüp',typeText:'Tekst',typePass:'Parool'},hidden:{title:'Varjatud lahtri omadused',name:'Nimi',value:'Väärtus'},image:{title:'Pildi atribuudid',titleButton:'Piltnupu omadused',menu:'Pildi atribuudid',infoTab:'Pildi info',btnUpload:'Saada serverissee',upload:'Lae üles',alt:'Alternatiivne tekst',width:'Laius',height:'Kõrgus',lockRatio:'Lukusta kuvasuhe',unlockRatio:'Unlock Ratio',resetSize:'Lähtesta suurus',border:'Joon',hSpace:'H. vaheruum',vSpace:'V. vaheruum',align:'Joondus',alignLeft:'Vasak',alignRight:'Paremale',alertUrl:'Palun kirjuta pildi URL',linkTab:'Link',button2Img:'Do you want to transform the selected image button on a simple image?',img2Button:'Do you want to transform the selected image on a image button?',urlMissing:'Image source URL is missing.',validateWidth:'Width must be a whole number.',validateHeight:'Height must be a whole number.',validateBorder:'Border must be a whole number.',validateHSpace:'HSpace must be a whole number.',validateVSpace:'VSpace must be a whole number.'},flash:{properties:'Flash omadused',propertiesTab:'Properties',title:'Flash omadused',chkPlay:'Automaatne start ',chkLoop:'Korduv',chkMenu:'Võimalda flash menüü',chkFull:'Allow Fullscreen',scale:'Mastaap',scaleAll:'Näita kõike',scaleNoBorder:'Äärist ei ole',scaleFit:'Täpne sobivus',access:'Script Access',accessAlways:'Always',accessSameDomain:'Same domain',accessNever:'Never',align:'Joondus',alignLeft:'Vasak',alignAbsBottom:'Abs alla',alignAbsMiddle:'Abs keskele',alignBaseline:'Baasjoonele',alignBottom:'Alla',alignMiddle:'Keskele',alignRight:'Paremale',alignTextTop:'Tekstit üles',alignTop:'Üles',quality:'Quality',qualityBest:'Best',qualityHigh:'High',qualityAutoHigh:'Auto High',qualityMedium:'Medium',qualityAutoLow:'Auto Low',qualityLow:'Low',windowModeWindow:'Window',windowModeOpaque:'Opaque',windowModeTransparent:'Transparent',windowMode:'Window mode',flashvars:'Variables for Flash',bgcolor:'Tausta värv',width:'Laius',height:'Kõrgus',hSpace:'H. vaheruum',vSpace:'V. vaheruum',validateSrc:'Palun kirjuta lingi URL',validateWidth:'Width must be a number.',validateHeight:'Height must be a number.',validateHSpace:'HSpace must be a number.',validateVSpace:'VSpace must be a number.'},spellCheck:{toolbar:'Kontrolli õigekirja',title:'Spell Check',notAvailable:'Sorry, but service is unavailable now.',errorLoading:'Error loading application service host: %s.',notInDic:'Puudub sõnastikust',changeTo:'Muuda',btnIgnore:'Ignoreeri',btnIgnoreAll:'Ignoreeri kõiki',btnReplace:'Asenda',btnReplaceAll:'Asenda kõik',btnUndo:'Võta tagasi',noSuggestions:'- Soovitused puuduvad -',progress:'Toimub õigekirja kontroll...',noMispell:'Õigekirja kontroll sooritatud: õigekirjuvigu ei leitud',noChanges:'Õigekirja kontroll sooritatud: ühtegi sõna ei muudetud',oneChange:'Õigekirja kontroll sooritatud: üks sõna muudeti',manyChanges:'Õigekirja kontroll sooritatud: %1 sõna muudetud',ieSpellDownload:'Õigekirja kontrollija ei ole installeeritud. Soovid sa selle alla laadida?'},smiley:{toolbar:'Emotikon',title:'Sisesta emotikon',options:'Smiley Options'},elementsPath:{eleLabel:'Elements path',eleTitle:'%1 element'},numberedlist:'Nummerdatud loetelu',bulletedlist:'Punktiseeritud loetelu',indent:'Suurenda taanet',outdent:'Vähenda taanet',justify:{left:'Vasakjoondus',center:'Keskjoondus',right:'Paremjoondus',block:'Rööpjoondus'},blockquote:'Blokktsitaat',clipboard:{title:'Kleebi',cutError:'Sinu veebisirvija turvaseaded ei luba redaktoril automaatselt lõigata. Palun kasutage selleks klaviatuuri klahvikombinatsiooni (Ctrl/Cmd+X).',copyError:'Sinu veebisirvija turvaseaded ei luba redaktoril automaatselt kopeerida. Palun kasutage selleks klaviatuuri klahvikombinatsiooni (Ctrl/Cmd+C).',pasteMsg:'Palun kleebi järgnevasse kasti kasutades klaviatuuri klahvikombinatsiooni (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>) ja vajuta seejärel <STRONG>OK</STRONG>.',securityMsg:'Sinu veebisirvija turvaseadete tõttu, ei oma redaktor otsest ligipääsu lõikelaua andmetele. Sa pead kleepima need uuesti siia aknasse.',pasteArea:'Paste Area'},pastefromword:{confirmCleanup:'The text you want to paste seems to be copied from Word. Do you want to clean it before pasting?',toolbar:'Kleebi Wordist',title:'Kleebi Wordist',error:'It was not possible to clean up the pasted data due to an internal error'},pasteText:{button:'Kleebi tavalise tekstina',title:'Kleebi tavalise tekstina'},templates:{button:'Šabloon',title:'Sisu šabloonid',options:'Template Options',insertOption:'Asenda tegelik sisu',selectPromptMsg:'Palun vali šabloon, et avada see redaktoris<br />(praegune sisu läheb kaotsi):',emptyListMsg:'(Ühtegi šablooni ei ole defineeritud)'},showBlocks:'Näita blokke',stylesCombo:{label:'Laad',panelTitle:'Formatting Styles',panelTitle1:'Block Styles',panelTitle2:'Inline Styles',panelTitle3:'Object Styles'},format:{label:'Vorming',panelTitle:'Vorming',tag_p:'Tavaline',tag_pre:'Vormindatud',tag_address:'Aadress',tag_h1:'Pealkiri 1',tag_h2:'Pealkiri 2',tag_h3:'Pealkiri 3',tag_h4:'Pealkiri 4',tag_h5:'Pealkiri 5',tag_h6:'Pealkiri 6',tag_div:'Tavaline (DIV)'},div:{title:'Create Div Container',toolbar:'Create Div Container',cssClassInputLabel:'Stylesheet Classes',styleSelectLabel:'Style',IdInputLabel:'Id',languageCodeInputLabel:' Language Code',inlineStyleInputLabel:'Inline Style',advisoryTitleInputLabel:'Advisory Title',langDirLabel:'Language Direction',langDirLTRLabel:'Left to Right (LTR)',langDirRTLLabel:'Right to Left (RTL)',edit:'Edit Div',remove:'Remove Div'},font:{label:'Kiri',voiceLabel:'Font',panelTitle:'Kiri'},fontSize:{label:'Suurus',voiceLabel:'Font Size',panelTitle:'Suurus'},colorButton:{textColorTitle:'Teksti värv',bgColorTitle:'Tausta värv',panelTitle:'Colors',auto:'Automaatne',more:'Rohkem värve...'},colors:{'000':'Black',800000:'Maroon','8B4513':'Saddle Brown','2F4F4F':'Dark Slate Gray','008080':'Teal','000080':'Navy','4B0082':'Indigo',696969:'Dark Gray',B22222:'Fire Brick',A52A2A:'Brown',DAA520:'Golden Rod','006400':'Dark Green','40E0D0':'Turquoise','0000CD':'Medium Blue',800080:'Purple',808080:'Gray',F00:'Red',FF8C00:'Dark Orange',FFD700:'Gold','008000':'Green','0FF':'Cyan','00F':'Blue',EE82EE:'Violet',A9A9A9:'Dim Gray',FFA07A:'Light Salmon',FFA500:'Orange',FFFF00:'Yellow','00FF00':'Lime',AFEEEE:'Pale Turquoise',ADD8E6:'Light Blue',DDA0DD:'Plum',D3D3D3:'Light Grey',FFF0F5:'Lavender Blush',FAEBD7:'Antique White',FFFFE0:'Light Yellow',F0FFF0:'Honeydew',F0FFFF:'Azure',F0F8FF:'Alice Blue',E6E6FA:'Lavender',FFF:'White'},scayt:{title:'Spell Check As You Type',opera_title:'Not supported by Opera',enable:'Enable SCAYT',disable:'Disable SCAYT',about:'About SCAYT',toggle:'Toggle SCAYT',options:'Options',langs:'Languages',moreSuggestions:'More suggestions',ignore:'Ignore',ignoreAll:'Ignore All',addWord:'Add Word',emptyDic:'Dictionary name should not be empty.',optionsTab:'Options',allCaps:'Ignore All-Caps Words',ignoreDomainNames:'Ignore Domain Names',mixedCase:'Ignore Words with Mixed Case',mixedWithDigits:'Ignore Words with Numbers',languagesTab:'Languages',dictionariesTab:'Dictionaries',dic_field_name:'Dictionary name',dic_create:'Create',dic_restore:'Restore',dic_delete:'Delete',dic_rename:'Rename',dic_info:'Initially the User Dictionary is stored in a Cookie. However, Cookies are limited in size. When the User Dictionary grows to a point where it cannot be stored in a Cookie, then the dictionary may be stored on our server. To store your personal dictionary on our server you should specify a name for your dictionary. If you already have a stored dictionary, please type its name and click the Restore button.',aboutTab:'About'},about:{title:'About CKEditor',dlgTitle:'About CKEditor',moreInfo:'For licensing information please visit our web site:',copy:'Copyright &copy; $1. All rights reserved.'},maximize:'Maximize',minimize:'Minimize',fakeobjects:{anchor:'Anchor',flash:'Flash Animation',div:'Page Break',unknown:'Unknown Object'},resize:'Drag to resize',colordialog:{title:'Select color',options:'Color Options',highlight:'Highlight',selected:'Selected Color',clear:'Clear'},toolbarCollapse:'Collapse Toolbar',toolbarExpand:'Expand Toolbar',bidi:{ltr:'Text direction from left to right',rtl:'Text direction from right to left'}};