Upgrade to 4.0.10.
[usit-rt.git] / share / html / NoAuth / RichText / ckeditor / lang / hu.js
CommitLineData
84fb5b46
MKG
1\feff/*
2Copyright (c) 2003-2010, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
3For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
4*/
5
6CKEDITOR.lang.hu={dir:'ltr',editorTitle:'Rich text editor, %1, press ALT 0 for help.',toolbar:'Toolbar',editor:'Rich Text Editor',source:'Forráskód',newPage:'Új oldal',save:'Mentés',preview:'Előnézet',cut:'Kivágás',copy:'Másolás',paste:'Beillesztés',print:'Nyomtatás',underline:'Aláhúzott',bold:'Félkövér',italic:'Dőlt',selectAll:'Mindent kijelöl',removeFormat:'Formázás eltávolítása',strike:'Áthúzott',subscript:'Alsó index',superscript:'Felső index',horizontalrule:'Elválasztóvonal beillesztése',pagebreak:'Oldaltörés beillesztése',unlink:'Hivatkozás törlése',undo:'Visszavonás',redo:'Ismétlés',common:{browseServer:'Böngészés a szerveren',url:'Hivatkozás',protocol:'Protokoll',upload:'Feltöltés',uploadSubmit:'Küldés a szerverre',image:'Kép',flash:'Flash',form:'Űrlap',checkbox:'Jelölőnégyzet',radio:'Választógomb',textField:'Szövegmező',textarea:'Szövegterület',hiddenField:'Rejtettmező',button:'Gomb',select:'Legördülő lista',imageButton:'Képgomb',notSet:'<nincs beállítva>',id:'Azonosító',name:'Név',langDir:'Írás iránya',langDirLtr:'Balról jobbra',langDirRtl:'Jobbról balra',langCode:'Nyelv kódja',longDescr:'Részletes leírás webcíme',cssClass:'Stíluskészlet',advisoryTitle:'Súgócimke',cssStyle:'Stílus',ok:'Rendben',cancel:'Mégsem',close:'Close',preview:'Preview',generalTab:'Általános',advancedTab:'További opciók',validateNumberFailed:'A mezőbe csak számokat írhat.',confirmNewPage:'Minden nem mentett változás el fog veszni! Biztosan be szeretné tölteni az oldalt?',confirmCancel:'Az űrlap tartalma megváltozott, ám a változásokat nem rögzítette. Biztosan be szeretné zárni az űrlapot?',options:'Options',target:'Target',targetNew:'New Window (_blank)',targetTop:'Topmost Window (_top)',targetSelf:'Same Window (_self)',targetParent:'Parent Window (_parent)',langDirLTR:'Left to Right (LTR)',langDirRTL:'Right to Left (RTL)',styles:'Style',cssClasses:'Stylesheet Classes',unavailable:'%1<span class="cke_accessibility">, unavailable</span>'},contextmenu:{options:'Context Menu Options'},specialChar:{toolbar:'Speciális karakter beillesztése',title:'Speciális karakter választása',options:'Special Character Options'},link:{toolbar:'Hivatkozás beillesztése/módosítása',other:'<más>',menu:'Hivatkozás módosítása',title:'Hivatkozás tulajdonságai',info:'Alaptulajdonságok',target:'Tartalom megjelenítése',upload:'Feltöltés',advanced:'További opciók',type:'Hivatkozás típusa',toUrl:'URL',toAnchor:'Horgony az oldalon',toEmail:'E-Mail',targetFrame:'<keretben>',targetPopup:'<felugró ablakban>',targetFrameName:'Keret neve',targetPopupName:'Felugró ablak neve',popupFeatures:'Felugró ablak jellemzői',popupResizable:'Átméretezés',popupStatusBar:'Állapotsor',popupLocationBar:'Címsor',popupToolbar:'Eszköztár',popupMenuBar:'Menü sor',popupFullScreen:'Teljes képernyő (csak IE)',popupScrollBars:'Gördítősáv',popupDependent:'Szülőhöz kapcsolt (csak Netscape)',popupWidth:'Szélesség',popupLeft:'Bal pozíció',popupHeight:'Magasság',popupTop:'Felső pozíció',id:'Id',langDir:'Írás iránya',langDirLTR:'Balról jobbra',langDirRTL:'Jobbról balra',acccessKey:'Billentyűkombináció',name:'Név',langCode:'Írás iránya',tabIndex:'Tabulátor index',advisoryTitle:'Súgócimke',advisoryContentType:'Súgó tartalomtípusa',cssClasses:'Stíluskészlet',charset:'Hivatkozott tartalom kódlapja',styles:'Stílus',selectAnchor:'Horgony választása',anchorName:'Horgony név szerint',anchorId:'Azonosító szerint',emailAddress:'E-Mail cím',emailSubject:'Üzenet tárgya',emailBody:'Üzenet',noAnchors:'(Nincs horgony a dokumentumban)',noUrl:'Adja meg a hivatkozás webcímét',noEmail:'Adja meg az E-Mail címet'},anchor:{toolbar:'Horgony beillesztése/szerkesztése',menu:'Horgony tulajdonságai',title:'Horgony tulajdonságai',name:'Horgony neve',errorName:'Kérem adja meg a horgony nevét'},list:{numberedTitle:'Numbered List Properties',bulletedTitle:'Bulleted List Properties',type:'Type',start:'Start',validateStartNumber:'List start number must be a whole number.',circle:'Circle',disc:'Disc',square:'Square',none:'None',notset:'<not set>',armenian:'Armenian numbering',georgian:'Georgian numbering (an, ban, gan, etc.)',lowerRoman:'Lower Roman (i, ii, iii, iv, v, etc.)',upperRoman:'Upper Roman (I, II, III, IV, V, etc.)',lowerAlpha:'Lower Alpha (a, b, c, d, e, etc.)',upperAlpha:'Upper Alpha (A, B, C, D, E, etc.)',lowerGreek:'Lower Greek (alpha, beta, gamma, etc.)',decimal:'Decimal (1, 2, 3, etc.)',decimalLeadingZero:'Decimal leading zero (01, 02, 03, etc.)'},findAndReplace:{title:'Keresés és csere',find:'Keresés',replace:'Csere',findWhat:'Keresett szöveg:',replaceWith:'Csere erre:',notFoundMsg:'A keresett szöveg nem található.',matchCase:'kis- és nagybetű megkülönböztetése',matchWord:'csak ha ez a teljes szó',matchCyclic:'Ciklikus keresés',replaceAll:'Az összes cseréje',replaceSuccessMsg:'%1 egyezőség cserélve.'},table:{toolbar:'Táblázat',title:'Táblázat tulajdonságai',menu:'Táblázat tulajdonságai',deleteTable:'Táblázat törlése',rows:'Sorok',columns:'Oszlopok',border:'Szegélyméret',align:'Igazítás',alignLeft:'Balra',alignCenter:'Középre',alignRight:'Jobbra',width:'Szélesség',widthPx:'képpont',widthPc:'százalék',widthUnit:'width unit',height:'Magasság',cellSpace:'Cella térköz',cellPad:'Cella belső margó',caption:'Felirat',summary:'Leírás',headers:'Fejlécek',headersNone:'Nincsenek',headersColumn:'Első oszlop',headersRow:'Első sor',headersBoth:'Mindkettő',invalidRows:'A sorok számának nagyobbnak kell lenni mint 0.',invalidCols:'Az oszlopok számának nagyobbnak kell lenni mint 0.',invalidBorder:'A szegélyméret mezőbe csak számokat írhat.',invalidWidth:'A szélesség mezőbe csak számokat írhat.',invalidHeight:'A magasság mezőbe csak számokat írhat.',invalidCellSpacing:'A cella térköz mezőbe csak számokat írhat.',invalidCellPadding:'A cella belső margó mezőbe csak számokat írhat.',cell:{menu:'Cella',insertBefore:'Beszúrás balra',insertAfter:'Beszúrás jobbra',deleteCell:'Cellák törlése',merge:'Cellák egyesítése',mergeRight:'Cellák egyesítése jobbra',mergeDown:'Cellák egyesítése lefelé',splitHorizontal:'Cellák szétválasztása vízszintesen',splitVertical:'Cellák szétválasztása függőlegesen',title:'Cella tulajdonságai',cellType:'Cella típusa',rowSpan:'Függőleges egyesítés',colSpan:'Vízszintes egyesítés',wordWrap:'Hosszú sorok törése',hAlign:'Vízszintes igazítás',vAlign:'Függőleges igazítás',alignTop:'Fel',alignMiddle:'Középre',alignBottom:'Le',alignBaseline:'Alapvonalra',bgColor:'Háttér színe',borderColor:'Keret színe',data:'Adat',header:'Fejléc',yes:'Igen',no:'Nem',invalidWidth:'A szélesség mezőbe csak számokat írhat.',invalidHeight:'A magasság mezőbe csak számokat írhat.',invalidRowSpan:'A függőleges egyesítés mezőbe csak számokat írhat.',invalidColSpan:'A vízszintes egyesítés mezőbe csak számokat írhat.',chooseColor:'Choose'},row:{menu:'Sor',insertBefore:'Beszúrás fölé',insertAfter:'Beszúrás alá',deleteRow:'Sorok törlése'},column:{menu:'Oszlop',insertBefore:'Beszúrás balra',insertAfter:'Beszúrás jobbra',deleteColumn:'Oszlopok törlése'}},button:{title:'Gomb tulajdonságai',text:'Szöveg (Érték)',type:'Típus',typeBtn:'Gomb',typeSbm:'Küldés',typeRst:'Alaphelyzet'},checkboxAndRadio:{checkboxTitle:'Jelölőnégyzet tulajdonságai',radioTitle:'Választógomb tulajdonságai',value:'Érték',selected:'Kiválasztott'},form:{title:'Űrlap tulajdonságai',menu:'Űrlap tulajdonságai',action:'Adatfeldolgozást végző hivatkozás',method:'Adatküldés módja',encoding:'Kódolás'},select:{title:'Legördülő lista tulajdonságai',selectInfo:'Alaptulajdonságok',opAvail:'Elérhető opciók',value:'Érték',size:'Méret',lines:'sor',chkMulti:'több sor is kiválasztható',opText:'Szöveg',opValue:'Érték',btnAdd:'Hozzáad',btnModify:'Módosít',btnUp:'Fel',btnDown:'Le',btnSetValue:'Legyen az alapértelmezett érték',btnDelete:'Töröl'},textarea:{title:'Szövegterület tulajdonságai',cols:'Karakterek száma egy sorban',rows:'Sorok száma'},textfield:{title:'Szövegmező tulajdonságai',name:'Név',value:'Érték',charWidth:'Megjelenített karakterek száma',maxChars:'Maximális karakterszám',type:'Típus',typeText:'Szöveg',typePass:'Jelszó'},hidden:{title:'Rejtett mező tulajdonságai',name:'Név',value:'Érték'},image:{title:'Kép tulajdonságai',titleButton:'Képgomb tulajdonságai',menu:'Kép tulajdonságai',infoTab:'Alaptulajdonságok',btnUpload:'Küldés a szerverre',upload:'Feltöltés',alt:'Buborék szöveg',width:'Szélesség',height:'Magasság',lockRatio:'Arány megtartása',unlockRatio:'Unlock Ratio',resetSize:'Eredeti méret',border:'Keret',hSpace:'Vízsz. táv',vSpace:'Függ. táv',align:'Igazítás',alignLeft:'Bal',alignRight:'Jobbra',alertUrl:'Töltse ki a kép webcímét',linkTab:'Hivatkozás',button2Img:'Do you want to transform the selected image button on a simple image?',img2Button:'Do you want to transform the selected image on a image button?',urlMissing:'Image source URL is missing.',validateWidth:'Width must be a whole number.',validateHeight:'Height must be a whole number.',validateBorder:'Border must be a whole number.',validateHSpace:'HSpace must be a whole number.',validateVSpace:'VSpace must be a whole number.'},flash:{properties:'Flash tulajdonságai',propertiesTab:'Tulajdonságok',title:'Flash tulajdonságai',chkPlay:'Automata lejátszás',chkLoop:'Folyamatosan',chkMenu:'Flash menü engedélyezése',chkFull:'Teljes képernyő engedélyezése',scale:'Méretezés',scaleAll:'Mindent mutat',scaleNoBorder:'Keret nélkül',scaleFit:'Teljes kitöltés',access:'Szkript hozzáférés',accessAlways:'Mindig',accessSameDomain:'Azonos domainről',accessNever:'Soha',align:'Igazítás',alignLeft:'Bal',alignAbsBottom:'Legaljára',alignAbsMiddle:'Közepére',alignBaseline:'Alapvonalhoz',alignBottom:'Aljára',alignMiddle:'Középre',alignRight:'Jobbra',alignTextTop:'Szöveg tetejére',alignTop:'Tetejére',quality:'Minőség',qualityBest:'Legjobb',qualityHigh:'Jó',qualityAutoHigh:'Automata jó',qualityMedium:'Közepes',qualityAutoLow:'Automata gyenge',qualityLow:'Gyenge',windowModeWindow:'Window',windowModeOpaque:'Opaque',windowModeTransparent:'Transparent',windowMode:'Ablak mód',flashvars:'Flash változók',bgcolor:'Háttérszín',width:'Szélesség',height:'Magasság',hSpace:'Vízsz. táv',vSpace:'Függ. táv',validateSrc:'Adja meg a hivatkozás webcímét',validateWidth:'A szélesség mezőbe csak számokat írhat.',validateHeight:'A magasság mezőbe csak számokat írhat.',validateHSpace:'A vízszintes távolsűág mezőbe csak számokat írhat.',validateVSpace:'A függőleges távolsűág mezőbe csak számokat írhat.'},spellCheck:{toolbar:'Helyesírás-ellenőrzés',title:'Helyesírás ellenörző',notAvailable:'Sajnálom, de a szolgáltatás jelenleg nem elérhető.',errorLoading:'Hiba a szolgáltatás host betöltése közben: %s.',notInDic:'Nincs a szótárban',changeTo:'Módosítás',btnIgnore:'Kihagyja',btnIgnoreAll:'Mindet kihagyja',btnReplace:'Csere',btnReplaceAll:'Összes cseréje',btnUndo:'Visszavonás',noSuggestions:'Nincs javaslat',progress:'Helyesírás-ellenőrzés folyamatban...',noMispell:'Helyesírás-ellenőrzés kész: Nem találtam hibát',noChanges:'Helyesírás-ellenőrzés kész: Nincs változtatott szó',oneChange:'Helyesírás-ellenőrzés kész: Egy szó cserélve',manyChanges:'Helyesírás-ellenőrzés kész: %1 szó cserélve',ieSpellDownload:'A helyesírás-ellenőrző nincs telepítve. Szeretné letölteni most?'},smiley:{toolbar:'Hangulatjelek',title:'Hangulatjel beszúrása',options:'Smiley Options'},elementsPath:{eleLabel:'Elements path',eleTitle:'%1 elem'},numberedlist:'Számozás',bulletedlist:'Felsorolás',indent:'Behúzás növelése',outdent:'Behúzás csökkentése',justify:{left:'Balra',center:'Középre',right:'Jobbra',block:'Sorkizárt'},blockquote:'Idézet blokk',clipboard:{title:'Beillesztés',cutError:'A böngésző biztonsági beállításai nem engedélyezik a szerkesztőnek, hogy végrehajtsa a kivágás műveletet. Használja az alábbi billentyűkombinációt (Ctrl/Cmd+X).',copyError:'A böngésző biztonsági beállításai nem engedélyezik a szerkesztőnek, hogy végrehajtsa a másolás műveletet. Használja az alábbi billentyűkombinációt (Ctrl/Cmd+X).',pasteMsg:'Másolja be az alábbi mezőbe a <STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG> billentyűk lenyomásával, majd nyomjon <STRONG>Rendben</STRONG>-t.',securityMsg:'A böngésző biztonsági beállításai miatt a szerkesztő nem képes hozzáférni a vágólap adataihoz. Illeszd be újra ebben az ablakban.',pasteArea:'Paste Area'},pastefromword:{confirmCleanup:'The text you want to paste seems to be copied from Word. Do you want to clean it before pasting?',toolbar:'Beillesztés Word-ből',title:'Beillesztés Word-ből',error:'It was not possible to clean up the pasted data due to an internal error'},pasteText:{button:'Beillesztés formázatlan szövegként',title:'Beillesztés formázatlan szövegként'},templates:{button:'Sablonok',title:'Elérhető sablonok',options:'Template Options',insertOption:'Kicseréli a jelenlegi tartalmat',selectPromptMsg:'Válassza ki melyik sablon nyíljon meg a szerkesztőben<br>(a jelenlegi tartalom elveszik):',emptyListMsg:'(Nincs sablon megadva)'},showBlocks:'Blokkok megjelenítése',stylesCombo:{label:'Stílus',panelTitle:'Formatting Styles',panelTitle1:'Blokk stílusok',panelTitle2:'Inline stílusok',panelTitle3:'Objektum stílusok'},format:{label:'Formátum',panelTitle:'Formátum',tag_p:'Normál',tag_pre:'Formázott',tag_address:'Címsor',tag_h1:'Fejléc 1',tag_h2:'Fejléc 2',tag_h3:'Fejléc 3',tag_h4:'Fejléc 4',tag_h5:'Fejléc 5',tag_h6:'Fejléc 6',tag_div:'Bekezdés (DIV)'},div:{title:'Create Div Container',toolbar:'Create Div Container',cssClassInputLabel:'Stylesheet Classes',styleSelectLabel:'Style',IdInputLabel:'Id',languageCodeInputLabel:' Language Code',inlineStyleInputLabel:'Inline Style',advisoryTitleInputLabel:'Advisory Title',langDirLabel:'Language Direction',langDirLTRLabel:'Left to Right (LTR)',langDirRTLLabel:'Right to Left (RTL)',edit:'Edit Div',remove:'Remove Div'},font:{label:'Betűtípus',voiceLabel:'Betűtípus',panelTitle:'Betűtípus'},fontSize:{label:'Méret',voiceLabel:'Betűméret',panelTitle:'Méret'},colorButton:{textColorTitle:'Betűszín',bgColorTitle:'Háttérszín',panelTitle:'Colors',auto:'Automatikus',more:'További színek...'},colors:{'000':'Fekete',800000:'Bordó','8B4513':'Barna','2F4F4F':'Sötét türkiz','008080':'Türkiz','000080':'Király kék','4B0082':'Indigó kék',696969:'Szürke',B22222:'Tégla vörös',A52A2A:'Vörös',DAA520:'Arany sárga','006400':'Sötét zöld','40E0D0':'Türkiz','0000CD':'Kék',800080:'Lila',808080:'Szürke',F00:'Piros',FF8C00:'Sötét narancs',FFD700:'Arany','008000':'Zöld','0FF':'Türkiz','00F':'Kék',EE82EE:'Rózsaszín',A9A9A9:'Sötét szürke',FFA07A:'Lazac',FFA500:'Narancs',FFFF00:'Citromsárga','00FF00':'Neon zöld',AFEEEE:'Világos türkiz',ADD8E6:'Világos kék',DDA0DD:'Világos lila',D3D3D3:'Világos szürke',FFF0F5:'Lavender Blush',FAEBD7:'Törtfehér',FFFFE0:'Világos sárga',F0FFF0:'Menta',F0FFFF:'Azúr kék',F0F8FF:'Halvány kék',E6E6FA:'Lavender',FFF:'Fehér'},scayt:{title:'Helyesírás ellenőrzés gépelés közben',opera_title:'Not supported by Opera',enable:'SCAYT engedélyezése',disable:'SCAYT letiltása',about:'SCAYT névjegy',toggle:'SCAYT kapcsolása',options:'Beállítások',langs:'Nyelvek',moreSuggestions:'További javaslatok',ignore:'Kihagy',ignoreAll:'Összes kihagyása',addWord:'Szó hozzáadása',emptyDic:'A szótár nevét meg kell adni.',optionsTab:'Beállítások',allCaps:'Ignore All-Caps Words',ignoreDomainNames:'Ignore Domain Names',mixedCase:'Ignore Words with Mixed Case',mixedWithDigits:'Ignore Words with Numbers',languagesTab:'Nyelvek',dictionariesTab:'Szótár',dic_field_name:'Dictionary name',dic_create:'Create',dic_restore:'Restore',dic_delete:'Delete',dic_rename:'Rename',dic_info:'Initially the User Dictionary is stored in a Cookie. However, Cookies are limited in size. When the User Dictionary grows to a point where it cannot be stored in a Cookie, then the dictionary may be stored on our server. To store your personal dictionary on our server you should specify a name for your dictionary. If you already have a stored dictionary, please type its name and click the Restore button.',aboutTab:'Névjegy'},about:{title:'CKEditor névjegy',dlgTitle:'CKEditor névjegy',moreInfo:'Licenszelési információkért kérjük látogassa meg weboldalunkat:',copy:'Copyright &copy; $1. Minden jog fenntartva.'},maximize:'Teljes méret',minimize:'Kis méret',fakeobjects:{anchor:'Horgony',flash:'Flash animáció',div:'Oldaltörés',unknown:'Ismeretlen objektum'},resize:'Húzza az átméretezéshez',colordialog:{title:'Válasszon színt',options:'Color Options',highlight:'Nagyítás',selected:'Kiválasztott',clear:'Ürítés'},toolbarCollapse:'Collapse Toolbar',toolbarExpand:'Expand Toolbar',bidi:{ltr:'Text direction from left to right',rtl:'Text direction from right to left'}};