Initial commit 4.0.5-3
[usit-rt.git] / share / html / NoAuth / RichText / ckeditor / lang / lt.js
CommitLineData
84fb5b46
MKG
1\feff/*
2Copyright (c) 2003-2010, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
3For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
4*/
5
6CKEDITOR.lang.lt={dir:'ltr',editorTitle:'Rich text editor, %1, press ALT 0 for help.',toolbar:'Toolbar',editor:'Rich Text Editor',source:'Šaltinis',newPage:'Naujas puslapis',save:'Išsaugoti',preview:'Peržiūra',cut:'Iškirpti',copy:'Kopijuoti',paste:'Įdėti',print:'Spausdinti',underline:'Pabrauktas',bold:'Pusjuodis',italic:'Kursyvas',selectAll:'Pažymėti viską',removeFormat:'Panaikinti formatą',strike:'Perbrauktas',subscript:'Apatinis indeksas',superscript:'Viršutinis indeksas',horizontalrule:'Įterpti horizontalią liniją',pagebreak:'Įterpti puslapių skirtuką',unlink:'Panaikinti nuorodą',undo:'Atšaukti',redo:'Atstatyti',common:{browseServer:'Naršyti po serverį',url:'URL',protocol:'Protokolas',upload:'Siųsti',uploadSubmit:'Siųsti į serverį',image:'Vaizdas',flash:'Flash',form:'Forma',checkbox:'Žymimasis langelis',radio:'Žymimoji akutė',textField:'Teksto laukas',textarea:'Teksto sritis',hiddenField:'Nerodomas laukas',button:'Mygtukas',select:'Atrankos laukas',imageButton:'Vaizdinis mygtukas',notSet:'<nėra nustatyta>',id:'Id',name:'Vardas',langDir:'Teksto kryptis',langDirLtr:'Iš kairės į dešinę (LTR)',langDirRtl:'Iš dešinės į kairę (RTL)',langCode:'Kalbos kodas',longDescr:'Ilgas aprašymas URL',cssClass:'Stilių lentelės klasės',advisoryTitle:'Konsultacinė antraštė',cssStyle:'Stilius',ok:'OK',cancel:'Nutraukti',close:'Close',preview:'Preview',generalTab:'Bendros savybės',advancedTab:'Papildomas',validateNumberFailed:'This value is not a number.',confirmNewPage:'Any unsaved changes to this content will be lost. Are you sure you want to load new page?',confirmCancel:'Some of the options have been changed. Are you sure to close the dialog?',options:'Options',target:'Target',targetNew:'New Window (_blank)',targetTop:'Topmost Window (_top)',targetSelf:'Same Window (_self)',targetParent:'Parent Window (_parent)',langDirLTR:'Left to Right (LTR)',langDirRTL:'Right to Left (RTL)',styles:'Style',cssClasses:'Stylesheet Classes',unavailable:'%1<span class="cke_accessibility">, unavailable</span>'},contextmenu:{options:'Context Menu Options'},specialChar:{toolbar:'Įterpti specialų simbolį',title:'Pasirinkite specialų simbolį',options:'Special Character Options'},link:{toolbar:'Įterpti/taisyti nuorodą',other:'<kitas>',menu:'Taisyti nuorodą',title:'Nuoroda',info:'Nuorodos informacija',target:'Paskirties vieta',upload:'Siųsti',advanced:'Papildomas',type:'Nuorodos tipas',toUrl:'URL',toAnchor:'Žymė šiame puslapyje',toEmail:'El.paštas',targetFrame:'<kadras>',targetPopup:'<išskleidžiamas langas>',targetFrameName:'Paskirties kadro vardas',targetPopupName:'Paskirties lango vardas',popupFeatures:'Išskleidžiamo lango savybės',popupResizable:'Resizable',popupStatusBar:'Būsenos juosta',popupLocationBar:'Adreso juosta',popupToolbar:'Mygtukų juosta',popupMenuBar:'Meniu juosta',popupFullScreen:'Visas ekranas (IE)',popupScrollBars:'Slinkties juostos',popupDependent:'Priklausomas (Netscape)',popupWidth:'Plotis',popupLeft:'Kairė pozicija',popupHeight:'Aukštis',popupTop:'Viršutinė pozicija',id:'Id',langDir:'Teksto kryptis',langDirLTR:'Iš kairės į dešinę (LTR)',langDirRTL:'Iš dešinės į kairę (RTL)',acccessKey:'Prieigos raktas',name:'Vardas',langCode:'Teksto kryptis',tabIndex:'Tabuliavimo indeksas',advisoryTitle:'Konsultacinė antraštė',advisoryContentType:'Konsultacinio turinio tipas',cssClasses:'Stilių lentelės klasės',charset:'Susietų išteklių simbolių lentelė',styles:'Stilius',selectAnchor:'Pasirinkite žymę',anchorName:'Pagal žymės vardą',anchorId:'Pagal žymės Id',emailAddress:'El.pašto adresas',emailSubject:'Žinutės tema',emailBody:'Žinutės turinys',noAnchors:'(Šiame dokumente žymių nėra)',noUrl:'Prašome įvesti nuorodos URL',noEmail:'Prašome įvesti el.pašto adresą'},anchor:{toolbar:'Įterpti/modifikuoti žymę',menu:'Žymės savybės',title:'Žymės savybės',name:'Žymės vardas',errorName:'Prašome įvesti žymės vardą'},list:{numberedTitle:'Numbered List Properties',bulletedTitle:'Bulleted List Properties',type:'Type',start:'Start',validateStartNumber:'List start number must be a whole number.',circle:'Circle',disc:'Disc',square:'Square',none:'None',notset:'<not set>',armenian:'Armenian numbering',georgian:'Georgian numbering (an, ban, gan, etc.)',lowerRoman:'Lower Roman (i, ii, iii, iv, v, etc.)',upperRoman:'Upper Roman (I, II, III, IV, V, etc.)',lowerAlpha:'Lower Alpha (a, b, c, d, e, etc.)',upperAlpha:'Upper Alpha (A, B, C, D, E, etc.)',lowerGreek:'Lower Greek (alpha, beta, gamma, etc.)',decimal:'Decimal (1, 2, 3, etc.)',decimalLeadingZero:'Decimal leading zero (01, 02, 03, etc.)'},findAndReplace:{title:'Surasti ir pakeisti',find:'Rasti',replace:'Pakeisti',findWhat:'Surasti tekstą:',replaceWith:'Pakeisti tekstu:',notFoundMsg:'Nurodytas tekstas nerastas.',matchCase:'Skirti didžiąsias ir mažąsias raides',matchWord:'Atitikti pilną žodį',matchCyclic:'Match cyclic',replaceAll:'Pakeisti viską',replaceSuccessMsg:'%1 occurrence(s) replaced.'},table:{toolbar:'Lentelė',title:'Lentelės savybės',menu:'Lentelės savybės',deleteTable:'Šalinti lentelę',rows:'Eilutės',columns:'Stulpeliai',border:'Rėmelio dydis',align:'Lygiuoti',alignLeft:'Kairę',alignCenter:'Centrą',alignRight:'Dešinę',width:'Plotis',widthPx:'taškais',widthPc:'procentais',widthUnit:'width unit',height:'Aukštis',cellSpace:'Tarpas tarp langelių',cellPad:'Trapas nuo langelio rėmo iki teksto',caption:'Antraštė',summary:'Santrauka',headers:'Antraštės',headersNone:'Nėra',headersColumn:'Pirmas stulpelis',headersRow:'Pirma eilutė',headersBoth:'Abu',invalidRows:'Number of rows must be a number greater than 0.',invalidCols:'Number of columns must be a number greater than 0.',invalidBorder:'Border size must be a number.',invalidWidth:'Table width must be a number.',invalidHeight:'Table height must be a number.',invalidCellSpacing:'Cell spacing must be a number.',invalidCellPadding:'Cell padding must be a number.',cell:{menu:'Langelis',insertBefore:'Įterpti langelį prieš',insertAfter:'Įterpti langelį po',deleteCell:'Šalinti langelius',merge:'Sujungti langelius',mergeRight:'Sujungti su dešine',mergeDown:'Sujungti su apačia',splitHorizontal:'Skaidyti langelį horizontaliai',splitVertical:'Skaidyti langelį vertikaliai',title:'Cell Properties',cellType:'Cell Type',rowSpan:'Rows Span',colSpan:'Columns Span',wordWrap:'Word Wrap',hAlign:'Horizontal Alignment',vAlign:'Vertical Alignment',alignTop:'Top',alignMiddle:'Middle',alignBottom:'Bottom',alignBaseline:'Baseline',bgColor:'Background Color',borderColor:'Border Color',data:'Data',header:'Header',yes:'Yes',no:'No',invalidWidth:'Cell width must be a number.',invalidHeight:'Cell height must be a number.',invalidRowSpan:'Rows span must be a whole number.',invalidColSpan:'Columns span must be a whole number.',chooseColor:'Choose'},row:{menu:'Eilutė',insertBefore:'Įterpti eilutę prieš',insertAfter:'Įterpti eilutę po',deleteRow:'Šalinti eilutes'},column:{menu:'Stulpelis',insertBefore:'Įterpti stulpelį prieš',insertAfter:'Įterpti stulpelį po',deleteColumn:'Šalinti stulpelius'}},button:{title:'Mygtuko savybės',text:'Tekstas (Reikšmė)',type:'Tipas',typeBtn:'Mygtukas',typeSbm:'Siųsti',typeRst:'Išvalyti'},checkboxAndRadio:{checkboxTitle:'Žymimojo langelio savybės',radioTitle:'Žymimosios akutės savybės',value:'Reikšmė',selected:'Pažymėtas'},form:{title:'Formos savybės',menu:'Formos savybės',action:'Veiksmas',method:'Metodas',encoding:'Encoding'},select:{title:'Atrankos lauko savybės',selectInfo:'Informacija',opAvail:'Galimos parinktys',value:'Reikšmė',size:'Dydis',lines:'eilučių',chkMulti:'Leisti daugeriopą atranką',opText:'Tekstas',opValue:'Reikšmė',btnAdd:'Įtraukti',btnModify:'Modifikuoti',btnUp:'Aukštyn',btnDown:'Žemyn',btnSetValue:'Laikyti pažymėta reikšme',btnDelete:'Trinti'},textarea:{title:'Teksto srities savybės',cols:'Ilgis',rows:'Plotis'},textfield:{title:'Teksto lauko savybės',name:'Vardas',value:'Reikšmė',charWidth:'Ilgis simboliais',maxChars:'Maksimalus simbolių skaičius',type:'Tipas',typeText:'Tekstas',typePass:'Slaptažodis'},hidden:{title:'Nerodomo lauko savybės',name:'Vardas',value:'Reikšmė'},image:{title:'Vaizdo savybės',titleButton:'Vaizdinio mygtuko savybės',menu:'Vaizdo savybės',infoTab:'Vaizdo informacija',btnUpload:'Siųsti į serverį',upload:'Nusiųsti',alt:'Alternatyvus Tekstas',width:'Plotis',height:'Aukštis',lockRatio:'Išlaikyti proporciją',unlockRatio:'Unlock Ratio',resetSize:'Atstatyti dydį',border:'Rėmelis',hSpace:'Hor.Erdvė',vSpace:'Vert.Erdvė',align:'Lygiuoti',alignLeft:'Kairę',alignRight:'Dešinę',alertUrl:'Prašome įvesti vaizdo URL',linkTab:'Nuoroda',button2Img:'Do you want to transform the selected image button on a simple image?',img2Button:'Do you want to transform the selected image on a image button?',urlMissing:'Image source URL is missing.',validateWidth:'Width must be a whole number.',validateHeight:'Height must be a whole number.',validateBorder:'Border must be a whole number.',validateHSpace:'HSpace must be a whole number.',validateVSpace:'VSpace must be a whole number.'},flash:{properties:'Flash savybės',propertiesTab:'Properties',title:'Flash savybės',chkPlay:'Automatinis paleidimas',chkLoop:'Ciklas',chkMenu:'Leisti Flash meniu',chkFull:'Allow Fullscreen',scale:'Mastelis',scaleAll:'Rodyti visą',scaleNoBorder:'Be rėmelio',scaleFit:'Tikslus atitikimas',access:'Script Access',accessAlways:'Always',accessSameDomain:'Same domain',accessNever:'Never',align:'Lygiuoti',alignLeft:'Kairę',alignAbsBottom:'Absoliučią apačią',alignAbsMiddle:'Absoliutų vidurį',alignBaseline:'Apatinę liniją',alignBottom:'Apačią',alignMiddle:'Vidurį',alignRight:'Dešinę',alignTextTop:'Teksto viršūnę',alignTop:'Viršūnę',quality:'Quality',qualityBest:'Best',qualityHigh:'High',qualityAutoHigh:'Auto High',qualityMedium:'Medium',qualityAutoLow:'Auto Low',qualityLow:'Low',windowModeWindow:'Window',windowModeOpaque:'Opaque',windowModeTransparent:'Transparent',windowMode:'Window mode',flashvars:'Variables for Flash',bgcolor:'Fono spalva',width:'Plotis',height:'Aukštis',hSpace:'Hor.Erdvė',vSpace:'Vert.Erdvė',validateSrc:'Prašome įvesti nuorodos URL',validateWidth:'Width must be a number.',validateHeight:'Height must be a number.',validateHSpace:'HSpace must be a number.',validateVSpace:'VSpace must be a number.'},spellCheck:{toolbar:'Rašybos tikrinimas',title:'Spell Check',notAvailable:'Sorry, but service is unavailable now.',errorLoading:'Error loading application service host: %s.',notInDic:'Žodyne nerastas',changeTo:'Pakeisti į',btnIgnore:'Ignoruoti',btnIgnoreAll:'Ignoruoti visus',btnReplace:'Pakeisti',btnReplaceAll:'Pakeisti visus',btnUndo:'Atšaukti',noSuggestions:'- Nėra pasiūlymų -',progress:'Vyksta rašybos tikrinimas...',noMispell:'Rašybos tikrinimas baigtas: Nerasta rašybos klaidų',noChanges:'Rašybos tikrinimas baigtas: Nėra pakeistų žodžių',oneChange:'Rašybos tikrinimas baigtas: Vienas žodis pakeistas',manyChanges:'Rašybos tikrinimas baigtas: Pakeista %1 žodžių',ieSpellDownload:'Rašybos tikrinimas neinstaliuotas. Ar Jūs norite jį dabar atsisiųsti?'},smiley:{toolbar:'Veideliai',title:'Įterpti veidelį',options:'Smiley Options'},elementsPath:{eleLabel:'Elements path',eleTitle:'%1 element'},numberedlist:'Numeruotas sąrašas',bulletedlist:'Suženklintas sąrašas',indent:'Padidinti įtrauką',outdent:'Sumažinti įtrauką',justify:{left:'Lygiuoti kairę',center:'Centruoti',right:'Lygiuoti dešinę',block:'Lygiuoti abi puses'},blockquote:'Citata',clipboard:{title:'Įdėti',cutError:'Jūsų naršyklės saugumo nustatymai neleidžia redaktoriui automatiškai įvykdyti iškirpimo operacijų. Tam prašome naudoti klaviatūrą (Ctrl/Cmd+X).',copyError:'Jūsų naršyklės saugumo nustatymai neleidžia redaktoriui automatiškai įvykdyti kopijavimo operacijų. Tam prašome naudoti klaviatūrą (Ctrl/Cmd+C).',pasteMsg:'Žemiau esančiame įvedimo lauke įdėkite tekstą, naudodami klaviatūrą (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>) ir paspauskite mygtuką <STRONG>OK</STRONG>.',securityMsg:'Dėl jūsų naršyklės saugumo nustatymų, redaktorius negali tiesiogiai pasiekti laikinosios atminties. Jums reikia nukopijuoti dar kartą į šį langą.',pasteArea:'Paste Area'},pastefromword:{confirmCleanup:'The text you want to paste seems to be copied from Word. Do you want to clean it before pasting?',toolbar:'Įdėti iš Word',title:'Įdėti iš Word',error:'It was not possible to clean up the pasted data due to an internal error'},pasteText:{button:'Įdėti kaip gryną tekstą',title:'Įdėti kaip gryną tekstą'},templates:{button:'Šablonai',title:'Turinio šablonai',options:'Template Options',insertOption:'Pakeisti dabartinį turinį pasirinktu šablonu',selectPromptMsg:'Pasirinkite norimą šabloną<br>(<b>Dėmesio!</b> esamas turinys bus prarastas):',emptyListMsg:'(Šablonų sąrašas tuščias)'},showBlocks:'Rodyti blokus',stylesCombo:{label:'Stilius',panelTitle:'Formatting Styles',panelTitle1:'Block Styles',panelTitle2:'Inline Styles',panelTitle3:'Object Styles'},format:{label:'Šrifto formatas',panelTitle:'Šrifto formatas',tag_p:'Normalus',tag_pre:'Formuotas',tag_address:'Kreipinio',tag_h1:'Antraštinis 1',tag_h2:'Antraštinis 2',tag_h3:'Antraštinis 3',tag_h4:'Antraštinis 4',tag_h5:'Antraštinis 5',tag_h6:'Antraštinis 6',tag_div:'Normal (DIV)'},div:{title:'Create Div Container',toolbar:'Create Div Container',cssClassInputLabel:'Stylesheet Classes',styleSelectLabel:'Style',IdInputLabel:'Id',languageCodeInputLabel:' Language Code',inlineStyleInputLabel:'Inline Style',advisoryTitleInputLabel:'Advisory Title',langDirLabel:'Language Direction',langDirLTRLabel:'Left to Right (LTR)',langDirRTLLabel:'Right to Left (RTL)',edit:'Edit Div',remove:'Remove Div'},font:{label:'Šriftas',voiceLabel:'Font',panelTitle:'Šriftas'},fontSize:{label:'Šrifto dydis',voiceLabel:'Font Size',panelTitle:'Šrifto dydis'},colorButton:{textColorTitle:'Teksto spalva',bgColorTitle:'Fono spalva',panelTitle:'Colors',auto:'Automatinis',more:'Daugiau spalvų...'},colors:{'000':'Black',800000:'Maroon','8B4513':'Saddle Brown','2F4F4F':'Dark Slate Gray','008080':'Teal','000080':'Navy','4B0082':'Indigo',696969:'Dark Gray',B22222:'Fire Brick',A52A2A:'Brown',DAA520:'Golden Rod','006400':'Dark Green','40E0D0':'Turquoise','0000CD':'Medium Blue',800080:'Purple',808080:'Gray',F00:'Red',FF8C00:'Dark Orange',FFD700:'Gold','008000':'Green','0FF':'Cyan','00F':'Blue',EE82EE:'Violet',A9A9A9:'Dim Gray',FFA07A:'Light Salmon',FFA500:'Orange',FFFF00:'Yellow','00FF00':'Lime',AFEEEE:'Pale Turquoise',ADD8E6:'Light Blue',DDA0DD:'Plum',D3D3D3:'Light Grey',FFF0F5:'Lavender Blush',FAEBD7:'Antique White',FFFFE0:'Light Yellow',F0FFF0:'Honeydew',F0FFFF:'Azure',F0F8FF:'Alice Blue',E6E6FA:'Lavender',FFF:'White'},scayt:{title:'Spell Check As You Type',opera_title:'Not supported by Opera',enable:'Enable SCAYT',disable:'Disable SCAYT',about:'About SCAYT',toggle:'Toggle SCAYT',options:'Options',langs:'Languages',moreSuggestions:'More suggestions',ignore:'Ignore',ignoreAll:'Ignore All',addWord:'Add Word',emptyDic:'Dictionary name should not be empty.',optionsTab:'Options',allCaps:'Ignore All-Caps Words',ignoreDomainNames:'Ignore Domain Names',mixedCase:'Ignore Words with Mixed Case',mixedWithDigits:'Ignore Words with Numbers',languagesTab:'Languages',dictionariesTab:'Dictionaries',dic_field_name:'Dictionary name',dic_create:'Create',dic_restore:'Restore',dic_delete:'Delete',dic_rename:'Rename',dic_info:'Initially the User Dictionary is stored in a Cookie. However, Cookies are limited in size. When the User Dictionary grows to a point where it cannot be stored in a Cookie, then the dictionary may be stored on our server. To store your personal dictionary on our server you should specify a name for your dictionary. If you already have a stored dictionary, please type its name and click the Restore button.',aboutTab:'About'},about:{title:'About CKEditor',dlgTitle:'About CKEditor',moreInfo:'For licensing information please visit our web site:',copy:'Copyright &copy; $1. All rights reserved.'},maximize:'Maximize',minimize:'Minimize',fakeobjects:{anchor:'Anchor',flash:'Flash Animation',div:'Page Break',unknown:'Unknown Object'},resize:'Drag to resize',colordialog:{title:'Select color',options:'Color Options',highlight:'Highlight',selected:'Selected Color',clear:'Clear'},toolbarCollapse:'Collapse Toolbar',toolbarExpand:'Expand Toolbar',bidi:{ltr:'Text direction from left to right',rtl:'Text direction from right to left'}};