Initial commit 4.0.5-3
[usit-rt.git] / share / html / NoAuth / RichText / ckeditor / lang / nl.js
CommitLineData
84fb5b46
MKG
1\feff/*
2Copyright (c) 2003-2010, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
3For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
4*/
5
6CKEDITOR.lang.nl={dir:'ltr',editorTitle:'Tekstverwerker, %1, druk op ALT 0 voor hulp.',toolbar:'Werkbalk',editor:'Tekstverwerker',source:'Code',newPage:'Nieuwe pagina',save:'Opslaan',preview:'Voorbeeld',cut:'Knippen',copy:'Kopiëren',paste:'Plakken',print:'Printen',underline:'Onderstreept',bold:'Vet',italic:'Schuingedrukt',selectAll:'Alles selecteren',removeFormat:'Opmaak verwijderen',strike:'Doorhalen',subscript:'Subscript',superscript:'Superscript',horizontalrule:'Horizontale lijn invoegen',pagebreak:'Pagina-einde invoegen',unlink:'Link verwijderen',undo:'Ongedaan maken',redo:'Opnieuw uitvoeren',common:{browseServer:'Bladeren op server',url:'URL',protocol:'Protocol',upload:'Upload',uploadSubmit:'Naar server verzenden',image:'Afbeelding',flash:'Flash',form:'Formulier',checkbox:'Aanvinkvakje',radio:'Selectievakje',textField:'Tekstveld',textarea:'Tekstvak',hiddenField:'Verborgen veld',button:'Knop',select:'Selectieveld',imageButton:'Afbeeldingsknop',notSet:'<niet ingevuld>',id:'Kenmerk',name:'Naam',langDir:'Schrijfrichting',langDirLtr:'Links naar rechts (LTR)',langDirRtl:'Rechts naar links (RTL)',langCode:'Taalcode',longDescr:'Lange URL-omschrijving',cssClass:'Stylesheet-klassen',advisoryTitle:'Aanbevolen titel',cssStyle:'Stijl',ok:'OK',cancel:'Annuleren',close:'Sluiten',preview:'Voorbeeld',generalTab:'Algemeen',advancedTab:'Geavanceerd',validateNumberFailed:'Deze waarde is geen geldig getal.',confirmNewPage:'Alle aangebrachte wijzigingen gaan verloren. Weet u zeker dat u een nieuwe pagina wilt openen?',confirmCancel:'Enkele opties zijn gewijzigd. Weet u zeker dat u dit dialoogvenster wilt sluiten?',options:'Opties',target:'Doel',targetNew:'Nieuw venster (_blank)',targetTop:'Hele venster (_top)',targetSelf:'Zelfde venster (_self)',targetParent:'Origineel venster (_parent)',langDirLTR:'Links naar rechts (LTR)',langDirRTL:'Rechts naar links (RTL)',styles:'Stijlen',cssClasses:'Stylesheet klassen',unavailable:'%1<span class="cke_accessibility">, niet beschikbaar</span>'},contextmenu:{options:'Context menu opties'},specialChar:{toolbar:'Speciaal teken invoegen',title:'Selecteer speciaal teken',options:'Speciale tekens opties'},link:{toolbar:'Link invoegen/wijzigen',other:'<ander>',menu:'Link wijzigen',title:'Link',info:'Linkomschrijving',target:'Doel',upload:'Upload',advanced:'Geavanceerd',type:'Linktype',toUrl:'URL',toAnchor:'Interne link in pagina',toEmail:'E-mail',targetFrame:'<frame>',targetPopup:'<popup window>',targetFrameName:'Naam doelframe',targetPopupName:'Naam popupvenster',popupFeatures:'Instellingen popupvenster',popupResizable:'Herschaalbaar',popupStatusBar:'Statusbalk',popupLocationBar:'Locatiemenu',popupToolbar:'Menubalk',popupMenuBar:'Menubalk',popupFullScreen:'Volledig scherm (IE)',popupScrollBars:'Schuifbalken',popupDependent:'Afhankelijk (Netscape)',popupWidth:'Breedte',popupLeft:'Positie links',popupHeight:'Hoogte',popupTop:'Positie boven',id:'Id',langDir:'Schrijfrichting',langDirLTR:'Links naar rechts (LTR)',langDirRTL:'Rechts naar links (RTL)',acccessKey:'Toegangstoets',name:'Naam',langCode:'Schrijfrichting',tabIndex:'Tabvolgorde',advisoryTitle:'Aanbevolen titel',advisoryContentType:'Aanbevolen content-type',cssClasses:'Stylesheet-klassen',charset:'Karakterset van gelinkte bron',styles:'Stijl',selectAnchor:'Kies een interne link',anchorName:'Op naam interne link',anchorId:'Op kenmerk interne link',emailAddress:'E-mailadres',emailSubject:'Onderwerp bericht',emailBody:'Inhoud bericht',noAnchors:'(Geen interne links in document gevonden)',noUrl:'Geef de link van de URL',noEmail:'Geef een e-mailadres'},anchor:{toolbar:'Interne link',menu:'Eigenschappen interne link',title:'Eigenschappen interne link',name:'Naam interne link',errorName:'Geef de naam van de interne link op'},list:{numberedTitle:'Eigenschappen genummerde lijst',bulletedTitle:'Eigenschappen lijst met opsommingstekens',type:'Type',start:'Start',validateStartNumber:'Starnummer van de lijst moet een heel nummer zijn.',circle:'Cirkel',disc:'Schijf',square:'Vierkant',none:'Geen',notset:'<niet gezet>',armenian:'Armeense numering',georgian:'Greorgische numering (an, ban, gan, etc.)',lowerRoman:'Romeins kleine letters (i, ii, iii, iv, v, etc.)',upperRoman:'Romeins hoofdletters (I, II, III, IV, V, etc.)',lowerAlpha:'Kleine letters (a, b, c, d, e, etc.)',upperAlpha:'Hoofdletters (A, B, C, D, E, etc.)',lowerGreek:'Grieks kleine letters (alpha, beta, gamma, etc.)',decimal:'Cijfers (1, 2, 3, etc.)',decimalLeadingZero:'Cijfers beginnen met nul (01, 02, 03, etc.)'},findAndReplace:{title:'Zoeken en vervangen',find:'Zoeken',replace:'Vervangen',findWhat:'Zoeken naar:',replaceWith:'Vervangen met:',notFoundMsg:'De opgegeven tekst is niet gevonden.',matchCase:'Hoofdlettergevoelig',matchWord:'Hele woord moet voorkomen',matchCyclic:'Doorlopend zoeken',replaceAll:'Alles vervangen',replaceSuccessMsg:'%1 resulaten vervangen.'},table:{toolbar:'Tabel',title:'Eigenschappen tabel',menu:'Eigenschappen tabel',deleteTable:'Tabel verwijderen',rows:'Rijen',columns:'Kolommen',border:'Breedte rand',align:'Uitlijning',alignLeft:'Links',alignCenter:'Centreren',alignRight:'Rechts',width:'Breedte',widthPx:'pixels',widthPc:'procent',widthUnit:'eenheid breedte',height:'Hoogte',cellSpace:'Afstand tussen cellen',cellPad:'Ruimte in de cel',caption:'Naam',summary:'Samenvatting',headers:'Koppen',headersNone:'Geen',headersColumn:'Eerste kolom',headersRow:'Eerste rij',headersBoth:'Beide',invalidRows:'Het aantal rijen moet een getal zijn groter dan 0.',invalidCols:'Het aantal kolommen moet een getal zijn groter dan 0.',invalidBorder:'De rand breedte moet een getal zijn.',invalidWidth:'De tabel breedte moet een getal zijn.',invalidHeight:'De tabel hoogte moet een getal zijn.',invalidCellSpacing:'Afstand tussen cellen moet een getal zijn.',invalidCellPadding:'Ruimte in de cel moet een getal zijn.',cell:{menu:'Cel',insertBefore:'Voeg cel in voor',insertAfter:'Voeg cel in achter',deleteCell:'Cellen verwijderen',merge:'Cellen samenvoegen',mergeRight:'Voeg samen naar rechts',mergeDown:'Voeg samen naar beneden',splitHorizontal:'Splits cellen horizontaal',splitVertical:'Splits cellen verticaal',title:'Cel eigenschappen',cellType:'Cel type',rowSpan:'Rijen samenvoegen',colSpan:'Kolommen samenvoegen',wordWrap:'Automatische terugloop',hAlign:'Horizontale uitlijning',vAlign:'Verticale uitlijning',alignTop:'Boven',alignMiddle:'Midden',alignBottom:'Onder',alignBaseline:'Basislijn',bgColor:'Achtergrondkleur',borderColor:'Kleur rand',data:'Inhoud',header:'Kop',yes:'Ja',no:'Nee',invalidWidth:'De celbreedte moet een getal zijn.',invalidHeight:'De celhoogte moet een getal zijn.',invalidRowSpan:'Rijen samenvoegen moet een heel getal zijn.',invalidColSpan:'Kolommen samenvoegen moet een heel getal zijn.',chooseColor:'Kies'},row:{menu:'Rij',insertBefore:'Voeg rij in voor',insertAfter:'Voeg rij in achter',deleteRow:'Rijen verwijderen'},column:{menu:'Kolom',insertBefore:'Voeg kolom in voor',insertAfter:'Voeg kolom in achter',deleteColumn:'Kolommen verwijderen'}},button:{title:'Eigenschappen knop',text:'Tekst (waarde)',type:'Soort',typeBtn:'Knop',typeSbm:'Versturen',typeRst:'Leegmaken'},checkboxAndRadio:{checkboxTitle:'Eigenschappen aanvinkvakje',radioTitle:'Eigenschappen selectievakje',value:'Waarde',selected:'Geselecteerd'},form:{title:'Eigenschappen formulier',menu:'Eigenschappen formulier',action:'Actie',method:'Methode',encoding:'Codering'},select:{title:'Eigenschappen selectieveld',selectInfo:'Informatie',opAvail:'Beschikbare opties',value:'Waarde',size:'Grootte',lines:'Regels',chkMulti:'Gecombineerde selecties toestaan',opText:'Tekst',opValue:'Waarde',btnAdd:'Toevoegen',btnModify:'Wijzigen',btnUp:'Omhoog',btnDown:'Omlaag',btnSetValue:'Als geselecteerde waarde instellen',btnDelete:'Verwijderen'},textarea:{title:'Eigenschappen tekstvak',cols:'Kolommen',rows:'Rijen'},textfield:{title:'Eigenschappen tekstveld',name:'Naam',value:'Waarde',charWidth:'Breedte (tekens)',maxChars:'Maximum aantal tekens',type:'Soort',typeText:'Tekst',typePass:'Wachtwoord'},hidden:{title:'Eigenschappen verborgen veld',name:'Naam',value:'Waarde'},image:{title:'Eigenschappen afbeelding',titleButton:'Eigenschappen afbeeldingsknop',menu:'Eigenschappen afbeelding',infoTab:'Informatie afbeelding',btnUpload:'Naar server verzenden',upload:'Upload',alt:'Alternatieve tekst',width:'Breedte',height:'Hoogte',lockRatio:'Afmetingen vergrendelen',unlockRatio:'Afmetingen ontgrendelen',resetSize:'Afmetingen resetten',border:'Rand',hSpace:'HSpace',vSpace:'VSpace',align:'Uitlijning',alignLeft:'Links',alignRight:'Rechts',alertUrl:'Geef de URL van de afbeelding',linkTab:'Link',button2Img:'Wilt u de geselecteerde afbeeldingsknop vervangen door een eenvoudige afbeelding?',img2Button:'Wilt u de geselecteerde afbeelding vervangen door een afbeeldingsknop?',urlMissing:'De URL naar de afbeelding ontbreekt.',validateWidth:'Breedte moet een heel nummer zijn.',validateHeight:'Hoogte moet een heel nummer zijn.',validateBorder:'Rand moet een heel nummer zijn.',validateHSpace:'HSpace moet een heel nummer zijn.',validateVSpace:'VSpace moet een heel nummer zijn.'},flash:{properties:'Eigenschappen Flash',propertiesTab:'Eigenschappen',title:'Eigenschappen Flash',chkPlay:'Automatisch afspelen',chkLoop:'Herhalen',chkMenu:"Flashmenu's inschakelen",chkFull:'Schermvullend toestaan',scale:'Schaal',scaleAll:'Alles tonen',scaleNoBorder:'Geen rand',scaleFit:'Precies passend',access:'Script toegang',accessAlways:'Altijd',accessSameDomain:'Zelfde domeinnaam',accessNever:'Nooit',align:'Uitlijning',alignLeft:'Links',alignAbsBottom:'Absoluut-onder',alignAbsMiddle:'Absoluut-midden',alignBaseline:'Basislijn',alignBottom:'Beneden',alignMiddle:'Midden',alignRight:'Rechts',alignTextTop:'Boven tekst',alignTop:'Boven',quality:'Kwaliteit',qualityBest:'Beste',qualityHigh:'Hoog',qualityAutoHigh:'Automatisch hoog',qualityMedium:'Gemiddeld',qualityAutoLow:'Automatisch laag',qualityLow:'Laag',windowModeWindow:'Venster',windowModeOpaque:'Ondoorzichtig',windowModeTransparent:'Doorzichtig',windowMode:'Venster modus',flashvars:'Variabelen voor Flash',bgcolor:'Achtergrondkleur',width:'Breedte',height:'Hoogte',hSpace:'HSpace',vSpace:'VSpace',validateSrc:'Geef de link van de URL',validateWidth:'De breedte moet een getal zijn.',validateHeight:'De hoogte moet een getal zijn.',validateHSpace:'De HSpace moet een getal zijn.',validateVSpace:'De VSpace moet een getal zijn.'},spellCheck:{toolbar:'Spellingscontrole',title:'Spellingscontrole',notAvailable:'Excuses, deze dienst is momenteel niet beschikbaar.',errorLoading:'Er is een fout opgetreden bij het laden van de diesnt: %s.',notInDic:'Niet in het woordenboek',changeTo:'Wijzig in',btnIgnore:'Negeren',btnIgnoreAll:'Alles negeren',btnReplace:'Vervangen',btnReplaceAll:'Alles vervangen',btnUndo:'Ongedaan maken',noSuggestions:'-Geen suggesties-',progress:'Bezig met spellingscontrole...',noMispell:'Klaar met spellingscontrole: geen fouten gevonden',noChanges:'Klaar met spellingscontrole: geen woorden aangepast',oneChange:'Klaar met spellingscontrole: één woord aangepast',manyChanges:'Klaar met spellingscontrole: %1 woorden aangepast',ieSpellDownload:'De spellingscontrole niet geïnstalleerd. Wilt u deze nu downloaden?'},smiley:{toolbar:'Smiley',title:'Smiley invoegen',options:'Smiley opties'},elementsPath:{eleLabel:'Elementenpad',eleTitle:'%1 element'},numberedlist:'Genummerde lijst',bulletedlist:'Opsomming',indent:'Inspringen vergroten',outdent:'Inspringen verkleinen',justify:{left:'Links uitlijnen',center:'Centreren',right:'Rechts uitlijnen',block:'Uitvullen'},blockquote:'Citaatblok',clipboard:{title:'Plakken',cutError:'De beveiligingsinstelling van de browser verhinderen het automatisch knippen. Gebruik de sneltoets Ctrl/Cmd+X van het toetsenbord.',copyError:'De beveiligingsinstelling van de browser verhinderen het automatisch kopiëren. Gebruik de sneltoets Ctrl/Cmd+C van het toetsenbord.',pasteMsg:'Plak de tekst in het volgende vak gebruik makend van uw toetsenbord (<strong>Ctrl/Cmd+V</strong>) en klik op <strong>OK</strong>.',securityMsg:'Door de beveiligingsinstellingen van uw browser is het niet mogelijk om direct vanuit het klembord in de editor te plakken. Middels opnieuw plakken in dit venster kunt u de tekst alsnog plakken in de editor.',pasteArea:'Plakgebied'},pastefromword:{confirmCleanup:'De tekst die u plakte lijkt gekopieerd te zijn vanuit Word. Wilt u de tekst opschonen voordat deze geplakt wordt?',toolbar:'Plakken als Word-gegevens',title:'Plakken als Word-gegevens',error:'Het was niet mogelijk om de geplakte tekst op te schonen door een interne fout'},pasteText:{button:'Plakken als platte tekst',title:'Plakken als platte tekst'},templates:{button:'Sjablonen',title:'Inhoud sjabonen',options:'Template opties',insertOption:'Vervang de huidige inhoud',selectPromptMsg:'Selecteer het sjabloon dat in de editor geopend moet worden (de actuele inhoud gaat verloren):',emptyListMsg:'(Geen sjablonen gedefinieerd)'},showBlocks:'Toon blokken',stylesCombo:{label:'Stijl',panelTitle:'Opmaakstijlen',panelTitle1:'Blok stijlen',panelTitle2:'In-line stijlen',panelTitle3:'Object stijlen'},format:{label:'Opmaak',panelTitle:'Opmaak',tag_p:'Normaal',tag_pre:'Met opmaak',tag_address:'Adres',tag_h1:'Kop 1',tag_h2:'Kop 2',tag_h3:'Kop 3',tag_h4:'Kop 4',tag_h5:'Kop 5',tag_h6:'Kop 6',tag_div:'Normaal (DIV)'},div:{title:'Div aanmaken',toolbar:'Div aanmaken',cssClassInputLabel:'Stylesheet klassen',styleSelectLabel:'Stijl',IdInputLabel:'Id',languageCodeInputLabel:' Taalcode',inlineStyleInputLabel:'Inline stijl',advisoryTitleInputLabel:'informatieve titel',langDirLabel:'Schrijfrichting',langDirLTRLabel:'Links naar rechts (LTR)',langDirRTLLabel:'Rechts naar links (RTL)',edit:'Div wijzigen',remove:'Div verwijderen'},font:{label:'Lettertype',voiceLabel:'Lettertype',panelTitle:'Lettertype'},fontSize:{label:'Lettergrootte',voiceLabel:'Lettergrootte',panelTitle:'Lettergrootte'},colorButton:{textColorTitle:'Tekstkleur',bgColorTitle:'Achtergrondkleur',panelTitle:'Kleuren',auto:'Automatisch',more:'Meer kleuren...'},colors:{'000':'Zwart',800000:'Kastanjebruin','8B4513':'Chocoladebruin','2F4F4F':'Donkerleigrijs','008080':'Blauwgroen','000080':'Marine','4B0082':'Indigo',696969:'Donkergrijs',B22222:'Baksteen',A52A2A:'Bruin',DAA520:'Donkergeel','006400':'Donkergroen','40E0D0':'Turquoise','0000CD':'Middenblauw',800080:'Paars',808080:'Grijs',F00:'Rood',FF8C00:'Donkeroranje',FFD700:'Goud','008000':'Groen','0FF':'Cyaan','00F':'Blauw',EE82EE:'Violet',A9A9A9:'Donkergrijs',FFA07A:'Lichtzalm',FFA500:'Oranje',FFFF00:'Geel','00FF00':'Felgroen',AFEEEE:'Lichtturquoise',ADD8E6:'Lichtblauw',DDA0DD:'Pruim',D3D3D3:'Lichtgrijs',FFF0F5:'Linnen',FAEBD7:'Ivoor',FFFFE0:'Lichtgeel',F0FFF0:'Honingdauw',F0FFFF:'Azuur',F0F8FF:'Licht hemelsblauw',E6E6FA:'Lavendel',FFF:'Wit'},scayt:{title:'Controleer de spelling tijdens het typen',opera_title:'Niet ondersteund door Opera',enable:'SCAYT inschakelen',disable:'SCAYT uitschakelen',about:'Over SCAYT',toggle:'SCAYT in/uitschakelen',options:'Opties',langs:'Talen',moreSuggestions:'Meer suggesties',ignore:'Negeren',ignoreAll:'Alles negeren',addWord:'Woord toevoegen',emptyDic:'De naam van het woordenboek mag niet leeg zijn.',optionsTab:'Opties',allCaps:'Negeer woorden helemaal in hoofdletters',ignoreDomainNames:'Negeer domeinnamen',mixedCase:'Negeer woorden met hoofd- en kleine letters',mixedWithDigits:'Negeer woorden met cijfers',languagesTab:'Talen',dictionariesTab:'Woordenboeken',dic_field_name:'Naam woordenboek',dic_create:'Aanmaken',dic_restore:'Terugzetten',dic_delete:'Verwijderen',dic_rename:'Hernoemen',dic_info:'Initieel wordt het gebruikerswoordenboek opgeslagen in een cookie. Cookies zijn echter beperkt in grootte. Zodra het gebruikerswoordenboek het punt bereikt waarop het niet meer in een cookie opgeslagen kan worden, dan wordt het woordenboek op de server opgeslagen. Om je persoonlijke woordenboek op je eigen server op te slaan, moet je een mapnaam opgeven. Indien je al een woordenboek hebt opgeslagen, typ dan de naam en klik op de Terugzetten knop.',aboutTab:'Over'},about:{title:'Over CKEditor',dlgTitle:'Over CKEditor',moreInfo:'Voor licentie informatie, bezoek onze website:',copy:'Copyright &copy; $1. Alle rechten voorbehouden.'},maximize:'Maximaliseren',minimize:'Minimaliseren',fakeobjects:{anchor:'Anker',flash:'Flash animatie',div:'Pagina einde',unknown:'Onbekend object'},resize:'Sleep om te herschalen',colordialog:{title:'Selecteer kleur',options:'Kleuropties',highlight:'Actief',selected:'Geselecteerd',clear:'Wissen'},toolbarCollapse:'Werkbalk inklappen',toolbarExpand:'Werkbalk uitklappen',bidi:{ltr:'Schrijfrichting van links naar rechts',rtl:'Schrijfrichting van rechts naar links'}};