Initial commit 4.0.5-3
[usit-rt.git] / share / html / NoAuth / RichText / ckeditor / lang / sk.js
CommitLineData
84fb5b46
MKG
1\feff/*
2Copyright (c) 2003-2010, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
3For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
4*/
5
6CKEDITOR.lang.sk={dir:'ltr',editorTitle:'Rich text editor, %1, press ALT 0 for help.',toolbar:'Toolbar',editor:'Rich Text Editor',source:'Zdroj',newPage:'Nová stránka',save:'Uložiť',preview:'Náhľad',cut:'Vystrihnúť',copy:'Kopírovať',paste:'Vložiť',print:'Tlač',underline:'Podčiarknuté',bold:'Tučné',italic:'Kurzíva',selectAll:'Vybrať všetko',removeFormat:'Odstrániť formátovanie',strike:'Prečiarknuté',subscript:'Dolný index',superscript:'Horný index',horizontalrule:'Vložiť vodorovnú čiaru',pagebreak:'Vložiť oddeľovač stránky',unlink:'Odstrániť odkaz',undo:'Späť',redo:'Znovu',common:{browseServer:'Prechádzať server',url:'URL',protocol:'Protokol',upload:'Odoslať',uploadSubmit:'Odoslať na server',image:'Obrázok',flash:'Flash',form:'Formulár',checkbox:'Zaškrtávacie políčko',radio:'Prepínač',textField:'Textové pole',textarea:'Textová oblasť',hiddenField:'Skryté pole',button:'Tlačidlo',select:'Rozbaľovací zoznam',imageButton:'Obrázkové tlačidlo',notSet:'<nenastavené>',id:'Id',name:'Meno',langDir:'Orientácia jazyka',langDirLtr:'Zľava doprava (LTR)',langDirRtl:'Sprava doľava (RTL)',langCode:'Kód jazyka',longDescr:'Dlhý popis URL',cssClass:'Trieda štýlu',advisoryTitle:'Pomocný titulok',cssStyle:'Štýl',ok:'OK',cancel:'Zrušiť',close:'Close',preview:'Preview',generalTab:'Hlavné',advancedTab:'Rozšírené',validateNumberFailed:'This value is not a number.',confirmNewPage:'Any unsaved changes to this content will be lost. Are you sure you want to load new page?',confirmCancel:'Some of the options have been changed. Are you sure to close the dialog?',options:'Options',target:'Target',targetNew:'New Window (_blank)',targetTop:'Topmost Window (_top)',targetSelf:'Same Window (_self)',targetParent:'Parent Window (_parent)',langDirLTR:'Left to Right (LTR)',langDirRTL:'Right to Left (RTL)',styles:'Style',cssClasses:'Stylesheet Classes',unavailable:'%1<span class="cke_accessibility">, unavailable</span>'},contextmenu:{options:'Context Menu Options'},specialChar:{toolbar:'Vložiť špeciálne znaky',title:'Výber špeciálneho znaku',options:'Special Character Options'},link:{toolbar:'Vložiť/zmeniť odkaz',other:'<iný>',menu:'Zmeniť odkaz',title:'Odkaz',info:'Informácie o odkaze',target:'Cieľ',upload:'Odoslať',advanced:'Rozšírené',type:'Typ odkazu',toUrl:'URL',toAnchor:'Kotva v tejto stránke',toEmail:'E-Mail',targetFrame:'<rámec>',targetPopup:'<vyskakovacie okno>',targetFrameName:'Meno rámu cieľa',targetPopupName:'Názov vyskakovacieho okna',popupFeatures:'Vlastnosti vyskakovacieho okna',popupResizable:'Resizable',popupStatusBar:'Stavový riadok',popupLocationBar:'Panel umiestnenia',popupToolbar:'Panel nástrojov',popupMenuBar:'Panel ponuky',popupFullScreen:'Celá obrazovka (IE)',popupScrollBars:'Posuvníky',popupDependent:'Závislosť (Netscape)',popupWidth:'Šírka',popupLeft:'Ľavý okraj',popupHeight:'Výška',popupTop:'Horný okraj',id:'Id',langDir:'Orientácia jazyka',langDirLTR:'Zľava doprava (LTR)',langDirRTL:'Sprava doľava (RTL)',acccessKey:'Prístupový kľúč',name:'Meno',langCode:'Orientácia jazyka',tabIndex:'Poradie prvku',advisoryTitle:'Pomocný titulok',advisoryContentType:'Pomocný typ obsahu',cssClasses:'Trieda štýlu',charset:'Priradená znaková sada',styles:'Štýl',selectAnchor:'Vybrať kotvu',anchorName:'Podľa mena kotvy',anchorId:'Podľa Id objektu',emailAddress:'E-Mailová adresa',emailSubject:'Predmet správy',emailBody:'Telo správy',noAnchors:'(V stránke nie je definovaná žiadna kotva)',noUrl:'Zadajte prosím URL odkazu',noEmail:'Zadajte prosím e-mailovú adresu'},anchor:{toolbar:'Vložiť/zmeniť kotvu',menu:'Vlastnosti kotvy',title:'Vlastnosti kotvy',name:'Meno kotvy',errorName:'Zadajte prosím meno kotvy'},list:{numberedTitle:'Numbered List Properties',bulletedTitle:'Bulleted List Properties',type:'Type',start:'Start',validateStartNumber:'List start number must be a whole number.',circle:'Circle',disc:'Disc',square:'Square',none:'None',notset:'<not set>',armenian:'Armenian numbering',georgian:'Georgian numbering (an, ban, gan, etc.)',lowerRoman:'Lower Roman (i, ii, iii, iv, v, etc.)',upperRoman:'Upper Roman (I, II, III, IV, V, etc.)',lowerAlpha:'Lower Alpha (a, b, c, d, e, etc.)',upperAlpha:'Upper Alpha (A, B, C, D, E, etc.)',lowerGreek:'Lower Greek (alpha, beta, gamma, etc.)',decimal:'Decimal (1, 2, 3, etc.)',decimalLeadingZero:'Decimal leading zero (01, 02, 03, etc.)'},findAndReplace:{title:'Nájsť a nahradiť',find:'Hľadať',replace:'Nahradiť',findWhat:'Čo hľadať:',replaceWith:'Čím nahradiť:',notFoundMsg:'Hľadaný text nebol nájdený.',matchCase:'Rozlišovať malé/veľké písmená',matchWord:'Len celé slová',matchCyclic:'Match cyclic',replaceAll:'Nahradiť všetko',replaceSuccessMsg:'%1 occurrence(s) replaced.'},table:{toolbar:'Tabuľka',title:'Vlastnosti tabuľky',menu:'Vlastnosti tabuľky',deleteTable:'Vymazať tabuľku',rows:'Riadky',columns:'Stĺpce',border:'Ohraničenie',align:'Zarovnanie',alignLeft:'Vľavo',alignCenter:'Na stred',alignRight:'Vpravo',width:'Šírka',widthPx:'pixelov',widthPc:'percent',widthUnit:'width unit',height:'Výška',cellSpace:'Vzdialenosť buniek',cellPad:'Odsadenie obsahu',caption:'Popis',summary:'Prehľad',headers:'Headers',headersNone:'None',headersColumn:'First column',headersRow:'First Row',headersBoth:'Both',invalidRows:'Number of rows must be a number greater than 0.',invalidCols:'Number of columns must be a number greater than 0.',invalidBorder:'Border size must be a number.',invalidWidth:'Table width must be a number.',invalidHeight:'Table height must be a number.',invalidCellSpacing:'Cell spacing must be a number.',invalidCellPadding:'Cell padding must be a number.',cell:{menu:'Bunka',insertBefore:'Vložiť bunku pred',insertAfter:'Vložiť bunku za',deleteCell:'Vymazať bunky',merge:'Zlúčiť bunky',mergeRight:'Zlúčiť doprava',mergeDown:'Zlúčiť dole',splitHorizontal:'Rozdeliť bunky horizontálne',splitVertical:'Rozdeliť bunky vertikálne',title:'Cell Properties',cellType:'Cell Type',rowSpan:'Rows Span',colSpan:'Columns Span',wordWrap:'Word Wrap',hAlign:'Horizontal Alignment',vAlign:'Vertical Alignment',alignTop:'Top',alignMiddle:'Middle',alignBottom:'Bottom',alignBaseline:'Baseline',bgColor:'Background Color',borderColor:'Border Color',data:'Data',header:'Header',yes:'Yes',no:'No',invalidWidth:'Cell width must be a number.',invalidHeight:'Cell height must be a number.',invalidRowSpan:'Rows span must be a whole number.',invalidColSpan:'Columns span must be a whole number.',chooseColor:'Choose'},row:{menu:'Riadok',insertBefore:'Vložiť riadok za',insertAfter:'Vložiť riadok pred',deleteRow:'Vymazať riadok'},column:{menu:'Stĺpec',insertBefore:'Vložiť stĺpec za',insertAfter:'Vložiť stĺpec pred',deleteColumn:'Zmazať stĺpec'}},button:{title:'Vlastnosti tlačidla',text:'Text',type:'Typ',typeBtn:'Tlačidlo',typeSbm:'Odoslať',typeRst:'Vymazať'},checkboxAndRadio:{checkboxTitle:'Vlastnosti zaškrtávacieho políčka',radioTitle:'Vlastnosti prepínača',value:'Hodnota',selected:'Vybrané'},form:{title:'Vlastnosti formulára',menu:'Vlastnosti formulára',action:'Akcie',method:'Metóda',encoding:'Encoding'},select:{title:'Vlastnosti rozbaľovacieho zoznamu',selectInfo:'Info',opAvail:'Dostupné možnosti',value:'Hodnota',size:'Veľkosť',lines:'riadkov',chkMulti:'Povoliť viacnásobný výber',opText:'Text',opValue:'Hodnota',btnAdd:'Pridať',btnModify:'Zmeniť',btnUp:'Hore',btnDown:'Dole',btnSetValue:'Nastaviť ako vybranú hodnotu',btnDelete:'Zmazať'},textarea:{title:'Vlastnosti textovej oblasti',cols:'Stĺpce',rows:'Riadky'},textfield:{title:'Vlastnosti textového poľa',name:'Názov',value:'Hodnota',charWidth:'Šírka pola (znakov)',maxChars:'Maximálny počet znakov',type:'Typ',typeText:'Text',typePass:'Heslo'},hidden:{title:'Vlastnosti skrytého poľa',name:'Názov',value:'Hodnota'},image:{title:'Vlastnosti obrázku',titleButton:'Vlastnosti obrázkového tlačidla',menu:'Vlastnosti obrázku',infoTab:'Informácie o obrázku',btnUpload:'Odoslať na server',upload:'Odoslať',alt:'Alternatívny text',width:'Šírka',height:'Výška',lockRatio:'Zámok',unlockRatio:'Unlock Ratio',resetSize:'Pôvodná veľkosť',border:'Okraje',hSpace:'H-medzera',vSpace:'V-medzera',align:'Zarovnanie',alignLeft:'Vľavo',alignRight:'Vpravo',alertUrl:'Zadajte prosím URL obrázku',linkTab:'Odkaz',button2Img:'Do you want to transform the selected image button on a simple image?',img2Button:'Do you want to transform the selected image on a image button?',urlMissing:'Image source URL is missing.',validateWidth:'Width must be a whole number.',validateHeight:'Height must be a whole number.',validateBorder:'Border must be a whole number.',validateHSpace:'HSpace must be a whole number.',validateVSpace:'VSpace must be a whole number.'},flash:{properties:'Vlastnosti Flashu',propertiesTab:'Properties',title:'Vlastnosti Flashu',chkPlay:'Automatické prehrávanie',chkLoop:'Opakovanie',chkMenu:'Povoliť Flash Menu',chkFull:'Allow Fullscreen',scale:'Mierka',scaleAll:'Zobraziť mierku',scaleNoBorder:'Bez okrajov',scaleFit:'Roztiahnuť na celé',access:'Script Access',accessAlways:'Always',accessSameDomain:'Same domain',accessNever:'Never',align:'Zarovnanie',alignLeft:'Vľavo',alignAbsBottom:'Úplne dole',alignAbsMiddle:'Do stredu',alignBaseline:'Na základňu',alignBottom:'Dole',alignMiddle:'Na stred',alignRight:'Vpravo',alignTextTop:'Na horný okraj textu',alignTop:'Nahor',quality:'Quality',qualityBest:'Best',qualityHigh:'High',qualityAutoHigh:'Auto High',qualityMedium:'Medium',qualityAutoLow:'Auto Low',qualityLow:'Low',windowModeWindow:'Window',windowModeOpaque:'Opaque',windowModeTransparent:'Transparent',windowMode:'Window mode',flashvars:'Variables for Flash',bgcolor:'Farba pozadia',width:'Šírka',height:'Výška',hSpace:'H-medzera',vSpace:'V-medzera',validateSrc:'Zadajte prosím URL odkazu',validateWidth:'Width must be a number.',validateHeight:'Height must be a number.',validateHSpace:'HSpace must be a number.',validateVSpace:'VSpace must be a number.'},spellCheck:{toolbar:'Kontrola pravopisu',title:'Spell Check',notAvailable:'Sorry, but service is unavailable now.',errorLoading:'Error loading application service host: %s.',notInDic:'Nie je v slovníku',changeTo:'Zmeniť na',btnIgnore:'Ignorovať',btnIgnoreAll:'Ignorovať všetko',btnReplace:'Prepísat',btnReplaceAll:'Prepísat všetko',btnUndo:'Späť',noSuggestions:'- Žiadny návrh -',progress:'Prebieha kontrola pravopisu...',noMispell:'Kontrola pravopisu dokončená: bez chýb',noChanges:'Kontrola pravopisu dokončená: žiadne slová nezmenené',oneChange:'Kontrola pravopisu dokončená: zmenené jedno slovo',manyChanges:'Kontrola pravopisu dokončená: zmenených %1 slov',ieSpellDownload:'Kontrola pravopisu nie je naištalovaná. Chcete ju hneď stiahnuť?'},smiley:{toolbar:'Smajlíky',title:'Vkladanie smajlíkov',options:'Smiley Options'},elementsPath:{eleLabel:'Elements path',eleTitle:'%1 element'},numberedlist:'Číslovanie',bulletedlist:'Odrážky',indent:'Zväčšiť odsadenie',outdent:'Zmenšiť odsadenie',justify:{left:'Zarovnať vľavo',center:'Zarovnať na stred',right:'Zarovnať vpravo',block:'Zarovnať do bloku'},blockquote:'Citácia',clipboard:{title:'Vložiť',cutError:'Bezpečnostné nastavenia Vášho prehliadača nedovoľujú editoru spustiť funkciu pre vystrihnutie zvoleného textu do schránky. Prosím vystrihnite zvolený text do schránky pomocou klávesnice (Ctrl/Cmd+X).',copyError:'Bezpečnostné nastavenia Vášho prehliadača nedovoľujú editoru spustiť funkciu pre kopírovanie zvoleného textu do schránky. Prosím skopírujte zvolený text do schránky pomocou klávesnice (Ctrl/Cmd+C).',pasteMsg:'Prosím vložte nasledovný rámček použitím klávesnice (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>) a stlačte <STRONG>OK</STRONG>.',securityMsg:'Bezpečnostné nastavenia Vášho prehliadača nedovoľujú editoru pristupovať priamo k datám v schránke. Musíte ich vložiť znovu do tohto okna.',pasteArea:'Paste Area'},pastefromword:{confirmCleanup:'The text you want to paste seems to be copied from Word. Do you want to clean it before pasting?',toolbar:'Vložiť z Wordu',title:'Vložiť z Wordu',error:'It was not possible to clean up the pasted data due to an internal error'},pasteText:{button:'Vložiť ako čistý text',title:'Vložiť ako čistý text'},templates:{button:'Šablóny',title:'Šablóny obsahu',options:'Template Options',insertOption:'Nahradiť aktuálny obsah',selectPromptMsg:'Prosím vyberte šablóny na otvorenie v editore<br>(súšasný obsah bude stratený):',emptyListMsg:'(žiadne šablóny nenájdené)'},showBlocks:'Ukázať bloky',stylesCombo:{label:'Štýl',panelTitle:'Formatting Styles',panelTitle1:'Block Styles',panelTitle2:'Inline Styles',panelTitle3:'Object Styles'},format:{label:'Formát',panelTitle:'Formát',tag_p:'Normálny',tag_pre:'Formátovaný',tag_address:'Adresa',tag_h1:'Nadpis 1',tag_h2:'Nadpis 2',tag_h3:'Nadpis 3',tag_h4:'Nadpis 4',tag_h5:'Nadpis 5',tag_h6:'Nadpis 6',tag_div:'Odsek (DIV)'},div:{title:'Create Div Container',toolbar:'Create Div Container',cssClassInputLabel:'Stylesheet Classes',styleSelectLabel:'Style',IdInputLabel:'Id',languageCodeInputLabel:' Language Code',inlineStyleInputLabel:'Inline Style',advisoryTitleInputLabel:'Advisory Title',langDirLabel:'Language Direction',langDirLTRLabel:'Left to Right (LTR)',langDirRTLLabel:'Right to Left (RTL)',edit:'Edit Div',remove:'Remove Div'},font:{label:'Písmo',voiceLabel:'Font',panelTitle:'Písmo'},fontSize:{label:'Veľkosť',voiceLabel:'Font Size',panelTitle:'Veľkosť'},colorButton:{textColorTitle:'Farba textu',bgColorTitle:'Farba pozadia',panelTitle:'Colors',auto:'Automaticky',more:'Viac farieb...'},colors:{'000':'Black',800000:'Maroon','8B4513':'Saddle Brown','2F4F4F':'Dark Slate Gray','008080':'Teal','000080':'Navy','4B0082':'Indigo',696969:'Dark Gray',B22222:'Fire Brick',A52A2A:'Brown',DAA520:'Golden Rod','006400':'Dark Green','40E0D0':'Turquoise','0000CD':'Medium Blue',800080:'Purple',808080:'Gray',F00:'Red',FF8C00:'Dark Orange',FFD700:'Gold','008000':'Green','0FF':'Cyan','00F':'Blue',EE82EE:'Violet',A9A9A9:'Dim Gray',FFA07A:'Light Salmon',FFA500:'Orange',FFFF00:'Yellow','00FF00':'Lime',AFEEEE:'Pale Turquoise',ADD8E6:'Light Blue',DDA0DD:'Plum',D3D3D3:'Light Grey',FFF0F5:'Lavender Blush',FAEBD7:'Antique White',FFFFE0:'Light Yellow',F0FFF0:'Honeydew',F0FFFF:'Azure',F0F8FF:'Alice Blue',E6E6FA:'Lavender',FFF:'White'},scayt:{title:'Spell Check As You Type',opera_title:'Not supported by Opera',enable:'Enable SCAYT',disable:'Disable SCAYT',about:'About SCAYT',toggle:'Toggle SCAYT',options:'Options',langs:'Languages',moreSuggestions:'More suggestions',ignore:'Ignore',ignoreAll:'Ignore All',addWord:'Add Word',emptyDic:'Dictionary name should not be empty.',optionsTab:'Options',allCaps:'Ignore All-Caps Words',ignoreDomainNames:'Ignore Domain Names',mixedCase:'Ignore Words with Mixed Case',mixedWithDigits:'Ignore Words with Numbers',languagesTab:'Languages',dictionariesTab:'Dictionaries',dic_field_name:'Dictionary name',dic_create:'Create',dic_restore:'Restore',dic_delete:'Delete',dic_rename:'Rename',dic_info:'Initially the User Dictionary is stored in a Cookie. However, Cookies are limited in size. When the User Dictionary grows to a point where it cannot be stored in a Cookie, then the dictionary may be stored on our server. To store your personal dictionary on our server you should specify a name for your dictionary. If you already have a stored dictionary, please type its name and click the Restore button.',aboutTab:'About'},about:{title:'About CKEditor',dlgTitle:'About CKEditor',moreInfo:'For licensing information please visit our web site:',copy:'Copyright &copy; $1. All rights reserved.'},maximize:'Maximize',minimize:'Minimize',fakeobjects:{anchor:'Anchor',flash:'Flash Animation',div:'Page Break',unknown:'Unknown Object'},resize:'Drag to resize',colordialog:{title:'Select color',options:'Color Options',highlight:'Highlight',selected:'Selected Color',clear:'Clear'},toolbarCollapse:'Collapse Toolbar',toolbarExpand:'Expand Toolbar',bidi:{ltr:'Text direction from left to right',rtl:'Text direction from right to left'}};