Initial commit 4.0.5-3
[usit-rt.git] / share / html / NoAuth / RichText / ckeditor / lang / uk.js
CommitLineData
84fb5b46
MKG
1\feff/*
2Copyright (c) 2003-2010, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
3For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
4*/
5
6CKEDITOR.lang.uk={dir:'ltr',editorTitle:'Rich text editor, %1, press ALT 0 for help.',toolbar:'Toolbar',editor:'Rich Text Editor',source:'Джерело',newPage:'Нова сторінка',save:'Зберегти',preview:'Попередній перегляд',cut:'Вирізати',copy:'Копіювати',paste:'Вставити',print:'Друк',underline:'Підкреслений',bold:'Жирний',italic:'Курсив',selectAll:'Виділити все',removeFormat:'Прибрати форматування',strike:'Закреслений',subscript:'Підрядковий індекс',superscript:'Надрядковий индекс',horizontalrule:'Вставити горизонтальну лінію',pagebreak:'Вставити розривши сторінки',unlink:'Знищити посилання',undo:'Повернути',redo:'Повторити',common:{browseServer:'Передивитися на сервері',url:'URL',protocol:'Протокол',upload:'Закачати',uploadSubmit:'Надіслати на сервер',image:'Зображення',flash:'Flash',form:'Форма',checkbox:'Флагова кнопка',radio:'Кнопка вибору',textField:'Текстове поле',textarea:'Текстова область',hiddenField:'Приховане поле',button:'Кнопка',select:'Список',imageButton:'Кнопка із зображенням',notSet:'<не визначено>',id:'Ідентифікатор',name:"Им'я",langDir:'Напрямок мови',langDirLtr:'Зліва на право (LTR)',langDirRtl:'Зправа на ліво (RTL)',langCode:'Мова',longDescr:'Довгий опис URL',cssClass:'Клас CSS',advisoryTitle:'Заголовок',cssStyle:'Стиль CSS',ok:'ОК',cancel:'Скасувати',close:'Close',preview:'Preview',generalTab:'Загальна',advancedTab:'Розширений',validateNumberFailed:'Значення не є числом.',confirmNewPage:'Всі не збережені зміни будуть втрачені. Ви впевнені, що хочете завантажити нову сторінку?',confirmCancel:'Деякі опції були змінені. Закрити вікно?',options:'Options',target:'Target',targetNew:'New Window (_blank)',targetTop:'Topmost Window (_top)',targetSelf:'Same Window (_self)',targetParent:'Parent Window (_parent)',langDirLTR:'Left to Right (LTR)',langDirRTL:'Right to Left (RTL)',styles:'Style',cssClasses:'Stylesheet Classes',unavailable:'%1<span class="cke_accessibility">, не доступне</span>'},contextmenu:{options:'Context Menu Options'},specialChar:{toolbar:'Вставити спеціальний символ',title:'Оберіть спеціальний символ',options:'Special Character Options'},link:{toolbar:'Вставити/Редагувати посилання',other:'<інший>',menu:'Вставити посилання',title:'Посилання',info:'Інформація посилання',target:'Ціль',upload:'Закачати',advanced:'Розширений',type:'Тип посилання',toUrl:'URL',toAnchor:'Якір на цю сторінку',toEmail:'Эл. пошта',targetFrame:'<фрейм>',targetPopup:'<спливаюче вікно>',targetFrameName:"Ім'я целевого фрейма",targetPopupName:"Ім'я спливаючого вікна",popupFeatures:'Властивості спливаючого вікна',popupResizable:'Масштабоване',popupStatusBar:'Строка статусу',popupLocationBar:'Панель локації',popupToolbar:'Панель інструментів',popupMenuBar:'Панель меню',popupFullScreen:'Повний екран (IE)',popupScrollBars:'Полоси прокрутки',popupDependent:'Залежний (Netscape)',popupWidth:'Ширина',popupLeft:'Позиція зліва',popupHeight:'Висота',popupTop:'Позиція зверху',id:'Ідентифікатор (Id)',langDir:'Напрямок мови',langDirLTR:'Зліва на право (LTR)',langDirRTL:'Зправа на ліво (RTL)',acccessKey:'Гаряча клавіша',name:"Им'я",langCode:'Напрямок мови',tabIndex:'Послідовність переходу',advisoryTitle:'Заголовок',advisoryContentType:'Тип вмісту',cssClasses:'Клас CSS',charset:'Кодировка',styles:'Стиль CSS',selectAnchor:'Оберіть якір',anchorName:"За ім'ям якоря",anchorId:'За ідентифікатором елемента',emailAddress:'Адреса ел. пошти',emailSubject:'Тема листа',emailBody:'Тіло повідомлення',noAnchors:'(Немає якорів доступних в цьому документі)',noUrl:'Будь ласка, занесіть URL посилання',noEmail:'Будь ласка, занесіть адрес эл. почты'},anchor:{toolbar:'Вставити/Редагувати якір',menu:'Властивості якоря',title:'Властивості якоря',name:"Ім'я якоря",errorName:"Будь ласка, занесіть ім'я якоря"},list:{numberedTitle:'Numbered List Properties',bulletedTitle:'Bulleted List Properties',type:'Type',start:'Start',validateStartNumber:'List start number must be a whole number.',circle:'Circle',disc:'Disc',square:'Square',none:'None',notset:'<not set>',armenian:'Armenian numbering',georgian:'Georgian numbering (an, ban, gan, etc.)',lowerRoman:'Lower Roman (i, ii, iii, iv, v, etc.)',upperRoman:'Upper Roman (I, II, III, IV, V, etc.)',lowerAlpha:'Lower Alpha (a, b, c, d, e, etc.)',upperAlpha:'Upper Alpha (A, B, C, D, E, etc.)',lowerGreek:'Lower Greek (alpha, beta, gamma, etc.)',decimal:'Decimal (1, 2, 3, etc.)',decimalLeadingZero:'Decimal leading zero (01, 02, 03, etc.)'},findAndReplace:{title:'Знайти і замінити',find:'Пошук',replace:'Заміна',findWhat:'Шукати:',replaceWith:'Замінити на:',notFoundMsg:'Вказаний текст не знайдений.',matchCase:'Враховувати регістр',matchWord:'Збіг цілих слів',matchCyclic:'Циклічна заміна',replaceAll:'Замінити все',replaceSuccessMsg:'%1 співпадінь(я) замінено.'},table:{toolbar:'Таблиця',title:'Властивості таблиці',menu:'Властивості таблиці',deleteTable:'Видалити таблицю',rows:'Строки',columns:'Колонки',border:'Розмір бордюра',align:'Вирівнювання',alignLeft:'Зліва',alignCenter:'По центру',alignRight:'Зправа',width:'Ширина',widthPx:'пікселів',widthPc:'відсотків',widthUnit:'width unit',height:'Висота',cellSpace:'Проміжок (spacing)',cellPad:'Відступ (padding)',caption:'Заголовок',summary:'Резюме',headers:'Заголовки',headersNone:'Жодного',headersColumn:'Перша колонка',headersRow:'Перший рядок',headersBoth:'Обидва',invalidRows:'Кількість рядків повинна бути числом більше за 0.',invalidCols:'Кількість колонок повинна бути числом більше за 0.',invalidBorder:'Розмір бордюра повинен бути числом.',invalidWidth:'Ширина таблиці повинна бути числом.',invalidHeight:'Висота таблиці повинна бути числом.',invalidCellSpacing:'Проміжок (spacing) комірки повинен бути числом.',invalidCellPadding:'Відступ (padding) комірки повинен бути числом.',cell:{menu:'Осередок',insertBefore:'Вставити комірку до',insertAfter:'Вставити комірку після',deleteCell:'Видалити комірки',merge:"Об'єднати комірки",mergeRight:"Об'єднати зправа",mergeDown:"Об'єднати до низу",splitHorizontal:'Розділити комірку по горизонталі',splitVertical:'Розділити комірку по вертикалі',title:'Властивості комірки',cellType:'Тип комірки',rowSpan:'Обєднання рядків (Rows Span)',colSpan:'Обєднання стовпчиків (Columns Span)',wordWrap:'Авто згортання тексту (Word Wrap)',hAlign:'Горизонтальне вирівнювання',vAlign:'Вертикальне вирівнювання',alignTop:'До верху',alignMiddle:'Посередині',alignBottom:'До низу',alignBaseline:'По базовій лінії',bgColor:'Колір фону',borderColor:'Колір бордюру',data:'Дані',header:'Заголовок',yes:'Так',no:'Ні',invalidWidth:'Ширина комірки повинна бути числом.',invalidHeight:'Висота комірки повинна бути числом.',invalidRowSpan:'Кількість обєднуваних рядків повинна бути цілим числом.',invalidColSpan:'Кількість обєднуваних стовпчиків повинна бути цілим числом.',chooseColor:'Choose'},row:{menu:'Рядок',insertBefore:'Вставити рядок до',insertAfter:'Вставити рядок після',deleteRow:'Видалити строки'},column:{menu:'Колонка',insertBefore:'Вставити колонку до',insertAfter:'Вставити колонку після',deleteColumn:'Видалити колонки'}},button:{title:'Властивості кнопки',text:'Текст (Значення)',type:'Тип',typeBtn:'Кнопка',typeSbm:'Відправити',typeRst:'Скинути'},checkboxAndRadio:{checkboxTitle:'Властивості флагової кнопки',radioTitle:'Властивості кнопки вибору',value:'Значення',selected:'Обрана'},form:{title:'Властивості форми',menu:'Властивості форми',action:'Дія',method:'Метод',encoding:'Кодування'},select:{title:'Властивості списку',selectInfo:'Інфо',opAvail:'Доступні варіанти',value:'Значення',size:'Розмір',lines:'лінії',chkMulti:'Дозволити обрання декількох позицій',opText:'Текст',opValue:'Значення',btnAdd:'Добавити',btnModify:'Змінити',btnUp:'Вгору',btnDown:'Вниз',btnSetValue:'Встановити як вибране значення',btnDelete:'Видалити'},textarea:{title:'Властивості текстової області',cols:'Колонки',rows:'Строки'},textfield:{title:'Властивості текстового поля',name:"Ім'я",value:'Значення',charWidth:'Ширина',maxChars:'Макс. кіл-ть символів',type:'Тип',typeText:'Текст',typePass:'Пароль'},hidden:{title:'Властивості прихованого поля',name:"Ім'я",value:'Значення'},image:{title:'Властивості зображення',titleButton:'Властивості кнопки із зображенням',menu:'Властивості зображення',infoTab:'Інформація про изображении',btnUpload:'Надіслати на сервер',upload:'Закачати',alt:'Альтернативний текст',width:'Ширина',height:'Висота',lockRatio:'Зберегти пропорції',unlockRatio:'Unlock Ratio',resetSize:'Скинути розмір',border:'Бордюр',hSpace:'Горизонтальний відступ',vSpace:'Вертикальний відступ',align:'Вирівнювання',alignLeft:'По лівому краю',alignRight:'По правому краю',alertUrl:'Будь ласка, введіть URL зображення',linkTab:'Посилання',button2Img:'Ви хочете перетворити обрану кнопку-зображення на просте зображення?',img2Button:'Ви хочете перетворити обране зображення на кнопку-зображення?',urlMissing:'Image source URL is missing.',validateWidth:'Width must be a whole number.',validateHeight:'Height must be a whole number.',validateBorder:'Border must be a whole number.',validateHSpace:'HSpace must be a whole number.',validateVSpace:'VSpace must be a whole number.'},flash:{properties:'Властивості Flash',propertiesTab:'Властивості',title:'Властивості Flash',chkPlay:'Авто програвання',chkLoop:'Зациклити',chkMenu:'Дозволити меню Flash',chkFull:'Дозволити повноекранний перегляд',scale:'Масштаб',scaleAll:'Показати всі',scaleNoBorder:'Без рамки',scaleFit:'Дійсний розмір',access:'Доступ до скрипта',accessAlways:'Завжди',accessSameDomain:'З того ж домена',accessNever:'Ніколи',align:'Вирівнювання',alignLeft:'По лівому краю',alignAbsBottom:'Абс по низу',alignAbsMiddle:'Абс по середині',alignBaseline:'По базовій лінії',alignBottom:'По низу',alignMiddle:'По середині',alignRight:'По правому краю',alignTextTop:'Текст на верху',alignTop:'По верху',quality:'Якість',qualityBest:'Відмінна',qualityHigh:'Висока',qualityAutoHigh:'Авто відмінна',qualityMedium:'Середня',qualityAutoLow:'Авто низька',qualityLow:'Низька',windowModeWindow:'Вікно',windowModeOpaque:'Непрозорість (Opaque)',windowModeTransparent:'Прозорість (Transparent)',windowMode:'Режим вікна',flashvars:'Змінні Flash',bgcolor:'Колір фону',width:'Ширина',height:'Висота',hSpace:'Горизонтальний відступ',vSpace:'Вертикальний відступ',validateSrc:'Будь ласка, занесіть URL посилання',validateWidth:'Ширина повинна бути числом.',validateHeight:'Висота повинна бути числом.',validateHSpace:'HSpace повинна бути числом.',validateVSpace:'VSpace повинна бути числом.'},spellCheck:{toolbar:'Перевірити орфографію',title:'Перевірка орфографії',notAvailable:'Вибачте, але сервіс наразі недоступний.',errorLoading:'Помилка завантаження : %s.',notInDic:'Не має в словнику',changeTo:'Замінити на',btnIgnore:'Ігнорувати',btnIgnoreAll:'Ігнорувати все',btnReplace:'Замінити',btnReplaceAll:'Замінити все',btnUndo:'Назад',noSuggestions:'- Немає припущень -',progress:'Виконується перевірка орфографії...',noMispell:'Перевірку орфографії завершено: помилок не знайдено',noChanges:'Перевірку орфографії завершено: жодне слово не змінено',oneChange:'Перевірку орфографії завершено: змінено одно слово',manyChanges:'Перевірку орфографії завершено: 1% слів змінено',ieSpellDownload:'Модуль перевірки орфографії не встановлено. Бажаєтн завантажити його зараз?'},smiley:{toolbar:'Смайлик',title:'Вставити смайлик',options:'Smiley Options'},elementsPath:{eleLabel:'Elements path',eleTitle:'%1 елемент'},numberedlist:'Нумерований список',bulletedlist:'Маркований список',indent:'Збільшити відступ',outdent:'Зменшити відступ',justify:{left:'По лівому краю',center:'По центру',right:'По правому краю',block:'По ширині'},blockquote:'Цитата',clipboard:{title:'Вставити',cutError:'Настройки безпеки вашого браузера не дозволяють редактору автоматично виконувати операції вирізування. Будь ласка, використовуйте клавіатуру для цього (Ctrl/Cmd+X).',copyError:'Настройки безпеки вашого браузера не дозволяють редактору автоматично виконувати операції копіювання. Будь ласка, використовуйте клавіатуру для цього (Ctrl/Cmd+C).',pasteMsg:'Будь ласка, вставте з буфера обміну в цю область, користуючись комбінацією клавіш (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>) та натисніть <STRONG>OK</STRONG>.',securityMsg:"Редактор не може отримати прямий доступ до буферу обміну у зв'язку з налаштуваннями вашого браузера. Вам потрібно вставити інформацію повторно в це вікно.",pasteArea:'Paste Area'},pastefromword:{confirmCleanup:'Текст, що ви хочете вставити, схожий на копійований з Word. Ви хочете очистити його перед вставкою?',toolbar:'Вставити з Word',title:'Вставити з Word',error:'It was not possible to clean up the pasted data due to an internal error'},pasteText:{button:'Вставити тільки текст',title:'Вставити тільки текст'},templates:{button:'Шаблони',title:'Шаблони змісту',options:'Template Options',insertOption:'Замінити поточний вміст',selectPromptMsg:'Оберіть, будь ласка, шаблон для відкриття в редакторі<br>(поточний зміст буде втрачено):',emptyListMsg:'(Не визначено жодного шаблону)'},showBlocks:'Показувати блоки',stylesCombo:{label:'Стиль',panelTitle:'Formatting Styles',panelTitle1:'Block стилі',panelTitle2:'Inline стилі',panelTitle3:'Object стилі'},format:{label:'Форматування',panelTitle:'Форматування',tag_p:'Нормальний',tag_pre:'Форматований',tag_address:'Адреса',tag_h1:'Заголовок 1',tag_h2:'Заголовок 2',tag_h3:'Заголовок 3',tag_h4:'Заголовок 4',tag_h5:'Заголовок 5',tag_h6:'Заголовок 6',tag_div:'Нормальний (DIV)'},div:{title:'Create Div Container',toolbar:'Create Div Container',cssClassInputLabel:'Stylesheet Classes',styleSelectLabel:'Style',IdInputLabel:'Id',languageCodeInputLabel:' Language Code',inlineStyleInputLabel:'Inline Style',advisoryTitleInputLabel:'Advisory Title',langDirLabel:'Language Direction',langDirLTRLabel:'Left to Right (LTR)',langDirRTLLabel:'Right to Left (RTL)',edit:'Edit Div',remove:'Remove Div'},font:{label:'Шрифт',voiceLabel:'Шрифт',panelTitle:'Шрифт'},fontSize:{label:'Розмір',voiceLabel:'Розмір шрифта',panelTitle:'Розмір'},colorButton:{textColorTitle:'Колір тексту',bgColorTitle:'Колір фону',panelTitle:'Colors',auto:'Автоматичний',more:'Кольори...'},colors:{'000':'Black',800000:'Maroon','8B4513':'Saddle Brown','2F4F4F':'Dark Slate Gray','008080':'Teal','000080':'Navy','4B0082':'Indigo',696969:'Dark Gray',B22222:'Fire Brick',A52A2A:'Brown',DAA520:'Golden Rod','006400':'Dark Green','40E0D0':'Turquoise','0000CD':'Medium Blue',800080:'Purple',808080:'Gray',F00:'Red',FF8C00:'Dark Orange',FFD700:'Gold','008000':'Green','0FF':'Cyan','00F':'Blue',EE82EE:'Violet',A9A9A9:'Dim Gray',FFA07A:'Light Salmon',FFA500:'Orange',FFFF00:'Yellow','00FF00':'Lime',AFEEEE:'Pale Turquoise',ADD8E6:'Light Blue',DDA0DD:'Plum',D3D3D3:'Light Grey',FFF0F5:'Lavender Blush',FAEBD7:'Antique White',FFFFE0:'Light Yellow',F0FFF0:'Honeydew',F0FFFF:'Azure',F0F8FF:'Alice Blue',E6E6FA:'Lavender',FFF:'White'},scayt:{title:'Перефірка орфографії по мірі набору',opera_title:'Not supported by Opera',enable:'Включити SCAYT',disable:'Відключити SCAYT',about:'Про SCAYT',toggle:'Перемкнути SCAYT',options:'Опції',langs:'Мови',moreSuggestions:'Більше пропозицій',ignore:'Ігнорувати',ignoreAll:'Ігнорувати всі',addWord:'Додати слово',emptyDic:'Назва словника повинна бути заповнена.',optionsTab:'Опції',allCaps:'Ignore All-Caps Words',ignoreDomainNames:'Ignore Domain Names',mixedCase:'Ignore Words with Mixed Case',mixedWithDigits:'Ignore Words with Numbers',languagesTab:'Мови',dictionariesTab:'Словники',dic_field_name:'Dictionary name',dic_create:'Create',dic_restore:'Restore',dic_delete:'Delete',dic_rename:'Rename',dic_info:'Initially the User Dictionary is stored in a Cookie. However, Cookies are limited in size. When the User Dictionary grows to a point where it cannot be stored in a Cookie, then the dictionary may be stored on our server. To store your personal dictionary on our server you should specify a name for your dictionary. If you already have a stored dictionary, please type its name and click the Restore button.',aboutTab:'Про'},about:{title:'Про CKEditor',dlgTitle:'Про CKEditor',moreInfo:'Щодо інформації з ліцензування завітайте до нашого сайту:',copy:'Copyright &copy; $1. Всі права застережено.'},maximize:'Максимізувати',minimize:'Minimize',fakeobjects:{anchor:'Якір',flash:'Flash анімація',div:'Розрив сторінки',unknown:'Невідомий об`єкт'},resize:'Пересувайте для зміни розміру',colordialog:{title:'Select color',options:'Color Options',highlight:'Highlight',selected:'Selected Color',clear:'Clear'},toolbarCollapse:'Collapse Toolbar',toolbarExpand:'Expand Toolbar',bidi:{ltr:'Text direction from left to right',rtl:'Text direction from right to left'}};