Dev to 4.0.11
[usit-rt.git] / share / html / NoAuth / RichText / ckeditor / plugins / a11yhelp / lang / vi.js
CommitLineData
c36a7e1d
MKG
1/*
2Copyright (c) 2003-2013, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
3For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
4*/
5
6CKEDITOR.plugins.setLang('a11yhelp','vi',{accessibilityHelp:{title:'Accessibility Instructions',contents:'Nội dung Hỗ trợ. Nhấn ESC để đóng hộp thoại.',legend:[{name:'Chung',items:[{name:'Thanh công cụ soạn th',legend:'Nhấn ${toolbarFocus} để điều hướng đến thanh công cụ. Nhấn TAB và SHIFT-TAB để chuyển đến nhóm thanh công cụ khác. Nhấn MŨI TÊN PHẢI hoặc MŨI TÊN TRÁI để chuyển sang nút khác trên thanh công cụ. Nhấn PHÍM CÁCH hoặc ENTER để kích hoạt nút trên thanh công c.'},{name:'Hộp thoại Biên t',legend:'Inside a dialog, press TAB to navigate to next dialog field, press SHIFT + TAB to move to previous field, press ENTER to submit dialog, press ESC to cancel dialog. For dialogs that have multiple tab pages, press ALT + F10 to navigate to tab-list. Then move to next tab with TAB OR RIGTH ARROW. Move to previous tab with SHIFT + TAB or LEFT ARROW. Press SPACE or ENTER to select the tab page.'},{name:'Trình đơn Ngữ cảnh cBộ soạn thảo',legend:'Press ${contextMenu} or APPLICATION KEY to open context-menu. Then move to next menu option with TAB or DOWN ARROW. Move to previous option with SHIFT+TAB or UP ARROW. Press SPACE or ENTER to select the menu option. Open sub-menu of current option with SPACE or ENTER or RIGHT ARROW. Go back to parent menu item with ESC or LEFT ARROW. Close context menu with ESC.'},{name:'Editor List Box',legend:'Inside a list-box, move to next list item with TAB OR DOWN ARROW. Move to previous list item with SHIFT + TAB or UP ARROW. Press SPACE or ENTER to select the list option. Press ESC to close the list-box.'},{name:'Editor Element Path Bar',legend:'Press ${elementsPathFocus} to navigate to the elements path bar. Move to next element button with TAB or RIGHT ARROW. Move to previous button with SHIFT+TAB or LEFT ARROW. Press SPACE or ENTER to select the element in editor.'}]},{name:'Commands',items:[{name:' Undo command',legend:'Press ${undo}'},{name:' Redo command',legend:'Press ${redo}'},{name:' Bold command',legend:'Press ${bold}'},{name:' Italic command',legend:'Press ${italic}'},{name:' Underline command',legend:'Press ${underline}'},{name:' Link command',legend:'Press ${link}'},{name:' Toolbar Collapse command',legend:'Press ${toolbarCollapse}'},{name:' Accessibility Help',legend:'Press ${a11yHelp}'}]}]}});