Initial commit 4.0.5-3
[usit-rt.git] / share / html / NoAuth / RichText / ckeditor / lang / cy.js
1 \feff/*
2 Copyright (c) 2003-2010, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
3 For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
4 */
5
6 CKEDITOR.lang.cy={dir:'ltr',editorTitle:'Rich text editor, %1, press ALT 0 for help.',toolbar:'Toolbar',editor:'Rich Text Editor',source:'Tarddle',newPage:'Tudalen newydd',save:'Cadw',preview:'Rhagolwg',cut:'Torri',copy:'Copïo',paste:'Gludo',print:'Argraffu',underline:'Tanlinellu',bold:'Bras',italic:'Italig',selectAll:'Dewis Popeth',removeFormat:'Tynnu Fformat',strike:'Llinell Trwyddo',subscript:'Is-sgript',superscript:'Uwchsgript',horizontalrule:'Mewnosod Llinell Lorweddol',pagebreak:'Mewnosod Toriad Tudalen i Argraffu',unlink:'Datgysylltu',undo:'Dadwneud',redo:'Ailadrodd',common:{browseServer:"Pori'r Gweinydd",url:'URL',protocol:'Protocol',upload:'Lanlwytho',uploadSubmit:"Anfon i'r Gweinydd",image:'Delwedd',flash:'Flash',form:'Ffurflen',checkbox:'Blwch ticio',radio:'Botwm Radio',textField:'Maes Testun',textarea:'Ardal Testun',hiddenField:'Maes Cudd',button:'Botwm',select:'Maes Dewis',imageButton:'Botwm Delwedd',notSet:'<heb osod>',id:'Id',name:'Name',langDir:'Cyfeiriad Iaith',langDirLtr:"Chwith i'r Dde (LTR)",langDirRtl:"Dde i'r Chwith (RTL)",langCode:'Cod Iaith',longDescr:'URL Disgrifiad Hir',cssClass:'Dosbarth Dalen Arddull',advisoryTitle:'Teitl Cynghorol',cssStyle:'Arddull',ok:'Iawn',cancel:'Diddymu',close:'Close',preview:'Preview',generalTab:'Cyffredinol',advancedTab:'Uwch',validateNumberFailed:"Nid yw'r gwerth hwn yn rhif.",confirmNewPage:"Byddwch yn colli unrhyw newidiadau i'r cynnwys sydd heb eu cadw. A ydych am barhau i lwytho tudalen newydd?",confirmCancel:"Mae rhai o'r opsiynau wedi'u newid. A ydych wir am gau'r deialog?",options:'Options',target:'Target',targetNew:'New Window (_blank)',targetTop:'Topmost Window (_top)',targetSelf:'Same Window (_self)',targetParent:'Parent Window (_parent)',langDirLTR:'Left to Right (LTR)',langDirRTL:'Right to Left (RTL)',styles:'Style',cssClasses:'Stylesheet Classes',unavailable:'%1<span class="cke_accessibility">, ddim ar gael</span>'},contextmenu:{options:'Context Menu Options'},specialChar:{toolbar:'Mewnosod Nodau Arbennig',title:'Dewis Nod Arbennig',options:'Special Character Options'},link:{toolbar:'Dolen',other:'<eraill>',menu:'Golygu Dolen',title:'Dolen',info:'Gwyb ar y Ddolen',target:'Targed',upload:'Lanlwytho',advanced:'Uwch',type:'Math y Ddolen',toUrl:'URL',toAnchor:'Dolen at angor yn y testun',toEmail:'E-bost',targetFrame:'<ffrâm>',targetPopup:'<ffenestr bop>',targetFrameName:'Enw Ffrâm y Targed',targetPopupName:'Enw Ffenestr Bop',popupFeatures:'Nodweddion Ffenestr Bop',popupResizable:'Ailfeintiol',popupStatusBar:'Bar Statws',popupLocationBar:'Bar Safle',popupToolbar:'Bar Offer',popupMenuBar:'Dewislen',popupFullScreen:'Sgrin Llawn (IE)',popupScrollBars:'Barrau Sgrolio',popupDependent:'Dibynnol (Netscape)',popupWidth:'Lled',popupLeft:'Safle Chwith',popupHeight:'Uchder',popupTop:'Safle Top',id:'Id',langDir:'Cyfeiriad Iaith',langDirLTR:"Chwith i'r Dde (LTR)",langDirRTL:"Dde i'r Chwith (RTL)",acccessKey:'Allwedd Mynediad',name:'Enw',langCode:'Cod Iaith',tabIndex:'Indecs Tab',advisoryTitle:'Teitl Cynghorol',advisoryContentType:'Math y Cynnwys Cynghorol',cssClasses:'Dosbarthiadau Dalen Arddull',charset:"Set nodau'r Adnodd Cysylltiedig",styles:'Arddull',selectAnchor:'Dewiswch Angor',anchorName:"Gan Enw'r Angor",anchorId:'Gan Id yr Elfen',emailAddress:'Cyfeiriad E-Bost',emailSubject:'Testun y Message Subject',emailBody:'Pwnc y Neges',noAnchors:'(Dim angorau ar gael yn y ddogfen)',noUrl:'Teipiwch URL y ddolen',noEmail:'Teipiwch gyfeiriad yr e-bost'},anchor:{toolbar:'Angor',menu:'Golygwch yr Angor',title:"Priodweddau'r Angor",name:"Enw'r Angor",errorName:"Teipiwch enw'r angor"},list:{numberedTitle:'Numbered List Properties',bulletedTitle:'Bulleted List Properties',type:'Type',start:'Start',validateStartNumber:'List start number must be a whole number.',circle:'Circle',disc:'Disc',square:'Square',none:'None',notset:'<not set>',armenian:'Armenian numbering',georgian:'Georgian numbering (an, ban, gan, etc.)',lowerRoman:'Lower Roman (i, ii, iii, iv, v, etc.)',upperRoman:'Upper Roman (I, II, III, IV, V, etc.)',lowerAlpha:'Lower Alpha (a, b, c, d, e, etc.)',upperAlpha:'Upper Alpha (A, B, C, D, E, etc.)',lowerGreek:'Lower Greek (alpha, beta, gamma, etc.)',decimal:'Decimal (1, 2, 3, etc.)',decimalLeadingZero:'Decimal leading zero (01, 02, 03, etc.)'},findAndReplace:{title:'Chwilio ac Amnewid',find:'Chwilio',replace:'Amnewid',findWhat:"Chwilio'r term:",replaceWith:'Amnewid gyda:',notFoundMsg:"Nid oedd y testun wedi'i ddarganfod.",matchCase:"Cyfateb i'r cas",matchWord:'Cyfateb gair cyfan',matchCyclic:'Cyfateb cylchol',replaceAll:'Amnewid pob un',replaceSuccessMsg:'Amnewidiwyd %1 achlysur.'},table:{toolbar:'Tabl',title:'Nodweddion Tabl',menu:'Nodweddion Tabl',deleteTable:'Dileu Tabl',rows:'Rhesi',columns:'Colofnau',border:'Maint yr Ymyl',align:'Aliniad',alignLeft:'Chwith',alignCenter:'Canol',alignRight:'Dde',width:'Lled',widthPx:'picsel',widthPc:'y cant',widthUnit:'width unit',height:'Uchder',cellSpace:"Bylchu'r gell",cellPad:"Padio'r gell",caption:'Pennawd',summary:'Crynodeb',headers:'Penynnau',headersNone:'Dim',headersColumn:'Colofn gyntaf',headersRow:'Rhes gyntaf',headersBoth:'Y Ddau',invalidRows:"Mae'n rhaid cael o leiaf un rhes.",invalidCols:"Mae'n rhaid cael o leiaf un golofn.",invalidBorder:"Mae'n rhaid i faint yr ymyl fod yn rhif.",invalidWidth:"Mae'n rhaid i led y tabl fod yn rhif.",invalidHeight:"Mae'n rhaid i uchder y tabl fod yn rhif.",invalidCellSpacing:"Mae'n rhaid i fylchiad y gell fod yn rhif.",invalidCellPadding:"Mae'n rhaid i badiad y gell fod yn rhif.",cell:{menu:'Cell',insertBefore:'Mewnosod Cell Cyn',insertAfter:'Mewnosod Cell Ar Ôl',deleteCell:'Dileu Celloedd',merge:'Cyfuno Celloedd',mergeRight:"Cyfuno i'r Dde",mergeDown:'Cyfuno i Lawr',splitHorizontal:"Hollti'r Gell yn Lorweddol",splitVertical:"Hollti'r Gell yn Fertigol",title:"Priodweddau'r Gell",cellType:'Math y Gell',rowSpan:'Rhychwant Rhesi',colSpan:'Rhychwant Colofnau',wordWrap:'Lapio Geiriau',hAlign:'Aliniad Llorweddol',vAlign:'Aliniad Fertigol',alignTop:'Top',alignMiddle:'Canol',alignBottom:'Gwaelod',alignBaseline:'Baslinell',bgColor:'Lliw Cefndir',borderColor:'Lliw Ymyl',data:'Data',header:'Pennyn',yes:'Ie',no:'Na',invalidWidth:"Mae'n rhaid i led y gell fod yn rhif.",invalidHeight:"Mae'n rhaid i uchder y gell fod yn rhif.",invalidRowSpan:"Mae'n rhaid i rychwant y rhesi fod yn gyfanrif.",invalidColSpan:"Mae'n rhaid i rychwant y colofnau fod yn gyfanrif.",chooseColor:'Choose'},row:{menu:'Rhes',insertBefore:'Mewnosod Rhes Cyn',insertAfter:'Mewnosod Rhes Ar Ôl',deleteRow:'Dileu Rhesi'},column:{menu:'Colofn',insertBefore:'Mewnosod Colofn Cyn',insertAfter:'Mewnosod Colofn Ar Ôl',deleteColumn:'Dileu Colofnau'}},button:{title:'Priodweddau Botymau',text:'Testun (Gwerth)',type:'Math',typeBtn:'Botwm',typeSbm:'Gyrru',typeRst:'Ailosod'},checkboxAndRadio:{checkboxTitle:'Priodweddau Blwch Ticio',radioTitle:'Priodweddau Botwm Radio',value:'Gwerth',selected:'Dewiswyd'},form:{title:'Priodweddau Ffurflen',menu:'Priodweddau Ffurflen',action:'Gweithred',method:'Dull',encoding:'Amgodio'},select:{title:'Priodweddau Maes Dewis',selectInfo:'Gwyb Dewis',opAvail:'Opsiynau ar Gael',value:'Gwerth',size:'Maint',lines:'llinellau',chkMulti:'Caniatàu aml-ddewisiadau',opText:'Testun',opValue:'Gwerth',btnAdd:'Ychwanegu',btnModify:'Newid',btnUp:'Lan',btnDown:'Lawr',btnSetValue:'Gosod fel gwerth a ddewiswyd',btnDelete:'Dileu'},textarea:{title:'Priodweddau Ardal Testun',cols:'Colofnau',rows:'Rhesi'},textfield:{title:'Priodweddau Maes Testun',name:'Enw',value:'Gwerth',charWidth:'Lled Nod',maxChars:'Uchafswm y Nodau',type:'Math',typeText:'Testun',typePass:'Cyfrinair'},hidden:{title:'Priodweddau Maes Cudd',name:'Enw',value:'Gwerth'},image:{title:'Priodweddau Delwedd',titleButton:'Priodweddau Botwm Delwedd',menu:'Priodweddau Delwedd',infoTab:'Gwyb Delwedd',btnUpload:"Anfon i'r Gweinydd",upload:'lanlwytho',alt:'Testun Amgen',width:'Lled',height:'Uchder',lockRatio:'Cloi Cymhareb',unlockRatio:'Unlock Ratio',resetSize:'Ailosod Maint',border:'Ymyl',hSpace:'BwlchLl',vSpace:'BwlchF',align:'Alinio',alignLeft:'Chwith',alignRight:'Dde',alertUrl:'Rhowch URL y ddelwedd',linkTab:'Dolen',button2Img:"Ydych am drawsffurfio'r botwm ddelwedd hwn ar ddelwedd syml?",img2Button:"Ydych am drawsffurfio'r ddelwedd hon ar fotwm delwedd?",urlMissing:"URL tarddle'r ddelwedd ar goll.",validateWidth:'Width must be a whole number.',validateHeight:'Height must be a whole number.',validateBorder:'Border must be a whole number.',validateHSpace:'HSpace must be a whole number.',validateVSpace:'VSpace must be a whole number.'},flash:{properties:'Priodweddau Flash',propertiesTab:'Priodweddau',title:'Priodweddau Flash',chkPlay:'AwtoChwarae',chkLoop:'Lwpio',chkMenu:'Galluogi Dewislen Flash',chkFull:'Caniatàu Sgrin Llawn',scale:'Graddfa',scaleAll:'Dangos pob',scaleNoBorder:'Dim Ymyl',scaleFit:'Ffit Union',access:'Mynediad Sgript',accessAlways:'Pob amser',accessSameDomain:"R'un parth",accessNever:'Byth',align:'Alinio',alignLeft:'Chwith',alignAbsBottom:'Gwaelod Abs',alignAbsMiddle:'Canol Abs',alignBaseline:'Baslinell',alignBottom:'Gwaelod',alignMiddle:'Canol',alignRight:'Dde',alignTextTop:'Testun Top',alignTop:'Top',quality:'Ansawdd',qualityBest:'Gorau',qualityHigh:'Uchel',qualityAutoHigh:'Uchel Awto',qualityMedium:'Canolig',qualityAutoLow:'Isel Awto',qualityLow:'Isel',windowModeWindow:'Ffenestr',windowModeOpaque:'Afloyw',windowModeTransparent:'Tryloyw',windowMode:'Modd ffenestr',flashvars:'Newidynnau ar gyfer Flash',bgcolor:'Lliw cefndir',width:'Lled',height:'Uchder',hSpace:'BwlchLl',vSpace:'BwlchF',validateSrc:'Ni all yr URL fod yn wag.',validateWidth:"Rhaid i'r Lled fod yn rhif.",validateHeight:"Rhaid i'r Uchder fod yn rhif.",validateHSpace:"Rhaid i'r BwlchLl fod yn rhif.",validateVSpace:"Rhaid i'r BwlchF fod yn rhif."},spellCheck:{toolbar:'Gwirio Sillafu',title:'Gwirio Sillafu',notAvailable:"Nid yw'r gwasanaeth hwn ar gael yn bresennol.",errorLoading:'Error loading application service host: %s.',notInDic:"Nid i'w gael yn y geiriadur",changeTo:'Newid i',btnIgnore:'Anwybyddu Un',btnIgnoreAll:'Anwybyddu Pob',btnReplace:'Amnewid Un',btnReplaceAll:'Amnewid Pob',btnUndo:'Dadwneud',noSuggestions:'- Dim awgrymiadau -',progress:'Gwirio sillafu yn ar y gweill...',noMispell:'Gwirio sillafu wedi gorffen: Dim camsillaf.',noChanges:'Gwirio sillafu wedi gorffen: Dim newidiadau',oneChange:'Gwirio sillafu wedi gorffen: Newidiwyd 1 gair',manyChanges:'Gwirio sillafu wedi gorffen: Newidiwyd %1 gair',ieSpellDownload:'Gwirydd sillafu heb ei arsefydlu. A ydych am ei lawrlwytho nawr?'},smiley:{toolbar:'Gwenoglun',title:'Mewnosod Gwenoglun',options:'Smiley Options'},elementsPath:{eleLabel:'Elements path',eleTitle:'Elfen %1'},numberedlist:'Mewnosod/Tynnu Rhestr Rhifol',bulletedlist:'Mewnosod/Tynnu Rhestr Bwled',indent:"Cynyddu'r Mewnoliad",outdent:"Lleihau'r Mewnoliad",justify:{left:"Alinio i'r Chwith",center:"Alinio i'r Canol",right:"Alinio i'r Dde",block:'Aliniad Bloc'},blockquote:'Dyfyniad bloc',clipboard:{title:'Gludo',cutError:"Nid yw gosodiadau diogelwch eich porwr yn caniatàu'r golygydd i gynnal 'gweithredoedd torri' yn awtomatig. Defnyddiwch y bysellfwrdd (Ctrl/Cmd+X).",copyError:"Nid yw gosodiadau diogelwch eich porwr yn caniatàu'r golygydd i gynnal 'gweithredoedd copïo' yn awtomatig. Defnyddiwch y bysellfwrdd (Ctrl/Cmd+C).",pasteMsg:"Gludwch i mewn i'r blwch canlynol gan ddefnyddio'r bysellfwrdd (<strong>Ctrl/Cmd+V</strong>) a phwyso <strong>Iawn</strong>.",securityMsg:"Oherwydd gosodiadau diogelwch eich porwr, nid yw'r porwr yn gallu ennill mynediad i'r data ar y clipfwrdd yn uniongyrchol. Mae angen i chi ei ludo eto i'r ffenestr hon.",pasteArea:'Paste Area'},pastefromword:{confirmCleanup:'The text you want to paste seems to be copied from Word. Do you want to clean it before pasting?',toolbar:'Gludo o Word',title:'Gludo o Word',error:'It was not possible to clean up the pasted data due to an internal error'},pasteText:{button:'Gludo fel testun plaen',title:'Gludo fel Testun Plaen'},templates:{button:'Templedi',title:'Templedi Cynnwys',options:'Template Options',insertOption:'Amnewid y cynnwys go iawn',selectPromptMsg:"Dewiswch dempled i'w agor yn y golygydd",emptyListMsg:"(Dim templedi wedi'u diffinio)"},showBlocks:'Dangos Blociau',stylesCombo:{label:'Arddulliau',panelTitle:'Formatting Styles',panelTitle1:'Arddulliau Bloc',panelTitle2:'Arddulliau Mewnol',panelTitle3:'Arddulliau Gwrthrych'},format:{label:'Fformat',panelTitle:'Fformat Paragraff',tag_p:'Normal',tag_pre:"Wedi'i Fformatio",tag_address:'Cyfeiriad',tag_h1:'Pennawd 1',tag_h2:'Pennawd 2',tag_h3:'Pennawd 3',tag_h4:'Pennawd 4',tag_h5:'Pennawd 5',tag_h6:'Pennawd 6',tag_div:'Normal (DIV)'},div:{title:'Create Div Container',toolbar:'Create Div Container',cssClassInputLabel:'Stylesheet Classes',styleSelectLabel:'Style',IdInputLabel:'Id',languageCodeInputLabel:' Language Code',inlineStyleInputLabel:'Inline Style',advisoryTitleInputLabel:'Advisory Title',langDirLabel:'Language Direction',langDirLTRLabel:'Left to Right (LTR)',langDirRTLLabel:'Right to Left (RTL)',edit:'Edit Div',remove:'Remove Div'},font:{label:'Ffont',voiceLabel:'Ffont',panelTitle:"Enw'r Ffont"},fontSize:{label:'Maint',voiceLabel:'Maint y Ffont',panelTitle:'Maint y Ffont'},colorButton:{textColorTitle:'Lliw Testun',bgColorTitle:'Lliw Cefndir',panelTitle:'Colors',auto:'Awtomatig',more:'Mwy o Liwiau...'},colors:{'000':'Du',800000:'Marwn','8B4513':'Brown Cyfrwy','2F4F4F':'Llechen Tywyll','008080':'Corhwyad','000080':'Nefi','4B0082':'Indigo',696969:'Llwyd Pwl',B22222:'Bric Tân',A52A2A:'Brown',DAA520:'Rhoden Aur','006400':'Gwyrdd Tywyll','40E0D0':'Gwyrddlas','0000CD':'Glas Canolig',800080:'Porffor',808080:'Llwyd',F00:'Coch',FF8C00:'Oren Tywyll',FFD700:'Aur','008000':'Gwyrdd','0FF':'Cyan','00F':'Glas',EE82EE:'Fioled',A9A9A9:'Llwyd Tywyll',FFA07A:'Samwn Golau',FFA500:'Oren',FFFF00:'Melyn','00FF00':'Leim',AFEEEE:'Gwyrddlas Golau',ADD8E6:'Glas Golau',DDA0DD:'Eirinen',D3D3D3:'Llwyd Golau',FFF0F5:'Gwrid Lafant',FAEBD7:'Gwyn Hynafol',FFFFE0:'Melyn Golau',F0FFF0:'Melwn Gwyrdd Golau',F0FFFF:'Aswr',F0F8FF:'Glas Alys',E6E6FA:'Lafant',FFF:'Gwyn'},scayt:{title:"Gwirio'r Sillafu Wrth Deipio",opera_title:'Not supported by Opera',enable:'Galluogi SCAYT',disable:'Analluogi SCAYT',about:'Ynghylch SCAYT',toggle:'Togl SCAYT',options:'Opsiynau',langs:'Ieithoedd',moreSuggestions:'Awgrymiadau pellach',ignore:'Anwybyddu',ignoreAll:'Anwybyddu pob',addWord:'Ychwanegu Gair',emptyDic:"Ni ddylai enw'r geiriadur fod yn wag.",optionsTab:'Opsiynau',allCaps:'Ignore All-Caps Words',ignoreDomainNames:'Ignore Domain Names',mixedCase:'Ignore Words with Mixed Case',mixedWithDigits:'Ignore Words with Numbers',languagesTab:'Ieithoedd',dictionariesTab:'Geiriaduron',dic_field_name:'Dictionary name',dic_create:'Create',dic_restore:'Restore',dic_delete:'Delete',dic_rename:'Rename',dic_info:'Initially the User Dictionary is stored in a Cookie. However, Cookies are limited in size. When the User Dictionary grows to a point where it cannot be stored in a Cookie, then the dictionary may be stored on our server. To store your personal dictionary on our server you should specify a name for your dictionary. If you already have a stored dictionary, please type its name and click the Restore button.',aboutTab:'Ynghylch'},about:{title:'Ynghylch CKEditor',dlgTitle:'Ynghylch CKEditor',moreInfo:"Am wybodaeth ynghylch trwyddedau, ewch i'n gwefan:",copy:'Hawlfraint &copy; $1. Cedwir pob hawl.'},maximize:'Mwyhau',minimize:'Lleihau',fakeobjects:{anchor:'Angor',flash:'Animeiddiant Flash',div:'Toriad Tudalen',unknown:'Gwrthrych Anhysbys'},resize:'Llusgo i ailfeintio',colordialog:{title:'Dewis lliw',options:'Color Options',highlight:'Uwcholeuo',selected:'Dewiswyd',clear:'Clirio'},toolbarCollapse:"Cyfangu'r Bar Offer",toolbarExpand:"Ehangu'r Bar Offer",bidi:{ltr:'Text direction from left to right',rtl:'Text direction from right to left'}};