Dev to 4.0.11
[usit-rt.git] / share / html / NoAuth / RichText / ckeditor / lang / mn.js
1 /*
2 Copyright (c) 2003-2013, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
3 For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
4 */
5
6 CKEDITOR.lang.mn={dir:'ltr',editorTitle:'Rich text editor, %1',editorHelp:'Press ALT 0 for help',toolbars:'Болосруулагчийн хэрэгслийн самбар',editor:'Хэлбэрт бичвэр боловсруулагч',source:'Код',newPage:'Шинэ хуудас',save:'Хадгалах',preview:'Уридчлан харах',cut:'Хайчлах',copy:'Хуулах',paste:'Буулгах',print:'Хэвлэх',underline:'Доогуур нь зураастай болгох',bold:'Тод бүдүүн',italic:'Налуу',selectAll:'Бүгдийг нь сонгох',removeFormat:'Параргафын загварыг авч хаях',strike:'Дундуур нь зураастай болгох',subscript:'Суурь болгох',superscript:'Зэрэг болгох',horizontalrule:'Хөндлөн зураас оруулах',pagebreak:'Хуудас тусгаарлагч оруулах',pagebreakAlt:'Page Break',unlink:'Холбоос авч хаях',undo:'Хүчингүй болгох',redo:'Өмнөх үйлдлээ сэргээх',common:{browseServer:'Сервер харуулах',url:'URL',protocol:'Протокол',upload:'Хуулах',uploadSubmit:'Үүнийг сервэррүү илгээ',image:'Зураг',flash:'Флаш',form:'Форм',checkbox:'Чекбокс',radio:'Радио товч',textField:'Техт талбар',textarea:'Техт орчин',hiddenField:'Нууц талбар',button:'Товч',select:'Сонгогч талбар',imageButton:'Зурагтай товч',notSet:'<Оноохгүй>',id:'Id',name:'Нэр',langDir:'Хэлний чиглэл',langDirLtr:'Зүүнээс баруун (LTR)',langDirRtl:'Баруунаас зүүн (RTL)',langCode:'Хэлний код',longDescr:'URL-ын тайлбар',cssClass:'Stylesheet классууд',advisoryTitle:'Зөвлөлдөх гарчиг',cssStyle:'Загвар',ok:'OK',cancel:'Болих',close:'Хаах',preview:'Preview',generalTab:'Ерөнхий',advancedTab:'Нэмэлт',validateNumberFailed:'This value is not a number.',confirmNewPage:'Any unsaved changes to this content will be lost. Are you sure you want to load new page?',confirmCancel:'Some of the options have been changed. Are you sure to close the dialog?',options:'Сонголт',target:'Бай',targetNew:'New Window (_blank)',targetTop:'Topmost Window (_top)',targetSelf:'Same Window (_self)',targetParent:'Parent Window (_parent)',langDirLTR:'Зүүн талаас баруун тийшээ (LTR)',langDirRTL:'Баруун талаас зүүн тийшээ (RTL)',styles:'Загвар',cssClasses:'Stylesheet Classes',width:'Өргөн',height:'Өндөр',align:'Тулгах тал',alignLeft:'Зүүн',alignRight:'Баруун',alignCenter:'Төвд',alignTop:'Дээд талд',alignMiddle:'Дунд талд',alignBottom:'Доод талд',invalidValue:'Invalid value.',invalidHeight:'Өндөр нь тоо байх ёстой.',invalidWidth:'Өргөн нь тоо байх ёстой.',invalidCssLength:'Value specified for the "%1" field must be a positive number with or without a valid CSS measurement unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).',invalidHtmlLength:'Value specified for the "%1" field must be a positive number with or without a valid HTML measurement unit (px or %).',invalidInlineStyle:'Value specified for the inline style must consist of one or more tuples with the format of "name : value", separated by semi-colons.',cssLengthTooltip:'Enter a number for a value in pixels or a number with a valid CSS unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).',unavailable:'%1<span class="cke_accessibility">, unavailable</span>'},contextmenu:{options:'Context Menu Options'},specialChar:{toolbar:'Онцгой тэмдэгт оруулах',title:'Онцгой тэмдэгт сонгох',options:'Special Character Options'},link:{toolbar:'Холбоос',other:'<other>',menu:'Холбоос засварлах',title:'Холбоос',info:'Холбоосын тухай мэдээлэл',target:'Байрлал',upload:'Хуулах',advanced:'Нэмэлт',type:'Линкийн төрөл',toUrl:'цахим хуудасны хаяг (URL)',toAnchor:'Энэ бичвэр дэх зангуу руу очих холбоос',toEmail:'Э-захиа',targetFrame:'<Агуулах хүрээ>',targetPopup:'<popup цонх>',targetFrameName:'Очих фремын нэр',targetPopupName:'Popup цонхны нэр',popupFeatures:'Popup цонхны онцлог',popupResizable:'Resizable',popupStatusBar:'Статус хэсэг',popupLocationBar:'Location хэсэг',popupToolbar:'Багажны самбар',popupMenuBar:'Цэсний самбар',popupFullScreen:'Цонх дүүргэх (Internet Explorer)',popupScrollBars:'Скрол хэсэгүүд',popupDependent:'Хамаатай (Netscape)',popupLeft:'Зүүн байрлал',popupTop:'Дээд байрлал',id:'Id',langDir:'Хэлний чиглэл',langDirLTR:'Зүүнээс баруун (LTR)',langDirRTL:'Баруунаас зүүн (RTL)',acccessKey:'Холбох түлхүүр',name:'Нэр',langCode:'Хэлний код',tabIndex:'Tab индекс',advisoryTitle:'Зөвлөлдөх гарчиг',advisoryContentType:'Зөвлөлдөх төрлийн агуулга',cssClasses:'Stylesheet классууд',charset:'Тэмдэгт оноох нөөцөд холбогдсон',styles:'Загвар',rel:'Relationship',selectAnchor:'Нэг зангууг сонгоно уу',anchorName:'Зангуугийн нэрээр',anchorId:'Элемэнтйн Id нэрээр',emailAddress:'Э-шуудангийн хаяг',emailSubject:'Зурвасны гарчиг',emailBody:'Зурвасны их бие',noAnchors:'(Баримт бичиг зангуугүй байна)',noUrl:'Холбоосны URL хаягийг шивнэ үү',noEmail:'Э-шуудангий хаягаа шивнэ үү'},anchor:{toolbar:'Зангуу',menu:'Зангууг болосруулах',title:'Зангуугийн шинж чанар',name:'Зангуугийн нэр',errorName:'Зангуугийн нэрийг оруулна уу',remove:'Зангууг устгах'},list:{numberedTitle:'Numbered List Properties',bulletedTitle:'Bulleted List Properties',type:'Төрөл',start:'Start',validateStartNumber:'List start number must be a whole number.',circle:'Circle',disc:'Disc',square:'Square',none:'None',notset:'<not set>',armenian:'Armenian numbering',georgian:'Georgian numbering (an, ban, gan, etc.)',lowerRoman:'Lower Roman (i, ii, iii, iv, v, etc.)',upperRoman:'Upper Roman (I, II, III, IV, V, etc.)',lowerAlpha:'Lower Alpha (a, b, c, d, e, etc.)',upperAlpha:'Upper Alpha (A, B, C, D, E, etc.)',lowerGreek:'Lower Greek (alpha, beta, gamma, etc.)',decimal:'Decimal (1, 2, 3, etc.)',decimalLeadingZero:'Decimal leading zero (01, 02, 03, etc.)'},findAndReplace:{title:'Хайж орлуулах',find:'Хайх',replace:'Орлуулах',findWhat:'Хайх үг/үсэг:',replaceWith:'Солих үг:',notFoundMsg:'Хайсан бичвэрийг олсонгүй.',findOptions:'Хайх сонголтууд',matchCase:'Тэнцэх төлөв',matchWord:'Тэнцэх бүтэн үг',matchCyclic:'Match cyclic',replaceAll:'Бүгдийг нь солих',replaceSuccessMsg:'%1 occurrence(s) replaced.'},table:{toolbar:'Хүснэгт',title:'Хүснэгт',menu:'Хүснэгт',deleteTable:'Хүснэгт устгах',rows:'Мөр',columns:'Багана',border:'Хүрээний хэмжээ',widthPx:'цэг',widthPc:'хувь',widthUnit:'өргөний нэгж',cellSpace:'Нүх хоорондын зай (spacing)',cellPad:'Нүх доторлох(padding)',caption:'Тайлбар',summary:'Тайлбар',headers:'Headers',headersNone:'None',headersColumn:'First column',headersRow:'First Row',headersBoth:'Both',invalidRows:'Number of rows must be a number greater than 0.',invalidCols:'Number of columns must be a number greater than 0.',invalidBorder:'Border size must be a number.',invalidWidth:'Хүснэгтийн өргөн нь тоо байх ёстой.',invalidHeight:'Table height must be a number.',invalidCellSpacing:'Cell spacing must be a positive number.',invalidCellPadding:'Cell padding must be a positive number.',cell:{menu:'Нүх/зай',insertBefore:'Нүх/зай өмнө нь оруулах',insertAfter:'Нүх/зай дараа нь оруулах',deleteCell:'Нүх устгах',merge:'Нүх нэгтэх',mergeRight:'Баруун тийш нэгтгэх',mergeDown:'Доош нэгтгэх',splitHorizontal:'Нүх/зайг босоогоор нь тусгаарлах',splitVertical:'Нүх/зайг хөндлөнгөөр нь тусгаарлах',title:'Cell Properties',cellType:'Cell Type',rowSpan:'Rows Span',colSpan:'Columns Span',wordWrap:'Word Wrap',hAlign:'Хэвтээд тэгшлэх арга',vAlign:'Босоод тэгшлэх арга',alignBaseline:'Baseline',bgColor:'Дэвсгэр өнгө',borderColor:'Хүрээний өнгө',data:'Data',header:'Header',yes:'Тийм',no:'Үгүй',invalidWidth:'Нүдний өргөн нь тоо байх ёстой.',invalidHeight:'Cell height must be a number.',invalidRowSpan:'Rows span must be a whole number.',invalidColSpan:'Columns span must be a whole number.',chooseColor:'Сонгох'},row:{menu:'Мөр',insertBefore:'Мөр өмнө нь оруулах',insertAfter:'Мөр дараа нь оруулах',deleteRow:'Мөр устгах'},column:{menu:'Багана',insertBefore:'Багана өмнө нь оруулах',insertAfter:'Багана дараа нь оруулах',deleteColumn:'Багана устгах'}},button:{title:'Товчны шинж чанар',text:'Тэкст (Утга)',type:'Төрөл',typeBtn:'Товч',typeSbm:'Submit',typeRst:'Болих'},checkboxAndRadio:{checkboxTitle:'Чекбоксны шинж чанар',radioTitle:'Радио товчны шинж чанар',value:'Утга',selected:'Сонгогдсон'},form:{title:'Форм шинж чанар',menu:'Форм шинж чанар',action:'Үйлдэл',method:'Арга',encoding:'Encoding'},select:{title:'Согогч талбарын шинж чанар',selectInfo:'Мэдээлэл',opAvail:'Идвэхтэй сонголт',value:'Утга',size:'Хэмжээ',lines:'Мөр',chkMulti:'Олон зүйл зэрэг сонгохыг зөвшөөрөх',opText:'Тэкст',opValue:'Утга',btnAdd:'Нэмэх',btnModify:'Өөрчлөх',btnUp:'Дээш',btnDown:'Доош',btnSetValue:'Сонгогдсан утга оноох',btnDelete:'Устгах'},textarea:{title:'Текст орчны шинж чанар',cols:'Багана',rows:'Мөр'},textfield:{title:'Текст талбарын шинж чанар',name:'Нэр',value:'Утга',charWidth:'Тэмдэгтын өргөн',maxChars:'Хамгийн их тэмдэгт',type:'Төрөл',typeText:'Текст',typePass:'Нууц үг'},hidden:{title:'Нууц талбарын шинж чанар',name:'Нэр',value:'Утга'},image:{title:'Зураг',titleButton:'Зурган товчны шинж чанар',menu:'Зураг',infoTab:'Зурагны мэдээлэл',btnUpload:'Үүнийг сервэррүү илгээ',upload:'Хуулах',alt:'Зургийг орлох бичвэр',lockRatio:'Радио түгжих',resetSize:'хэмжээ дахин оноох',border:'Хүрээ',hSpace:'Хөндлөн зай',vSpace:'Босоо зай',alertUrl:'Зурагны URL-ын төрлийн сонгоно уу',linkTab:'Холбоос',button2Img:'Do you want to transform the selected image button on a simple image?',img2Button:'Do you want to transform the selected image on a image button?',urlMissing:'Зургийн эх сурвалжийн хаяг (URL) байхгүй байна.',validateBorder:'Border must be a whole number.',validateHSpace:'HSpace must be a whole number.',validateVSpace:'VSpace must be a whole number.'},flash:{properties:'Флаш шинж чанар',propertiesTab:'Properties',title:'Флаш  шинж чанар',chkPlay:'Автоматаар тоглох',chkLoop:'Давтах',chkMenu:'Флаш цэс идвэхжүүлэх',chkFull:'Allow Fullscreen',scale:'Өргөгтгөх',scaleAll:'Бүгдийг харуулах',scaleNoBorder:'Хүрээгүй',scaleFit:'Яг тааруулах',access:'Script Access',accessAlways:'Онцлогууд',accessSameDomain:'Байнга',accessNever:'Хэзээ ч үгүй',alignAbsBottom:'Abs доод талд',alignAbsMiddle:'Abs Дунд талд',alignBaseline:'Baseline',alignTextTop:'Текст дээр',quality:'Quality',qualityBest:'Best',qualityHigh:'High',qualityAutoHigh:'Auto High',qualityMedium:'Medium',qualityAutoLow:'Auto Low',qualityLow:'Low',windowModeWindow:'Window',windowModeOpaque:'Opaque',windowModeTransparent:'Transparent',windowMode:'Window mode',flashvars:'Variables for Flash',bgcolor:'Дэвсгэр өнгө',hSpace:'Хөндлөн зай',vSpace:'Босоо зай',validateSrc:'Линк URL-ээ төрөлжүүлнэ үү',validateHSpace:'HSpace must be a number.',validateVSpace:'VSpace must be a number.'},spellCheck:{toolbar:'Үгийн дүрэх шалгах',title:'Spell Check',notAvailable:'Sorry, but service is unavailable now.',errorLoading:'Error loading application service host: %s.',notInDic:'Толь бичиггүй',changeTo:'Өөрчлөх',btnIgnore:'Зөвшөөрөх',btnIgnoreAll:'Бүгдийг зөвшөөрөх',btnReplace:'Солих',btnReplaceAll:'Бүгдийг Дарж бичих',btnUndo:'Буцаах',noSuggestions:'- Тайлбаргүй -',progress:'Дүрэм шалгаж байгаа үйл явц...',noMispell:'Дүрэм шалгаад дууссан: Алдаа олдсонгүй',noChanges:'Дүрэм шалгаад дууссан: үг өөрчлөгдөөгүй',oneChange:'Дүрэм шалгаад дууссан: 1 үг өөрчлөгдсөн',manyChanges:'Дүрэм шалгаад дууссан: %1 үг өөрчлөгдсөн',ieSpellDownload:'Дүрэм шалгагч суугаагүй байна. Татаж авахыг хүсч байна уу?'},smiley:{toolbar:'Тодорхойлолт',title:'Тодорхойлолт оруулах',options:'Smiley Options'},elementsPath:{eleLabel:'Elements path',eleTitle:'%1 element'},numberedlist:'Дугаарлагдсан жагсаалт',bulletedlist:'Цэгтэй жагсаалт',indent:'Догол мөр хасах',outdent:'Догол мөр нэмэх',justify:{left:'Зүүн талд тулгах',center:'Голлуулах',right:'Баруун талд тулгах',block:'Тэгшлэх'},blockquote:'Ишлэл хэсэг',clipboard:{title:'Буулгах',cutError:'Таны browser-ын хамгаалалтын тохиргоо editor-д автоматаар хайчлах үйлдэлийг зөвшөөрөхгүй байна. (Ctrl/Cmd+X) товчны хослолыг ашиглана уу.',copyError:'Таны browser-ын хамгаалалтын тохиргоо editor-д автоматаар хуулах үйлдэлийг зөвшөөрөхгүй байна. (Ctrl/Cmd+C) товчны хослолыг ашиглана уу.',pasteMsg:'(<strong>Ctrl/Cmd+V</strong>) товчийг ашиглан paste хийнэ үү. Мөн <strong>OK</strong> дар.',securityMsg:'Таны үзүүлэгч/browser/-н хамгаалалтын тохиргооноос болоод editor clipboard өгөгдөлрүү шууд хандах боломжгүй. Энэ цонход дахин paste хийхийг оролд.',pasteArea:'Paste Area'},pastefromword:{confirmCleanup:'The text you want to paste seems to be copied from Word. Do you want to clean it before pasting?',toolbar:'Word-оос буулгах',title:'Word-оос буулгах',error:'It was not possible to clean up the pasted data due to an internal error'},pasteText:{button:'Энгийн бичвэрээр буулгах',title:'Энгийн бичвэрээр буулгах'},templates:{button:'Загварууд',title:'Загварын агуулга',options:'Template Options',insertOption:'Одоогийн агууллагыг дарж бичих',selectPromptMsg:'Загварыг нээж editor-рүү сонгож оруулна уу<br />(Одоогийн агууллагыг устаж магадгүй):',emptyListMsg:'(Загвар тодорхойлогдоогүй байна)'},showBlocks:'Хавтангуудыг харуулах',stylesCombo:{label:'Загвар',panelTitle:'Загвар хэлбэржүүлэх',panelTitle1:'Block Styles',panelTitle2:'Inline Styles',panelTitle3:'Object Styles'},format:{label:'Параргафын загвар',panelTitle:'Параргафын загвар',tag_p:'Хэвийн',tag_pre:'Formatted',tag_address:'Хаяг',tag_h1:'Гарчиг 1',tag_h2:'Гарчиг 2',tag_h3:'Гарчиг 3',tag_h4:'Гарчиг 4',tag_h5:'Гарчиг 5',tag_h6:'Гарчиг 6',tag_div:'Paragraph (DIV)'},div:{title:'Div гэдэг хэсэг бий болгох',toolbar:'Div гэдэг хэсэг бий болгох',cssClassInputLabel:'Stylesheet Classes',styleSelectLabel:'Style',IdInputLabel:'Id',languageCodeInputLabel:' Language Code',inlineStyleInputLabel:'Inline Style',advisoryTitleInputLabel:'Advisory Title',langDirLabel:'Language Direction',langDirLTRLabel:'Зүүн талаас баруун тишээ (LTR)',langDirRTLLabel:'Баруун талаас зүүн тишээ (RTL)',edit:'Edit Div',remove:'Remove Div'},iframe:{title:'IFrame Properties',toolbar:'IFrame',noUrl:'Please type the iframe URL',scrolling:'Enable scrollbars',border:'Show frame border'},font:{label:'Үсгийн хэлбэр',voiceLabel:'Үгсийн хэлбэр',panelTitle:'Үгсийн хэлбэрийн нэр'},fontSize:{label:'Хэмжээ',voiceLabel:'Үсгийн хэмжээ',panelTitle:'Үсгийн хэмжээ'},colorButton:{textColorTitle:'Бичвэрийн өнгө',bgColorTitle:'Дэвсгэр өнгө',panelTitle:'Өнгөнүүд',auto:'Автоматаар',more:'Нэмэлт өнгөнүүд...'},colors:{'000':'Хар',800000:'Хүрэн','8B4513':'Saddle Brown','2F4F4F':'Dark Slate Gray','008080':'Teal','000080':'Navy','4B0082':'Indigo',696969:'Dark Gray',B22222:'Fire Brick',A52A2A:'Brown',DAA520:'Golden Rod','006400':'Dark Green','40E0D0':'Turquoise','0000CD':'Medium Blue',800080:'Purple',808080:'Саарал',F00:'Улаан',FF8C00:'Dark Orange',FFD700:'Алт','008000':'Ногоон','0FF':'Цэнхэр','00F':'Хөх',EE82EE:'Ягаан',A9A9A9:'Dim Gray',FFA07A:'Light Salmon',FFA500:'Улбар шар',FFFF00:'Шар','00FF00':'Lime',AFEEEE:'Pale Turquoise',ADD8E6:'Light Blue',DDA0DD:'Plum',D3D3D3:'Цайвар саарал',FFF0F5:'Lavender Blush',FAEBD7:'Antique White',FFFFE0:'Light Yellow',F0FFF0:'Honeydew',F0FFFF:'Azure',F0F8FF:'Alice Blue',E6E6FA:'Lavender',FFF:'Цагаан'},scayt:{title:'Spell Check As You Type',opera_title:'Not supported by Opera',enable:'Enable SCAYT',disable:'Disable SCAYT',about:'About SCAYT',toggle:'Toggle SCAYT',options:'Сонголт',langs:'Хэлүүд',moreSuggestions:'More suggestions',ignore:'Ignore',ignoreAll:'Ignore All',addWord:'Add Word',emptyDic:'Dictionary name should not be empty.',noSuggestions:'No suggestions',optionsTab:'Сонголт',allCaps:'Ignore All-Caps Words',ignoreDomainNames:'Ignore Domain Names',mixedCase:'Ignore Words with Mixed Case',mixedWithDigits:'Ignore Words with Numbers',languagesTab:'Хэлүүд',dictionariesTab:'Толь бичгүүд',dic_field_name:'Dictionary name',dic_create:'Бий болгох',dic_restore:'Restore',dic_delete:'Устгах',dic_rename:'Нэрийг солих',dic_info:'Initially the User Dictionary is stored in a Cookie. However, Cookies are limited in size. When the User Dictionary grows to a point where it cannot be stored in a Cookie, then the dictionary may be stored on our server. To store your personal dictionary on our server you should specify a name for your dictionary. If you already have a stored dictionary, please type its name and click the Restore button.',aboutTab:'About'},about:{title:'About CKEditor',dlgTitle:'About CKEditor',help:'Check $1 for help.',userGuide:"CKEditor User's Guide",moreInfo:'For licensing information please visit our web site:',copy:'Copyright &copy; $1. All rights reserved.'},maximize:'Дэлгэц дүүргэх',minimize:'Цонхыг багсгаж харуулах',fakeobjects:{anchor:'Зангуу',flash:'Flash Animation',iframe:'IFrame',hiddenfield:'Hidden Field',unknown:'Unknown Object'},resize:'Drag to resize',colordialog:{title:'Select color',options:'Color Options',highlight:'Highlight',selected:'Selected Color',clear:'Clear'},toolbarCollapse:'Collapse Toolbar',toolbarExpand:'Expand Toolbar',toolbarGroups:{document:'Document',clipboard:'Clipboard/Undo',editing:'Editing',forms:'Forms',basicstyles:'Basic Styles',paragraph:'Paragraph',links:'Холбоосууд',insert:'Оруулах',styles:'Загварууд',colors:'Онгөнүүд',tools:'Хэрэгслүүд'},bidi:{ltr:'Зүүнээс баруун тийш бичлэг',rtl:'Баруунаас зүүн тийш бичлэг'},docprops:{label:'Баримт бичиг шинж чанар',title:'Баримт бичиг шинж чанар',design:'Design',meta:'Meta өгөгдөл',chooseColor:'Сонгох',other:'<other>',docTitle:'Хуудасны гарчиг',charset:'Encoding тэмдэгт',charsetOther:'Encoding-д өөр тэмдэгт оноох',charsetASCII:'ASCII',charsetCE:'Төв европ',charsetCT:'Хятадын уламжлалт (Big5)',charsetCR:'Крил',charsetGR:'Гред',charsetJP:'Япон',charsetKR:'Солонгос',charsetTR:'Tурк',charsetUN:'Юникод (UTF-8)',charsetWE:'Баруун европ',docType:'Баримт бичгийн төрөл Heading',docTypeOther:'Бусад баримт бичгийн төрөл Heading',xhtmlDec:'XHTML-ийн мэдээллийг агуулах',bgColor:'Фоно өнгө',bgImage:'Фоно зурагны URL',bgFixed:'Гүйдэггүй фоно',txtColor:'Фонтны өнгө',margin:'Хуудасны захын зай',marginTop:'Дээд тал',marginLeft:'Зүүн тал',marginRight:'Баруун тал',marginBottom:'Доод тал',metaKeywords:'Баримт бичгийн индекс түлхүүр үг (таслалаар тусгаарлагдана)',metaDescription:'Баримт бичгийн тайлбар',metaAuthor:'Зохиогч',metaCopyright:'Зохиогчийн эрх',previewHtml:'<p>This is some <strong>sample text</strong>. You are using <a href="javascript:void(0)">CKEditor</a>.</p>'}};