Dev to 4.0.11
[usit-rt.git] / share / html / NoAuth / RichText / ckeditor / lang / pl.js
1 /*
2 Copyright (c) 2003-2013, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
3 For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
4 */
5
6 CKEDITOR.lang.pl={dir:'ltr',editorTitle:'Edytor tekstu sformatowanego, %1',editorHelp:'W celu uzyskania pomocy naciśnij ALT 0',toolbars:'Paski narzędzi edytora',editor:'Edytor tekstu sformatowanego',source:'Źródło dokumentu',newPage:'Nowa strona',save:'Zapisz',preview:'Podgląd',cut:'Wytnij',copy:'Kopiuj',paste:'Wklej',print:'Drukuj',underline:'Podkreślenie',bold:'Pogrubienie',italic:'Kursywa',selectAll:'Zaznacz wszystko',removeFormat:'Usuń formatowanie',strike:'Przekreślenie',subscript:'Indeks dolny',superscript:'Indeks górny',horizontalrule:'Wstaw poziomą linię',pagebreak:'Wstaw podział strony',pagebreakAlt:'Wstaw podział strony',unlink:'Usuń odnośnik',undo:'Cofnij',redo:'Ponów',common:{browseServer:'Przeglądaj',url:'Adres URL',protocol:'Protokół',upload:'Wyślij',uploadSubmit:'Wyślij',image:'Obrazek',flash:'Flash',form:'Formularz',checkbox:'Pole wyboru (checkbox)',radio:'Przycisk opcji (radio)',textField:'Pole tekstowe',textarea:'Obszar tekstowy',hiddenField:'Pole ukryte',button:'Przycisk',select:'Lista wyboru',imageButton:'Przycisk graficzny',notSet:'<nie ustawiono>',id:'Id',name:'Nazwa',langDir:'Kierunek tekstu',langDirLtr:'Od lewej do prawej (LTR)',langDirRtl:'Od prawej do lewej (RTL)',langCode:'Kod języka',longDescr:'Adres URL długiego opisu',cssClass:'Nazwa klasy CSS',advisoryTitle:'Opis obiektu docelowego',cssStyle:'Styl',ok:'OK',cancel:'Anuluj',close:'Zamknij',preview:'Podgląd',generalTab:'Ogólne',advancedTab:'Zaawansowane',validateNumberFailed:'Ta wartość nie jest liczbą.',confirmNewPage:'Wszystkie niezapisane zmiany zostaną utracone. Czy na pewno wczytać nową stronę?',confirmCancel:'Pewne opcje zostały zmienione. Czy na pewno zamknąć okno dialogowe?',options:'Opcje',target:'Obiekt docelowy',targetNew:'Nowe okno (_blank)',targetTop:'Okno najwyżej w hierarchii (_top)',targetSelf:'To samo okno (_self)',targetParent:'Okno nadrzędne (_parent)',langDirLTR:'Od lewej do prawej (LTR)',langDirRTL:'Od prawej do lewej (RTL)',styles:'Style',cssClasses:'Klasy arkusza stylów',width:'Szerokość',height:'Wysokość',align:'Wyrównaj',alignLeft:'Do lewej',alignRight:'Do prawej',alignCenter:'Do środka',alignTop:'Do góry',alignMiddle:'Do środka',alignBottom:'Do dołu',invalidValue:'Invalid value.',invalidHeight:'Wysokość musi być liczbą.',invalidWidth:'Szerokość musi być liczbą.',invalidCssLength:'Wartość podana dla pola "%1" musi być liczbą dodatnią bez jednostki lub z poprawną jednostką długości zgodną z CSS (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt lub pc).',invalidHtmlLength:'Wartość podana dla pola "%1" musi być liczbą dodatnią bez jednostki lub z poprawną jednostką długości zgodną z HTML (px lub %).',invalidInlineStyle:'Wartość podana dla stylu musi składać się z jednej lub większej liczby krotek w formacie "nazwa : wartość", rozdzielonych średnikami.',cssLengthTooltip:'Wpisz liczbę dla wartości w pikselach lub liczbę wraz z jednostką długości zgodną z CSS (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt lub pc).',unavailable:'%1<span class="cke_accessibility">, niedostępne</span>'},contextmenu:{options:'Opcje menu kontekstowego'},specialChar:{toolbar:'Wstaw znak specjalny',title:'Wybierz znak specjalny',options:'Opcje znaków specjalnych'},link:{toolbar:'Wstaw/edytuj odnośnik',other:'<inny>',menu:'Edytuj odnośnik',title:'Odnośnik',info:'Informacje ',target:'Obiekt docelowy',upload:'Wyślij',advanced:'Zaawansowane',type:'Typ odnośnika',toUrl:'Adres URL',toAnchor:'Odnośnik wewnątrz strony (kotwica)',toEmail:'Adres e-mail',targetFrame:'<ramka>',targetPopup:'<wyskakujące okno>',targetFrameName:'Nazwa ramki docelowej',targetPopupName:'Nazwa wyskakującego okna',popupFeatures:'Właściwości wyskakującego okna',popupResizable:'Skalowalny',popupStatusBar:'Pasek statusu',popupLocationBar:'Pasek adresu',popupToolbar:'Pasek narzędzi',popupMenuBar:'Pasek menu',popupFullScreen:'Pełny ekran (IE)',popupScrollBars:'Paski przewijania',popupDependent:'Okno zależne (Netscape)',popupLeft:'Pozycja w poziomie',popupTop:'Pozycja w pionie',id:'Id',langDir:'Kierunek tekstu',langDirLTR:'Od lewej do prawej (LTR)',langDirRTL:'Od prawej do lewej (RTL)',acccessKey:'Klawisz dostępu',name:'Nazwa',langCode:'Kod języka',tabIndex:'Indeks kolejności',advisoryTitle:'Opis obiektu docelowego',advisoryContentType:'Typ MIME obiektu docelowego',cssClasses:'Nazwa klasy CSS',charset:'Kodowanie znaków obiektu docelowego',styles:'Styl',rel:'Relacja',selectAnchor:'Wybierz kotwicę',anchorName:'Wg nazwy',anchorId:'Wg identyfikatora',emailAddress:'Adres e-mail',emailSubject:'Temat',emailBody:'Treść',noAnchors:'(W dokumencie nie zdefiniowano żadnych kotwic)',noUrl:'Podaj adres URL',noEmail:'Podaj adres e-mail'},anchor:{toolbar:'Wstaw/edytuj kotwicę',menu:'Właściwości kotwicy',title:'Właściwości kotwicy',name:'Nazwa kotwicy',errorName:'Wpisz nazwę kotwicy',remove:'Usuń kotwicę'},list:{numberedTitle:'Właściwości list numerowanych',bulletedTitle:'Właściwości list wypunktowanych',type:'Typ punktora',start:'Początek',validateStartNumber:'Listę musi rozpoczynać liczba całkowita.',circle:'Koło',disc:'Okrąg',square:'Kwadrat',none:'Brak',notset:'<nie ustawiono>',armenian:'Numerowanie armeńskie',georgian:'Numerowanie gruzińskie (an, ban, gan itd.)',lowerRoman:'Małe cyfry rzymskie (i, ii, iii, iv, v itd.)',upperRoman:'Duże cyfry rzymskie (I, II, III, IV, V itd.)',lowerAlpha:'Małe litery (a, b, c, d, e itd.)',upperAlpha:'Duże litery (A, B, C, D, E itd.)',lowerGreek:'Małe litery greckie (alpha, beta, gamma itd.)',decimal:'Liczby (1, 2, 3 itd.)',decimalLeadingZero:'Liczby z początkowym zerem (01, 02, 03 itd.)'},findAndReplace:{title:'Znajdź i zamień',find:'Znajdź',replace:'Zamień',findWhat:'Znajdź:',replaceWith:'Zastąp przez:',notFoundMsg:'Nie znaleziono szukanego hasła.',findOptions:'Opcje wyszukiwania',matchCase:'Uwzględnij wielkość liter',matchWord:'Całe słowa',matchCyclic:'Cykliczne dopasowanie',replaceAll:'Zamień wszystko',replaceSuccessMsg:'%1 wystąpień zastąpionych.'},table:{toolbar:'Tabela',title:'Właściwości tabeli',menu:'Właściwości tabeli',deleteTable:'Usuń tabelę',rows:'Liczba wierszy',columns:'Liczba kolumn',border:'Grubość obramowania',widthPx:'piksele',widthPc:'%',widthUnit:'jednostka szerokości',cellSpace:'Odstęp pomiędzy komórkami',cellPad:'Dopełnienie komórek',caption:'Tytuł',summary:'Podsumowanie',headers:'Nagłówki',headersNone:'Brak',headersColumn:'Pierwsza kolumna',headersRow:'Pierwszy wiersz',headersBoth:'Oba',invalidRows:'Liczba wierszy musi być większa niż 0.',invalidCols:'Liczba kolumn musi być większa niż 0.',invalidBorder:'Wartość obramowania musi być liczbą.',invalidWidth:'Szerokość tabeli musi być liczbą.',invalidHeight:'Wysokość tabeli musi być liczbą.',invalidCellSpacing:'Odstęp pomiędzy komórkami musi być liczbą dodatnią.',invalidCellPadding:'Dopełnienie komórek musi być liczbą dodatnią.',cell:{menu:'Komórka',insertBefore:'Wstaw komórkę z lewej',insertAfter:'Wstaw komórkę z prawej',deleteCell:'Usuń komórki',merge:'Połącz komórki',mergeRight:'Połącz z komórką z prawej',mergeDown:'Połącz z komórką poniżej',splitHorizontal:'Podziel komórkę poziomo',splitVertical:'Podziel komórkę pionowo',title:'Właściwości komórki',cellType:'Typ komórki',rowSpan:'Scalenie wierszy',colSpan:'Scalenie komórek',wordWrap:'Zawijanie słów',hAlign:'Wyrównanie poziome',vAlign:'Wyrównanie pionowe',alignBaseline:'Linia bazowa',bgColor:'Kolor tła',borderColor:'Kolor obramowania',data:'Dane',header:'Nagłówek',yes:'Tak',no:'Nie',invalidWidth:'Szerokość komórki musi być liczbą.',invalidHeight:'Wysokość komórki musi być liczbą.',invalidRowSpan:'Scalenie wierszy musi być liczbą całkowitą.',invalidColSpan:'Scalenie komórek musi być liczbą całkowitą.',chooseColor:'Wybierz'},row:{menu:'Wiersz',insertBefore:'Wstaw wiersz powyżej',insertAfter:'Wstaw wiersz poniżej',deleteRow:'Usuń wiersze'},column:{menu:'Kolumna',insertBefore:'Wstaw kolumnę z lewej',insertAfter:'Wstaw kolumnę z prawej',deleteColumn:'Usuń kolumny'}},button:{title:'Właściwości przycisku',text:'Tekst (Wartość)',type:'Typ',typeBtn:'Przycisk',typeSbm:'Wyślij',typeRst:'Wyczyść'},checkboxAndRadio:{checkboxTitle:'Właściwości pola wyboru (checkbox)',radioTitle:'Właściwości przycisku opcji (radio)',value:'Wartość',selected:'Zaznaczone'},form:{title:'Właściwości formularza',menu:'Właściwości formularza',action:'Akcja',method:'Metoda',encoding:'Kodowanie'},select:{title:'Właściwości listy wyboru',selectInfo:'Informacje',opAvail:'Dostępne opcje',value:'Wartość',size:'Rozmiar',lines:'wierszy',chkMulti:'Wielokrotny wybór',opText:'Tekst',opValue:'Wartość',btnAdd:'Dodaj',btnModify:'Zmień',btnUp:'Do góry',btnDown:'Do dołu',btnSetValue:'Ustaw jako zaznaczoną',btnDelete:'Usuń'},textarea:{title:'Właściwości obszaru tekstowego',cols:'Liczba kolumn',rows:'Liczba wierszy'},textfield:{title:'Właściwości pola tekstowego',name:'Nazwa',value:'Wartość',charWidth:'Szerokość w znakach',maxChars:'Szerokość maksymalna',type:'Typ',typeText:'Tekst',typePass:'Hasło'},hidden:{title:'Właściwości pola ukrytego',name:'Nazwa',value:'Wartość'},image:{title:'Właściwości obrazka',titleButton:'Właściwości przycisku graficznego',menu:'Właściwości obrazka',infoTab:'Informacje o obrazku',btnUpload:'Wyślij',upload:'Wyślij',alt:'Tekst zastępczy',lockRatio:'Zablokuj proporcje',resetSize:'Przywróć rozmiar',border:'Obramowanie',hSpace:'Odstęp poziomy',vSpace:'Odstęp pionowy',alertUrl:'Podaj adres obrazka.',linkTab:'Hiperłącze',button2Img:'Czy chcesz przekonwertować zaznaczony przycisk graficzny do zwykłego obrazka?',img2Button:'Czy chcesz przekonwertować zaznaczony obrazek do przycisku graficznego?',urlMissing:'Podaj adres URL obrazka.',validateBorder:'Wartość obramowania musi być liczbą całkowitą.',validateHSpace:'Wartość odstępu poziomego musi być liczbą całkowitą.',validateVSpace:'Wartość odstępu pionowego musi być liczbą całkowitą.'},flash:{properties:'Właściwości obiektu Flash',propertiesTab:'Właściwości',title:'Właściwości obiektu Flash',chkPlay:'Autoodtwarzanie',chkLoop:'Pętla',chkMenu:'Włącz menu',chkFull:'Zezwól na pełny ekran',scale:'Skaluj',scaleAll:'Pokaż wszystko',scaleNoBorder:'Bez obramowania',scaleFit:'Dokładne dopasowanie',access:'Dostęp skryptów',accessAlways:'Zawsze',accessSameDomain:'Ta sama domena',accessNever:'Nigdy',alignAbsBottom:'Do dołu',alignAbsMiddle:'Do środka w pionie',alignBaseline:'Do linii bazowej',alignTextTop:'Do góry tekstu',quality:'Jakość',qualityBest:'Najlepsza',qualityHigh:'Wysoka',qualityAutoHigh:'Auto wysoka',qualityMedium:'Średnia',qualityAutoLow:'Auto niska',qualityLow:'Niska',windowModeWindow:'Okno',windowModeOpaque:'Nieprzezroczyste',windowModeTransparent:'Przezroczyste',windowMode:'Tryb okna',flashvars:'Zmienne obiektu Flash',bgcolor:'Kolor tła',hSpace:'Odstęp poziomy',vSpace:'Odstęp pionowy',validateSrc:'Podaj adres URL',validateHSpace:'Odstęp poziomy musi być liczbą.',validateVSpace:'Odstęp pionowy musi być liczbą.'},spellCheck:{toolbar:'Sprawdź pisownię',title:'Sprawdź pisownię',notAvailable:'Przepraszamy, ale usługa jest obecnie niedostępna.',errorLoading:'Błąd wczytywania hosta aplikacji usługi: %s.',notInDic:'Słowa nie ma w słowniku',changeTo:'Zmień na',btnIgnore:'Ignoruj',btnIgnoreAll:'Ignoruj wszystkie',btnReplace:'Zmień',btnReplaceAll:'Zmień wszystkie',btnUndo:'Cofnij',noSuggestions:'- Brak sugestii -',progress:'Trwa sprawdzanie...',noMispell:'Sprawdzanie zakończone: nie znaleziono błędów',noChanges:'Sprawdzanie zakończone: nie zmieniono żadnego słowa',oneChange:'Sprawdzanie zakończone: zmieniono jedno słowo',manyChanges:'Sprawdzanie zakończone: zmieniono %l słów',ieSpellDownload:'Słownik nie jest zainstalowany. Czy chcesz go pobrać?'},smiley:{toolbar:'Emotikony',title:'Wstaw emotikona',options:'Opcje emotikonów'},elementsPath:{eleLabel:'Ścieżka elementów',eleTitle:'element %1'},numberedlist:'Lista numerowana',bulletedlist:'Lista wypunktowana',indent:'Zwiększ wcięcie',outdent:'Zmniejsz wcięcie',justify:{left:'Wyrównaj do lewej',center:'Wyśrodkuj',right:'Wyrównaj do prawej',block:'Wyjustuj'},blockquote:'Cytat',clipboard:{title:'Wklej',cutError:'Ustawienia bezpieczeństwa Twojej przeglądarki nie pozwalają na automatyczne wycinanie tekstu. Użyj skrótu klawiszowego Ctrl/Cmd+X.',copyError:'Ustawienia bezpieczeństwa Twojej przeglądarki nie pozwalają na automatyczne kopiowanie tekstu. Użyj skrótu klawiszowego Ctrl/Cmd+C.',pasteMsg:'Wklej tekst w poniższym polu, używając skrótu klawiaturowego (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>), i kliknij <STRONG>OK</STRONG>.',securityMsg:'Zabezpieczenia przeglądarki uniemożliwiają wklejenie danych bezpośrednio do edytora. Proszę ponownie wkleić dane w tym oknie.',pasteArea:'Obszar wklejania'},pastefromword:{confirmCleanup:'Tekst, który chcesz wkleić, prawdopodobnie pochodzi z programu Microsoft Word. Czy chcesz go wyczyścić przed wklejeniem?',toolbar:'Wklej z programu MS Word',title:'Wklej z programu MS Word',error:'Wyczyszczenie wklejonych danych nie było możliwe z powodu wystąpienia błędu.'},pasteText:{button:'Wklej jako czysty tekst',title:'Wklej jako czysty tekst'},templates:{button:'Szablony',title:'Szablony zawartości',options:'Opcje szablonów',insertOption:'Zastąp obecną zawartość',selectPromptMsg:'Wybierz szablon do otwarcia w edytorze<br>(obecna zawartość okna edytora zostanie utracona):',emptyListMsg:'(Brak zdefiniowanych szablonów)'},showBlocks:'Pokaż bloki',stylesCombo:{label:'Styl',panelTitle:'Style formatujące',panelTitle1:'Style blokowe',panelTitle2:'Style liniowe',panelTitle3:'Style obiektowe'},format:{label:'Format',panelTitle:'Format',tag_p:'Normalny',tag_pre:'Tekst sformatowany',tag_address:'Adres',tag_h1:'Nagłówek 1',tag_h2:'Nagłówek 2',tag_h3:'Nagłówek 3',tag_h4:'Nagłówek 4',tag_h5:'Nagłówek 5',tag_h6:'Nagłówek 6',tag_div:'Normalny (DIV)'},div:{title:'Utwórz pojemnik Div',toolbar:'Utwórz pojemnik Div',cssClassInputLabel:'Klasy arkusza stylów',styleSelectLabel:'Styl',IdInputLabel:'Id',languageCodeInputLabel:'Kod języka',inlineStyleInputLabel:'Style liniowe',advisoryTitleInputLabel:'Opis obiektu docelowego',langDirLabel:'Kierunek tekstu',langDirLTRLabel:'Od lewej do prawej (LTR)',langDirRTLLabel:'Od prawej do lewej (RTL)',edit:'Edytuj pojemnik Div',remove:'Usuń pojemnik Div'},iframe:{title:'Właściwości elementu IFrame',toolbar:'IFrame',noUrl:'Podaj adres URL elementu IFrame',scrolling:'Włącz paski przewijania',border:'Pokaż obramowanie obiektu IFrame'},font:{label:'Czcionka',voiceLabel:'Czcionka',panelTitle:'Czcionka'},fontSize:{label:'Rozmiar',voiceLabel:'Rozmiar czcionki',panelTitle:'Rozmiar'},colorButton:{textColorTitle:'Kolor tekstu',bgColorTitle:'Kolor tła',panelTitle:'Kolory',auto:'Automatycznie',more:'Więcej kolorów...'},colors:{'000':'Czarny',800000:'Kasztanowy','8B4513':'Czekoladowy','2F4F4F':'Ciemnografitowy','008080':'Morski','000080':'Granatowy','4B0082':'Indygo',696969:'Ciemnoszary',B22222:'Czerwień żelazowa',A52A2A:'Brązowy',DAA520:'Ciemnozłoty','006400':'Ciemnozielony','40E0D0':'Turkusowy','0000CD':'Ciemnoniebieski',800080:'Purpurowy',808080:'Szary',F00:'Czerwony',FF8C00:'Ciemnopomarańczowy',FFD700:'Złoty','008000':'Zielony','0FF':'Cyjan','00F':'Niebieski',EE82EE:'Fioletowy',A9A9A9:'Przygaszony szary',FFA07A:'Łososiowy',FFA500:'Pomarańczowy',FFFF00:'Żółty','00FF00':'Limonkowy',AFEEEE:'Bladoturkusowy',ADD8E6:'Jasnoniebieski',DDA0DD:'Śliwkowy',D3D3D3:'Jasnoszary',FFF0F5:'Jasnolawendowy',FAEBD7:'Kremowobiały',FFFFE0:'Jasnożółty',F0FFF0:'Bladozielony',F0FFFF:'Jasnolazurowy',F0F8FF:'Jasnobłękitny',E6E6FA:'Lawendowy',FFF:'Biały'},scayt:{title:'Sprawdź pisownię podczas pisania (SCAYT)',opera_title:'Funkcja nie jest obsługiwana przez przeglądarkę Opera',enable:'Włącz SCAYT',disable:'Wyłącz SCAYT',about:'Informacje o SCAYT',toggle:'Przełącz SCAYT',options:'Opcje',langs:'Języki',moreSuggestions:'Więcej sugestii',ignore:'Ignoruj',ignoreAll:'Ignoruj wszystkie',addWord:'Dodaj słowo',emptyDic:'Nazwa słownika nie może być pusta.',noSuggestions:'Brak sugestii',optionsTab:'Opcje',allCaps:'Ignoruj wyrazy pisane dużymi literami',ignoreDomainNames:'Ignoruj nazwy domen',mixedCase:'Ignoruj wyrazy pisane dużymi i małymi literami',mixedWithDigits:'Ignoruj wyrazy zawierające cyfry',languagesTab:'Języki',dictionariesTab:'Słowniki',dic_field_name:'Nazwa słownika',dic_create:'Utwórz',dic_restore:'Przywróć',dic_delete:'Usuń',dic_rename:'Zmień nazwę',dic_info:'Początkowo słownik użytkownika przechowywany jest w cookie. Pliki cookie mają jednak ograniczoną pojemność. Jeśli słownik użytkownika przekroczy wielkość dopuszczalną dla pliku cookie, możliwe jest przechowanie go na naszym serwerze. W celu zapisania słownika na serwerze niezbędne jest nadanie mu nazwy. Jeśli słownik został już zapisany na serwerze, wystarczy podać jego nazwę i nacisnąć przycisk Przywróć.',aboutTab:'Informacje o SCAYT'},about:{title:'Informacje o programie CKEditor',dlgTitle:'Informacje o programie CKEditor',help:'Pomoc znajdziesz w $1.',userGuide:'podręczniku użytkownika programu CKEditor',moreInfo:'Informacje na temat licencji można znaleźć na naszej stronie:',copy:'Copyright &copy; $1. Wszelkie prawa zastrzeżone.'},maximize:'Maksymalizuj',minimize:'Minimalizuj',fakeobjects:{anchor:'Kotwica',flash:'Animacja Flash',iframe:'IFrame',hiddenfield:'Pole ukryte',unknown:'Nieznany obiekt'},resize:'Przeciągnij, aby zmienić rozmiar',colordialog:{title:'Wybierz kolor',options:'Opcje koloru',highlight:'Zaznacz',selected:'Wybrany',clear:'Wyczyść'},toolbarCollapse:'Zwiń pasek narzędzi',toolbarExpand:'Rozwiń pasek narzędzi',toolbarGroups:{document:'Dokument',clipboard:'Schowek/Wstecz',editing:'Edycja',forms:'Formularze',basicstyles:'Style podstawowe',paragraph:'Akapit',links:'Hiperłącza',insert:'Wstawianie',styles:'Style',colors:'Kolory',tools:'Narzędzia'},bidi:{ltr:'Kierunek tekstu od lewej strony do prawej',rtl:'Kierunek tekstu od prawej strony do lewej'},docprops:{label:'Właściwości dokumentu',title:'Właściwości dokumentu',design:'Projekt strony',meta:'Znaczniki meta',chooseColor:'Wybierz',other:'Inne',docTitle:'Tytuł strony',charset:'Kodowanie znaków',charsetOther:'Inne kodowanie znaków',charsetASCII:'ASCII',charsetCE:'Środkowoeuropejskie',charsetCT:'Chińskie tradycyjne (Big5)',charsetCR:'Cyrylica',charsetGR:'Greckie',charsetJP:'Japońskie',charsetKR:'Koreańskie',charsetTR:'Tureckie',charsetUN:'Unicode (UTF-8)',charsetWE:'Zachodnioeuropejskie',docType:'Definicja typu dokumentu',docTypeOther:'Inna definicja typu dokumentu',xhtmlDec:'Uwzględnij deklaracje XHTML',bgColor:'Kolor tła',bgImage:'Adres URL obrazka tła',bgFixed:'Tło nieruchome (nieprzewijające się)',txtColor:'Kolor tekstu',margin:'Marginesy strony',marginTop:'Górny',marginLeft:'Lewy',marginRight:'Prawy',marginBottom:'Dolny',metaKeywords:'Słowa kluczowe dokumentu (oddzielone przecinkami)',metaDescription:'Opis dokumentu',metaAuthor:'Autor',metaCopyright:'Prawa autorskie',previewHtml:'<p>To jest <strong>przykładowy tekst</strong>. Korzystasz z programu <a href="javascript:void(0)">CKEditor</a>.</p>'}};