Dev to 4.0.11
[usit-rt.git] / share / html / NoAuth / RichText / ckeditor / lang / uk.js
1 /*
2 Copyright (c) 2003-2013, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
3 For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
4 */
5
6 CKEDITOR.lang.uk={dir:'ltr',editorTitle:'Текстовий редактор, %1',editorHelp:'натисніть ALT 0 для довідки',toolbars:'Панель інструментів редактора',editor:'Текстовий редактор',source:'Джерело',newPage:'Нова сторінка',save:'Зберегти',preview:'Попередній перегляд',cut:'Вирізати',copy:'Копіювати',paste:'Вставити',print:'Друк',underline:'Підкреслений',bold:'Жирний',italic:'Курсив',selectAll:'Виділити все',removeFormat:'Очистити форматування',strike:'Закреслений',subscript:'Нижній індекс',superscript:'Верхній індекс',horizontalrule:'Горизонтальна лінія',pagebreak:'Вставити розрив сторінки',pagebreakAlt:'Розрив Сторінки',unlink:'Видалити посилання',undo:'Повернути',redo:'Повторити',common:{browseServer:'Огляд',url:'URL',protocol:'Протокол',upload:'Надіслати',uploadSubmit:'Надіслати на сервер',image:'Зображення',flash:'Flash',form:'Форма',checkbox:'Галочка',radio:'Кнопка вибору',textField:'Текстове поле',textarea:'Текстова область',hiddenField:'Приховане поле',button:'Кнопка',select:'Список',imageButton:'Кнопка із зображенням',notSet:'<не визначено>',id:'Ідентифікатор',name:"Ім'я",langDir:'Напрямок мови',langDirLtr:'Зліва направо (LTR)',langDirRtl:'Справа наліво (RTL)',langCode:'Код мови',longDescr:'Довгий опис URL',cssClass:'Клас CSS',advisoryTitle:'Заголовок',cssStyle:'Стиль CSS',ok:'ОК',cancel:'Скасувати',close:'Закрити',preview:'Попередній перегляд',generalTab:'Основне',advancedTab:'Додаткове',validateNumberFailed:'Значення не є цілим числом.',confirmNewPage:'Всі незбережені зміни будуть втрачені. Ви впевнені, що хочете завантажити нову сторінку?',confirmCancel:'Деякі опції змінено. Закрити вікно без збереження змін?',options:'Опції',target:'Ціль',targetNew:'Нове вікно (_blank)',targetTop:'Поточне вікно (_top)',targetSelf:'Поточний фрейм/вікно (_self)',targetParent:'Батьківський фрейм/вікно (_parent)',langDirLTR:'Зліва направо (LTR)',langDirRTL:'Справа наліво (RTL)',styles:'Стиль CSS',cssClasses:'Клас CSS',width:'Ширина',height:'Висота',align:'Вирівнювання',alignLeft:'По лівому краю',alignRight:'По правому краю',alignCenter:'По центру',alignTop:'По верхньому краю',alignMiddle:'По середині',alignBottom:'По нижньому краю',invalidValue:'Invalid value.',invalidHeight:'Висота повинна бути цілим числом.',invalidWidth:'Ширина повинна бути цілим числом.',invalidCssLength:'Значення, вказане для "%1" в полі повинно бути позитивним числом або без дійсного виміру CSS блоку (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).',invalidHtmlLength:'Значення, вказане для "%1" в полі повинно бути позитивним числом або без дійсного виміру HTML блоку (px or %).',invalidInlineStyle:'Значення, вказане для вбудованого стилю повинне складатися з одного чи кількох кортежів у форматі "ім\'я : значення", розділених крапкою з комою.',cssLengthTooltip:'Введіть номер значення в пікселях або число з дійсною одиниці CSS (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).',unavailable:'%1<span class="cke_accessibility">, не доступне</span>'},contextmenu:{options:'Опції контекстного меню'},specialChar:{toolbar:'Спеціальний символ',title:'Оберіть спеціальний символ',options:'Опції'},link:{toolbar:'Вставити/Редагувати посилання',other:'<інший>',menu:'Вставити посилання',title:'Посилання',info:'Інформація посилання',target:'Ціль',upload:'Надіслати',advanced:'Додаткове',type:'Тип посилання',toUrl:'URL',toAnchor:'Якір на цю сторінку',toEmail:'Ел. пошта',targetFrame:'<фрейм>',targetPopup:'<випливаюче вікно>',targetFrameName:"Ім'я цільового фрейму",targetPopupName:"Ім'я випливаючого вікна",popupFeatures:'Властивості випливаючого вікна',popupResizable:'Масштабоване',popupStatusBar:'Рядок статусу',popupLocationBar:'Панель локації',popupToolbar:'Панель інструментів',popupMenuBar:'Панель меню',popupFullScreen:'Повний екран (IE)',popupScrollBars:'Стрічки прокрутки',popupDependent:'Залежний (Netscape)',popupLeft:'Позиція зліва',popupTop:'Позиція зверху',id:'Ідентифікатор',langDir:'Напрямок мови',langDirLTR:'Зліва направо (LTR)',langDirRTL:'Справа наліво (RTL)',acccessKey:'Гаряча клавіша',name:"Ім'я",langCode:'Код мови',tabIndex:'Послідовність переходу',advisoryTitle:'Заголовок',advisoryContentType:'Тип вмісту',cssClasses:'Клас CSS',charset:'Кодування',styles:'Стиль CSS',rel:"Зв'язок",selectAnchor:'Оберіть якір',anchorName:"За ім'ям елементу",anchorId:'За ідентифікатором елементу',emailAddress:'Адреса ел. пошти',emailSubject:'Тема листа',emailBody:'Тіло повідомлення',noAnchors:'(В цьому документі немає якорів)',noUrl:'Будь ласка, вкажіть URL посилання',noEmail:'Будь ласка, вкажіть адрес ел. пошти'},anchor:{toolbar:'Вставити/Редагувати якір',menu:'Властивості якоря',title:'Властивості якоря',name:"Ім'я якоря",errorName:"Будь ласка, вкажіть ім'я якоря",remove:'Прибрати якір'},list:{numberedTitle:'Опції нумерованого списку',bulletedTitle:'Опції маркованого списку',type:'Тип',start:'Почати з...',validateStartNumber:'Початковий номер списку повинен бути цілим числом.',circle:'Кільце',disc:'Кружечок',square:'Квадратик',none:'Нема',notset:'<не вказано>',armenian:'Вірменська нумерація',georgian:'Грузинська нумерація (an, ban, gan і т.д.)',lowerRoman:'Малі римські (i, ii, iii, iv, v і т.д.)',upperRoman:'Великі римські (I, II, III, IV, V і т.д.)',lowerAlpha:'Малі лат. букви (a, b, c, d, e і т.д.)',upperAlpha:'Великі лат. букви (A, B, C, D, E і т.д.)',lowerGreek:'Малі гр. букви (альфа, бета, гамма і т.д.)',decimal:'Десяткові (1, 2, 3 і т.д.)',decimalLeadingZero:'Десяткові з нулем (01, 02, 03 і т.д.)'},findAndReplace:{title:'Знайти і замінити',find:'Пошук',replace:'Заміна',findWhat:'Шукати:',replaceWith:'Замінити на:',notFoundMsg:'Вказаний текст не знайдено.',findOptions:'Параметри Пошуку',matchCase:'Враховувати регістр',matchWord:'Збіг цілих слів',matchCyclic:'Циклічна заміна',replaceAll:'Замінити все',replaceSuccessMsg:'%1 співпадінь(ня) замінено.'},table:{toolbar:'Таблиця',title:'Властивості таблиці',menu:'Властивості таблиці',deleteTable:'Видалити таблицю',rows:'Рядки',columns:'Стовбці',border:'Розмір рамки',widthPx:'пікселів',widthPc:'відсотків',widthUnit:'Одиниці вимір.',cellSpace:'Проміжок',cellPad:'Внутр. відступ',caption:'Заголовок таблиці',summary:'Детальний опис заголовку таблиці',headers:'Заголовки стовбців/рядків',headersNone:'Без заголовків',headersColumn:'Стовбці',headersRow:'Рядки',headersBoth:'Стовбці і рядки',invalidRows:'Кількість рядків повинна бути більшою 0.',invalidCols:'Кількість стовбців повинна бути більшою 0.',invalidBorder:'Розмір рамки повинен бути цілим числом.',invalidWidth:'Ширина таблиці повинна бути цілим числом.',invalidHeight:'Висота таблиці повинна бути цілим числом.',invalidCellSpacing:'Проміжок між комірками повинен бути цілим числом.',invalidCellPadding:'Внутр. відступ комірки повинен бути цілим числом.',cell:{menu:'Комірки',insertBefore:'Вставити комірку перед',insertAfter:'Вставити комірку після',deleteCell:'Видалити комірки',merge:"Об'єднати комірки",mergeRight:"Об'єднати справа",mergeDown:"Об'єднати донизу",splitHorizontal:'Розділити комірку по горизонталі',splitVertical:'Розділити комірку по вертикалі',title:'Властивості комірки',cellType:'Тип комірки',rowSpan:"Об'єднання рядків",colSpan:"Об'єднання стовпців",wordWrap:'Автоперенесення тексту',hAlign:'Гориз. вирівнювання',vAlign:'Верт. вирівнювання',alignBaseline:'По базовій лінії',bgColor:'Колір фону',borderColor:'Колір рамки',data:'Дані',header:'Заголовок',yes:'Так',no:'Ні',invalidWidth:'Ширина комірки повинна бути цілим числом.',invalidHeight:'Висота комірки повинна бути цілим числом.',invalidRowSpan:"Кількість об'єднуваних рядків повинна бути цілим числом.",invalidColSpan:"Кількість об'єднуваних стовбців повинна бути цілим числом.",chooseColor:'Обрати'},row:{menu:'Рядки',insertBefore:'Вставити рядок перед',insertAfter:'Вставити рядок після',deleteRow:'Видалити рядки'},column:{menu:'Стовбці',insertBefore:'Вставити стовбець перед',insertAfter:'Вставити стовбець після',deleteColumn:'Видалити стовбці'}},button:{title:'Властивості кнопки',text:'Значення',type:'Тип',typeBtn:'Кнопка (button)',typeSbm:'Надіслати (submit)',typeRst:'Очистити (reset)'},checkboxAndRadio:{checkboxTitle:'Властивості галочки',radioTitle:'Властивості кнопки вибору',value:'Значення',selected:'Обрана'},form:{title:'Властивості форми',menu:'Властивості форми',action:'Дія',method:'Метод',encoding:'Кодування'},select:{title:'Властивості списку',selectInfo:'Інфо',opAvail:'Доступні варіанти',value:'Значення',size:'Кількість',lines:'видимих позицій у списку',chkMulti:'Список з мультивибором',opText:'Текст',opValue:'Значення',btnAdd:'Добавити',btnModify:'Змінити',btnUp:'Вгору',btnDown:'Вниз',btnSetValue:'Встановити як обране значення',btnDelete:'Видалити'},textarea:{title:'Властивості текстової області',cols:'Стовбці',rows:'Рядки'},textfield:{title:'Властивості текстового поля',name:"Ім'я",value:'Значення',charWidth:'Ширина',maxChars:'Макс. к-ть символів',type:'Тип',typeText:'Текст',typePass:'Пароль'},hidden:{title:'Властивості прихованого поля',name:"Ім'я",value:'Значення'},image:{title:'Властивості зображення',titleButton:'Властивості кнопки із зображенням',menu:'Властивості зображення',infoTab:'Інформація про зображення',btnUpload:'Надіслати на сервер',upload:'Надіслати',alt:'Альтернативний текст',lockRatio:'Зберегти пропорції',resetSize:'Очистити поля розмірів',border:'Рамка',hSpace:'Гориз. відступ',vSpace:'Верт. відступ',alertUrl:'Будь ласка, вкажіть URL зображення',linkTab:'Посилання',button2Img:'Бажаєте перетворити обрану кнопку-зображення на просте зображення?',img2Button:'Бажаєте перетворити обране зображення на кнопку-зображення?',urlMissing:'Вкажіть URL зображення.',validateBorder:'Ширина рамки повинна бути цілим числом.',validateHSpace:'Гориз. відступ повинен бути цілим числом.',validateVSpace:'Верт. відступ повинен бути цілим числом.'},flash:{properties:'Властивості Flash',propertiesTab:'Властивості',title:'Властивості Flash',chkPlay:'Автопрогравання',chkLoop:'Циклічно',chkMenu:'Дозволити меню Flash',chkFull:'Дозволити повноекранний перегляд',scale:'Масштаб',scaleAll:'Показати все',scaleNoBorder:'Без рамки',scaleFit:'Поч. розмір',access:'Доступ до скрипта',accessAlways:'Завжди',accessSameDomain:'З того ж домена',accessNever:'Ніколи',alignAbsBottom:'По нижньому краю (abs)',alignAbsMiddle:'По середині (abs)',alignBaseline:'По базовій лінії',alignTextTop:'Текст по верхньому краю',quality:'Якість',qualityBest:'Відмінна',qualityHigh:'Висока',qualityAutoHigh:'Автом. відмінна',qualityMedium:'Середня',qualityAutoLow:'Автом. низька',qualityLow:'Низька',windowModeWindow:'Вікно',windowModeOpaque:'Непрозорість',windowModeTransparent:'Прозорість',windowMode:'Віконний режим',flashvars:'Змінні Flash',bgcolor:'Колір фону',hSpace:'Гориз. відступ',vSpace:'Верт. відступ',validateSrc:'Будь ласка, вкажіть URL посилання',validateHSpace:'Гориз. відступ повинен бути цілим числом.',validateVSpace:'Верт. відступ повинен бути цілим числом.'},spellCheck:{toolbar:'Перевірити орфографію',title:'Перевірка орфографії',notAvailable:'Вибачте, але сервіс наразі недоступний.',errorLoading:'Помилка завантаження : %s.',notInDic:'Немає в словнику',changeTo:'Замінити на',btnIgnore:'Пропустити',btnIgnoreAll:'Пропустити все',btnReplace:'Замінити',btnReplaceAll:'Замінити все',btnUndo:'Назад',noSuggestions:'- немає варіантів -',progress:'Виконується перевірка орфографії...',noMispell:'Перевірку орфографії завершено: помилок не знайдено',noChanges:'Перевірку орфографії завершено: жодне слово не змінено',oneChange:'Перевірку орфографії завершено: змінено одне слово',manyChanges:'Перевірку орфографії завершено: 1% слів(ова) змінено',ieSpellDownload:'Модуль перевірки орфографії не встановлено. Бажаєте завантажити його зараз?'},smiley:{toolbar:'Смайлик',title:'Вставити смайлик',options:'Опції смайликів'},elementsPath:{eleLabel:'Шлях',eleTitle:'%1 елемент'},numberedlist:'Нумерований список',bulletedlist:'Маркірований список',indent:'Збільшити відступ',outdent:'Зменшити відступ',justify:{left:'По лівому краю',center:'По центру',right:'По правому краю',block:'По ширині'},blockquote:'Цитата',clipboard:{title:'Вставити',cutError:'Налаштування безпеки Вашого браузера не дозволяють редактору автоматично виконувати операції вирізування. Будь ласка, використовуйте клавіатуру для цього (Ctrl/Cmd+X)',copyError:'Налаштування безпеки Вашого браузера не дозволяють редактору автоматично виконувати операції копіювання. Будь ласка, використовуйте клавіатуру для цього (Ctrl/Cmd+C).',pasteMsg:'Будь ласка, вставте інформацію з буфера обміну в цю область, користуючись комбінацією клавіш (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>), та натисніть <STRONG>OK</STRONG>.',securityMsg:"Редактор не може отримати прямий доступ до буферу обміну у зв'язку з налаштуваннями Вашого браузера. Вам потрібно вставити інформацію в це вікно.",pasteArea:'Область вставки'},pastefromword:{confirmCleanup:'Текст, що Ви намагаєтесь вставити, схожий на скопійований з Word. Бажаєте очистити його форматування перед вставлянням?',toolbar:'Вставити з Word',title:'Вставити з Word',error:'Неможливо очистити форматування через внутрішню помилку.'},pasteText:{button:'Вставити тільки текст',title:'Вставити тільки текст'},templates:{button:'Шаблони',title:'Шаблони змісту',options:'Опції шаблону',insertOption:'Замінити поточний вміст',selectPromptMsg:'Оберіть, будь ласка, шаблон для відкриття в редакторі<br>(поточний зміст буде втрачено):',emptyListMsg:'(Не знайдено жодного шаблону)'},showBlocks:'Показувати блоки',stylesCombo:{label:'Стиль',panelTitle:'Стилі форматування',panelTitle1:'Блочні стилі',panelTitle2:'Рядкові стилі',panelTitle3:"Об'єктні стилі"},format:{label:'Форматування',panelTitle:'Форматування параграфа',tag_p:'Нормальний',tag_pre:'Форматований',tag_address:'Адреса',tag_h1:'Заголовок 1',tag_h2:'Заголовок 2',tag_h3:'Заголовок 3',tag_h4:'Заголовок 4',tag_h5:'Заголовок 5',tag_h6:'Заголовок 6',tag_div:'Нормальний (div)'},div:{title:'Створити блок-контейнер',toolbar:'Створити блок-контейнер',cssClassInputLabel:'Клас CSS',styleSelectLabel:'Стиль CSS',IdInputLabel:'Ідентифікатор',languageCodeInputLabel:'Код мови',inlineStyleInputLabel:'Вписаний стиль',advisoryTitleInputLabel:'Зміст випливаючої підказки',langDirLabel:'Напрямок мови',langDirLTRLabel:'Зліва направо (LTR)',langDirRTLLabel:'Справа наліво (RTL)',edit:'Редагувати блок',remove:'Видалити блок'},iframe:{title:'Налаштування для IFrame',toolbar:'IFrame',noUrl:'Будь ласка введіть посилання для IFrame',scrolling:'Увімкнути прокрутку',border:'Показати рамки фрейму'},font:{label:'Шрифт',voiceLabel:'Шрифт',panelTitle:'Шрифт'},fontSize:{label:'Розмір',voiceLabel:'Розмір шрифту',panelTitle:'Розмір'},colorButton:{textColorTitle:'Колір тексту',bgColorTitle:'Колір фону',panelTitle:'Кольори',auto:'Авто',more:'Кольори...'},colors:{'000':'Чорний',800000:'Бордовий','8B4513':'Коричневий','2F4F4F':'Темний сіро-зелений','008080':'Морської хвилі','000080':'Сливовий','4B0082':'Індиго',696969:'Темносірий',B22222:'Темночервоний',A52A2A:'Каштановий',DAA520:'Бежевий','006400':'Темнозелений','40E0D0':'Бірюзовий','0000CD':'Темносиній',800080:'Пурпурний',808080:'Сірий',F00:'Червоний',FF8C00:'Темнооранжевий',FFD700:'Жовтий','008000':'Зелений','0FF':'Синьо-зелений','00F':'Синій',EE82EE:'Фіолетовий',A9A9A9:'Світлосірий',FFA07A:'Рожевий',FFA500:'Оранжевий',FFFF00:'Яскравожовтий','00FF00':'Салатовий',AFEEEE:'Світлобірюзовий',ADD8E6:'Блакитний',DDA0DD:'Світлофіолетовий',D3D3D3:'Сріблястий',FFF0F5:'Світлорожевий',FAEBD7:'Світлооранжевий',FFFFE0:'Світложовтий',F0FFF0:'Світлозелений',F0FFFF:'Світлий синьо-зелений',F0F8FF:'Світлоблакитний',E6E6FA:'Лавандовий',FFF:'Білий'},scayt:{title:'Перефірка орфографії по мірі набору',opera_title:'Не підтримується в Opera',enable:'Ввімкнути SCAYT',disable:'Вимкнути SCAYT',about:'Про SCAYT',toggle:'Перемкнути SCAYT',options:'Опції',langs:'Мови',moreSuggestions:'Більше варіантів',ignore:'Пропустити',ignoreAll:'Пропустити всі',addWord:'Додати слово',emptyDic:'Назва словника повинна бути вказана.',noSuggestions:'Немає варіантів',optionsTab:'Опції',allCaps:'Пропустити прописні слова',ignoreDomainNames:'Пропустити доменні назви',mixedCase:'Пропустити слова зі змішаним регістром',mixedWithDigits:'Пропустити слова, що містять цифри',languagesTab:'Мови',dictionariesTab:'Словники',dic_field_name:'Назва словника',dic_create:'Створити',dic_restore:'Відновити',dic_delete:'Видалити',dic_rename:'Перейменувати',dic_info:'Як правило, користувацькі словники зберігаються у cookie-файлах. Однак, cookie-файли мають обмеження на розмір. Якщо користувацький словник зростає в обсязі настільки, що вже не може бути збережений у cookie-файлі, тоді його можна зберегти на нашому сервері. Щоб зберегти Ваш персональний словник на нашому сервері необхідно вказати назву словника. Якщо Ви вже зберігали словник на сервері, будь ласка, вкажіть назву збереженого словника і натисніть кнопку Відновити.',aboutTab:'Про SCAYT'},about:{title:'Про CKEditor',dlgTitle:'Про CKEditor',help:'Перевірте $1 для допомоги.',userGuide:'Інструкція Користувача для CKEditor',moreInfo:'Щодо інформації з ліцензування завітайте на наш сайт:',copy:'Copyright &copy; $1. Всі права застережено.'},maximize:'Максимізувати',minimize:'Мінімізувати',fakeobjects:{anchor:'Якір',flash:'Flash-анімація',iframe:'IFrame',hiddenfield:'Приховані Поля',unknown:"Невідомий об'єкт"},resize:'Потягніть для зміни розмірів',colordialog:{title:'Обрати колір',options:'Опції кольорів',highlight:'Колір, на який вказує курсор',selected:'Обраний колір',clear:'Очистити'},toolbarCollapse:'Згорнути панель інструментів',toolbarExpand:'Розгорнути панель інструментів',toolbarGroups:{document:'Документ',clipboard:'Буфер обміну / Скасувати',editing:'Редагування',forms:'Форми',basicstyles:'Основний Стиль',paragraph:'Параграф',links:'Посилання',insert:'Вставити',styles:'Стилі',colors:'Кольори',tools:'Інструменти'},bidi:{ltr:'Напрямок тексту зліва направо',rtl:'Напрямок тексту справа наліво'},docprops:{label:'Властивості документа',title:'Властивості документа',design:'Дизайн',meta:'Мета дані',chooseColor:'Обрати',other:'<інший>',docTitle:'Заголовок сторінки',charset:'Кодування набору символів',charsetOther:'Інше кодування набору символів',charsetASCII:'ASCII',charsetCE:'Центрально-європейська',charsetCT:'Китайська традиційна (Big5)',charsetCR:'Кирилиця',charsetGR:'Грецька',charsetJP:'Японська',charsetKR:'Корейська',charsetTR:'Турецька',charsetUN:'Юнікод (UTF-8)',charsetWE:'Західно-европейская',docType:'Заголовок типу документу',docTypeOther:'Інший заголовок типу документу',xhtmlDec:'Ввімкнути XHTML оголошення',bgColor:'Колір тла',bgImage:'URL зображення тла',bgFixed:'Тло без прокрутки',txtColor:'Колір тексту',margin:'Відступи сторінки',marginTop:'Верхній',marginLeft:'Лівий',marginRight:'Правий',marginBottom:'Нижній',metaKeywords:'Ключові слова документа (розділені комами)',metaDescription:'Опис документа',metaAuthor:'Автор',metaCopyright:'Авторські права',previewHtml:'<p>Це приклад<strong>тексту</strong>. Ви використовуєте<a href="javascript:void(0)"> CKEditor </a>.</p>'}};