Dev to 4.0.11
[usit-rt.git] / share / html / NoAuth / RichText / ckeditor / plugins / a11yhelp / lang / fa.js
1 /*
2 Copyright (c) 2003-2013, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
3 For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
4 */
5
6 /*
7 Copyright (c) 2003-2013, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
8 For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
9 */
10
11 CKEDITOR.plugins.setLang( 'a11yhelp', 'fa',
12 {
13         accessibilityHelp :
14         {
15                 title : 'دستورالعمل\200cهای دسترسی',
16                 contents : 'راهنمای فهرست مطالب. برای بستن این کادر محاوره\200cای ESC را فشار دهید.',
17                 legend :
18                 [
19                         {
20                                 name : 'عمومی',
21                                 items :
22                                                 [
23                                                         {
24                                                                 name : 'نوار ابزار ویرایشگر',
25                                                                 legend:
26                                                                         '${toolbarFocus} را برای باز کردن نوار ابزار بفشارید. با کلید Tab و Shif-Tab در مجموعه نوار ابزار بعدی و قبلی حرکت کنید. برای حرکت در کلید نوار ابزار قبلی و بعدی با کلید جهت\200cنمای راست و چپ جابجا شوید. کلید Space یا Enter را برای فعال کردن کلید نوار ابزار بفشارید.'
27                                                         },
28
29                                                         {
30                                                                 name : 'پنجره محاوره\200cای ویرایشگر',
31                                                                 legend :
32                                                                         'در داخل یک پنجره محاوره\200cای، کلید Tab را بفشارید تا به پنجره\200cی بعدی بروید، Shift+Tab برای حرکت به فیلد قبلی، فشردن Enter برای ثبت اطلاعات پنجره\200c، فشردن Esc برای لغو پنجره محاوره\200cای و برای پنجره\200cهایی که چندین برگه دارند، فشردن Alt+F10 جهت رفتن به Tab-List. در نهایت حرکت به برگه بعدی با Tab یا کلید جهت\200cنمای راست. حرکت به برگه قبلی با Shift+Tab یا کلید جهت\200cنمای چپ. فشردن Space یا Enter برای انتخاب یک برگه.'
33                                                         },
34
35                                                         {
36                                                                 name : 'منوی متنی ویرایشگر',
37                                                                 legend :
38                                                                         '${contextMenu} یا کلید برنامه\200cهای کاربردی را برای باز کردن منوی متن را بفشارید. سپس می\200cتوانید برای حرکت به گزینه بعدی منو با کلید Tab و یا کلید جهت\200cنمای پایین جابجا شوید. حرکت به گزینه قبلی با Shift+Tab یا کلید جهت\200cنمای بالا. فشردن Space یا Enter برای انتخاب یک گزینه از منو. باز کردن زیر شاخه گزینه منو جاری با کلید Space یا Enter و یا کلید جهت\200cنمای راست و چپ. بازگشت به منوی والد با کلید Esc یا کلید جهت\200cنمای چپ. بستن منوی متن با Esc.'
39                                                         },
40
41                                                         {
42                                                                 name : 'جعبه فهرست ویرایشگر',
43                                                                 legend :
44                                                                         'در داخل جعبه لیست، قلم دوم از اقلام لیست بعدی را با TAB و یا Arrow Down حرکت دهید. انتقال به قلم دوم از اقلام لیست قبلی را با SHIFT + TAB یا UP ARROW. کلید Space یا ENTER را برای انتخاب گزینه لیست بفشارید. کلید ESC را برای بستن جعبه لیست بفشارید.'
45                                                         },
46
47                                                         {
48                                                                 name : 'ویرایشگر عنصر نوار راه',
49                                                                 legend :
50                                                                         'برای رفتن به مسیر عناصر ${elementsPathFocus} را بفشارید. حرکت به کلید عنصر بعدی با کلید Tab یا  کلید جهت\200cنمای راست. برگشت به کلید قبلی با Shift+Tab یا کلید جهت\200cنمای چپ. فشردن Space یا Enter برای انتخاب یک عنصر در ویرایشگر.'
51                                                         }
52                                                 ]
53                         },
54                         {
55                                 name : 'فرمان\200cها',
56                                 items :
57                                                 [
58                                                         {
59                                                                 name : 'بازگشت فرمان',
60                                                                 legend : 'فشردن ${undo}'
61                                                         },
62                                                         {
63                                                                 name : 'انجام مجدد فرمان',
64                                                                 legend : 'فشردن ${redo}'
65                                                         },
66                                                         {
67                                                                 name : 'فرمان متن درشت',
68                                                                 legend : 'فشردن ${bold}'
69                                                         },
70                                                         {
71                                                                 name : 'فرمان متن کج',
72                                                                 legend : 'فشردن ${italic}'
73                                                         },
74                                                         {
75                                                                 name : 'فرمان متن زیرخط\200cدار',
76                                                                 legend : 'فشردن ${underline}'
77                                                         },
78                                                         {
79                                                                 name : 'فرمان پیوند',
80                                                                 legend : 'فشردن ${link}'
81                                                         },
82                                                         {
83                                                                 name : 'بستن نوار ابزار فرمان',
84                                                                 legend : 'فشردن ${toolbarCollapse}'
85                                                         },
86                                                         {
87                                                                 name : 'راهنمای دسترسی',
88                                                                 legend : 'فشردن ${a11yHelp}'
89                                                         }
90                                                 ]
91                         }
92                 ]
93         }
94 });