Putting 4.2.0 on top of 4.0.17
[usit-rt.git] / share / static / RichText / lang / bg.js
1 \feff/*\r
2 Copyright (c) 2003-2013, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.\r
3 For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license\r
4 */
5 CKEDITOR.lang['bg']={"dir":"ltr","editor":"Текстов редактор за форматиран текст","common":{"editorHelp":"натиснете ALT 0 за помощ","browseServer":"Избор от сървъра","url":"URL","protocol":"Протокол","upload":"Качване","uploadSubmit":"Изпращане към сървъра","image":"Снимка","flash":"Флаш","form":"Форма","checkbox":"Поле за избор","radio":"Радио бутон","textField":"Текстово поле","textarea":"Текстова зона","hiddenField":"Скрито поле","button":"Бутон","select":"Поле за избор","imageButton":"Бутон за снимка","notSet":"<не е избрано>","id":"ID","name":"Име","langDir":"Посока на езика","langDirLtr":"Ляво на дясно (ЛнД)","langDirRtl":"Дясно на ляво (ДнЛ)","langCode":"Код на езика","longDescr":"Уеб адрес за дълго описание","cssClass":"Класове за CSS","advisoryTitle":"Препоръчително заглавие","cssStyle":"Стил","ok":"ОК","cancel":"Отказ","close":"Затвори","preview":"Преглед","resize":"Влачете за да оразмерите","generalTab":"Общо","advancedTab":"Разширено","validateNumberFailed":"Тази стойност не е число","confirmNewPage":"Всички незапазени промени ще бъдат изгубени. Сигурни ли сте, че желаете да заредите нова страница?","confirmCancel":"Някои от опциите са променени. Сигурни ли сте, че желаете да затворите прозореца?","options":"Опции","target":"Цел","targetNew":"Нов прозорец (_blank)","targetTop":"Горна позиция (_top)","targetSelf":"Текущия прозорец (_self)","targetParent":"Основен прозорец (_parent)","langDirLTR":"Ляво на дясно (ЛнД)","langDirRTL":"Дясно на ляво (ДнЛ)","styles":"Стил","cssClasses":"Класове за CSS","width":"Ширина","height":"Височина","align":"Подравняване","alignLeft":"Ляво","alignRight":"Дясно","alignCenter":"Център","alignTop":"Горе","alignMiddle":"По средата","alignBottom":"Долу","invalidValue":"Невалидна стойност.","invalidHeight":"Височината трябва да е число.","invalidWidth":"Ширина требе да е число.","invalidCssLength":"Стойността на полето \"%1\" трябва да бъде положително число с или без валидна CSS измервателна единица (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).","invalidHtmlLength":"Стойността на полето \"%1\" трябва да бъде положително число с или без валидна HTML измервателна единица (px or %).","invalidInlineStyle":"Стойността на стилa трябва да съдържат една или повече двойки във формат \"name : value\", разделени с двоеточие.","cssLengthTooltip":"Въведете числена стойност в пиксели или друга валидна CSS единица (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, недостъпно</span>"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. All rights reserved.","dlgTitle":"Относно CKEditor","help":"Проверете $1 за помощ.","moreInfo":"За лицензионна информация моля посетете сайта ни:","title":"Относно CKEditor","userGuide":"CKEditor User's Guide"},"basicstyles":{"bold":"Удебелен","italic":"Наклонен","strike":"Зачертан текст","subscript":"Индексиран текст","superscript":"Суперскрипт","underline":"Подчертан"},"bidi":{"ltr":"Text direction from left to right","rtl":"Text direction from right to left"},"blockquote":{"toolbar":"Блок за цитат"},"clipboard":{"copy":"Копирай","copyError":"Настройките за сигурност на вашия бразуър не разрешават на редактора да изпълни запаметяването. За целта използвайте клавиатурата (Ctrl/Cmd+C).","cut":"Отрежи","cutError":"Настройките за сигурност на Вашия браузър не позволяват на редактора автоматично да изъплни действията за отрязване. Моля ползвайте клавиатурните команди за целта (ctrl+x).","paste":"Вмъкни","pasteArea":"Paste Area","pasteMsg":"Вмъкнете тук съдъжанието с клавиатуарата (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>) и натиснете <STRONG>OK</STRONG>.","securityMsg":"Because of your browser security settings, the editor is not able to access your clipboard data directly. You are required to paste it again in this window.","title":"Вмъкни"},"colorbutton":{"auto":"Автоматично","bgColorTitle":"Фонов цвят","colors":{"000":"Черно","800000":"Кестеняво","8B4513":"Светлокафяво","2F4F4F":"Dark Slate Gray","008080":"Teal","000080":"Navy","4B0082":"Индиго","696969":"Тъмно сиво","B22222":"Огнено червено","A52A2A":"Кафяво","DAA520":"Златисто","006400":"Тъмно зелено","40E0D0":"Тюркуазено","0000CD":"Средно синьо","800080":"Пурпурно","808080":"Сиво","F00":"Червено","FF8C00":"Тъмно оранжево","FFD700":"Златно","008000":"Зелено","0FF":"Светло синьо","00F":"Blue","EE82EE":"Violet","A9A9A9":"Dim Gray","FFA07A":"Light Salmon","FFA500":"Orange","FFFF00":"Yellow","00FF00":"Lime","AFEEEE":"Pale Turquoise","ADD8E6":"Light Blue","DDA0DD":"Plum","D3D3D3":"Light Grey","FFF0F5":"Lavender Blush","FAEBD7":"Antique White","FFFFE0":"Light Yellow","F0FFF0":"Honeydew","F0FFFF":"Azure","F0F8FF":"Alice Blue","E6E6FA":"Lavender","FFF":"White"},"more":"Още цветове","panelTitle":"Цветове","textColorTitle":"Цвят на шрифт"},"colordialog":{"clear":"Изчистване","highlight":"Осветяване","options":"Цветови опции","selected":"Изберете цвят","title":"Изберете цвят"},"templates":{"button":"Шаблони","emptyListMsg":"(Няма дефинирани шаблони)","insertOption":"Replace actual contents","options":"Template Options","selectPromptMsg":"Изберете шаблон <br>(текущото съдържание на редактора ще бъде загубено):","title":"Шаблони"},"contextmenu":{"options":"Опции на контекстното меню"},"div":{"IdInputLabel":"ID","advisoryTitleInputLabel":"Препоръчително заглавие","cssClassInputLabel":"Класове за CSS","edit":"Промяна на Div","inlineStyleInputLabel":"Inline Style","langDirLTRLabel":"Ляво на Дясно (ЛнД)","langDirLabel":"Посока на езика","langDirRTLLabel":"Дясно на Ляво (ДнЛ)","languageCodeInputLabel":" Код на езика","remove":"Премахване на Div","styleSelectLabel":"Стил","title":"Create Div Container","toolbar":"Create Div Container"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Свиване на лентата с инструменти","toolbarExpand":"Разширяване на лентата с инструменти","toolbarGroups":{"document":"Документ","clipboard":"Clipboard/Undo","editing":"Промяна","forms":"Форми","basicstyles":"Базови стилове","paragraph":"Параграф","links":"Връзки","insert":"Вмъкване","styles":"Стилове","colors":"Цветове","tools":"Инструменти"},"toolbars":"Ленти с инструменти"},"elementspath":{"eleLabel":"Път за елементите","eleTitle":"%1 елемент"},"list":{"bulletedlist":"Вмъкване/Премахване на точков списък","numberedlist":"Вмъкване/Премахване на номериран списък"},"indent":{"indent":"Увеличаване на отстъпа","outdent":"Намаляване на отстъпа"},"find":{"find":"Търсене","findOptions":"Find Options","findWhat":"Търси за:","matchCase":"Съвпадение","matchCyclic":"Циклично съвпадение","matchWord":"Съвпадение с дума","notFoundMsg":"Указаният текст не е намерен.","replace":"Препокриване","replaceAll":"Препокрий всички","replaceSuccessMsg":"%1 occurrence(s) replaced.","replaceWith":"Препокрива с:","title":"Търсене и препокриване"},"fakeobjects":{"anchor":"Кука","flash":"Флаш анимация","hiddenfield":"Скрито поле","iframe":"IFrame","unknown":"Неизвестен обект"},"flash":{"access":"Script Access","accessAlways":"Винаги","accessNever":"Никога","accessSameDomain":"Същият домейн","alignAbsBottom":"Най-долу","alignAbsMiddle":"Точно по средата","alignBaseline":"Базова линия","alignTextTop":"Върху текста","bgcolor":"Цвят на фона","chkFull":"Allow Fullscreen","chkLoop":"Цикъл","chkMenu":"Разрешено Flash меню","chkPlay":"Авто. пускане","flashvars":"Променливи за Флаш","hSpace":"Хоризонтален отстъп","properties":"Настройки за флаш","propertiesTab":"Настройки","quality":"Качество","qualityAutoHigh":"Авто. високо","qualityAutoLow":"Авто. ниско","qualityBest":"Отлично","qualityHigh":"Високо","qualityLow":"Ниско","qualityMedium":"Средно","scale":"Оразмеряване","scaleAll":"Показва всичко","scaleFit":"Според мястото","scaleNoBorder":"Без рамка","title":"Настройки за флаш","vSpace":"Вертикален отстъп","validateHSpace":"HSpace must be a number.","validateSrc":"Уеб адреса не трябва да е празен.","validateVSpace":"VSpace must be a number.","windowMode":"Режим на прозореца","windowModeOpaque":"Плътност","windowModeTransparent":"Прозрачност","windowModeWindow":"Прозорец"},"font":{"fontSize":{"label":"Размер","voiceLabel":"Размер на шрифт","panelTitle":"Размер на шрифт"},"label":"Шрифт","panelTitle":"Име на шрифт","voiceLabel":"Шрифт"},"forms":{"button":{"title":"Настройки на бутона","text":"Текст (стойност)","type":"Тип","typeBtn":"Бутон","typeSbm":"Добави","typeRst":"Нулиране"},"checkboxAndRadio":{"checkboxTitle":"Checkbox Properties","radioTitle":"Настройки на радиобутон","value":"Стойност","selected":"Избрано"},"form":{"title":"Настройки на формата","menu":"Настройки на формата","action":"Действие","method":"Метод","encoding":"Кодиране"},"hidden":{"title":"Настройки за скрито поле","name":"Име","value":"Стойност"},"select":{"title":"Selection Field Properties","selectInfo":"Select Info","opAvail":"Налични опции","value":"Стойност","size":"Размер","lines":"линии","chkMulti":"Allow multiple selections","opText":"Текст","opValue":"Стойност","btnAdd":"Добави","btnModify":"Промени","btnUp":"На горе","btnDown":"На долу","btnSetValue":"Set as selected value","btnDelete":"Изтриване"},"textarea":{"title":"Опции за текстовата зона","cols":"Колони","rows":"Редове"},"textfield":{"title":"Настройки за текстово поле","name":"Име","value":"Стойност","charWidth":"Ширина на знаците","maxChars":"Макс. знаци","type":"Тип","typeText":"Текст","typePass":"Парола","typeEmail":"Email","typeSearch":"Search","typeTel":"Telephone Number","typeUrl":"URL"}},"format":{"label":"Формат","panelTitle":"Формат","tag_address":"Адрес","tag_div":"Параграф (DIV)","tag_h1":"Заглавие 1","tag_h2":"Заглавие 2","tag_h3":"Заглавие 3","tag_h4":"Заглавие 4","tag_h5":"Заглавие 5","tag_h6":"Заглавие 6","tag_p":"Нормален","tag_pre":"Форматиран"},"horizontalrule":{"toolbar":"Вмъкване на хоризонтална линия"},"iframe":{"border":"Show frame border","noUrl":"Please type the iframe URL","scrolling":"Enable scrollbars","title":"IFrame настройки","toolbar":"IFrame"},"image":{"alertUrl":"Моля, въведете пълния път до изображението","alt":"Алтернативен текст","border":"Рамка","btnUpload":"Изпрати я на сървъра","button2Img":"Do you want to transform the selected image button on a simple image?","hSpace":"Хоризонтален отстъп","img2Button":"Do you want to transform the selected image on a image button?","infoTab":"Инфо за снимка","linkTab":"Връзка","lockRatio":"Заключване на съотношението","menu":"Настройки за снимка","resetSize":"Нулиране на размер","title":"Настройки за снимка","titleButton":"Настойки за бутон за снимка","upload":"Качване","urlMissing":"Image source URL is missing.","vSpace":"Вертикален отстъп","validateBorder":"Border must be a whole number.","validateHSpace":"HSpace must be a whole number.","validateVSpace":"VSpace must be a whole number."},"smiley":{"options":"Опции за усмивката","title":"Вмъкване на усмивка","toolbar":"Усмивка"},"justify":{"block":"Двустранно подравняване","center":"Център","left":"Подравни в ляво","right":"Подравни в дясно"},"link":{"acccessKey":"Ключ за достъп","advanced":"Разширено","advisoryContentType":"Препоръчителен тип на съдържанието","advisoryTitle":"Препоръчително заглавие","anchor":{"toolbar":"Котва","menu":"Промяна на котва","title":"Настройки на котва","name":"Име на котва","errorName":"Моля въведете име на котвата","remove":"Премахване на котва"},"anchorId":"По ID на елемент","anchorName":"По име на котва","charset":"Тип на свързания ресурс","cssClasses":"Класове за CSS","emailAddress":"E-mail aдрес","emailBody":"Съдържание","emailSubject":"Тема","id":"ID","info":"Инфо за връзката","langCode":"Код за езика","langDir":"Посока на езика","langDirLTR":"Ляво на Дясно (ЛнД)","langDirRTL":"Дясно на Ляво (ДнЛ)","menu":"Промяна на връзка","name":"Име","noAnchors":"(Няма котви в текущия документ)","noEmail":"Моля въведете e-mail aдрес","noUrl":"Моля въведете URL адреса","other":"<друго>","popupDependent":"Зависимост (Netscape)","popupFeatures":"Функции на изкачащ прозорец","popupFullScreen":"Цял екран (IE)","popupLeft":"Лява позиция","popupLocationBar":"Лента с локацията","popupMenuBar":"Лента за меню","popupResizable":"Оразмеряем","popupScrollBars":"Скролери","popupStatusBar":"Статусна лента","popupToolbar":"Лента с инструменти","popupTop":"Горна позиция","rel":"Връзка","selectAnchor":"Изберете котва","styles":"Стил","tabIndex":"Ред на достъп","target":"Цел","targetFrame":"<frame>","targetFrameName":"Име на целевият прозорец","targetPopup":"<изкачащ прозорец>","targetPopupName":"Име на изкачащ прозорец","title":"Връзка","toAnchor":"Връзка към котва в текста","toEmail":"E-mail","toUrl":"Уеб адрес","toolbar":"Връзка","type":"Тип на връзката","unlink":"Премахни връзката","upload":"Качване"},"liststyle":{"armenian":"Арменско номериране","bulletedTitle":"Bulleted List Properties","circle":"Кръг","decimal":"Числа (1, 2, 3 и др.)","decimalLeadingZero":"Числа с водеща нула (01, 02, 03 и т.н.)","disc":"Диск","georgian":"Грузинско номериране (an, ban, gan, и т.н.)","lowerAlpha":"Малки букви (а, б, в, г, д и т.н.)","lowerGreek":"Малки гръцки букви (алфа, бета, гама и т.н.)","lowerRoman":"Малки римски числа (i, ii, iii, iv, v и т.н.)","none":"Няма","notset":"<не е указано>","numberedTitle":"Numbered List Properties","square":"Квадрат","start":"Старт","type":"Тип","upperAlpha":"Големи букви (А, Б, В, Г, Д и т.н.)","upperRoman":"Големи римски числа (I, II, III, IV, V и т.н.)","validateStartNumber":"List start number must be a whole number."},"magicline":{"title":"Insert paragraph here"},"maximize":{"maximize":"Максимизиране","minimize":"Минимизиране"},"newpage":{"toolbar":"Нова страница"},"pagebreak":{"alt":"Разделяне на страници","toolbar":"Вмъкване на нова страница при печат"},"pastetext":{"button":"Вмъкни като чист текст","title":"Вмъкни като чист текст"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"The text you want to paste seems to be copied from Word. Do you want to clean it before pasting?","error":"It was not possible to clean up the pasted data due to an internal error","title":"Вмъкни от MS Word","toolbar":"Вмъкни от MS Word"},"preview":{"preview":"Преглед"},"print":{"toolbar":"Печат"},"removeformat":{"toolbar":"Премахване на форматирането"},"save":{"toolbar":"Запис"},"selectall":{"toolbar":"Избери всичко"},"showblocks":{"toolbar":"Показва блокове"},"sourcearea":{"toolbar":"Източник"},"specialchar":{"options":"Опции за специален знак","title":"Избор на специален знак","toolbar":"Вмъкване на специален знак"},"scayt":{"about":"About SCAYT","aboutTab":"Относно","addWord":"Add Word","allCaps":"Ignore All-Caps Words","dic_create":"Нов","dic_delete":"Изтриване","dic_field_name":"Име на речнк","dic_info":"Initially the User Dictionary is stored in a Cookie. However, Cookies are limited in size. When the User Dictionary grows to a point where it cannot be stored in a Cookie, then the dictionary may be stored on our server. To store your personal dictionary on our server you should specify a name for your dictionary. If you already have a stored dictionary, please type its name and click the Restore button.","dic_rename":"Преименуване","dic_restore":"Възтановяване","dictionariesTab":"Речници","disable":"Disable SCAYT","emptyDic":"Dictionary name should not be empty.","enable":"Enable SCAYT","ignore":"Ignore","ignoreAll":"Ignore All","ignoreDomainNames":"Ignore Domain Names","langs":"Languages","languagesTab":"Езици","mixedCase":"Ignore Words with Mixed Case","mixedWithDigits":"Игнорирани думи и цифри","moreSuggestions":"More suggestions","opera_title":"Not supported by Opera","options":"Options","optionsTab":"Options","title":"Spell Check As You Type","toggle":"Toggle SCAYT","noSuggestions":"No suggestion"},"stylescombo":{"label":"Стилове","panelTitle":"Formatting Styles","panelTitle1":"Block Styles","panelTitle2":"Inline Styles","panelTitle3":"Object Styles"},"table":{"border":"Размер на рамката","caption":"Заглавие","cell":{"menu":"Клетка","insertBefore":"Вмъкване на клетка преди","insertAfter":"Вмъкване на клетка след","deleteCell":"Изтриване на клетки","merge":"Сливане на клетки","mergeRight":"Сливане в дясно","mergeDown":"Merge Down","splitHorizontal":"Split Cell Horizontally","splitVertical":"Split Cell Vertically","title":"Настройки на клетката","cellType":"Тип на клетката","rowSpan":"Rows Span","colSpan":"Columns Span","wordWrap":"Авто. пренос","hAlign":"Хоризонтално подравняване","vAlign":"Вертикално подравняване","alignBaseline":"Базова линия","bgColor":"Фон","borderColor":"Цвят на рамката","data":"Данни","header":"Хедър","yes":"Да","no":"Не","invalidWidth":"Cell width must be a number.","invalidHeight":"Cell height must be a number.","invalidRowSpan":"Rows span must be a whole number.","invalidColSpan":"Columns span must be a whole number.","chooseColor":"Изберете"},"cellPad":"Отделяне на клетките","cellSpace":"Разтояние между клетките","column":{"menu":"Колона","insertBefore":"Вмъкване на колона преди","insertAfter":"Вмъкване на колона след","deleteColumn":"Изтриване на колони"},"columns":"Колони","deleteTable":"Изтриване на таблица","headers":"Хедъри","headersBoth":"Заедно","headersColumn":"Първа колона","headersNone":"Няма","headersRow":"Първи ред","invalidBorder":"Border size must be a number.","invalidCellPadding":"Cell padding must be a positive number.","invalidCellSpacing":"Cell spacing must be a positive number.","invalidCols":"Броят колони трябва да е по-голям от 0.","invalidHeight":"Table height must be a number.","invalidRows":"Броят редове трябва да е по-голям от 0.","invalidWidth":"Table width must be a number.","menu":"Настройки на таблицата","row":{"menu":"Ред","insertBefore":"Insert Row Before","insertAfter":"Вмъкване на ред след","deleteRow":"Изтриване на редове"},"rows":"Редове","summary":"Обща информация","title":"Настройки на таблицата","toolbar":"Таблица","widthPc":"процент","widthPx":"пиксела","widthUnit":"единица за ширина"},"undo":{"redo":"Връщане на предишен статус","undo":"Възтанови"},"wsc":{"btnIgnore":"Игнорирай","btnIgnoreAll":"Игнорирай всичко","btnReplace":"Препокриване","btnReplaceAll":"Препокрий всичко","btnUndo":"Възтанови","changeTo":"Промени на","errorLoading":"Error loading application service host: %s.","ieSpellDownload":"Spell checker not installed. Do you want to download it now?","manyChanges":"Spell check complete: %1 words changed","noChanges":"Spell check complete: No words changed","noMispell":"Spell check complete: No misspellings found","noSuggestions":"- Няма препоръчани -","notAvailable":"Съжаляваме, но услугата не е достъпна за момента","notInDic":"Не е в речника","oneChange":"Spell check complete: One word changed","progress":"Проверява се правописа...","title":"Проверка на правопис","toolbar":"Проверка на правопис"}};