Putting 4.2.0 on top of 4.0.17
[usit-rt.git] / share / static / RichText / lang / cs.js
1 \feff/*\r
2 Copyright (c) 2003-2013, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.\r
3 For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license\r
4 */
5 CKEDITOR.lang['cs']={"dir":"ltr","editor":"Textový editor","common":{"editorHelp":"Stiskněte ALT 0 pro nápovědu","browseServer":"Vybrat na serveru","url":"URL","protocol":"Protokol","upload":"Odeslat","uploadSubmit":"Odeslat na server","image":"Obrázek","flash":"Flash","form":"Formulář","checkbox":"Zaškrtávací políčko","radio":"Přepínač","textField":"Textové pole","textarea":"Textová oblast","hiddenField":"Skryté pole","button":"Tlačítko","select":"Seznam","imageButton":"Obrázkové tlačítko","notSet":"<nenastaveno>","id":"Id","name":"Jméno","langDir":"Směr jazyka","langDirLtr":"Zleva doprava (LTR)","langDirRtl":"Zprava doleva (RTL)","langCode":"Kód jazyka","longDescr":"Dlouhý popis URL","cssClass":"Třída stylu","advisoryTitle":"Pomocný titulek","cssStyle":"Styl","ok":"OK","cancel":"Zrušit","close":"Zavřít","preview":"Náhled","resize":"Uchopit pro změnu velikosti","generalTab":"Obecné","advancedTab":"Rozšířené","validateNumberFailed":"Zadaná hodnota není číselná.","confirmNewPage":"Jakékoliv neuložené změny obsahu budou ztraceny. Skutečně chcete otevřít novou stránku?","confirmCancel":"Některá z nastavení byla změněna. Skutečně chcete zavřít dialogové okno?","options":"Nastavení","target":"Cíl","targetNew":"Nové okno (_blank)","targetTop":"Okno nejvyšší úrovně (_top)","targetSelf":"Stejné okno (_self)","targetParent":"Rodičovské okno (_parent)","langDirLTR":"Zleva doprava (LTR)","langDirRTL":"Zprava doleva (RTL)","styles":"Styly","cssClasses":"Třídy stylů","width":"Šířka","height":"Výška","align":"Zarovnání","alignLeft":"Vlevo","alignRight":"Vpravo","alignCenter":"Na střed","alignTop":"Nahoru","alignMiddle":"Na střed","alignBottom":"Dolů","invalidValue":"Neplatná hodnota.","invalidHeight":"Zadaná výška musí být číslo.","invalidWidth":"Šířka musí být číslo.","invalidCssLength":"Hodnota určená pro pole \"%1\" musí být kladné číslo bez nebo s platnou jednotkou míry CSS (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, nebo pc).","invalidHtmlLength":"Hodnota určená pro pole \"%1\" musí být kladné číslo bez nebo s platnou jednotkou míry HTML (px nebo %).","invalidInlineStyle":"Hodnota určená pro řádkový styl se musí skládat z jedné nebo více n-tic ve formátu \"název : hodnota\", oddělené středníky","cssLengthTooltip":"Zadejte číslo jako hodnotu v pixelech nebo číslo s platnou jednotkou CSS (px, %, v cm, mm, em, ex, pt, nebo pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, nedostupné</span>"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. All rights reserved.","dlgTitle":"O aplikaci CKEditor","help":"Prohlédněte si $1 pro nápovědu.","moreInfo":"Pro informace o lincenci navštivte naši webovou stránku:","title":"O aplikaci CKEditor","userGuide":"Uživatelská příručka CKEditor"},"basicstyles":{"bold":"Tučné","italic":"Kurzíva","strike":"Přeškrtnuté","subscript":"Dolní index","superscript":"Horní index","underline":"Podtržené"},"bidi":{"ltr":"Směr textu zleva doprava","rtl":"Směr textu zprava doleva"},"blockquote":{"toolbar":"Citace"},"clipboard":{"copy":"Kopírovat","copyError":"Bezpečnostní nastavení vašeho prohlížeče nedovolují editoru spustit funkci pro kopírování zvoleného textu do schránky. Prosím zkopírujte zvolený text do schránky pomocí klávesnice (Ctrl/Cmd+C).","cut":"Vyjmout","cutError":"Bezpečnostní nastavení vašeho prohlížeče nedovolují editoru spustit funkci pro vyjmutí zvoleného textu do schránky. Prosím vyjměte zvolený text do schránky pomocí klávesnice (Ctrl/Cmd+X).","paste":"Vložit","pasteArea":"Oblast vkládání","pasteMsg":"Do následujícího pole vložte požadovaný obsah pomocí klávesnice (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>) a stiskněte <STRONG>OK</STRONG>.","securityMsg":"Z důvodů nastavení bezpečnosti vašeho prohlížeče nemůže editor přistupovat přímo do schránky. Obsah schránky prosím vložte znovu do tohoto okna.","title":"Vložit"},"colorbutton":{"auto":"Automaticky","bgColorTitle":"Barva pozadí","colors":{"000":"Černá","800000":"Kaštanová","8B4513":"Sedlová hněď","2F4F4F":"Tmavě bledě šedá","008080":"Čírka","000080":"Námořnická modř","4B0082":"Inkoustová","696969":"Tmavě šedá","B22222":"Pálená cihla","A52A2A":"Hnědá","DAA520":"Zlatý prut","006400":"Tmavě zelená","40E0D0":"Tyrkisová","0000CD":"Středně modrá","800080":"Purpurová","808080":"Šedá","F00":"Červená","FF8C00":"Tmavě oranžová","FFD700":"Zlatá","008000":"Zelená","0FF":"Azurová","00F":"Modrá","EE82EE":"Fialová","A9A9A9":"Kalně šedá","FFA07A":"Světle lososová","FFA500":"Oranžová","FFFF00":"Žlutá","00FF00":"Limetková","AFEEEE":"Bledě tyrkisová","ADD8E6":"Světle modrá","DDA0DD":"Švestková","D3D3D3":"Světle šedá","FFF0F5":"Levandulově ruměnná","FAEBD7":"Antická bílá","FFFFE0":"Světle žlutá","F0FFF0":"Medová rosa","F0FFFF":"Azurová","F0F8FF":"Alenčina modrá","E6E6FA":"Levandulová","FFF":"Bílá"},"more":"Více barev...","panelTitle":"Barvy","textColorTitle":"Barva textu"},"colordialog":{"clear":"Vyčistit","highlight":"Zvýraznit","options":"Nastavení barvy","selected":"Vybráno","title":"Výběr barvy"},"templates":{"button":"Šablony","emptyListMsg":"(Není definována žádná šablona)","insertOption":"Nahradit aktuální obsah","options":"Nastavení šablon","selectPromptMsg":"Prosím zvolte šablonu pro otevření v editoru<br>(aktuální obsah editoru bude ztracen):","title":"Šablony obsahu"},"contextmenu":{"options":"Nastavení kontextové nabídky"},"div":{"IdInputLabel":"Id","advisoryTitleInputLabel":"Nápovědní titulek","cssClassInputLabel":"Třídy stylů","edit":"Změnit Div","inlineStyleInputLabel":"Vnitřní styly","langDirLTRLabel":"Zleva doprava (LTR)","langDirLabel":"Směr jazyka","langDirRTLLabel":"Zprava doleva (RTL)","languageCodeInputLabel":" Kód jazyka","remove":"Odstranit Div","styleSelectLabel":"Styly","title":"Vytvořit Div kontejner","toolbar":"Vytvořit Div kontejner"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Skrýt panel nástrojů","toolbarExpand":"Zobrazit panel nástrojů","toolbarGroups":{"document":"Dokument","clipboard":"Schránka/Zpět","editing":"Úpravy","forms":"Formuláře","basicstyles":"Základní styly","paragraph":"Odstavec","links":"Odkazy","insert":"Vložit","styles":"Styly","colors":"Barvy","tools":"Nástroje"},"toolbars":"Panely nástrojů editoru"},"elementspath":{"eleLabel":"Cesta objektu","eleTitle":"%1 objekt"},"list":{"bulletedlist":"Odrážky","numberedlist":"Číslování"},"indent":{"indent":"Zvětšit odsazení","outdent":"Zmenšit odsazení"},"find":{"find":"Hledat","findOptions":"Možnosti hledání","findWhat":"Co hledat:","matchCase":"Rozlišovat velikost písma","matchCyclic":"Procházet opakovaně","matchWord":"Pouze celá slova","notFoundMsg":"Hledaný text nebyl nalezen.","replace":"Nahradit","replaceAll":"Nahradit vše","replaceSuccessMsg":"%1 nahrazení.","replaceWith":"Čím nahradit:","title":"Najít a nahradit"},"fakeobjects":{"anchor":"Záložka","flash":"Flash animace","hiddenfield":"Skryté pole","iframe":"IFrame","unknown":"Neznámý objekt"},"flash":{"access":"Přístup ke skriptu","accessAlways":"Vždy","accessNever":"Nikdy","accessSameDomain":"Ve stejné doméně","alignAbsBottom":"Zcela dolů","alignAbsMiddle":"Doprostřed","alignBaseline":"Na účaří","alignTextTop":"Na horní okraj textu","bgcolor":"Barva pozadí","chkFull":"Povolit celoobrazovkový režim","chkLoop":"Opakování","chkMenu":"Nabídka Flash","chkPlay":"Automatické spuštění","flashvars":"Proměnné pro Flash","hSpace":"Horizontální mezera","properties":"Vlastnosti Flashe","propertiesTab":"Vlastnosti","quality":"Kvalita","qualityAutoHigh":"Vysoká - auto","qualityAutoLow":"Nízká - auto","qualityBest":"Nejlepší","qualityHigh":"Vysoká","qualityLow":"Nejnižší","qualityMedium":"Střední","scale":"Zobrazit","scaleAll":"Zobrazit vše","scaleFit":"Přizpůsobit","scaleNoBorder":"Bez okraje","title":"Vlastnosti Flashe","vSpace":"Vertikální mezera","validateHSpace":"Zadaná horizontální mezera musí být číslo.","validateSrc":"Zadejte prosím URL odkazu","validateVSpace":"Zadaná vertikální mezera musí být číslo.","windowMode":"Režim okna","windowModeOpaque":"Neprůhledné","windowModeTransparent":"Průhledné","windowModeWindow":"Okno"},"font":{"fontSize":{"label":"Velikost","voiceLabel":"Velikost písma","panelTitle":"Velikost"},"label":"Písmo","panelTitle":"Písmo","voiceLabel":"Písmo"},"forms":{"button":{"title":"Vlastnosti tlačítka","text":"Popisek","type":"Typ","typeBtn":"Tlačítko","typeSbm":"Odeslat","typeRst":"Obnovit"},"checkboxAndRadio":{"checkboxTitle":"Vlastnosti zaškrtávacího políčka","radioTitle":"Vlastnosti přepínače","value":"Hodnota","selected":"Zaškrtnuto"},"form":{"title":"Vlastnosti formuláře","menu":"Vlastnosti formuláře","action":"Akce","method":"Metoda","encoding":"Kódování"},"hidden":{"title":"Vlastnosti skrytého pole","name":"Název","value":"Hodnota"},"select":{"title":"Vlastnosti seznamu","selectInfo":"Info","opAvail":"Dostupná nastavení","value":"Hodnota","size":"Velikost","lines":"Řádků","chkMulti":"Povolit mnohonásobné výběry","opText":"Text","opValue":"Hodnota","btnAdd":"Přidat","btnModify":"Změnit","btnUp":"Nahoru","btnDown":"Dolů","btnSetValue":"Nastavit jako vybranou hodnotu","btnDelete":"Smazat"},"textarea":{"title":"Vlastnosti textové oblasti","cols":"Sloupců","rows":"Řádků"},"textfield":{"title":"Vlastnosti textového pole","name":"Název","value":"Hodnota","charWidth":"Šířka ve znacích","maxChars":"Maximální počet znaků","type":"Typ","typeText":"Text","typePass":"Heslo","typeEmail":"Email","typeSearch":"Search","typeTel":"Telephone Number","typeUrl":"URL"}},"format":{"label":"Formát","panelTitle":"Formát","tag_address":"Adresa","tag_div":"Normální (DIV)","tag_h1":"Nadpis 1","tag_h2":"Nadpis 2","tag_h3":"Nadpis 3","tag_h4":"Nadpis 4","tag_h5":"Nadpis 5","tag_h6":"Nadpis 6","tag_p":"Normální","tag_pre":"Naformátováno"},"horizontalrule":{"toolbar":"Vložit vodorovnou linku"},"iframe":{"border":"Zobrazit okraj","noUrl":"Zadejte prosím URL obsahu pro IFrame","scrolling":"Zapnout posuvníky","title":"Vlastnosti IFrame","toolbar":"IFrame"},"image":{"alertUrl":"Zadejte prosím URL obrázku","alt":"Alternativní text","border":"Okraje","btnUpload":"Odeslat na server","button2Img":"Skutečně chcete převést zvolené obrázkové tlačítko na obyčejný obrázek?","hSpace":"Horizontální mezera","img2Button":"Skutečně chcete převést zvolený obrázek na obrázkové tlačítko?","infoTab":"Informace o obrázku","linkTab":"Odkaz","lockRatio":"Zámek","menu":"Vlastnosti obrázku","resetSize":"Původní velikost","title":"Vlastnosti obrázku","titleButton":"Vlastností obrázkového tlačítka","upload":"Odeslat","urlMissing":"Zadané URL zdroje obrázku nebylo nalezeno.","vSpace":"Vertikální mezera","validateBorder":"Okraj musí být nastaven v celých číslech.","validateHSpace":"Horizontální mezera musí být nastavena v celých číslech.","validateVSpace":"Vertikální mezera musí být nastavena v celých číslech."},"smiley":{"options":"Nastavení smajlíků","title":"Vkládání smajlíků","toolbar":"Smajlíci"},"justify":{"block":"Zarovnat do bloku","center":"Zarovnat na střed","left":"Zarovnat vlevo","right":"Zarovnat vpravo"},"link":{"acccessKey":"Přístupový klíč","advanced":"Rozšířené","advisoryContentType":"Pomocný typ obsahu","advisoryTitle":"Pomocný titulek","anchor":{"toolbar":"Záložka","menu":"Vlastnosti záložky","title":"Vlastnosti záložky","name":"Název záložky","errorName":"Zadejte prosím název záložky","remove":"Odstranit záložku"},"anchorId":"Podle Id objektu","anchorName":"Podle jména kotvy","charset":"Přiřazená znaková sada","cssClasses":"Třída stylu","emailAddress":"E-mailová adresa","emailBody":"Tělo zprávy","emailSubject":"Předmět zprávy","id":"Id","info":"Informace o odkazu","langCode":"Kód jazyka","langDir":"Směr jazyka","langDirLTR":"Zleva doprava (LTR)","langDirRTL":"Zprava doleva (RTL)","menu":"Změnit odkaz","name":"Jméno","noAnchors":"(Ve stránce není definována žádná kotva!)","noEmail":"Zadejte prosím e-mailovou adresu","noUrl":"Zadejte prosím URL odkazu","other":"<jiný>","popupDependent":"Závislost (Netscape)","popupFeatures":"Vlastnosti vyskakovacího okna","popupFullScreen":"Celá obrazovka (IE)","popupLeft":"Levý okraj","popupLocationBar":"Panel umístění","popupMenuBar":"Panel nabídky","popupResizable":"Umožňující měnit velikost","popupScrollBars":"Posuvníky","popupStatusBar":"Stavový řádek","popupToolbar":"Panel nástrojů","popupTop":"Horní okraj","rel":"Vztah","selectAnchor":"Vybrat kotvu","styles":"Styl","tabIndex":"Pořadí prvku","target":"Cíl","targetFrame":"<rámec>","targetFrameName":"Název cílového rámu","targetPopup":"<vyskakovací okno>","targetPopupName":"Název vyskakovacího okna","title":"Odkaz","toAnchor":"Kotva v této stránce","toEmail":"E-mail","toUrl":"URL","toolbar":"Odkaz","type":"Typ odkazu","unlink":"Odstranit odkaz","upload":"Odeslat"},"liststyle":{"armenian":"Arménské","bulletedTitle":"Vlastnosti odrážek","circle":"Kroužky","decimal":"Arabská čísla (1, 2, 3, atd.)","decimalLeadingZero":"Arabská čísla uvozená nulou (01, 02, 03, atd.)","disc":"Kolečka","georgian":"Gruzínské (an, ban, gan, atd.)","lowerAlpha":"Malá latinka (a, b, c, d, e, atd.)","lowerGreek":"Malé řecké (alpha, beta, gamma, atd.)","lowerRoman":"Malé římské (i, ii, iii, iv, v, atd.)","none":"Nic","notset":"<nenastaveno>","numberedTitle":"Vlastnosti číslování","square":"Čtverce","start":"Počátek","type":"Typ","upperAlpha":"Velká latinka (A, B, C, D, E, atd.)","upperRoman":"Velké římské (I, II, III, IV, V, atd.)","validateStartNumber":"Číslování musí začínat celým číslem."},"magicline":{"title":"Insert paragraph here"},"maximize":{"maximize":"Maximalizovat","minimize":"Minimalizovat"},"newpage":{"toolbar":"Nová stránka"},"pagebreak":{"alt":"Konec stránky","toolbar":"Vložit konec stránky"},"pastetext":{"button":"Vložit jako čistý text","title":"Vložit jako čistý text"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"Jak je vidět, vkládaný text je kopírován z Wordu. Chcete jej před vložením vyčistit?","error":"Z důvodu vnitřní chyby nebylo možné provést vyčištění vkládaného textu.","title":"Vložit z Wordu","toolbar":"Vložit z Wordu"},"preview":{"preview":"Náhled"},"print":{"toolbar":"Tisk"},"removeformat":{"toolbar":"Odstranit formátování"},"save":{"toolbar":"Uložit"},"selectall":{"toolbar":"Vybrat vše"},"showblocks":{"toolbar":"Ukázat bloky"},"sourcearea":{"toolbar":"Zdroj"},"specialchar":{"options":"Nastavení speciálních znaků","title":"Výběr speciálního znaku","toolbar":"Vložit speciální znaky"},"scayt":{"about":"O aplikaci SCAYT","aboutTab":"O aplikaci","addWord":"Přidat slovo","allCaps":"Ignorovat slova tvořená velkými písmeny","dic_create":"Vytvořit","dic_delete":"Smazat","dic_field_name":"Název slovníku","dic_info":"Zpočátku se uživatelský slovník ukládá do cookies ve vašem prohlížeči. Ovšem cookies mají omezenou velikost, takže když slovník dosáhne velikosti, kdy se již do cookies nevejde, může být uložen na našem serveru. Chcete-li uložit váš osobní slovník na našem serveru, je třeba slovník nejdříve pojmenovat. Máte-li již slovník pojmenován a uložen, zadejte jeho název a klepněte na tlačítko Obnovit.","dic_rename":"Přejmenovat","dic_restore":"Obnovit","dictionariesTab":"Slovníky","disable":"Vypnout SCAYT","emptyDic":"Název slovníku nesmí být prázdný.","enable":"Zapnout SCAYT","ignore":"Přeskočit","ignoreAll":"Přeskočit vše","ignoreDomainNames":"Ignorovat doménová jména","langs":"Jazyky","languagesTab":"Jazyky","mixedCase":"Ignorovat slova obsahující různou velikost písma","mixedWithDigits":"Ignorovat slova obsahující čísla","moreSuggestions":"Více návrhů","opera_title":"Toto Opera nepodporuje","options":"Nastavení","optionsTab":"Nastavení","title":"Kontrola pravopisu během psaní (SCAYT)","toggle":"Vypínač SCAYT","noSuggestions":"No suggestion"},"stylescombo":{"label":"Styl","panelTitle":"Formátovací styly","panelTitle1":"Blokové styly","panelTitle2":"Řádkové styly","panelTitle3":"Objektové styly"},"table":{"border":"Ohraničení","caption":"Popis","cell":{"menu":"Buňka","insertBefore":"Vložit buňku před","insertAfter":"Vložit buňku za","deleteCell":"Smazat buňky","merge":"Sloučit buňky","mergeRight":"Sloučit doprava","mergeDown":"Sloučit dolů","splitHorizontal":"Rozdělit buňky vodorovně","splitVertical":"Rozdělit buňky svisle","title":"Vlastnosti buňky","cellType":"Typ buňky","rowSpan":"Spojit řádky","colSpan":"Spojit sloupce","wordWrap":"Zalamování","hAlign":"Vodorovné zarovnání","vAlign":"Svislé zarovnání","alignBaseline":"Na účaří","bgColor":"Barva pozadí","borderColor":"Barva okraje","data":"Data","header":"Hlavička","yes":"Ano","no":"Ne","invalidWidth":"Šířka buňky musí být číslo.","invalidHeight":"Zadaná výška buňky musí být číslená.","invalidRowSpan":"Zadaný počet sloučených řádků musí být celé číslo.","invalidColSpan":"Zadaný počet sloučených sloupců musí být celé číslo.","chooseColor":"Výběr"},"cellPad":"Odsazení obsahu v buňce","cellSpace":"Vzdálenost buněk","column":{"menu":"Sloupec","insertBefore":"Vložit sloupec před","insertAfter":"Vložit sloupec za","deleteColumn":"Smazat sloupec"},"columns":"Sloupce","deleteTable":"Smazat tabulku","headers":"Záhlaví","headersBoth":"Obojí","headersColumn":"První sloupec","headersNone":"Žádné","headersRow":"První řádek","invalidBorder":"Zdaná velikost okraje musí být číselná.","invalidCellPadding":"Zadané odsazení obsahu v buňce musí být číselné.","invalidCellSpacing":"Zadaná vzdálenost buněk musí být číselná.","invalidCols":"Počet sloupců musí být číslo větší než 0.","invalidHeight":"Zadaná výška tabulky musí být číselná.","invalidRows":"Počet řádků musí být číslo větší než 0.","invalidWidth":"Šířka tabulky musí být číslo.","menu":"Vlastnosti tabulky","row":{"menu":"Řádek","insertBefore":"Vložit řádek před","insertAfter":"Vložit řádek za","deleteRow":"Smazat řádky"},"rows":"Řádky","summary":"Souhrn","title":"Vlastnosti tabulky","toolbar":"Tabulka","widthPc":"procent","widthPx":"bodů","widthUnit":"jednotka šířky"},"undo":{"redo":"Znovu","undo":"Zpět"},"wsc":{"btnIgnore":"Přeskočit","btnIgnoreAll":"Přeskakovat vše","btnReplace":"Zaměnit","btnReplaceAll":"Zaměňovat vše","btnUndo":"Zpět","changeTo":"Změnit na","errorLoading":"Chyba nahrávání služby aplikace z: %s.","ieSpellDownload":"Kontrola pravopisu není nainstalována. Chcete ji nyní stáhnout?","manyChanges":"Kontrola pravopisu dokončena: %1 slov změněno","noChanges":"Kontrola pravopisu dokončena: Beze změn","noMispell":"Kontrola pravopisu dokončena: Žádné pravopisné chyby nenalezeny","noSuggestions":"- žádné návrhy -","notAvailable":"Omlouváme se, ale služba nyní není dostupná.","notInDic":"Není ve slovníku","oneChange":"Kontrola pravopisu dokončena: Jedno slovo změněno","progress":"Probíhá kontrola pravopisu...","title":"Kontrola pravopisu","toolbar":"Zkontrolovat pravopis"}};