Putting 4.2.0 on top of 4.0.17
[usit-rt.git] / share / static / RichText / lang / cy.js
1 \feff/*\r
2 Copyright (c) 2003-2013, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.\r
3 For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license\r
4 */
5 CKEDITOR.lang['cy']={"dir":"ltr","editor":"Golygydd Testun Cyfoethog","common":{"editorHelp":"Gwasgwch ALT 0 am gymorth","browseServer":"Pori'r Gweinydd","url":"URL","protocol":"Protocol","upload":"Lanlwytho","uploadSubmit":"Anfon i'r Gweinydd","image":"Delwedd","flash":"Flash","form":"Ffurflen","checkbox":"Blwch ticio","radio":"Botwm Radio","textField":"Maes Testun","textarea":"Ardal Testun","hiddenField":"Maes Cudd","button":"Botwm","select":"Maes Dewis","imageButton":"Botwm Delwedd","notSet":"<heb osod>","id":"Id","name":"Name","langDir":"Cyfeiriad Iaith","langDirLtr":"Chwith i'r Dde (LTR)","langDirRtl":"Dde i'r Chwith (RTL)","langCode":"Cod Iaith","longDescr":"URL Disgrifiad Hir","cssClass":"Dosbarth Dalen Arddull","advisoryTitle":"Teitl Cynghorol","cssStyle":"Arddull","ok":"Iawn","cancel":"Diddymu","close":"Cau","preview":"Rhagolwg","resize":"Llusgo i ailfeintio","generalTab":"Cyffredinol","advancedTab":"Uwch","validateNumberFailed":"Nid yw'r gwerth hwn yn rhif.","confirmNewPage":"Byddwch yn colli unrhyw newidiadau i'r cynnwys sydd heb eu cadw. A ydych am barhau i lwytho tudalen newydd?","confirmCancel":"Mae rhai o'r opsiynau wedi'u newid. A ydych wir am gau'r deialog?","options":"Opsiynau","target":"Targed","targetNew":"Ffenest Newydd (_blank)","targetTop":"Ffenest ar y Brig (_top)","targetSelf":"Yr un Ffenest (_self)","targetParent":"Ffenest y Rhiant (_parent)","langDirLTR":"Chwith i'r Dde (LTR)","langDirRTL":"Dde i'r Chwith (RTL)","styles":"Arddull","cssClasses":"Dosbarthiadau Ffeil Ddiwyg","width":"Lled","height":"Uchder","align":"Alinio","alignLeft":"Chwith","alignRight":"Dde","alignCenter":"Canol","alignTop":"Brig","alignMiddle":"Canol","alignBottom":"Gwaelod","invalidValue":"Gwerth annilys.","invalidHeight":"Rhaid i'r Uchder fod yn rhif.","invalidWidth":"Rhaid i'r Lled fod yn rhif.","invalidCssLength":"Mae'n rhaid i'r gwerth ar gyfer maes \"%1\" fod yn rhif positif gyda neu heb uned fesuriad CSS dilys (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, neu pc).","invalidHtmlLength":"Mae'n rhaid i'r gwerth ar gyfer maes \"%1\" fod yn rhif positif gyda neu heb uned fesuriad HTML dilys (px neu %).","invalidInlineStyle":"Mae'n rhaid i'r gwerth ar gyfer arddull mewn-llinell gynnwys un set neu fwy ar y fformat \"enw:gwerth\", wedi'u gwahanu gyda hanner colon.","cssLengthTooltip":"Rhowch rif ar gyfer gwerth mewn picsel neu rhif gydag uned CSS dilys (px, %, in, cm, mm, em, pt neu pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, ddim ar gael</span>"},"about":{"copy":"Hawlfraint &copy; $1. Cedwir pob hawl.","dlgTitle":"Ynghylch CKEditor","help":"Gwirio $1 am gymorth.","moreInfo":"Am wybodaeth ynghylch trwyddedau, ewch i'n gwefan:","title":"Ynghylch CKEditor","userGuide":"Canllawiau Defnyddiwr CKEditor"},"basicstyles":{"bold":"Bras","italic":"Italig","strike":"Llinell Trwyddo","subscript":"Is-sgript","superscript":"Uwchsgript","underline":"Tanlinellu"},"bidi":{"ltr":"Cyfeiriad testun o'r chwith i'r dde","rtl":"Cyfeiriad testun o'r dde i'r chwith"},"blockquote":{"toolbar":"Dyfyniad bloc"},"clipboard":{"copy":"Copïo","copyError":"Nid yw gosodiadau diogelwch eich porwr yn caniatàu'r golygydd i gynnal 'gweithredoedd copïo' yn awtomatig. Defnyddiwch y bysellfwrdd (Ctrl/Cmd+C).","cut":"Torri","cutError":"Nid yw gosodiadau diogelwch eich porwr yn caniatàu'r golygydd i gynnal 'gweithredoedd torri' yn awtomatig. Defnyddiwch y bysellfwrdd (Ctrl/Cmd+X).","paste":"Gludo","pasteArea":"Ardal Gludo","pasteMsg":"Gludwch i mewn i'r blwch canlynol gan ddefnyddio'r bysellfwrdd (<strong>Ctrl/Cmd+V</strong>) a phwyso <strong>Iawn</strong>.","securityMsg":"Oherwydd gosodiadau diogelwch eich porwr, nid yw'r porwr yn gallu ennill mynediad i'r data ar y clipfwrdd yn uniongyrchol. Mae angen i chi ei ludo eto i'r ffenestr hon.","title":"Gludo"},"colorbutton":{"auto":"Awtomatig","bgColorTitle":"Lliw Cefndir","colors":{"000":"Du","800000":"Marwn","8B4513":"Brown Cyfrwy","2F4F4F":"Llechen Tywyll","008080":"Corhwyad","000080":"Nefi","4B0082":"Indigo","696969":"Llwyd Pwl","B22222":"Bric Tân","A52A2A":"Brown","DAA520":"Rhoden Aur","006400":"Gwyrdd Tywyll","40E0D0":"Gwyrddlas","0000CD":"Glas Canolig","800080":"Porffor","808080":"Llwyd","F00":"Coch","FF8C00":"Oren Tywyll","FFD700":"Aur","008000":"Gwyrdd","0FF":"Cyan","00F":"Glas","EE82EE":"Fioled","A9A9A9":"Llwyd Tywyll","FFA07A":"Samwn Golau","FFA500":"Oren","FFFF00":"Melyn","00FF00":"Leim","AFEEEE":"Gwyrddlas Golau","ADD8E6":"Glas Golau","DDA0DD":"Eirinen","D3D3D3":"Llwyd Golau","FFF0F5":"Gwrid Lafant","FAEBD7":"Gwyn Hynafol","FFFFE0":"Melyn Golau","F0FFF0":"Melwn Gwyrdd Golau","F0FFFF":"Aswr","F0F8FF":"Glas Alys","E6E6FA":"Lafant","FFF":"Gwyn"},"more":"Mwy o Liwiau...","panelTitle":"Lliwiau","textColorTitle":"Lliw Testun"},"colordialog":{"clear":"Clirio","highlight":"Uwcholeuo","options":"Opsiynau Lliw","selected":"Dewiswyd","title":"Dewis lliw"},"templates":{"button":"Templedi","emptyListMsg":"(Dim templedi wedi'u diffinio)","insertOption":"Amnewid y cynnwys go iawn","options":"Opsiynau Templedi","selectPromptMsg":"Dewiswch dempled i'w agor yn y golygydd","title":"Templedi Cynnwys"},"contextmenu":{"options":"Opsiynau Dewislen Cyd-destun"},"div":{"IdInputLabel":"Id","advisoryTitleInputLabel":"Teitl Cynghorol","cssClassInputLabel":"Dosbarthiadau Ffeil Ddiwyg","edit":"Golygu Div","inlineStyleInputLabel":"Arddull Mewn Llinell","langDirLTRLabel":"Chwith i'r Dde (LTR)","langDirLabel":"Cyfeiriad yr Iaith","langDirRTLLabel":"Dde i'r Chwith (RTL)","languageCodeInputLabel":" Cod Iaith","remove":"Tynnu Div","styleSelectLabel":"Arddull","title":"Creu Cynhwysydd Div","toolbar":"Creu Cynhwysydd Div"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Cyfangu'r Bar Offer","toolbarExpand":"Ehangu'r Bar Offer","toolbarGroups":{"document":"Dogfen","clipboard":"Clipfwrdd/Dadwneud","editing":"Golygu","forms":"Ffurflenni","basicstyles":"Arddulliau Sylfaenol","paragraph":"Paragraff","links":"Dolenni","insert":"Mewnosod","styles":"Arddulliau","colors":"Lliwiau","tools":"Offer"},"toolbars":"Bariau offer golygydd"},"elementspath":{"eleLabel":"Llwybr elfennau","eleTitle":"Elfen %1"},"list":{"bulletedlist":"Mewnosod/Tynnu Rhestr Bwled","numberedlist":"Mewnosod/Tynnu Rhestr Rhifol"},"indent":{"indent":"Cynyddu'r Mewnoliad","outdent":"Lleihau'r Mewnoliad"},"find":{"find":"Chwilio","findOptions":"Chwilio Opsiynau","findWhat":"Chwilio'r term:","matchCase":"Cyfateb i'r cas","matchCyclic":"Cyfateb cylchol","matchWord":"Cyfateb gair cyfan","notFoundMsg":"Nid oedd y testun wedi'i ddarganfod.","replace":"Amnewid","replaceAll":"Amnewid pob un","replaceSuccessMsg":"Amnewidiwyd %1 achlysur.","replaceWith":"Amnewid gyda:","title":"Chwilio ac Amnewid"},"fakeobjects":{"anchor":"Angor","flash":"Animeiddiant Flash","hiddenfield":"Maes Cudd","iframe":"IFrame","unknown":"Gwrthrych Anhysbys"},"flash":{"access":"Mynediad Sgript","accessAlways":"Pob amser","accessNever":"Byth","accessSameDomain":"R'un parth","alignAbsBottom":"Gwaelod Abs","alignAbsMiddle":"Canol Abs","alignBaseline":"Baslinell","alignTextTop":"Testun Top","bgcolor":"Lliw cefndir","chkFull":"Caniatàu Sgrin Llawn","chkLoop":"Lwpio","chkMenu":"Galluogi Dewislen Flash","chkPlay":"AwtoChwarae","flashvars":"Newidynnau ar gyfer Flash","hSpace":"BwlchLl","properties":"Priodweddau Flash","propertiesTab":"Priodweddau","quality":"Ansawdd","qualityAutoHigh":"Uchel Awto","qualityAutoLow":"Isel Awto","qualityBest":"Gorau","qualityHigh":"Uchel","qualityLow":"Isel","qualityMedium":"Canolig","scale":"Graddfa","scaleAll":"Dangos pob","scaleFit":"Ffit Union","scaleNoBorder":"Dim Ymyl","title":"Priodweddau Flash","vSpace":"BwlchF","validateHSpace":"Rhaid i'r BwlchLl fod yn rhif.","validateSrc":"Ni all yr URL fod yn wag.","validateVSpace":"Rhaid i'r BwlchF fod yn rhif.","windowMode":"Modd ffenestr","windowModeOpaque":"Afloyw","windowModeTransparent":"Tryloyw","windowModeWindow":"Ffenestr"},"font":{"fontSize":{"label":"Maint","voiceLabel":"Maint y Ffont","panelTitle":"Maint y Ffont"},"label":"Ffont","panelTitle":"Enw'r Ffont","voiceLabel":"Ffont"},"forms":{"button":{"title":"Priodweddau Botymau","text":"Testun (Gwerth)","type":"Math","typeBtn":"Botwm","typeSbm":"Gyrru","typeRst":"Ailosod"},"checkboxAndRadio":{"checkboxTitle":"Priodweddau Blwch Ticio","radioTitle":"Priodweddau Botwm Radio","value":"Gwerth","selected":"Dewiswyd"},"form":{"title":"Priodweddau Ffurflen","menu":"Priodweddau Ffurflen","action":"Gweithred","method":"Dull","encoding":"Amgodio"},"hidden":{"title":"Priodweddau Maes Cudd","name":"Enw","value":"Gwerth"},"select":{"title":"Priodweddau Maes Dewis","selectInfo":"Gwyb Dewis","opAvail":"Opsiynau ar Gael","value":"Gwerth","size":"Maint","lines":"llinellau","chkMulti":"Caniatàu aml-ddewisiadau","opText":"Testun","opValue":"Gwerth","btnAdd":"Ychwanegu","btnModify":"Newid","btnUp":"Lan","btnDown":"Lawr","btnSetValue":"Gosod fel gwerth a ddewiswyd","btnDelete":"Dileu"},"textarea":{"title":"Priodweddau Ardal Testun","cols":"Colofnau","rows":"Rhesi"},"textfield":{"title":"Priodweddau Maes Testun","name":"Enw","value":"Gwerth","charWidth":"Lled Nod","maxChars":"Uchafswm y Nodau","type":"Math","typeText":"Testun","typePass":"Cyfrinair","typeEmail":"Email","typeSearch":"Search","typeTel":"Telephone Number","typeUrl":"URL"}},"format":{"label":"Fformat","panelTitle":"Fformat Paragraff","tag_address":"Cyfeiriad","tag_div":"Normal (DIV)","tag_h1":"Pennawd 1","tag_h2":"Pennawd 2","tag_h3":"Pennawd 3","tag_h4":"Pennawd 4","tag_h5":"Pennawd 5","tag_h6":"Pennawd 6","tag_p":"Normal","tag_pre":"Wedi'i Fformatio"},"horizontalrule":{"toolbar":"Mewnosod Llinell Lorweddol"},"iframe":{"border":"Dangos ymyl y ffrâm","noUrl":"Rhowch fath URL yr iframe","scrolling":"Galluogi bariau sgrolio","title":"Priodweddau IFrame","toolbar":"IFrame"},"image":{"alertUrl":"Rhowch URL y ddelwedd","alt":"Testun Amgen","border":"Ymyl","btnUpload":"Anfon i'r Gweinydd","button2Img":"Ydych am drawsffurfio'r botwm ddelwedd hwn ar ddelwedd syml?","hSpace":"BwlchLl","img2Button":"Ydych am drawsffurfio'r ddelwedd hon ar fotwm delwedd?","infoTab":"Gwyb Delwedd","linkTab":"Dolen","lockRatio":"Cloi Cymhareb","menu":"Priodweddau Delwedd","resetSize":"Ailosod Maint","title":"Priodweddau Delwedd","titleButton":"Priodweddau Botwm Delwedd","upload":"lanlwytho","urlMissing":"URL gwreiddiol y ddelwedd ar goll.","vSpace":"BwlchF","validateBorder":"Rhaid i'r ymyl fod yn gyfanrif.","validateHSpace":"Rhaid i'r HSpace fod yn gyfanrif.","validateVSpace":"Rhaid i'r VSpace fod yn gyfanrif."},"smiley":{"options":"Opsiynau Gwenogluniau","title":"Mewnosod Gwenoglun","toolbar":"Gwenoglun"},"justify":{"block":"Aliniad Bloc","center":"Alinio i'r Canol","left":"Alinio i'r Chwith","right":"Alinio i'r Dde"},"link":{"acccessKey":"Allwedd Mynediad","advanced":"Uwch","advisoryContentType":"Math y Cynnwys Cynghorol","advisoryTitle":"Teitl Cynghorol","anchor":{"toolbar":"Angor","menu":"Golygwch yr Angor","title":"Priodweddau'r Angor","name":"Enw'r Angor","errorName":"Teipiwch enw'r angor","remove":"Tynnwch yr Angor"},"anchorId":"Gan Id yr Elfen","anchorName":"Gan Enw'r Angor","charset":"Set nodau'r Adnodd Cysylltiedig","cssClasses":"Dosbarthiadau Dalen Arddull","emailAddress":"Cyfeiriad E-Bost","emailBody":"Pwnc y Neges","emailSubject":"Testun y Message Subject","id":"Id","info":"Gwyb ar y Ddolen","langCode":"Cod Iaith","langDir":"Cyfeiriad Iaith","langDirLTR":"Chwith i'r Dde (LTR)","langDirRTL":"Dde i'r Chwith (RTL)","menu":"Golygu Dolen","name":"Enw","noAnchors":"(Dim angorau ar gael yn y ddogfen)","noEmail":"Teipiwch gyfeiriad yr e-bost","noUrl":"Teipiwch URL y ddolen","other":"<eraill>","popupDependent":"Dibynnol (Netscape)","popupFeatures":"Nodweddion Ffenestr Bop","popupFullScreen":"Sgrin Llawn (IE)","popupLeft":"Safle Chwith","popupLocationBar":"Bar Safle","popupMenuBar":"Dewislen","popupResizable":"Ailfeintiol","popupScrollBars":"Barrau Sgrolio","popupStatusBar":"Bar Statws","popupToolbar":"Bar Offer","popupTop":"Safle Top","rel":"Perthynas","selectAnchor":"Dewiswch Angor","styles":"Arddull","tabIndex":"Indecs Tab","target":"Targed","targetFrame":"<ffrâm>","targetFrameName":"Enw Ffrâm y Targed","targetPopup":"<ffenestr bop>","targetPopupName":"Enw Ffenestr Bop","title":"Dolen","toAnchor":"Dolen at angor yn y testun","toEmail":"E-bost","toUrl":"URL","toolbar":"Dolen","type":"Math y Ddolen","unlink":"Datgysylltu","upload":"Lanlwytho"},"liststyle":{"armenian":"Rhifau Armeneg","bulletedTitle":"Priodweddau Rhestr Fwled","circle":"Cylch","decimal":"Degol (1, 2, 3, ayyb.)","decimalLeadingZero":"Degol â sero arweiniol (01, 02, 03, ayyb.)","disc":"Disg","georgian":"Rhifau Sioraidd (an, ban, gan, ayyb.)","lowerAlpha":"Alffa Is (a, b, c, d, e, ayyb.)","lowerGreek":"Groeg Is (alpha, beta, gamma, ayyb.)","lowerRoman":"Rhufeinig Is (i, ii, iii, iv, v, ayyb.)","none":"Dim","notset":"<heb osod>","numberedTitle":"Priodweddau Rhestr Rifol","square":"Sgwâr","start":"Dechrau","type":"Math","upperAlpha":"Alffa Uwch (A, B, C, D, E, ayyb.)","upperRoman":"Rhufeinig Uwch (I, II, III, IV, V, ayyb.)","validateStartNumber":"Rhaid bod y rhif cychwynnol yn gyfanrif."},"magicline":{"title":"Insert paragraph here"},"maximize":{"maximize":"Mwyhau","minimize":"Lleihau"},"newpage":{"toolbar":"Tudalen newydd"},"pagebreak":{"alt":"Toriad Tudalen","toolbar":"Mewnosod Toriad Tudalen i Argraffu"},"pastetext":{"button":"Gludo fel testun plaen","title":"Gludo fel Testun Plaen"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"Mae'r testun rydych chi am ludo wedi'i gopïo o Word. Ydych chi am ei lanhau cyn ei ludo?","error":"Doedd dim modd glanhau y data a ludwyd oherwydd gwall mewnol","title":"Gludo o Word","toolbar":"Gludo o Word"},"preview":{"preview":"Rhagolwg"},"print":{"toolbar":"Argraffu"},"removeformat":{"toolbar":"Tynnu Fformat"},"save":{"toolbar":"Cadw"},"selectall":{"toolbar":"Dewis Popeth"},"showblocks":{"toolbar":"Dangos Blociau"},"sourcearea":{"toolbar":"HTML"},"specialchar":{"options":"Opsiynau Nodau Arbennig","title":"Dewis Nod Arbennig","toolbar":"Mewnosod Nodau Arbennig"},"scayt":{"about":"Ynghylch SCAYT","aboutTab":"Ynghylch","addWord":"Ychwanegu Gair","allCaps":"Anwybyddu Geiriau Nodau Uwch i Gyd","dic_create":"Creu","dic_delete":"Dileu","dic_field_name":"Enw'r geiriadur","dic_info":"Ar y cychwyn, caiff y Geiriadur ei storio mewn Cwci. Er, mae terfyn ar faint cwcis. Pan fydd Gweiriadur Defnyddiwr yn tyfu tu hwnt i gyfyngiadau maint Cwci, caiff y geiriadur ei storio ar ein gweinydd ni. er mwyn storio eich geiriadur poersonol chi ar ein gweinydd, bydd angen i chi osod enw ar gyfer y geiriadur. Os oes geiriadur 'da chi ar ein gweinydd yn barod, teipiwch ei enw a chliciwch y botwm Adfer.","dic_rename":"Ailenwi","dic_restore":"Adfer","dictionariesTab":"Geiriaduron","disable":"Analluogi SCAYT","emptyDic":"Ni ddylai enw'r geiriadur fod yn wag.","enable":"Galluogi SCAYT","ignore":"Anwybyddu","ignoreAll":"Anwybyddu pob","ignoreDomainNames":"Anwybyddu Enwau Parth","langs":"Ieithoedd","languagesTab":"Ieithoedd","mixedCase":"Anwybyddu Geiriau â Chymysgedd Nodau Uwch ac Is","mixedWithDigits":"Anwybyddu Geiriau â Rhifau","moreSuggestions":"Awgrymiadau pellach","opera_title":"Heb ei gynnal gan Opera","options":"Opsiynau","optionsTab":"Opsiynau","title":"Gwirio'r Sillafu Wrth Deipio","toggle":"Togl SCAYT","noSuggestions":"No suggestion"},"stylescombo":{"label":"Arddulliau","panelTitle":"Arddulliau Fformatio","panelTitle1":"Arddulliau Bloc","panelTitle2":"Arddulliau Mewnol","panelTitle3":"Arddulliau Gwrthrych"},"table":{"border":"Maint yr Ymyl","caption":"Pennawd","cell":{"menu":"Cell","insertBefore":"Mewnosod Cell Cyn","insertAfter":"Mewnosod Cell Ar Ôl","deleteCell":"Dileu Celloedd","merge":"Cyfuno Celloedd","mergeRight":"Cyfuno i'r Dde","mergeDown":"Cyfuno i Lawr","splitHorizontal":"Hollti'r Gell yn Lorweddol","splitVertical":"Hollti'r Gell yn Fertigol","title":"Priodweddau'r Gell","cellType":"Math y Gell","rowSpan":"Rhychwant Rhesi","colSpan":"Rhychwant Colofnau","wordWrap":"Lapio Geiriau","hAlign":"Aliniad Llorweddol","vAlign":"Aliniad Fertigol","alignBaseline":"Baslinell","bgColor":"Lliw Cefndir","borderColor":"Lliw Ymyl","data":"Data","header":"Pennyn","yes":"Ie","no":"Na","invalidWidth":"Mae'n rhaid i led y gell fod yn rhif.","invalidHeight":"Mae'n rhaid i uchder y gell fod yn rhif.","invalidRowSpan":"Mae'n rhaid i rychwant y rhesi fod yn gyfanrif.","invalidColSpan":"Mae'n rhaid i rychwant y colofnau fod yn gyfanrif.","chooseColor":"Choose"},"cellPad":"Padio'r gell","cellSpace":"Bylchu'r gell","column":{"menu":"Colofn","insertBefore":"Mewnosod Colofn Cyn","insertAfter":"Mewnosod Colofn Ar Ôl","deleteColumn":"Dileu Colofnau"},"columns":"Colofnau","deleteTable":"Dileu Tabl","headers":"Penynnau","headersBoth":"Y Ddau","headersColumn":"Colofn gyntaf","headersNone":"Dim","headersRow":"Rhes gyntaf","invalidBorder":"Mae'n rhaid i faint yr ymyl fod yn rhif.","invalidCellPadding":"Mae'n rhaid i badiad y gell fod yn rhif positif.","invalidCellSpacing":"Mae'n rhaid i fylchiad y gell fod yn rhif positif.","invalidCols":"Mae'n rhaid cael o leiaf un golofn.","invalidHeight":"Mae'n rhaid i uchder y tabl fod yn rhif.","invalidRows":"Mae'n rhaid cael o leiaf un rhes.","invalidWidth":"Mae'n rhaid i led y tabl fod yn rhif.","menu":"Nodweddion Tabl","row":{"menu":"Rhes","insertBefore":"Mewnosod Rhes Cyn","insertAfter":"Mewnosod Rhes Ar Ôl","deleteRow":"Dileu Rhesi"},"rows":"Rhesi","summary":"Crynodeb","title":"Nodweddion Tabl","toolbar":"Tabl","widthPc":"y cant","widthPx":"picsel","widthUnit":"uned lled"},"undo":{"redo":"Ailadrodd","undo":"Dadwneud"},"wsc":{"btnIgnore":"Anwybyddu Un","btnIgnoreAll":"Anwybyddu Pob","btnReplace":"Amnewid Un","btnReplaceAll":"Amnewid Pob","btnUndo":"Dadwneud","changeTo":"Newid i","errorLoading":"Error loading application service host: %s.","ieSpellDownload":"Gwirydd sillafu heb ei arsefydlu. A ydych am ei lawrlwytho nawr?","manyChanges":"Gwirio sillafu wedi gorffen: Newidiwyd %1 gair","noChanges":"Gwirio sillafu wedi gorffen: Dim newidiadau","noMispell":"Gwirio sillafu wedi gorffen: Dim camsillaf.","noSuggestions":"- Dim awgrymiadau -","notAvailable":"Nid yw'r gwasanaeth hwn ar gael yn bresennol.","notInDic":"Nid i'w gael yn y geiriadur","oneChange":"Gwirio sillafu wedi gorffen: Newidiwyd 1 gair","progress":"Gwirio sillafu yn ar y gweill...","title":"Gwirio Sillafu","toolbar":"Gwirio Sillafu"}};