Putting 4.2.0 on top of 4.0.17
[usit-rt.git] / share / static / RichText / lang / lv.js
1 \feff/*\r
2 Copyright (c) 2003-2013, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.\r
3 For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license\r
4 */
5 CKEDITOR.lang['lv']={"dir":"ltr","editor":"Bagātinātā teksta redaktors","common":{"editorHelp":"Palīdzībai, nospiediet ALT 0 ","browseServer":"Skatīt servera saturu","url":"URL","protocol":"Protokols","upload":"Augšupielādēt","uploadSubmit":"Nosūtīt serverim","image":"Attēls","flash":"Flash","form":"Forma","checkbox":"Atzīmēšanas kastīte","radio":"Izvēles poga","textField":"Teksta rinda","textarea":"Teksta laukums","hiddenField":"Paslēpta teksta rinda","button":"Poga","select":"Iezīmēšanas lauks","imageButton":"Attēlpoga","notSet":"<nav iestatīts>","id":"Id","name":"Nosaukums","langDir":"Valodas lasīšanas virziens","langDirLtr":"No kreisās uz labo (LTR)","langDirRtl":"No labās uz kreiso (RTL)","langCode":"Valodas kods","longDescr":"Gara apraksta Hipersaite","cssClass":"Stilu saraksta klases","advisoryTitle":"Konsultatīvs virsraksts","cssStyle":"Stils","ok":"Darīts!","cancel":"Atcelt","close":"Aizvērt","preview":"Priekšskatījums","resize":"Mērogot","generalTab":"Vispārīgi","advancedTab":"Izvērstais","validateNumberFailed":"Šī vērtība nav skaitlis","confirmNewPage":"Jebkuras nesaglabātās izmaiņas tiks zaudētas. Vai tiešām vēlaties atvērt jaunu lapu?","confirmCancel":"Daži no uzstādījumiem ir mainīti. Vai tiešām vēlaties aizvērt šo dialogu?","options":"Uzstādījumi","target":"Mērķis","targetNew":"Jauns logs (_blank)","targetTop":"Virsējais logs (_top)","targetSelf":"Tas pats logs (_self)","targetParent":"Avota logs (_parent)","langDirLTR":"Kreisais uz Labo (LTR)","langDirRTL":"Labais uz Kreiso (RTL)","styles":"Stils","cssClasses":"Stilu klases","width":"Platums","height":"Augstums","align":"Nolīdzināt","alignLeft":"Pa kreisi","alignRight":"Pa labi","alignCenter":"Centrēti","alignTop":"Augšā","alignMiddle":"Vertikāli centrēts","alignBottom":"Apakšā","invalidValue":"Nekorekta vērtība","invalidHeight":"Augstumam jābūt skaitlim.","invalidWidth":"Platumam jābūt skaitlim","invalidCssLength":"Laukam \"%1\" norādītajai vērtībai jābūt pozitīvam skaitlim ar vai bez korektām CSS mērvienībām (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, vai pc).","invalidHtmlLength":"Laukam \"%1\" norādītajai vērtībai jābūt pozitīvam skaitlim ar vai bez korektām HTML mērvienībām (px vai %).","invalidInlineStyle":"Iekļautajā stilā norādītajai vērtībai jāsastāv no viena vai vairākiem pāriem pēc forma'ta \"nosaukums: vērtība\", atdalītiem ar semikolu.","cssLengthTooltip":"Ievadiet vērtību pikseļos vai skaitli ar derīgu CSS mērvienību (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, vai pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, nav pieejams</span>"},"about":{"copy":"Kopēšanas tiesības &copy; $1. Visas tiesības rezervētas.","dlgTitle":"Par CKEditor","help":"Pārbaudiet $1 palīdzībai.","moreInfo":"Informācijai par licenzēšanu apmeklējiet mūsu mājas lapu:","title":"Par CKEditor","userGuide":"CKEditor Lietotāja pamācība"},"basicstyles":{"bold":"Treknināts","italic":"Kursīvs","strike":"Pārsvītrots","subscript":"Apakšrakstā","superscript":"Augšrakstā","underline":"Pasvītrots"},"bidi":{"ltr":"Teksta virziens no kreisās uz labo","rtl":"Teksta virziens no labās uz kreiso"},"blockquote":{"toolbar":"Bloka citāts"},"clipboard":{"copy":"Kopēt","copyError":"Jūsu pārlūkprogrammas drošības iestatījumi nepieļauj redaktoram automātiski veikt kopēšanas darbību.  Lūdzu, izmantojiet (Ctrl/Cmd+C), lai veiktu šo darbību.","cut":"Izgriezt","cutError":"Jūsu pārlūkprogrammas drošības iestatījumi nepieļauj redaktoram automātiski veikt izgriezšanas darbību.  Lūdzu, izmantojiet (Ctrl/Cmd+X), lai veiktu šo darbību.","paste":"Ielīmēt","pasteArea":"Ielīmēšanas zona","pasteMsg":"Lūdzu, ievietojiet tekstu šajā laukumā, izmantojot klaviatūru (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>) un apstipriniet ar <STRONG>Darīts!</STRONG>.","securityMsg":"Jūsu pārlūka drošības uzstādījumu dēļ, nav iespējams tieši piekļūt jūsu starpliktuvei. Jums jāielīmē atkārtoti šajā logā.","title":"Ievietot"},"colorbutton":{"auto":"Automātiska","bgColorTitle":"Fona krāsa","colors":{"000":"Melns","800000":"Sarkanbrūns","8B4513":"Sedlu brūns","2F4F4F":"Tumšas tāfeles pelēks","008080":"Zili-zaļš","000080":"Jūras","4B0082":"Indigo","696969":"Tumši pelēks","B22222":"Ķieģeļsarkans","A52A2A":"Brūns","DAA520":"Zelta","006400":"Tumši zaļš","40E0D0":"Tirkīzs","0000CD":"Vidēji zils","800080":"Purpurs","808080":"Pelēks","F00":"Sarkans","FF8C00":"Tumši oranžs","FFD700":"Zelta","008000":"Zaļš","0FF":"Tumšzils","00F":"Zils","EE82EE":"Violets","A9A9A9":"Pelēks","FFA07A":"Gaiši laškrāsas","FFA500":"Oranžs","FFFF00":"Dzeltens","00FF00":"Laima","AFEEEE":"Gaiši tirkīza","ADD8E6":"Gaiši zils","DDA0DD":"Plūmju","D3D3D3":"Gaiši pelēks","FFF0F5":"Lavandas sārts","FAEBD7":"Antīki balts","FFFFE0":"Gaiši dzeltens","F0FFF0":"Meduspile","F0FFFF":"Debesszils","F0F8FF":"Alises zils","E6E6FA":"Lavanda","FFF":"Balts"},"more":"Plašāka palete...","panelTitle":"Krāsa","textColorTitle":"Teksta krāsa"},"colordialog":{"clear":"Notīrīt","highlight":"Paraugs","options":"Krāsas uzstādījumi","selected":"Izvēlētā krāsa","title":"Izvēlies krāsu"},"templates":{"button":"Sagataves","emptyListMsg":"(Nav norādītas sagataves)","insertOption":"Aizvietot pašreizējo saturu","options":"Sagataves uzstādījumi","selectPromptMsg":"Lūdzu, norādiet sagatavi, ko atvērt editorā<br>(patreizējie dati tiks zaudēti):","title":"Satura sagataves"},"contextmenu":{"options":"Uznirstošās izvēlnes uzstādījumi"},"div":{"IdInputLabel":"Id","advisoryTitleInputLabel":"Konsultatīvs virsraksts","cssClassInputLabel":"Stilu klases","edit":"Labot Div","inlineStyleInputLabel":"Iekļautais stils","langDirLTRLabel":"Kreisais uz Labo (LTR)","langDirLabel":"Valodas virziens","langDirRTLLabel":"Labais uz kreiso (RTL)","languageCodeInputLabel":"Valodas kods","remove":"Noņemt Div","styleSelectLabel":"Stils","title":"Izveidot div konteineri","toolbar":"Izveidot div konteineri"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Aizvērt rīkjoslu","toolbarExpand":"Atvērt rīkjoslu","toolbarGroups":{"document":"Dokuments","clipboard":"Starpliktuve/Atcelt","editing":"Labošana","forms":"Formas","basicstyles":"Pamata stili","paragraph":"Paragrāfs","links":"Saites","insert":"Ievietot","styles":"Stili","colors":"Krāsas","tools":"Rīki"},"toolbars":"Redaktora rīkjoslas"},"elementspath":{"eleLabel":"Elementa ceļš","eleTitle":"%1 elements"},"list":{"bulletedlist":"Pievienot/Noņemt vienkāršu sarakstu","numberedlist":"Numurēts saraksts"},"indent":{"indent":"Palielināt atkāpi","outdent":"Samazināt atkāpi"},"find":{"find":"Meklēt","findOptions":"Meklēt uzstādījumi","findWhat":"Meklēt:","matchCase":"Reģistrjūtīgs","matchCyclic":"Sakrist cikliski","matchWord":"Jāsakrīt pilnībā","notFoundMsg":"Norādītā frāze netika atrasta.","replace":"Nomainīt","replaceAll":"Aizvietot visu","replaceSuccessMsg":"%1 gadījums(i) aizvietoti","replaceWith":"Nomainīt uz:","title":"Meklēt un aizvietot"},"fakeobjects":{"anchor":"Iezīme","flash":"Flash animācija","hiddenfield":"Slēpts lauks","iframe":"Iframe","unknown":"Nezināms objekts"},"flash":{"access":"Skripta pieeja","accessAlways":"Vienmēr","accessNever":"Nekad","accessSameDomain":"Tas pats domēns","alignAbsBottom":"Absolūti apakšā","alignAbsMiddle":"Absolūti vertikāli centrēts","alignBaseline":"Pamatrindā","alignTextTop":"Teksta augšā","bgcolor":"Fona krāsa","chkFull":"Pilnekrāns","chkLoop":"Nepārtraukti","chkMenu":"Atļaut Flash izvēlni","chkPlay":"Automātiska atskaņošana","flashvars":"Flash mainīgie","hSpace":"Horizontālā telpa","properties":"Flash īpašības","propertiesTab":"Uzstādījumi","quality":"Kvalitāte","qualityAutoHigh":"Automātiski Augsta","qualityAutoLow":"Automātiski Zema","qualityBest":"Labākā","qualityHigh":"Augsta","qualityLow":"Zema","qualityMedium":"Vidēja","scale":"Mainīt izmēru","scaleAll":"Rādīt visu","scaleFit":"Precīzs izmērs","scaleNoBorder":"Bez rāmja","title":"Flash īpašības","vSpace":"Vertikālā telpa","validateHSpace":"Hspace jābūt skaitlim","validateSrc":"Lūdzu norādi hipersaiti","validateVSpace":"Vspace jābūt skaitlim","windowMode":"Loga režīms","windowModeOpaque":"Necaurspīdīgs","windowModeTransparent":"Caurspīdīgs","windowModeWindow":"Logs"},"font":{"fontSize":{"label":"Izmērs","voiceLabel":"Fonta izmeŗs","panelTitle":"Izmērs"},"label":"Šrifts","panelTitle":"Šrifts","voiceLabel":"Fonts"},"forms":{"button":{"title":"Pogas īpašības","text":"Teksts (vērtība)","type":"Tips","typeBtn":"Poga","typeSbm":"Nosūtīt","typeRst":"Atcelt"},"checkboxAndRadio":{"checkboxTitle":"Atzīmēšanas kastītes īpašības","radioTitle":"Izvēles poga īpašības","value":"Vērtība","selected":"Iezīmēts"},"form":{"title":"Formas īpašības","menu":"Formas īpašības","action":"Darbība","method":"Metode","encoding":"Kodējums"},"hidden":{"title":"Paslēptās teksta rindas īpašības","name":"Nosaukums","value":"Vērtība"},"select":{"title":"Iezīmēšanas lauka īpašības","selectInfo":"Informācija","opAvail":"Pieejamās iespējas","value":"Vērtība","size":"Izmērs","lines":"rindas","chkMulti":"Atļaut vairākus iezīmējumus","opText":"Teksts","opValue":"Vērtība","btnAdd":"Pievienot","btnModify":"Veikt izmaiņas","btnUp":"Augšup","btnDown":"Lejup","btnSetValue":"Noteikt kā iezīmēto vērtību","btnDelete":"Dzēst"},"textarea":{"title":"Teksta laukuma īpašības","cols":"Kolonnas","rows":"Rindas"},"textfield":{"title":"Teksta rindas  īpašības","name":"Nosaukums","value":"Vērtība","charWidth":"Simbolu platums","maxChars":"Simbolu maksimālais daudzums","type":"Tips","typeText":"Teksts","typePass":"Parole","typeEmail":"Email","typeSearch":"Search","typeTel":"Telephone Number","typeUrl":"URL"}},"format":{"label":"Formāts","panelTitle":"Formāts","tag_address":"Adrese","tag_div":"Rindkopa (DIV)","tag_h1":"Virsraksts 1","tag_h2":"Virsraksts 2","tag_h3":"Virsraksts 3","tag_h4":"Virsraksts 4","tag_h5":"Virsraksts 5","tag_h6":"Virsraksts 6","tag_p":"Normāls teksts","tag_pre":"Formatēts teksts"},"horizontalrule":{"toolbar":"Ievietot horizontālu Atdalītājsvītru"},"iframe":{"border":"Rādīt rāmi","noUrl":"Norādiet iframe adresi","scrolling":"Atļaut ritjoslas","title":"IFrame uzstādījumi","toolbar":"IFrame"},"image":{"alertUrl":"Lūdzu norādīt attēla hipersaiti","alt":"Alternatīvais teksts","border":"Rāmis","btnUpload":"Nosūtīt serverim","button2Img":"Vai vēlaties pārveidot izvēlēto attēla pogu uz attēla?","hSpace":"Horizontālā telpa","img2Button":"Vai vēlaties pārveidot izvēlēto attēlu uz attēla pogas?","infoTab":"Informācija par attēlu","linkTab":"Hipersaite","lockRatio":"Nemainīga Augstuma/Platuma attiecība","menu":"Attēla īpašības","resetSize":"Atjaunot sākotnējo izmēru","title":"Attēla īpašības","titleButton":"Attēlpogas īpašības","upload":"Augšupielādēt","urlMissing":"Trūkst attēla atrašanās adrese.","vSpace":"Vertikālā telpa","validateBorder":"Apmalei jābūt veselam skaitlim","validateHSpace":"HSpace jābūt veselam skaitlim","validateVSpace":"VSpace jābūt veselam skaitlim"},"smiley":{"options":"Smaidiņu uzstādījumi","title":"Ievietot smaidiņu","toolbar":"Smaidiņi"},"justify":{"block":"Izlīdzināt malas","center":"Izlīdzināt pret centru","left":"Izlīdzināt pa kreisi","right":"Izlīdzināt pa labi"},"link":{"acccessKey":"Pieejas taustiņš","advanced":"Izvērstais","advisoryContentType":"Konsultatīvs satura tips","advisoryTitle":"Konsultatīvs virsraksts","anchor":{"toolbar":"Ievietot/Labot iezīmi","menu":"Labot iezīmi","title":"Iezīmes uzstādījumi","name":"Iezīmes nosaukums","errorName":"Lūdzu norādiet iezīmes nosaukumu","remove":"Noņemt iezīmi"},"anchorId":"Pēc elementa ID","anchorName":"Pēc iezīmes nosaukuma","charset":"Pievienotā resursa kodējums","cssClasses":"Stilu saraksta klases","emailAddress":"E-pasta adrese","emailBody":"Ziņas saturs","emailSubject":"Ziņas tēma","id":"ID","info":"Hipersaites informācija","langCode":"Valodas kods","langDir":"Valodas lasīšanas virziens","langDirLTR":"No kreisās uz labo (LTR)","langDirRTL":"No labās uz kreiso (RTL)","menu":"Labot hipersaiti","name":"Nosaukums","noAnchors":"(Šajā dokumentā nav iezīmju)","noEmail":"Lūdzu norādi e-pasta adresi","noUrl":"Lūdzu norādi hipersaiti","other":"<cits>","popupDependent":"Atkarīgs (Netscape)","popupFeatures":"Uznirstošā loga nosaukums īpašības","popupFullScreen":"Pilnā ekrānā (IE)","popupLeft":"Kreisā koordināte","popupLocationBar":"Atrašanās vietas josla","popupMenuBar":"Izvēlnes josla","popupResizable":"Mērogojams","popupScrollBars":"Ritjoslas","popupStatusBar":"Statusa josla","popupToolbar":"Rīku josla","popupTop":"Augšējā koordināte","rel":"Relācija","selectAnchor":"Izvēlēties iezīmi","styles":"Stils","tabIndex":"Ciļņu indekss","target":"Mērķis","targetFrame":"<ietvars>","targetFrameName":"Mērķa ietvara nosaukums","targetPopup":"<uznirstošā logā>","targetPopupName":"Uznirstošā loga nosaukums","title":"Hipersaite","toAnchor":"Iezīme šajā lapā","toEmail":"E-pasts","toUrl":"Adrese","toolbar":"Ievietot/Labot hipersaiti","type":"Hipersaites tips","unlink":"Noņemt hipersaiti","upload":"Augšupielādēt"},"liststyle":{"armenian":"Armēņu skaitļi","bulletedTitle":"Vienkārša saraksta uzstādījumi","circle":"Aplis","decimal":"Decimālie (1, 2, 3, utt)","decimalLeadingZero":"Decimālie ar nulli (01, 02, 03, utt)","disc":"Disks","georgian":"Gruzīņu skaitļi (an, ban, gan, utt)","lowerAlpha":"Mazie alfabēta (a, b, c, d, e, utt)","lowerGreek":"Mazie grieķu (alfa, beta, gamma, utt)","lowerRoman":"Mazie romāņu (i, ii, iii, iv, v, utt)","none":"Nekas","notset":"<nav norādīts>","numberedTitle":"Numurēta saraksta uzstādījumi","square":"Kvadrāts","start":"Sākt","type":"Tips","upperAlpha":"Lielie alfabēta (A, B, C, D, E, utt)","upperRoman":"Lielie romāņu (I, II, III, IV, V, utt)","validateStartNumber":"Saraksta sākuma numuram jābūt veselam skaitlim"},"magicline":{"title":"Insert paragraph here"},"maximize":{"maximize":"Maksimizēt","minimize":"Minimizēt"},"newpage":{"toolbar":"Jauna lapa"},"pagebreak":{"alt":"Lapas pārnesums","toolbar":"Ievietot lapas pārtraukumu drukai"},"pastetext":{"button":"Ievietot kā vienkāršu tekstu","title":"Ievietot kā vienkāršu tekstu"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"Teksts, kuru vēlaties ielīmēt, izskatās ir nokopēts no Word. Vai vēlaties to iztīrīt pirms ielīmēšanas?","error":"Iekšējas kļūdas dēļ, neizdevās iztīrīt ielīmētos datus.","title":"Ievietot no Worda","toolbar":"Ievietot no Worda"},"preview":{"preview":"Priekšskatīt"},"print":{"toolbar":"Drukāt"},"removeformat":{"toolbar":"Noņemt stilus"},"save":{"toolbar":"Saglabāt"},"selectall":{"toolbar":"Iezīmēt visu"},"showblocks":{"toolbar":"Parādīt blokus"},"sourcearea":{"toolbar":"HTML kods"},"specialchar":{"options":"Speciālo simbolu uzstādījumi","title":"Ievietot īpašu simbolu","toolbar":"Ievietot speciālo simbolu"},"scayt":{"about":"Par SCAYT","aboutTab":"Par","addWord":"Pievienot vārdu","allCaps":"Ignorēt vārdus ar lielajiem burtiem","dic_create":"Izveidot","dic_delete":"Dzēst","dic_field_name":"Vārdnīcas nosaukums","dic_info":"Sākumā lietotāja vārdnīca tiek glabāta Cookie. Diemžēl, Cookie ir ierobežots izmērs. Kad vārdnīca sasniegs izmēru, ka to vairs nevar glabāt Cookie, tā tiks noglabāta uz servera. Lai saglabātu personīgo vārdnīcu uz jūsu servera, jums jānorāda tās nosaukums. Ja jūs jau esiet noglabājuši vārdnīcu, lūdzu ierakstiet tās nosaukum un nospiediet Atjaunot pogu.","dic_rename":"Pārsaukt","dic_restore":"Atjaunot","dictionariesTab":"Vārdnīcas","disable":"Atslēgt SCAYT","emptyDic":"Vārdnīcas nosaukums nevar būt tukšs.","enable":"Ieslēgt SCAYT","ignore":"Ignorēt","ignoreAll":"Ignorēt visu","ignoreDomainNames":"Ignorēt domēnu nosaukumus","langs":"Valodas","languagesTab":"Valodas","mixedCase":"Ignorēt vārdus ar jauktu reģistru burtiem","mixedWithDigits":"Ignorēt vārdus ar skaitļiem","moreSuggestions":"Vairāk ieteikumi","opera_title":"Opera neatbalsta","options":"Uzstādījumi","optionsTab":"Uzstādījumi","title":"Pārbaudīt gramatiku rakstot","toggle":"Pārslēgt SCAYT","noSuggestions":"No suggestion"},"stylescombo":{"label":"Stils","panelTitle":"Formatēšanas stili","panelTitle1":"Bloka stili","panelTitle2":"iekļautie stili","panelTitle3":"Objekta stili"},"table":{"border":"Rāmja izmērs","caption":"Leģenda","cell":{"menu":"Šūna","insertBefore":"Pievienot šūnu pirms","insertAfter":"Pievienot šūnu pēc","deleteCell":"Dzēst rūtiņas","merge":"Apvienot rūtiņas","mergeRight":"Apvieno pa labi","mergeDown":"Apvienot uz leju","splitHorizontal":"Sadalīt šūnu horizontāli","splitVertical":"Sadalīt šūnu vertikāli","title":"Šūnas uzstādījumi","cellType":"Šūnas tips","rowSpan":"Apvienotas rindas","colSpan":"Apvienotas kolonas","wordWrap":"Vārdu pārnese","hAlign":"Horizontālais novietojums","vAlign":"Vertikālais novietojums","alignBaseline":"Pamatrinda","bgColor":"Fona krāsa","borderColor":"Rāmja krāsa","data":"Dati","header":"Virsraksts","yes":"Jā","no":"Nē","invalidWidth":"Šūnas platumam jābūt skaitlim","invalidHeight":"Šūnas augstumam jābūt skaitlim","invalidRowSpan":"Apvienojamo rindu skaitam jābūt veselam skaitlim","invalidColSpan":"Apvienojamo kolonu skaitam jābūt veselam skaitlim","chooseColor":"Izvēlēties"},"cellPad":"Rūtiņu nobīde","cellSpace":"Rūtiņu atstatums","column":{"menu":"Kolonna","insertBefore":"Ievietot kolonu pirms","insertAfter":"Ievieto kolonu pēc","deleteColumn":"Dzēst kolonnas"},"columns":"Kolonnas","deleteTable":"Dzēst tabulu","headers":"Virsraksti","headersBoth":"Abi","headersColumn":"Pirmā kolona","headersNone":"Nekas","headersRow":"Pirmā rinda","invalidBorder":"Rāmju izmēram jābūt skaitlim","invalidCellPadding":"Šūnu atkāpēm jābūt pozitīvam skaitlim","invalidCellSpacing":"Šūnu atstarpēm jābūt pozitīvam skaitlim","invalidCols":"Kolonu skaitam jābūt lielākam par 0","invalidHeight":"Tabulas augstumam jābūt skaitlim","invalidRows":"Rindu skaitam jābūt lielākam par 0","invalidWidth":"Tabulas platumam jābūt skaitlim","menu":"Tabulas īpašības","row":{"menu":"Rinda","insertBefore":"Ievietot rindu pirms","insertAfter":"Ievietot rindu pēc","deleteRow":"Dzēst rindas"},"rows":"Rindas","summary":"Anotācija","title":"Tabulas īpašības","toolbar":"Tabula","widthPc":"procentuāli","widthPx":"pikseļos","widthUnit":"platuma mērvienība"},"undo":{"redo":"Atkārtot","undo":"Atcelt"},"wsc":{"btnIgnore":"Ignorēt","btnIgnoreAll":"Ignorēt visu","btnReplace":"Aizvietot","btnReplaceAll":"Aizvietot visu","btnUndo":"Atcelt","changeTo":"Nomainīt uz","errorLoading":"Kļūda ielādējot aplikācijas servisa adresi: %s.","ieSpellDownload":"Pareizrakstības pārbaudītājs nav pievienots. Vai vēlaties to lejupielādēt tagad?","manyChanges":"Pareizrakstības pārbaude pabeigta: %1 vārdi tika mainīti","noChanges":"Pareizrakstības pārbaude pabeigta: nekas netika labots","noMispell":"Pareizrakstības pārbaude pabeigta: kļūdas netika atrastas","noSuggestions":"- Nav ieteikumu -","notAvailable":"Atvainojiet, bet serviss šobrīd nav pieejams.","notInDic":"Netika atrasts vārdnīcā","oneChange":"Pareizrakstības pārbaude pabeigta: 1 vārds izmainīts","progress":"Notiek pareizrakstības pārbaude...","title":"Pārbaudīt gramatiku","toolbar":"Pareizrakstības pārbaude"}};