Putting 4.2.0 on top of 4.0.17
[usit-rt.git] / share / static / RichText / lang / mn.js
1 \feff/*\r
2 Copyright (c) 2003-2013, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.\r
3 For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license\r
4 */
5 CKEDITOR.lang['mn']={"dir":"ltr","editor":"Хэлбэрт бичвэр боловсруулагч","common":{"editorHelp":"Press ALT 0 for help","browseServer":"Сервер харуулах","url":"URL","protocol":"Протокол","upload":"Хуулах","uploadSubmit":"Үүнийг сервэррүү илгээ","image":"Зураг","flash":"Флаш","form":"Форм","checkbox":"Чекбокс","radio":"Радио товч","textField":"Техт талбар","textarea":"Техт орчин","hiddenField":"Нууц талбар","button":"Товч","select":"Сонгогч талбар","imageButton":"Зурагтай товч","notSet":"<Оноохгүй>","id":"Id","name":"Нэр","langDir":"Хэлний чиглэл","langDirLtr":"Зүүнээс баруун (LTR)","langDirRtl":"Баруунаас зүүн (RTL)","langCode":"Хэлний код","longDescr":"URL-ын тайлбар","cssClass":"Stylesheet классууд","advisoryTitle":"Зөвлөлдөх гарчиг","cssStyle":"Загвар","ok":"OK","cancel":"Болих","close":"Хаах","preview":"Уридчлан харах","resize":"Resize","generalTab":"Ерөнхий","advancedTab":"Нэмэлт","validateNumberFailed":"This value is not a number.","confirmNewPage":"Any unsaved changes to this content will be lost. Are you sure you want to load new page?","confirmCancel":"Some of the options have been changed. Are you sure to close the dialog?","options":"Сонголт","target":"Бай","targetNew":"New Window (_blank)","targetTop":"Topmost Window (_top)","targetSelf":"Same Window (_self)","targetParent":"Parent Window (_parent)","langDirLTR":"Зүүн талаас баруун тийшээ (LTR)","langDirRTL":"Баруун талаас зүүн тийшээ (RTL)","styles":"Загвар","cssClasses":"Stylesheet классууд","width":"Өргөн","height":"Өндөр","align":"Эгнээ","alignLeft":"Зүүн","alignRight":"Баруун","alignCenter":"Төвд","alignTop":"Дээд талд","alignMiddle":"Дунд талд","alignBottom":"Доод талд","invalidValue":"Invalid value.","invalidHeight":"Өндөр нь тоо байх ёстой.","invalidWidth":"Өргөн нь тоо байх ёстой.","invalidCssLength":"Value specified for the \"%1\" field must be a positive number with or without a valid CSS measurement unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).","invalidHtmlLength":"Value specified for the \"%1\" field must be a positive number with or without a valid HTML measurement unit (px or %).","invalidInlineStyle":"Value specified for the inline style must consist of one or more tuples with the format of \"name : value\", separated by semi-colons.","cssLengthTooltip":"Enter a number for a value in pixels or a number with a valid CSS unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, unavailable</span>"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. All rights reserved.","dlgTitle":"About CKEditor","help":"Check $1 for help.","moreInfo":"For licensing information please visit our web site:","title":"About CKEditor","userGuide":"CKEditor User's Guide"},"basicstyles":{"bold":"Тод бүдүүн","italic":"Налуу","strike":"Дундуур нь зураастай болгох","subscript":"Суурь болгох","superscript":"Зэрэг болгох","underline":"Доогуур нь зураастай болгох"},"bidi":{"ltr":"Зүүнээс баруун тийш бичлэг","rtl":"Баруунаас зүүн тийш бичлэг"},"blockquote":{"toolbar":"Ишлэл хэсэг"},"clipboard":{"copy":"Хуулах","copyError":"Таны browser-ын хамгаалалтын тохиргоо editor-д автоматаар хуулах үйлдэлийг зөвшөөрөхгүй байна. (Ctrl/Cmd+C) товчны хослолыг ашиглана уу.","cut":"Хайчлах","cutError":"Таны browser-ын хамгаалалтын тохиргоо editor-д автоматаар хайчлах үйлдэлийг зөвшөөрөхгүй байна. (Ctrl/Cmd+X) товчны хослолыг ашиглана уу.","paste":"Буулгах","pasteArea":"Paste Area","pasteMsg":"(<strong>Ctrl/Cmd+V</strong>) товчийг ашиглан paste хийнэ үү. Мөн <strong>OK</strong> дар.","securityMsg":"Таны үзүүлэгч/browser/-н хамгаалалтын тохиргооноос болоод editor clipboard өгөгдөлрүү шууд хандах боломжгүй. Энэ цонход дахин paste хийхийг оролд.","title":"Буулгах"},"colorbutton":{"auto":"Автоматаар","bgColorTitle":"Дэвсгэр өнгө","colors":{"000":"Хар","800000":"Хүрэн","8B4513":"Saddle Brown","2F4F4F":"Dark Slate Gray","008080":"Teal","000080":"Navy","4B0082":"Indigo","696969":"Dark Gray","B22222":"Fire Brick","A52A2A":"Brown","DAA520":"Golden Rod","006400":"Dark Green","40E0D0":"Turquoise","0000CD":"Medium Blue","800080":"Purple","808080":"Саарал","F00":"Улаан","FF8C00":"Dark Orange","FFD700":"Алт","008000":"Ногоон","0FF":"Цэнхэр","00F":"Хөх","EE82EE":"Ягаан","A9A9A9":"Dim Gray","FFA07A":"Light Salmon","FFA500":"Улбар шар","FFFF00":"Шар","00FF00":"Lime","AFEEEE":"Pale Turquoise","ADD8E6":"Light Blue","DDA0DD":"Plum","D3D3D3":"Цайвар саарал","FFF0F5":"Lavender Blush","FAEBD7":"Antique White","FFFFE0":"Light Yellow","F0FFF0":"Honeydew","F0FFFF":"Azure","F0F8FF":"Alice Blue","E6E6FA":"Lavender","FFF":"Цагаан"},"more":"Нэмэлт өнгөнүүд...","panelTitle":"Өнгөнүүд","textColorTitle":"Бичвэрийн өнгө"},"colordialog":{"clear":"Clear","highlight":"Highlight","options":"Color Options","selected":"Selected Color","title":"Select color"},"templates":{"button":"Загварууд","emptyListMsg":"(Загвар тодорхойлогдоогүй байна)","insertOption":"Одоогийн агууллагыг дарж бичих","options":"Template Options","selectPromptMsg":"Загварыг нээж editor-рүү сонгож оруулна уу<br />(Одоогийн агууллагыг устаж магадгүй):","title":"Загварын агуулга"},"contextmenu":{"options":"Context Menu Options"},"div":{"IdInputLabel":"Id","advisoryTitleInputLabel":"Зөвлөлдөх гарчиг","cssClassInputLabel":"Stylesheet классууд","edit":"Edit Div","inlineStyleInputLabel":"Inline Style","langDirLTRLabel":"Зүүн талаас баруун тишээ (LTR)","langDirLabel":"Хэлний чиглэл","langDirRTLLabel":"Баруун талаас зүүн тишээ (RTL)","languageCodeInputLabel":" Language Code","remove":"Remove Div","styleSelectLabel":"Загвар","title":"Div гэдэг хэсэг бий болгох","toolbar":"Div гэдэг хэсэг бий болгох"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Collapse Toolbar","toolbarExpand":"Expand Toolbar","toolbarGroups":{"document":"Document","clipboard":"Clipboard/Undo","editing":"Editing","forms":"Forms","basicstyles":"Basic Styles","paragraph":"Paragraph","links":"Холбоосууд","insert":"Оруулах","styles":"Загварууд","colors":"Онгөнүүд","tools":"Хэрэгслүүд"},"toolbars":"Болосруулагчийн хэрэгслийн самбар"},"elementspath":{"eleLabel":"Elements path","eleTitle":"%1 element"},"list":{"bulletedlist":"Цэгтэй жагсаалт","numberedlist":"Дугаарлагдсан жагсаалт"},"indent":{"indent":"Догол мөр хасах","outdent":"Догол мөр нэмэх"},"find":{"find":"Хайх","findOptions":"Хайх сонголтууд","findWhat":"Хайх үг/үсэг:","matchCase":"Тэнцэх төлөв","matchCyclic":"Match cyclic","matchWord":"Тэнцэх бүтэн үг","notFoundMsg":"Хайсан бичвэрийг олсонгүй.","replace":"Орлуулах","replaceAll":"Бүгдийг нь солих","replaceSuccessMsg":"%1 occurrence(s) replaced.","replaceWith":"Солих үг:","title":"Хайж орлуулах"},"fakeobjects":{"anchor":"Зангуу","flash":"Flash Animation","hiddenfield":"Нууц талбар","iframe":"IFrame","unknown":"Unknown Object"},"flash":{"access":"Script Access","accessAlways":"Онцлогууд","accessNever":"Хэзээ ч үгүй","accessSameDomain":"Байнга","alignAbsBottom":"Abs доод талд","alignAbsMiddle":"Abs Дунд талд","alignBaseline":"Baseline","alignTextTop":"Текст дээр","bgcolor":"Дэвсгэр өнгө","chkFull":"Allow Fullscreen","chkLoop":"Давтах","chkMenu":"Флаш цэс идвэхжүүлэх","chkPlay":"Автоматаар тоглох","flashvars":"Variables for Flash","hSpace":"Хөндлөн зай","properties":"Флаш шинж чанар","propertiesTab":"Properties","quality":"Quality","qualityAutoHigh":"Auto High","qualityAutoLow":"Auto Low","qualityBest":"Best","qualityHigh":"High","qualityLow":"Low","qualityMedium":"Medium","scale":"Өргөгтгөх","scaleAll":"Бүгдийг харуулах","scaleFit":"Яг тааруулах","scaleNoBorder":"Хүрээгүй","title":"Флаш  шинж чанар","vSpace":"Босоо зай","validateHSpace":"HSpace must be a number.","validateSrc":"Линк URL-ээ төрөлжүүлнэ үү","validateVSpace":"VSpace must be a number.","windowMode":"Window mode","windowModeOpaque":"Opaque","windowModeTransparent":"Transparent","windowModeWindow":"Window"},"font":{"fontSize":{"label":"Хэмжээ","voiceLabel":"Үсгийн хэмжээ","panelTitle":"Үсгийн хэмжээ"},"label":"Үсгийн хэлбэр","panelTitle":"Үгсийн хэлбэрийн нэр","voiceLabel":"Үгсийн хэлбэр"},"forms":{"button":{"title":"Товчны шинж чанар","text":"Тэкст (Утга)","type":"Төрөл","typeBtn":"Товч","typeSbm":"Submit","typeRst":"Болих"},"checkboxAndRadio":{"checkboxTitle":"Чекбоксны шинж чанар","radioTitle":"Радио товчны шинж чанар","value":"Утга","selected":"Сонгогдсон"},"form":{"title":"Форм шинж чанар","menu":"Форм шинж чанар","action":"Үйлдэл","method":"Арга","encoding":"Encoding"},"hidden":{"title":"Нууц талбарын шинж чанар","name":"Нэр","value":"Утга"},"select":{"title":"Согогч талбарын шинж чанар","selectInfo":"Мэдээлэл","opAvail":"Идвэхтэй сонголт","value":"Утга","size":"Хэмжээ","lines":"Мөр","chkMulti":"Олон зүйл зэрэг сонгохыг зөвшөөрөх","opText":"Тэкст","opValue":"Утга","btnAdd":"Нэмэх","btnModify":"Өөрчлөх","btnUp":"Дээш","btnDown":"Доош","btnSetValue":"Сонгогдсан утга оноох","btnDelete":"Устгах"},"textarea":{"title":"Текст орчны шинж чанар","cols":"Багана","rows":"Мөр"},"textfield":{"title":"Текст талбарын шинж чанар","name":"Нэр","value":"Утга","charWidth":"Тэмдэгтын өргөн","maxChars":"Хамгийн их тэмдэгт","type":"Төрөл","typeText":"Текст","typePass":"Нууц үг","typeEmail":"Email","typeSearch":"Search","typeTel":"Telephone Number","typeUrl":"URL"}},"format":{"label":"Параргафын загвар","panelTitle":"Параргафын загвар","tag_address":"Хаяг","tag_div":"Paragraph (DIV)","tag_h1":"Гарчиг 1","tag_h2":"Гарчиг 2","tag_h3":"Гарчиг 3","tag_h4":"Гарчиг 4","tag_h5":"Гарчиг 5","tag_h6":"Гарчиг 6","tag_p":"Хэвийн","tag_pre":"Formatted"},"horizontalrule":{"toolbar":"Хөндлөн зураас оруулах"},"iframe":{"border":"Show frame border","noUrl":"Please type the iframe URL","scrolling":"Enable scrollbars","title":"IFrame Properties","toolbar":"IFrame"},"image":{"alertUrl":"Зурагны URL-ын төрлийн сонгоно уу","alt":"Зургийг орлох бичвэр","border":"Хүрээ","btnUpload":"Үүнийг сервэррүү илгээ","button2Img":"Do you want to transform the selected image button on a simple image?","hSpace":"Хөндлөн зай","img2Button":"Do you want to transform the selected image on a image button?","infoTab":"Зурагны мэдээлэл","linkTab":"Холбоос","lockRatio":"Радио түгжих","menu":"Зураг","resetSize":"хэмжээ дахин оноох","title":"Зураг","titleButton":"Зурган товчны шинж чанар","upload":"Хуулах","urlMissing":"Зургийн эх сурвалжийн хаяг (URL) байхгүй байна.","vSpace":"Босоо зай","validateBorder":"Border must be a whole number.","validateHSpace":"HSpace must be a whole number.","validateVSpace":"VSpace must be a whole number."},"smiley":{"options":"Smiley Options","title":"Тодорхойлолт оруулах","toolbar":"Тодорхойлолт"},"justify":{"block":"Тэгшлэх","center":"Голлуулах","left":"Зүүн талд тулгах","right":"Баруун талд тулгах"},"link":{"acccessKey":"Холбох түлхүүр","advanced":"Нэмэлт","advisoryContentType":"Зөвлөлдөх төрлийн агуулга","advisoryTitle":"Зөвлөлдөх гарчиг","anchor":{"toolbar":"Зангуу","menu":"Зангууг болосруулах","title":"Зангуугийн шинж чанар","name":"Зангуугийн нэр","errorName":"Зангуугийн нэрийг оруулна уу","remove":"Зангууг устгах"},"anchorId":"Элемэнтйн Id нэрээр","anchorName":"Зангуугийн нэрээр","charset":"Тэмдэгт оноох нөөцөд холбогдсон","cssClasses":"Stylesheet классууд","emailAddress":"Э-шуудангийн хаяг","emailBody":"Зурвасны их бие","emailSubject":"Зурвасны гарчиг","id":"Id","info":"Холбоосын тухай мэдээлэл","langCode":"Хэлний код","langDir":"Хэлний чиглэл","langDirLTR":"Зүүнээс баруун (LTR)","langDirRTL":"Баруунаас зүүн (RTL)","menu":"Холбоос засварлах","name":"Нэр","noAnchors":"(Баримт бичиг зангуугүй байна)","noEmail":"Э-шуудангий хаягаа шивнэ үү","noUrl":"Холбоосны URL хаягийг шивнэ үү","other":"<other>","popupDependent":"Хамаатай (Netscape)","popupFeatures":"Popup цонхны онцлог","popupFullScreen":"Цонх дүүргэх (Internet Explorer)","popupLeft":"Зүүн байрлал","popupLocationBar":"Location хэсэг","popupMenuBar":"Цэсний самбар","popupResizable":"Resizable","popupScrollBars":"Скрол хэсэгүүд","popupStatusBar":"Статус хэсэг","popupToolbar":"Багажны самбар","popupTop":"Дээд байрлал","rel":"Relationship","selectAnchor":"Нэг зангууг сонгоно уу","styles":"Загвар","tabIndex":"Tab индекс","target":"Байрлал","targetFrame":"<Агуулах хүрээ>","targetFrameName":"Очих фремын нэр","targetPopup":"<popup цонх>","targetPopupName":"Popup цонхны нэр","title":"Холбоос","toAnchor":"Энэ бичвэр дэх зангуу руу очих холбоос","toEmail":"Э-захиа","toUrl":"цахим хуудасны хаяг (URL)","toolbar":"Холбоос","type":"Линкийн төрөл","unlink":"Холбоос авч хаях","upload":"Хуулах"},"liststyle":{"armenian":"Armenian numbering","bulletedTitle":"Bulleted List Properties","circle":"Circle","decimal":"Decimal (1, 2, 3, etc.)","decimalLeadingZero":"Decimal leading zero (01, 02, 03, etc.)","disc":"Disc","georgian":"Georgian numbering (an, ban, gan, etc.)","lowerAlpha":"Lower Alpha (a, b, c, d, e, etc.)","lowerGreek":"Lower Greek (alpha, beta, gamma, etc.)","lowerRoman":"Lower Roman (i, ii, iii, iv, v, etc.)","none":"None","notset":"<not set>","numberedTitle":"Numbered List Properties","square":"Square","start":"Start","type":"Төрөл","upperAlpha":"Upper Alpha (A, B, C, D, E, etc.)","upperRoman":"Upper Roman (I, II, III, IV, V, etc.)","validateStartNumber":"List start number must be a whole number."},"magicline":{"title":"Insert paragraph here"},"maximize":{"maximize":"Дэлгэц дүүргэх","minimize":"Цонхыг багсгаж харуулах"},"newpage":{"toolbar":"Шинэ хуудас"},"pagebreak":{"alt":"Page Break","toolbar":"Хуудас тусгаарлагч оруулах"},"pastetext":{"button":"Энгийн бичвэрээр буулгах","title":"Энгийн бичвэрээр буулгах"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"The text you want to paste seems to be copied from Word. Do you want to clean it before pasting?","error":"It was not possible to clean up the pasted data due to an internal error","title":"Word-оос буулгах","toolbar":"Word-оос буулгах"},"preview":{"preview":"Уридчлан харах"},"print":{"toolbar":"Хэвлэх"},"removeformat":{"toolbar":"Параргафын загварыг авч хаях"},"save":{"toolbar":"Хадгалах"},"selectall":{"toolbar":"Бүгдийг нь сонгох"},"showblocks":{"toolbar":"Хавтангуудыг харуулах"},"sourcearea":{"toolbar":"Код"},"specialchar":{"options":"Special Character Options","title":"Онцгой тэмдэгт сонгох","toolbar":"Онцгой тэмдэгт оруулах"},"scayt":{"about":"About SCAYT","aboutTab":"About","addWord":"Add Word","allCaps":"Ignore All-Caps Words","dic_create":"Бий болгох","dic_delete":"Устгах","dic_field_name":"Dictionary name","dic_info":"Initially the User Dictionary is stored in a Cookie. However, Cookies are limited in size. When the User Dictionary grows to a point where it cannot be stored in a Cookie, then the dictionary may be stored on our server. To store your personal dictionary on our server you should specify a name for your dictionary. If you already have a stored dictionary, please type its name and click the Restore button.","dic_rename":"Нэрийг солих","dic_restore":"Restore","dictionariesTab":"Толь бичгүүд","disable":"Disable SCAYT","emptyDic":"Dictionary name should not be empty.","enable":"Enable SCAYT","ignore":"Ignore","ignoreAll":"Ignore All","ignoreDomainNames":"Ignore Domain Names","langs":"Хэлүүд","languagesTab":"Хэлүүд","mixedCase":"Ignore Words with Mixed Case","mixedWithDigits":"Ignore Words with Numbers","moreSuggestions":"More suggestions","opera_title":"Not supported by Opera","options":"Сонголт","optionsTab":"Сонголт","title":"Spell Check As You Type","toggle":"Toggle SCAYT","noSuggestions":"No suggestion"},"stylescombo":{"label":"Загвар","panelTitle":"Загвар хэлбэржүүлэх","panelTitle1":"Block Styles","panelTitle2":"Inline Styles","panelTitle3":"Object Styles"},"table":{"border":"Хүрээний хэмжээ","caption":"Тайлбар","cell":{"menu":"Нүх/зай","insertBefore":"Нүх/зай өмнө нь оруулах","insertAfter":"Нүх/зай дараа нь оруулах","deleteCell":"Нүх устгах","merge":"Нүх нэгтэх","mergeRight":"Баруун тийш нэгтгэх","mergeDown":"Доош нэгтгэх","splitHorizontal":"Нүх/зайг босоогоор нь тусгаарлах","splitVertical":"Нүх/зайг хөндлөнгөөр нь тусгаарлах","title":"Cell Properties","cellType":"Cell Type","rowSpan":"Rows Span","colSpan":"Columns Span","wordWrap":"Word Wrap","hAlign":"Хэвтээд тэгшлэх арга","vAlign":"Босоод тэгшлэх арга","alignBaseline":"Baseline","bgColor":"Дэвсгэр өнгө","borderColor":"Хүрээний өнгө","data":"Data","header":"Header","yes":"Тийм","no":"Үгүй","invalidWidth":"Нүдний өргөн нь тоо байх ёстой.","invalidHeight":"Cell height must be a number.","invalidRowSpan":"Rows span must be a whole number.","invalidColSpan":"Columns span must be a whole number.","chooseColor":"Сонгох"},"cellPad":"Нүх доторлох(padding)","cellSpace":"Нүх хоорондын зай (spacing)","column":{"menu":"Багана","insertBefore":"Багана өмнө нь оруулах","insertAfter":"Багана дараа нь оруулах","deleteColumn":"Багана устгах"},"columns":"Багана","deleteTable":"Хүснэгт устгах","headers":"Headers","headersBoth":"Both","headersColumn":"First column","headersNone":"None","headersRow":"First Row","invalidBorder":"Border size must be a number.","invalidCellPadding":"Cell padding must be a positive number.","invalidCellSpacing":"Cell spacing must be a positive number.","invalidCols":"Number of columns must be a number greater than 0.","invalidHeight":"Table height must be a number.","invalidRows":"Number of rows must be a number greater than 0.","invalidWidth":"Хүснэгтийн өргөн нь тоо байх ёстой.","menu":"Хүснэгт","row":{"menu":"Мөр","insertBefore":"Мөр өмнө нь оруулах","insertAfter":"Мөр дараа нь оруулах","deleteRow":"Мөр устгах"},"rows":"Мөр","summary":"Тайлбар","title":"Хүснэгт","toolbar":"Хүснэгт","widthPc":"хувь","widthPx":"цэг","widthUnit":"өргөний нэгж"},"undo":{"redo":"Өмнөх үйлдлээ сэргээх","undo":"Хүчингүй болгох"},"wsc":{"btnIgnore":"Зөвшөөрөх","btnIgnoreAll":"Бүгдийг зөвшөөрөх","btnReplace":"Солих","btnReplaceAll":"Бүгдийг Дарж бичих","btnUndo":"Буцаах","changeTo":"Өөрчлөх","errorLoading":"Error loading application service host: %s.","ieSpellDownload":"Дүрэм шалгагч суугаагүй байна. Татаж авахыг хүсч байна уу?","manyChanges":"Дүрэм шалгаад дууссан: %1 үг өөрчлөгдсөн","noChanges":"Дүрэм шалгаад дууссан: үг өөрчлөгдөөгүй","noMispell":"Дүрэм шалгаад дууссан: Алдаа олдсонгүй","noSuggestions":"- Тайлбаргүй -","notAvailable":"Sorry, but service is unavailable now.","notInDic":"Толь бичиггүй","oneChange":"Дүрэм шалгаад дууссан: 1 үг өөрчлөгдсөн","progress":"Дүрэм шалгаж байгаа үйл явц...","title":"Spell Check","toolbar":"Үгийн дүрэх шалгах"}};