Upgrade to 4.2.8
[usit-rt.git] / share / static / RichText / lang / nl.js
1 \feff/*\r
2 Copyright (c) 2003-2013, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.\r
3 For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license\r
4 */
5 CKEDITOR.lang['nl']={"dir":"ltr","editor":"Tekstverwerker","common":{"editorHelp":"Druk ALT 0 voor hulp","browseServer":"Bladeren op server","url":"URL","protocol":"Protocol","upload":"Upload","uploadSubmit":"Naar server verzenden","image":"Afbeelding","flash":"Flash","form":"Formulier","checkbox":"Aanvinkvakje","radio":"Selectievakje","textField":"Tekstveld","textarea":"Tekstvak","hiddenField":"Verborgen veld","button":"Knop","select":"Selectieveld","imageButton":"Afbeeldingsknop","notSet":"<niet ingevuld>","id":"Id","name":"Naam","langDir":"Schrijfrichting","langDirLtr":"Links naar rechts (LTR)","langDirRtl":"Rechts naar links (RTL)","langCode":"Taalcode","longDescr":"Lange URL-omschrijving","cssClass":"Stylesheet-klassen","advisoryTitle":"Adviserende titel","cssStyle":"Stijl","ok":"OK","cancel":"Annuleren","close":"Sluiten","preview":"Voorbeeld","resize":"Sleep om te herschalen","generalTab":"Algemeen","advancedTab":"Geavanceerd","validateNumberFailed":"Deze waarde is geen geldig getal.","confirmNewPage":"Alle aangebrachte wijzigingen gaan verloren. Weet u zeker dat u een nieuwe pagina wilt openen?","confirmCancel":"Enkele opties zijn gewijzigd. Weet u zeker dat u dit dialoogvenster wilt sluiten?","options":"Opties","target":"Doelvenster","targetNew":"Nieuw venster (_blank)","targetTop":"Hele venster (_top)","targetSelf":"Zelfde venster (_self)","targetParent":"Origineel venster (_parent)","langDirLTR":"Links naar rechts (LTR)","langDirRTL":"Rechts naar links (RTL)","styles":"Stijl","cssClasses":"Stylesheet klassen","width":"Breedte","height":"Hoogte","align":"Uitlijning","alignLeft":"Links","alignRight":"Rechts","alignCenter":"Centreren","alignTop":"Boven","alignMiddle":"Midden","alignBottom":"Onder","invalidValue":"Ongeldige waarde.","invalidHeight":"De hoogte moet een getal zijn.","invalidWidth":"De breedte moet een getal zijn.","invalidCssLength":"Waarde in veld \"%1\" moet een positief nummer zijn, met of zonder een geldige CSS meeteenheid (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt of pc).","invalidHtmlLength":"Waarde in veld \"%1\" moet een positief nummer zijn, met of zonder een geldige HTML meeteenheid (px of %).","invalidInlineStyle":"Waarde voor de online stijl moet bestaan uit een of meerdere tupels met het formaat \"naam : waarde\", gescheiden door puntkomma's.","cssLengthTooltip":"Geef een nummer in voor een waarde in pixels of geef een nummer in met een geldige CSS eenheid (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, of pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, niet beschikbaar</span>"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. Alle rechten voorbehouden.","dlgTitle":"Over CKEditor","help":"Bekijk de $1 voor hulp.","moreInfo":"Voor licentie informatie, bezoek onze website:","title":"Over CKEditor","userGuide":"CKEditor gebruiksaanwijzing"},"basicstyles":{"bold":"Vet","italic":"Cursief","strike":"Doorhalen","subscript":"Subscript","superscript":"Superscript","underline":"Onderstreept"},"bidi":{"ltr":"Schrijfrichting van links naar rechts","rtl":"Schrijfrichting van rechts naar links"},"blockquote":{"toolbar":"Citaatblok"},"clipboard":{"copy":"Kopiëren","copyError":"De beveiligingsinstelling van de browser verhinderen het automatisch kopiëren. Gebruik de sneltoets Ctrl/Cmd+C van het toetsenbord.","cut":"Knippen","cutError":"De beveiligingsinstelling van de browser verhinderen het automatisch knippen. Gebruik de sneltoets Ctrl/Cmd+X van het toetsenbord.","paste":"Plakken","pasteArea":"Plakgebied","pasteMsg":"Plak de tekst in het volgende vak gebruikmakend van uw toetsenbord (<strong>Ctrl/Cmd+V</strong>) en klik op OK.","securityMsg":"Door de beveiligingsinstellingen van uw browser is het niet mogelijk om direct vanuit het klembord in de editor te plakken. Middels opnieuw plakken in dit venster kunt u de tekst alsnog plakken in de editor.","title":"Plakken"},"colorbutton":{"auto":"Automatisch","bgColorTitle":"Achtergrondkleur","colors":{"000":"Zwart","800000":"Kastanjebruin","8B4513":"Chocoladebruin","2F4F4F":"Donkerleigrijs","008080":"Blauwgroen","000080":"Marine","4B0082":"Indigo","696969":"Donkergrijs","B22222":"Baksteen","A52A2A":"Bruin","DAA520":"Donkergeel","006400":"Donkergroen","40E0D0":"Turquoise","0000CD":"Middenblauw","800080":"Paars","808080":"Grijs","F00":"Rood","FF8C00":"Donkeroranje","FFD700":"Goud","008000":"Groen","0FF":"Cyaan","00F":"Blauw","EE82EE":"Violet","A9A9A9":"Donkergrijs","FFA07A":"Lichtzalm","FFA500":"Oranje","FFFF00":"Geel","00FF00":"Felgroen","AFEEEE":"Lichtturquoise","ADD8E6":"Lichtblauw","DDA0DD":"Pruim","D3D3D3":"Lichtgrijs","FFF0F5":"Linnen","FAEBD7":"Ivoor","FFFFE0":"Lichtgeel","F0FFF0":"Honingdauw","F0FFFF":"Azuur","F0F8FF":"Licht hemelsblauw","E6E6FA":"Lavendel","FFF":"Wit"},"more":"Meer kleuren...","panelTitle":"Kleuren","textColorTitle":"Tekstkleur"},"colordialog":{"clear":"Wissen","highlight":"Actief","options":"Kleuropties","selected":"Geselecteerde kleur","title":"Selecteer kleur"},"templates":{"button":"Sjablonen","emptyListMsg":"(Geen sjablonen gedefinieerd)","insertOption":"Vervang de huidige inhoud","options":"Template opties","selectPromptMsg":"Selecteer het sjabloon dat in de editor geopend moet worden (de actuele inhoud gaat verloren):","title":"Inhoud sjablonen"},"contextmenu":{"options":"Contextmenu opties"},"div":{"IdInputLabel":"Id","advisoryTitleInputLabel":"Adviserende titel","cssClassInputLabel":"Stylesheet klassen","edit":"Div wijzigen","inlineStyleInputLabel":"Inline stijl","langDirLTRLabel":"Links naar rechts (LTR)","langDirLabel":"Schrijfrichting","langDirRTLLabel":"Rechts naar links (RTL)","languageCodeInputLabel":" Taalcode","remove":"Div verwijderen","styleSelectLabel":"Stijl","title":"Div aanmaken","toolbar":"Div aanmaken"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Werkbalk inklappen","toolbarExpand":"Werkbalk uitklappen","toolbarGroups":{"document":"Document","clipboard":"Klembord/Ongedaan maken","editing":"Bewerken","forms":"Formulieren","basicstyles":"Basisstijlen","paragraph":"Paragraaf","links":"Links","insert":"Invoegen","styles":"Stijlen","colors":"Kleuren","tools":"Toepassingen"},"toolbars":"Werkbalken"},"elementspath":{"eleLabel":"Elementenpad","eleTitle":"%1 element"},"list":{"bulletedlist":"Opsomming","numberedlist":"Genummerde lijst"},"indent":{"indent":"Inspringing vergroten","outdent":"Inspringing verkleinen"},"find":{"find":"Zoeken","findOptions":"Zoekopties","findWhat":"Zoeken naar:","matchCase":"Hoofdlettergevoelig","matchCyclic":"Doorlopend zoeken","matchWord":"Hele woord moet voorkomen","notFoundMsg":"De opgegeven tekst is niet gevonden.","replace":"Vervangen","replaceAll":"Alles vervangen","replaceSuccessMsg":"%1 resultaten vervangen.","replaceWith":"Vervangen met:","title":"Zoeken en vervangen"},"fakeobjects":{"anchor":"Interne link","flash":"Flash animatie","hiddenfield":"Verborgen veld","iframe":"IFrame","unknown":"Onbekend object"},"flash":{"access":"Script toegang","accessAlways":"Altijd","accessNever":"Nooit","accessSameDomain":"Zelfde domeinnaam","alignAbsBottom":"Absoluut-onder","alignAbsMiddle":"Absoluut-midden","alignBaseline":"Basislijn","alignTextTop":"Boven tekst","bgcolor":"Achtergrondkleur","chkFull":"Schermvullend toestaan","chkLoop":"Herhalen","chkMenu":"Flashmenu's inschakelen","chkPlay":"Automatisch afspelen","flashvars":"Variabelen voor Flash","hSpace":"HSpace","properties":"Eigenschappen Flash","propertiesTab":"Eigenschappen","quality":"Kwaliteit","qualityAutoHigh":"Automatisch hoog","qualityAutoLow":"Automatisch laag","qualityBest":"Beste","qualityHigh":"Hoog","qualityLow":"Laag","qualityMedium":"Gemiddeld","scale":"Schaal","scaleAll":"Alles tonen","scaleFit":"Precies passend","scaleNoBorder":"Geen rand","title":"Eigenschappen Flash","vSpace":"VSpace","validateHSpace":"De HSpace moet een getal zijn.","validateSrc":"De URL mag niet leeg zijn.","validateVSpace":"De VSpace moet een getal zijn.","windowMode":"Venster modus","windowModeOpaque":"Ondoorzichtig","windowModeTransparent":"Doorzichtig","windowModeWindow":"Venster"},"font":{"fontSize":{"label":"Lettergrootte","voiceLabel":"Lettergrootte","panelTitle":"Lettergrootte"},"label":"Lettertype","panelTitle":"Lettertype","voiceLabel":"Lettertype"},"forms":{"button":{"title":"Eigenschappen knop","text":"Tekst (waarde)","type":"Soort","typeBtn":"Knop","typeSbm":"Versturen","typeRst":"Leegmaken"},"checkboxAndRadio":{"checkboxTitle":"Eigenschappen aanvinkvakje","radioTitle":"Eigenschappen selectievakje","value":"Waarde","selected":"Geselecteerd"},"form":{"title":"Eigenschappen formulier","menu":"Eigenschappen formulier","action":"Actie","method":"Methode","encoding":"Codering"},"hidden":{"title":"Eigenschappen verborgen veld","name":"Naam","value":"Waarde"},"select":{"title":"Eigenschappen selectieveld","selectInfo":"Informatie","opAvail":"Beschikbare opties","value":"Waarde","size":"Grootte","lines":"Regels","chkMulti":"Gecombineerde selecties toestaan","opText":"Tekst","opValue":"Waarde","btnAdd":"Toevoegen","btnModify":"Wijzigen","btnUp":"Omhoog","btnDown":"Omlaag","btnSetValue":"Als geselecteerde waarde instellen","btnDelete":"Verwijderen"},"textarea":{"title":"Eigenschappen tekstvak","cols":"Kolommen","rows":"Rijen"},"textfield":{"title":"Eigenschappen tekstveld","name":"Naam","value":"Waarde","charWidth":"Breedte (tekens)","maxChars":"Maximum aantal tekens","type":"Soort","typeText":"Tekst","typePass":"Wachtwoord","typeEmail":"Email","typeSearch":"Search","typeTel":"Telephone Number","typeUrl":"URL"}},"format":{"label":"Opmaak","panelTitle":"Opmaak","tag_address":"Adres","tag_div":"Normaal (DIV)","tag_h1":"Kop 1","tag_h2":"Kop 2","tag_h3":"Kop 3","tag_h4":"Kop 4","tag_h5":"Kop 5","tag_h6":"Kop 6","tag_p":"Normaal","tag_pre":"Met opmaak"},"horizontalrule":{"toolbar":"Horizontale lijn invoegen"},"iframe":{"border":"Framerand tonen","noUrl":"Geef de IFrame URL in","scrolling":"Scrollbalken inschakelen","title":"IFrame eigenschappen","toolbar":"IFrame"},"image":{"alertUrl":"Geef de URL van de afbeelding","alt":"Alternatieve tekst","border":"Rand","btnUpload":"Naar server verzenden","button2Img":"Wilt u de geselecteerde afbeeldingsknop vervangen door een eenvoudige afbeelding?","hSpace":"HSpace","img2Button":"Wilt u de geselecteerde afbeelding vervangen door een afbeeldingsknop?","infoTab":"Informatie afbeelding","linkTab":"Link","lockRatio":"Afmetingen vergrendelen","menu":"Eigenschappen afbeelding","resetSize":"Afmetingen resetten","title":"Eigenschappen afbeelding","titleButton":"Eigenschappen afbeeldingsknop","upload":"Upload","urlMissing":"De URL naar de afbeelding ontbreekt.","vSpace":"VSpace","validateBorder":"Rand moet een heel nummer zijn.","validateHSpace":"HSpace moet een heel nummer zijn.","validateVSpace":"VSpace moet een heel nummer zijn."},"smiley":{"options":"Smiley opties","title":"Smiley invoegen","toolbar":"Smiley"},"justify":{"block":"Uitvullen","center":"Centreren","left":"Links uitlijnen","right":"Rechts uitlijnen"},"link":{"acccessKey":"Toegangstoets","advanced":"Geavanceerd","advisoryContentType":"Aanbevolen content-type","advisoryTitle":"Adviserende titel","anchor":{"toolbar":"Interne link","menu":"Eigenschappen interne link","title":"Eigenschappen interne link","name":"Naam interne link","errorName":"Geef de naam van de interne link op","remove":"Interne link verwijderen"},"anchorId":"Op kenmerk interne link","anchorName":"Op naam interne link","charset":"Karakterset van gelinkte bron","cssClasses":"Stylesheet-klassen","emailAddress":"E-mailadres","emailBody":"Inhoud bericht","emailSubject":"Onderwerp bericht","id":"Id","info":"Linkomschrijving","langCode":"Taalcode","langDir":"Schrijfrichting","langDirLTR":"Links naar rechts (LTR)","langDirRTL":"Rechts naar links (RTL)","menu":"Link wijzigen","name":"Naam","noAnchors":"(Geen interne links in document gevonden)","noEmail":"Geef een e-mailadres","noUrl":"Geef de link van de URL","other":"<ander>","popupDependent":"Afhankelijk (Netscape)","popupFeatures":"Instellingen popupvenster","popupFullScreen":"Volledig scherm (IE)","popupLeft":"Positie links","popupLocationBar":"Locatiemenu","popupMenuBar":"Menubalk","popupResizable":"Herschaalbaar","popupScrollBars":"Schuifbalken","popupStatusBar":"Statusbalk","popupToolbar":"Werkbalk","popupTop":"Positie boven","rel":"Relatie","selectAnchor":"Kies een interne link","styles":"Stijl","tabIndex":"Tabvolgorde","target":"Doelvenster","targetFrame":"<frame>","targetFrameName":"Naam doelframe","targetPopup":"<popupvenster>","targetPopupName":"Naam popupvenster","title":"Link","toAnchor":"Interne link in pagina","toEmail":"E-mail","toUrl":"URL","toolbar":"Link invoegen/wijzigen","type":"Linktype","unlink":"Link verwijderen","upload":"Upload"},"liststyle":{"armenian":"Armeense nummering","bulletedTitle":"Eigenschappen lijst met opsommingstekens","circle":"Cirkel","decimal":"Cijfers (1, 2, 3, etc.)","decimalLeadingZero":"Cijfers beginnen met nul (01, 02, 03, etc.)","disc":"Schijf","georgian":"Georgische nummering (an, ban, gan, etc.)","lowerAlpha":"Kleine letters (a, b, c, d, e, etc.)","lowerGreek":"Grieks kleine letters (alpha, beta, gamma, etc.)","lowerRoman":"Romeins kleine letters (i, ii, iii, iv, v, etc.)","none":"Geen","notset":"<niet gezet>","numberedTitle":"Eigenschappen genummerde lijst","square":"Vierkant","start":"Start","type":"Type","upperAlpha":"Hoofdletters (A, B, C, D, E, etc.)","upperRoman":"Romeinse hoofdletters (I, II, III, IV, V, etc.)","validateStartNumber":"Startnummer van de lijst moet een heel nummer zijn."},"magicline":{"title":"Insert paragraph here"},"maximize":{"maximize":"Maximaliseren","minimize":"Minimaliseren"},"newpage":{"toolbar":"Nieuwe pagina"},"pagebreak":{"alt":"Pagina-einde","toolbar":"Pagina-einde invoegen"},"pastetext":{"button":"Plakken als platte tekst","title":"Plakken als platte tekst"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"De tekst die u plakte lijkt gekopieerd te zijn vanuit Word. Wilt u de tekst opschonen voordat deze geplakt wordt?","error":"Het was niet mogelijk om de geplakte tekst op te schonen door een interne fout","title":"Plakken als Word-gegevens","toolbar":"Plakken als Word-gegevens"},"preview":{"preview":"Voorbeeld"},"print":{"toolbar":"Printen"},"removeformat":{"toolbar":"Opmaak verwijderen"},"save":{"toolbar":"Opslaan"},"selectall":{"toolbar":"Alles selecteren"},"showblocks":{"toolbar":"Toon blokken"},"sourcearea":{"toolbar":"Code"},"specialchar":{"options":"Speciale tekens opties","title":"Selecteer speciaal teken","toolbar":"Speciaal teken invoegen"},"scayt":{"about":"Over SCAYT","aboutTab":"Over","addWord":"Woord toevoegen","allCaps":"Negeer woorden helemaal in hoofdletters","dic_create":"Aanmaken","dic_delete":"Verwijderen","dic_field_name":"Naam woordenboek","dic_info":"Initieel wordt het gebruikerswoordenboek opgeslagen in een cookie. Cookies zijn echter beperkt in grootte. Zodra het gebruikerswoordenboek het punt bereikt waarop het niet meer in een cookie opgeslagen kan worden, dan wordt het woordenboek op de server opgeslagen. Om je persoonlijke woordenboek op je eigen server op te slaan, moet je een mapnaam opgeven. Indien je al een woordenboek hebt opgeslagen, typ dan de naam en klik op de Terugzetten knop.","dic_rename":"Hernoemen","dic_restore":"Terugzetten","dictionariesTab":"Woordenboeken","disable":"SCAYT uitschakelen","emptyDic":"De naam van het woordenboek mag niet leeg zijn.","enable":"SCAYT inschakelen","ignore":"Negeren","ignoreAll":"Alles negeren","ignoreDomainNames":"Negeer domeinnamen","langs":"Talen","languagesTab":"Talen","mixedCase":"Negeer woorden met hoofd- en kleine letters","mixedWithDigits":"Negeer woorden met cijfers","moreSuggestions":"Meer suggesties","opera_title":"Niet ondersteund door Opera","options":"Opties","optionsTab":"Opties","title":"Controleer de spelling tijdens het typen","toggle":"SCAYT in/uitschakelen","noSuggestions":"No suggestion"},"stylescombo":{"label":"Stijl","panelTitle":"Opmaakstijlen","panelTitle1":"Blok stijlen","panelTitle2":"Inline stijlen","panelTitle3":"Object stijlen"},"table":{"border":"Breedte rand","caption":"Naam","cell":{"menu":"Cel","insertBefore":"Voeg cel in voor","insertAfter":"Voeg cel in achter","deleteCell":"Cellen verwijderen","merge":"Cellen samenvoegen","mergeRight":"Voeg samen naar rechts","mergeDown":"Voeg samen naar beneden","splitHorizontal":"Splits cellen horizontaal","splitVertical":"Splits cellen verticaal","title":"Cel eigenschappen","cellType":"Cel type","rowSpan":"Rijen samenvoegen","colSpan":"Kolommen samenvoegen","wordWrap":"Automatische terugloop","hAlign":"Horizontale uitlijning","vAlign":"Verticale uitlijning","alignBaseline":"Basislijn","bgColor":"Achtergrondkleur","borderColor":"Kleur rand","data":"Inhoud","header":"Kop","yes":"Ja","no":"Nee","invalidWidth":"De celbreedte moet een getal zijn.","invalidHeight":"De celhoogte moet een getal zijn.","invalidRowSpan":"Rijen samenvoegen moet een heel getal zijn.","invalidColSpan":"Kolommen samenvoegen moet een heel getal zijn.","chooseColor":"Kies"},"cellPad":"Ruimte in de cel","cellSpace":"Afstand tussen cellen","column":{"menu":"Kolom","insertBefore":"Voeg kolom in voor","insertAfter":"Voeg kolom in achter","deleteColumn":"Kolommen verwijderen"},"columns":"Kolommen","deleteTable":"Tabel verwijderen","headers":"Koppen","headersBoth":"Beide","headersColumn":"Eerste kolom","headersNone":"Geen","headersRow":"Eerste rij","invalidBorder":"De rand breedte moet een getal zijn.","invalidCellPadding":"Ruimte in de cel moet een getal zijn.","invalidCellSpacing":"Afstand tussen cellen moet een getal zijn.","invalidCols":"Het aantal kolommen moet een getal zijn groter dan 0.","invalidHeight":"De tabelhoogte moet een getal zijn.","invalidRows":"Het aantal rijen moet een getal zijn groter dan 0.","invalidWidth":"De tabelbreedte moet een getal zijn.","menu":"Eigenschappen tabel","row":{"menu":"Rij","insertBefore":"Voeg rij in voor","insertAfter":"Voeg rij in achter","deleteRow":"Rijen verwijderen"},"rows":"Rijen","summary":"Samenvatting","title":"Eigenschappen tabel","toolbar":"Tabel","widthPc":"procent","widthPx":"pixels","widthUnit":"eenheid breedte"},"undo":{"redo":"Opnieuw uitvoeren","undo":"Ongedaan maken"},"wsc":{"btnIgnore":"Negeren","btnIgnoreAll":"Alles negeren","btnReplace":"Vervangen","btnReplaceAll":"Alles vervangen","btnUndo":"Ongedaan maken","changeTo":"Wijzig in","errorLoading":"Er is een fout opgetreden bij het laden van de dienst: %s.","ieSpellDownload":"De spellingscontrole is niet geïnstalleerd. Wilt u deze nu downloaden?","manyChanges":"Klaar met spellingscontrole: %1 woorden aangepast","noChanges":"Klaar met spellingscontrole: geen woorden aangepast","noMispell":"Klaar met spellingscontrole: geen fouten gevonden","noSuggestions":"- Geen suggesties -","notAvailable":"Excuses, deze dienst is momenteel niet beschikbaar.","notInDic":"Niet in het woordenboek","oneChange":"Klaar met spellingscontrole: één woord aangepast","progress":"Bezig met spellingscontrole...","title":"Spellingscontrole","toolbar":"Spellingscontrole"}};