Upgrade to 4.2.8
[usit-rt.git] / share / static / RichText / lang / pl.js
1 \feff/*\r
2 Copyright (c) 2003-2013, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.\r
3 For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license\r
4 */
5 CKEDITOR.lang['pl']={"dir":"ltr","editor":"Edytor tekstu sformatowanego","common":{"editorHelp":"W celu uzyskania pomocy naciśnij ALT 0","browseServer":"Przeglądaj","url":"Adres URL","protocol":"Protokół","upload":"Wyślij","uploadSubmit":"Wyślij","image":"Obrazek","flash":"Flash","form":"Formularz","checkbox":"Pole wyboru (checkbox)","radio":"Przycisk opcji (radio)","textField":"Pole tekstowe","textarea":"Obszar tekstowy","hiddenField":"Pole ukryte","button":"Przycisk","select":"Lista wyboru","imageButton":"Przycisk graficzny","notSet":"<nie ustawiono>","id":"Id","name":"Nazwa","langDir":"Kierunek tekstu","langDirLtr":"Od lewej do prawej (LTR)","langDirRtl":"Od prawej do lewej (RTL)","langCode":"Kod języka","longDescr":"Adres URL długiego opisu","cssClass":"Nazwa klasy CSS","advisoryTitle":"Opis obiektu docelowego","cssStyle":"Styl","ok":"OK","cancel":"Anuluj","close":"Zamknij","preview":"Podgląd","resize":"Przeciągnij, aby zmienić rozmiar","generalTab":"Ogólne","advancedTab":"Zaawansowane","validateNumberFailed":"Ta wartość nie jest liczbą.","confirmNewPage":"Wszystkie niezapisane zmiany zostaną utracone. Czy na pewno wczytać nową stronę?","confirmCancel":"Pewne opcje zostały zmienione. Czy na pewno zamknąć okno dialogowe?","options":"Opcje","target":"Obiekt docelowy","targetNew":"Nowe okno (_blank)","targetTop":"Okno najwyżej w hierarchii (_top)","targetSelf":"To samo okno (_self)","targetParent":"Okno nadrzędne (_parent)","langDirLTR":"Od lewej do prawej (LTR)","langDirRTL":"Od prawej do lewej (RTL)","styles":"Style","cssClasses":"Klasy arkusza stylów","width":"Szerokość","height":"Wysokość","align":"Wyrównaj","alignLeft":"Do lewej","alignRight":"Do prawej","alignCenter":"Do środka","alignTop":"Do góry","alignMiddle":"Do środka","alignBottom":"Do dołu","invalidValue":"Nieprawidłowa wartość.","invalidHeight":"Wysokość musi być liczbą.","invalidWidth":"Szerokość musi być liczbą.","invalidCssLength":"Wartość podana dla pola \"%1\" musi być liczbą dodatnią bez jednostki lub z poprawną jednostką długości zgodną z CSS (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt lub pc).","invalidHtmlLength":"Wartość podana dla pola \"%1\" musi być liczbą dodatnią bez jednostki lub z poprawną jednostką długości zgodną z HTML (px lub %).","invalidInlineStyle":"Wartość podana dla stylu musi składać się z jednej lub większej liczby krotek w formacie \"nazwa : wartość\", rozdzielonych średnikami.","cssLengthTooltip":"Wpisz liczbę dla wartości w pikselach lub liczbę wraz z jednostką długości zgodną z CSS (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt lub pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, niedostępne</span>"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. Wszelkie prawa zastrzeżone.","dlgTitle":"Informacje o programie CKEditor","help":"Pomoc znajdziesz w $1.","moreInfo":"Informacje na temat licencji można znaleźć na naszej stronie:","title":"Informacje o programie CKEditor","userGuide":"podręczniku użytkownika programu CKEditor"},"basicstyles":{"bold":"Pogrubienie","italic":"Kursywa","strike":"Przekreślenie","subscript":"Indeks dolny","superscript":"Indeks górny","underline":"Podkreślenie"},"bidi":{"ltr":"Kierunek tekstu od lewej strony do prawej","rtl":"Kierunek tekstu od prawej strony do lewej"},"blockquote":{"toolbar":"Cytat"},"clipboard":{"copy":"Kopiuj","copyError":"Ustawienia bezpieczeństwa Twojej przeglądarki nie pozwalają na automatyczne kopiowanie tekstu. Użyj skrótu klawiszowego Ctrl/Cmd+C.","cut":"Wytnij","cutError":"Ustawienia bezpieczeństwa Twojej przeglądarki nie pozwalają na automatyczne wycinanie tekstu. Użyj skrótu klawiszowego Ctrl/Cmd+X.","paste":"Wklej","pasteArea":"Obszar wklejania","pasteMsg":"Wklej tekst w poniższym polu, używając skrótu klawiaturowego (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>), i kliknij <STRONG>OK</STRONG>.","securityMsg":"Zabezpieczenia przeglądarki uniemożliwiają wklejenie danych bezpośrednio do edytora. Proszę ponownie wkleić dane w tym oknie.","title":"Wklej"},"colorbutton":{"auto":"Automatycznie","bgColorTitle":"Kolor tła","colors":{"000":"Czarny","800000":"Kasztanowy","8B4513":"Czekoladowy","2F4F4F":"Ciemnografitowy","008080":"Morski","000080":"Granatowy","4B0082":"Indygo","696969":"Ciemnoszary","B22222":"Czerwień żelazowa","A52A2A":"Brązowy","DAA520":"Ciemnozłoty","006400":"Ciemnozielony","40E0D0":"Turkusowy","0000CD":"Ciemnoniebieski","800080":"Purpurowy","808080":"Szary","F00":"Czerwony","FF8C00":"Ciemnopomarańczowy","FFD700":"Złoty","008000":"Zielony","0FF":"Cyjan","00F":"Niebieski","EE82EE":"Fioletowy","A9A9A9":"Przygaszony szary","FFA07A":"Łososiowy","FFA500":"Pomarańczowy","FFFF00":"Żółty","00FF00":"Limonkowy","AFEEEE":"Bladoturkusowy","ADD8E6":"Jasnoniebieski","DDA0DD":"Śliwkowy","D3D3D3":"Jasnoszary","FFF0F5":"Jasnolawendowy","FAEBD7":"Kremowobiały","FFFFE0":"Jasnożółty","F0FFF0":"Bladozielony","F0FFFF":"Jasnolazurowy","F0F8FF":"Jasnobłękitny","E6E6FA":"Lawendowy","FFF":"Biały"},"more":"Więcej kolorów...","panelTitle":"Kolory","textColorTitle":"Kolor tekstu"},"colordialog":{"clear":"Wyczyść","highlight":"Zaznacz","options":"Opcje koloru","selected":"Wybrany","title":"Wybierz kolor"},"templates":{"button":"Szablony","emptyListMsg":"(Brak zdefiniowanych szablonów)","insertOption":"Zastąp obecną zawartość","options":"Opcje szablonów","selectPromptMsg":"Wybierz szablon do otwarcia w edytorze<br>(obecna zawartość okna edytora zostanie utracona):","title":"Szablony zawartości"},"contextmenu":{"options":"Opcje menu kontekstowego"},"div":{"IdInputLabel":"Id","advisoryTitleInputLabel":"Opis obiektu docelowego","cssClassInputLabel":"Klasy arkusza stylów","edit":"Edytuj pojemnik Div","inlineStyleInputLabel":"Style liniowe","langDirLTRLabel":"Od lewej do prawej (LTR)","langDirLabel":"Kierunek tekstu","langDirRTLLabel":"Od prawej do lewej (RTL)","languageCodeInputLabel":"Kod języka","remove":"Usuń pojemnik Div","styleSelectLabel":"Styl","title":"Utwórz pojemnik Div","toolbar":"Utwórz pojemnik Div"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Zwiń pasek narzędzi","toolbarExpand":"Rozwiń pasek narzędzi","toolbarGroups":{"document":"Dokument","clipboard":"Schowek/Wstecz","editing":"Edycja","forms":"Formularze","basicstyles":"Style podstawowe","paragraph":"Akapit","links":"Hiperłącza","insert":"Wstawianie","styles":"Style","colors":"Kolory","tools":"Narzędzia"},"toolbars":"Paski narzędzi edytora"},"elementspath":{"eleLabel":"Ścieżka elementów","eleTitle":"element %1"},"list":{"bulletedlist":"Lista wypunktowana","numberedlist":"Lista numerowana"},"indent":{"indent":"Zwiększ wcięcie","outdent":"Zmniejsz wcięcie"},"find":{"find":"Znajdź","findOptions":"Opcje wyszukiwania","findWhat":"Znajdź:","matchCase":"Uwzględnij wielkość liter","matchCyclic":"Cykliczne dopasowanie","matchWord":"Całe słowa","notFoundMsg":"Nie znaleziono szukanego hasła.","replace":"Zamień","replaceAll":"Zamień wszystko","replaceSuccessMsg":"%1 wystąpień zastąpionych.","replaceWith":"Zastąp przez:","title":"Znajdź i zamień"},"fakeobjects":{"anchor":"Kotwica","flash":"Animacja Flash","hiddenfield":"Pole ukryte","iframe":"IFrame","unknown":"Nieznany obiekt"},"flash":{"access":"Dostęp skryptów","accessAlways":"Zawsze","accessNever":"Nigdy","accessSameDomain":"Ta sama domena","alignAbsBottom":"Do dołu","alignAbsMiddle":"Do środka w pionie","alignBaseline":"Do linii bazowej","alignTextTop":"Do góry tekstu","bgcolor":"Kolor tła","chkFull":"Zezwól na pełny ekran","chkLoop":"Pętla","chkMenu":"Włącz menu","chkPlay":"Autoodtwarzanie","flashvars":"Zmienne obiektu Flash","hSpace":"Odstęp poziomy","properties":"Właściwości obiektu Flash","propertiesTab":"Właściwości","quality":"Jakość","qualityAutoHigh":"Auto wysoka","qualityAutoLow":"Auto niska","qualityBest":"Najlepsza","qualityHigh":"Wysoka","qualityLow":"Niska","qualityMedium":"Średnia","scale":"Skaluj","scaleAll":"Pokaż wszystko","scaleFit":"Dokładne dopasowanie","scaleNoBorder":"Bez obramowania","title":"Właściwości obiektu Flash","vSpace":"Odstęp pionowy","validateHSpace":"Odstęp poziomy musi być liczbą.","validateSrc":"Podaj adres URL","validateVSpace":"Odstęp pionowy musi być liczbą.","windowMode":"Tryb okna","windowModeOpaque":"Nieprzezroczyste","windowModeTransparent":"Przezroczyste","windowModeWindow":"Okno"},"font":{"fontSize":{"label":"Rozmiar","voiceLabel":"Rozmiar czcionki","panelTitle":"Rozmiar"},"label":"Czcionka","panelTitle":"Czcionka","voiceLabel":"Czcionka"},"forms":{"button":{"title":"Właściwości przycisku","text":"Tekst (Wartość)","type":"Typ","typeBtn":"Przycisk","typeSbm":"Wyślij","typeRst":"Wyczyść"},"checkboxAndRadio":{"checkboxTitle":"Właściwości pola wyboru (checkbox)","radioTitle":"Właściwości przycisku opcji (radio)","value":"Wartość","selected":"Zaznaczone"},"form":{"title":"Właściwości formularza","menu":"Właściwości formularza","action":"Akcja","method":"Metoda","encoding":"Kodowanie"},"hidden":{"title":"Właściwości pola ukrytego","name":"Nazwa","value":"Wartość"},"select":{"title":"Właściwości listy wyboru","selectInfo":"Informacje","opAvail":"Dostępne opcje","value":"Wartość","size":"Rozmiar","lines":"wierszy","chkMulti":"Wielokrotny wybór","opText":"Tekst","opValue":"Wartość","btnAdd":"Dodaj","btnModify":"Zmień","btnUp":"Do góry","btnDown":"Do dołu","btnSetValue":"Ustaw jako zaznaczoną","btnDelete":"Usuń"},"textarea":{"title":"Właściwości obszaru tekstowego","cols":"Liczba kolumn","rows":"Liczba wierszy"},"textfield":{"title":"Właściwości pola tekstowego","name":"Nazwa","value":"Wartość","charWidth":"Szerokość w znakach","maxChars":"Szerokość maksymalna","type":"Typ","typeText":"Tekst","typePass":"Hasło","typeEmail":"Email","typeSearch":"Search","typeTel":"Telephone Number","typeUrl":"URL"}},"format":{"label":"Format","panelTitle":"Format","tag_address":"Adres","tag_div":"Normalny (DIV)","tag_h1":"Nagłówek 1","tag_h2":"Nagłówek 2","tag_h3":"Nagłówek 3","tag_h4":"Nagłówek 4","tag_h5":"Nagłówek 5","tag_h6":"Nagłówek 6","tag_p":"Normalny","tag_pre":"Tekst sformatowany"},"horizontalrule":{"toolbar":"Wstaw poziomą linię"},"iframe":{"border":"Pokaż obramowanie obiektu IFrame","noUrl":"Podaj adres URL elementu IFrame","scrolling":"Włącz paski przewijania","title":"Właściwości elementu IFrame","toolbar":"IFrame"},"image":{"alertUrl":"Podaj adres obrazka.","alt":"Tekst zastępczy","border":"Obramowanie","btnUpload":"Wyślij","button2Img":"Czy chcesz przekonwertować zaznaczony przycisk graficzny do zwykłego obrazka?","hSpace":"Odstęp poziomy","img2Button":"Czy chcesz przekonwertować zaznaczony obrazek do przycisku graficznego?","infoTab":"Informacje o obrazku","linkTab":"Hiperłącze","lockRatio":"Zablokuj proporcje","menu":"Właściwości obrazka","resetSize":"Przywróć rozmiar","title":"Właściwości obrazka","titleButton":"Właściwości przycisku graficznego","upload":"Wyślij","urlMissing":"Podaj adres URL obrazka.","vSpace":"Odstęp pionowy","validateBorder":"Wartość obramowania musi być liczbą całkowitą.","validateHSpace":"Wartość odstępu poziomego musi być liczbą całkowitą.","validateVSpace":"Wartość odstępu pionowego musi być liczbą całkowitą."},"smiley":{"options":"Opcje emotikonów","title":"Wstaw emotikona","toolbar":"Emotikony"},"justify":{"block":"Wyjustuj","center":"Wyśrodkuj","left":"Wyrównaj do lewej","right":"Wyrównaj do prawej"},"link":{"acccessKey":"Klawisz dostępu","advanced":"Zaawansowane","advisoryContentType":"Typ MIME obiektu docelowego","advisoryTitle":"Opis obiektu docelowego","anchor":{"toolbar":"Wstaw/edytuj kotwicę","menu":"Właściwości kotwicy","title":"Właściwości kotwicy","name":"Nazwa kotwicy","errorName":"Wpisz nazwę kotwicy","remove":"Usuń kotwicę"},"anchorId":"Wg identyfikatora","anchorName":"Wg nazwy","charset":"Kodowanie znaków obiektu docelowego","cssClasses":"Nazwa klasy CSS","emailAddress":"Adres e-mail","emailBody":"Treść","emailSubject":"Temat","id":"Id","info":"Informacje ","langCode":"Kod języka","langDir":"Kierunek tekstu","langDirLTR":"Od lewej do prawej (LTR)","langDirRTL":"Od prawej do lewej (RTL)","menu":"Edytuj odnośnik","name":"Nazwa","noAnchors":"(W dokumencie nie zdefiniowano żadnych kotwic)","noEmail":"Podaj adres e-mail","noUrl":"Podaj adres URL","other":"<inny>","popupDependent":"Okno zależne (Netscape)","popupFeatures":"Właściwości wyskakującego okna","popupFullScreen":"Pełny ekran (IE)","popupLeft":"Pozycja w poziomie","popupLocationBar":"Pasek adresu","popupMenuBar":"Pasek menu","popupResizable":"Skalowalny","popupScrollBars":"Paski przewijania","popupStatusBar":"Pasek statusu","popupToolbar":"Pasek narzędzi","popupTop":"Pozycja w pionie","rel":"Relacja","selectAnchor":"Wybierz kotwicę","styles":"Styl","tabIndex":"Indeks kolejności","target":"Obiekt docelowy","targetFrame":"<ramka>","targetFrameName":"Nazwa ramki docelowej","targetPopup":"<wyskakujące okno>","targetPopupName":"Nazwa wyskakującego okna","title":"Odnośnik","toAnchor":"Odnośnik wewnątrz strony (kotwica)","toEmail":"Adres e-mail","toUrl":"Adres URL","toolbar":"Wstaw/edytuj odnośnik","type":"Typ odnośnika","unlink":"Usuń odnośnik","upload":"Wyślij"},"liststyle":{"armenian":"Numerowanie armeńskie","bulletedTitle":"Właściwości list wypunktowanych","circle":"Koło","decimal":"Liczby (1, 2, 3 itd.)","decimalLeadingZero":"Liczby z początkowym zerem (01, 02, 03 itd.)","disc":"Okrąg","georgian":"Numerowanie gruzińskie (an, ban, gan itd.)","lowerAlpha":"Małe litery (a, b, c, d, e itd.)","lowerGreek":"Małe litery greckie (alpha, beta, gamma itd.)","lowerRoman":"Małe cyfry rzymskie (i, ii, iii, iv, v itd.)","none":"Brak","notset":"<nie ustawiono>","numberedTitle":"Właściwości list numerowanych","square":"Kwadrat","start":"Początek","type":"Typ punktora","upperAlpha":"Duże litery (A, B, C, D, E itd.)","upperRoman":"Duże cyfry rzymskie (I, II, III, IV, V itd.)","validateStartNumber":"Listę musi rozpoczynać liczba całkowita."},"magicline":{"title":"Wstaw nowy paragraf"},"maximize":{"maximize":"Maksymalizuj","minimize":"Minimalizuj"},"newpage":{"toolbar":"Nowa strona"},"pagebreak":{"alt":"Wstaw podział strony","toolbar":"Wstaw podział strony"},"pastetext":{"button":"Wklej jako czysty tekst","title":"Wklej jako czysty tekst"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"Tekst, który chcesz wkleić, prawdopodobnie pochodzi z programu Microsoft Word. Czy chcesz go wyczyścić przed wklejeniem?","error":"Wyczyszczenie wklejonych danych nie było możliwe z powodu wystąpienia błędu.","title":"Wklej z programu MS Word","toolbar":"Wklej z programu MS Word"},"preview":{"preview":"Podgląd"},"print":{"toolbar":"Drukuj"},"removeformat":{"toolbar":"Usuń formatowanie"},"save":{"toolbar":"Zapisz"},"selectall":{"toolbar":"Zaznacz wszystko"},"showblocks":{"toolbar":"Pokaż bloki"},"sourcearea":{"toolbar":"Źródło dokumentu"},"specialchar":{"options":"Opcje znaków specjalnych","title":"Wybierz znak specjalny","toolbar":"Wstaw znak specjalny"},"scayt":{"about":"Informacje o SCAYT","aboutTab":"Informacje o SCAYT","addWord":"Dodaj słowo","allCaps":"Ignoruj wyrazy pisane dużymi literami","dic_create":"Utwórz","dic_delete":"Usuń","dic_field_name":"Nazwa słownika","dic_info":"Początkowo słownik użytkownika przechowywany jest w cookie. Pliki cookie mają jednak ograniczoną pojemność. Jeśli słownik użytkownika przekroczy wielkość dopuszczalną dla pliku cookie, możliwe jest przechowanie go na naszym serwerze. W celu zapisania słownika na serwerze niezbędne jest nadanie mu nazwy. Jeśli słownik został już zapisany na serwerze, wystarczy podać jego nazwę i nacisnąć przycisk Przywróć.","dic_rename":"Zmień nazwę","dic_restore":"Przywróć","dictionariesTab":"Słowniki","disable":"Wyłącz SCAYT","emptyDic":"Nazwa słownika nie może być pusta.","enable":"Włącz SCAYT","ignore":"Ignoruj","ignoreAll":"Ignoruj wszystkie","ignoreDomainNames":"Ignoruj nazwy domen","langs":"Języki","languagesTab":"Języki","mixedCase":"Ignoruj wyrazy pisane dużymi i małymi literami","mixedWithDigits":"Ignoruj wyrazy zawierające cyfry","moreSuggestions":"Więcej sugestii","opera_title":"Funkcja nie jest obsługiwana przez przeglądarkę Opera","options":"Opcje","optionsTab":"Opcje","title":"Sprawdź pisownię podczas pisania (SCAYT)","toggle":"Przełącz SCAYT","noSuggestions":"No suggestion"},"stylescombo":{"label":"Styl","panelTitle":"Style formatujące","panelTitle1":"Style blokowe","panelTitle2":"Style liniowe","panelTitle3":"Style obiektowe"},"table":{"border":"Grubość obramowania","caption":"Tytuł","cell":{"menu":"Komórka","insertBefore":"Wstaw komórkę z lewej","insertAfter":"Wstaw komórkę z prawej","deleteCell":"Usuń komórki","merge":"Połącz komórki","mergeRight":"Połącz z komórką z prawej","mergeDown":"Połącz z komórką poniżej","splitHorizontal":"Podziel komórkę poziomo","splitVertical":"Podziel komórkę pionowo","title":"Właściwości komórki","cellType":"Typ komórki","rowSpan":"Scalenie wierszy","colSpan":"Scalenie komórek","wordWrap":"Zawijanie słów","hAlign":"Wyrównanie poziome","vAlign":"Wyrównanie pionowe","alignBaseline":"Linia bazowa","bgColor":"Kolor tła","borderColor":"Kolor obramowania","data":"Dane","header":"Nagłówek","yes":"Tak","no":"Nie","invalidWidth":"Szerokość komórki musi być liczbą.","invalidHeight":"Wysokość komórki musi być liczbą.","invalidRowSpan":"Scalenie wierszy musi być liczbą całkowitą.","invalidColSpan":"Scalenie komórek musi być liczbą całkowitą.","chooseColor":"Wybierz"},"cellPad":"Dopełnienie komórek","cellSpace":"Odstęp pomiędzy komórkami","column":{"menu":"Kolumna","insertBefore":"Wstaw kolumnę z lewej","insertAfter":"Wstaw kolumnę z prawej","deleteColumn":"Usuń kolumny"},"columns":"Liczba kolumn","deleteTable":"Usuń tabelę","headers":"Nagłówki","headersBoth":"Oba","headersColumn":"Pierwsza kolumna","headersNone":"Brak","headersRow":"Pierwszy wiersz","invalidBorder":"Wartość obramowania musi być liczbą.","invalidCellPadding":"Dopełnienie komórek musi być liczbą dodatnią.","invalidCellSpacing":"Odstęp pomiędzy komórkami musi być liczbą dodatnią.","invalidCols":"Liczba kolumn musi być większa niż 0.","invalidHeight":"Wysokość tabeli musi być liczbą.","invalidRows":"Liczba wierszy musi być większa niż 0.","invalidWidth":"Szerokość tabeli musi być liczbą.","menu":"Właściwości tabeli","row":{"menu":"Wiersz","insertBefore":"Wstaw wiersz powyżej","insertAfter":"Wstaw wiersz poniżej","deleteRow":"Usuń wiersze"},"rows":"Liczba wierszy","summary":"Podsumowanie","title":"Właściwości tabeli","toolbar":"Tabela","widthPc":"%","widthPx":"piksele","widthUnit":"jednostka szerokości"},"undo":{"redo":"Ponów","undo":"Cofnij"},"wsc":{"btnIgnore":"Ignoruj","btnIgnoreAll":"Ignoruj wszystkie","btnReplace":"Zmień","btnReplaceAll":"Zmień wszystkie","btnUndo":"Cofnij","changeTo":"Zmień na","errorLoading":"Błąd wczytywania hosta aplikacji usługi: %s.","ieSpellDownload":"Słownik nie jest zainstalowany. Czy chcesz go pobrać?","manyChanges":"Sprawdzanie zakończone: zmieniono %l słów","noChanges":"Sprawdzanie zakończone: nie zmieniono żadnego słowa","noMispell":"Sprawdzanie zakończone: nie znaleziono błędów","noSuggestions":"- Brak sugestii -","notAvailable":"Przepraszamy, ale usługa jest obecnie niedostępna.","notInDic":"Słowa nie ma w słowniku","oneChange":"Sprawdzanie zakończone: zmieniono jedno słowo","progress":"Trwa sprawdzanie...","title":"Sprawdź pisownię","toolbar":"Sprawdź pisownię"}};