Upgrade to 4.2.8
[usit-rt.git] / share / static / RichText / lang / sl.js
1 \feff/*\r
2 Copyright (c) 2003-2013, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.\r
3 For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license\r
4 */
5 CKEDITOR.lang['sl']={"dir":"ltr","editor":"Rich Text Editor","common":{"editorHelp":"Press ALT 0 for help","browseServer":"Prebrskaj na strežniku","url":"URL","protocol":"Protokol","upload":"Prenesi","uploadSubmit":"Pošlji na strežnik","image":"Slika","flash":"Flash","form":"Obrazec","checkbox":"Potrditveno polje","radio":"Izbirno polje","textField":"Vnosno polje","textarea":"Vnosno območje","hiddenField":"Skrito polje","button":"Gumb","select":"Spustni seznam","imageButton":"Gumb s sliko","notSet":"<ni postavljen>","id":"Id","name":"Ime","langDir":"Smer jezika","langDirLtr":"Od leve proti desni (LTR)","langDirRtl":"Od desne proti levi (RTL)","langCode":"Oznaka jezika","longDescr":"Dolg opis URL-ja","cssClass":"Razred stilne predloge","advisoryTitle":"Predlagani naslov","cssStyle":"Slog","ok":"V redu","cancel":"Prekliči","close":"Close","preview":"Predogled","resize":"Potegni za spremembo velikosti","generalTab":"Splošno","advancedTab":"Napredno","validateNumberFailed":"Ta vrednost ni število.","confirmNewPage":"Vse neshranjene spremembe te vsebine bodo izgubljene. Ali gotovo želiš naložiti novo stran?","confirmCancel":"Nekaj možnosti je bilo spremenjenih. Ali gotovo želiš zapreti okno?","options":"Možnosti","target":"Cilj","targetNew":"New Window (_blank)","targetTop":"Topmost Window (_top)","targetSelf":"Same Window (_self)","targetParent":"Parent Window (_parent)","langDirLTR":"Od leve proti desni (LTR)","langDirRTL":"Od desne proti levi (RTL)","styles":"Slog","cssClasses":"Razred stilne predloge","width":"Širina","height":"Višina","align":"Poravnava","alignLeft":"Levo","alignRight":"Desno","alignCenter":"Sredinsko","alignTop":"Na vrh","alignMiddle":"V sredino","alignBottom":"Na dno","invalidValue":"Invalid value.","invalidHeight":"Višina mora biti število.","invalidWidth":"Širina mora biti število.","invalidCssLength":"Value specified for the \"%1\" field must be a positive number with or without a valid CSS measurement unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).","invalidHtmlLength":"Value specified for the \"%1\" field must be a positive number with or without a valid HTML measurement unit (px or %).","invalidInlineStyle":"Value specified for the inline style must consist of one or more tuples with the format of \"name : value\", separated by semi-colons.","cssLengthTooltip":"Enter a number for a value in pixels or a number with a valid CSS unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, nedosegljiv</span>"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. Vse pravice pridržane.","dlgTitle":"O programu CKEditor","help":"Check $1 for help.","moreInfo":"Za informacijo o licenci prostim obiščite našo spletno stran:","title":"O programu CKEditor","userGuide":"CKEditor User's Guide"},"basicstyles":{"bold":"Krepko","italic":"Ležeče","strike":"Prečrtano","subscript":"Podpisano","superscript":"Nadpisano","underline":"Podčrtano"},"bidi":{"ltr":"Text direction from left to right","rtl":"Text direction from right to left"},"blockquote":{"toolbar":"Citat"},"clipboard":{"copy":"Kopiraj","copyError":"Varnostne nastavitve brskalnika ne dopuščajo samodejnega kopiranja. Uporabite kombinacijo tipk na tipkovnici (Ctrl/Cmd+C).","cut":"Izreži","cutError":"Varnostne nastavitve brskalnika ne dopuščajo samodejnega izrezovanja. Uporabite kombinacijo tipk na tipkovnici (Ctrl/Cmd+X).","paste":"Prilepi","pasteArea":"Paste Area","pasteMsg":"Prosim prilepite v sleči okvir s pomočjo tipkovnice (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>) in pritisnite <STRONG>V redu</STRONG>.","securityMsg":"Zaradi varnostnih nastavitev vašega brskalnika urejevalnik ne more neposredno dostopati do odložišča. Vsebino odložišča ponovno prilepite v to okno.","title":"Prilepi"},"colorbutton":{"auto":"Samodejno","bgColorTitle":"Barva ozadja","colors":{"000":"Black","800000":"Maroon","8B4513":"Saddle Brown","2F4F4F":"Dark Slate Gray","008080":"Teal","000080":"Navy","4B0082":"Indigo","696969":"Dark Gray","B22222":"Fire Brick","A52A2A":"Brown","DAA520":"Golden Rod","006400":"Dark Green","40E0D0":"Turquoise","0000CD":"Medium Blue","800080":"Purple","808080":"Gray","F00":"Red","FF8C00":"Dark Orange","FFD700":"Gold","008000":"Green","0FF":"Cyan","00F":"Blue","EE82EE":"Violet","A9A9A9":"Dim Gray","FFA07A":"Light Salmon","FFA500":"Orange","FFFF00":"Yellow","00FF00":"Lime","AFEEEE":"Pale Turquoise","ADD8E6":"Light Blue","DDA0DD":"Plum","D3D3D3":"Light Grey","FFF0F5":"Lavender Blush","FAEBD7":"Antique White","FFFFE0":"Light Yellow","F0FFF0":"Honeydew","F0FFFF":"Azure","F0F8FF":"Alice Blue","E6E6FA":"Lavender","FFF":"White"},"more":"Več barv...","panelTitle":"Colors","textColorTitle":"Barva besedila"},"colordialog":{"clear":"Počisti","highlight":"Poudarjeno","options":"Color Options","selected":"Izbrano","title":"Izberi barvo"},"templates":{"button":"Predloge","emptyListMsg":"(Ni pripravljenih predlog)","insertOption":"Zamenjaj trenutno vsebino","options":"Template Options","selectPromptMsg":"Izberite predlogo, ki jo želite odpreti v urejevalniku<br>(trenutna vsebina bo izgubljena):","title":"Vsebinske predloge"},"contextmenu":{"options":"Context Menu Options"},"div":{"IdInputLabel":"Id","advisoryTitleInputLabel":"Predlagani naslov","cssClassInputLabel":"Razred stilne predloge","edit":"Edit Div","inlineStyleInputLabel":"Inline Style","langDirLTRLabel":"Od leve proti desni (LTR)","langDirLabel":"Smer jezika","langDirRTLLabel":"Od desne proti levi (RTL)","languageCodeInputLabel":" Language Code","remove":"Remove Div","styleSelectLabel":"Slog","title":"Create Div Container","toolbar":"Create Div Container"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Collapse Toolbar","toolbarExpand":"Expand Toolbar","toolbarGroups":{"document":"Document","clipboard":"Clipboard/Undo","editing":"Editing","forms":"Forms","basicstyles":"Basic Styles","paragraph":"Paragraph","links":"Links","insert":"Insert","styles":"Styles","colors":"Colors","tools":"Tools"},"toolbars":"Editor toolbars"},"elementspath":{"eleLabel":"Elements path","eleTitle":"%1 element"},"list":{"bulletedlist":"Označen seznam","numberedlist":"Oštevilčen seznam"},"indent":{"indent":"Povečaj zamik","outdent":"Zmanjšaj zamik"},"find":{"find":"Najdi","findOptions":"Find Options","findWhat":"Najdi:","matchCase":"Razlikuj velike in male črke","matchCyclic":"Primerjaj znake v cirilici","matchWord":"Samo cele besede","notFoundMsg":"Navedeno besedilo ni bilo najdeno.","replace":"Zamenjaj","replaceAll":"Zamenjaj vse","replaceSuccessMsg":"%1 pojavitev je bilo zamenjano.","replaceWith":"Zamenjaj z:","title":"Najdi in zamenjaj"},"fakeobjects":{"anchor":"Sidro","flash":"Flash animacija","hiddenfield":"Skrito polje","iframe":"IFrame","unknown":"Neznan objekt"},"flash":{"access":"Dostop skript","accessAlways":"Vedno","accessNever":"Nikoli","accessSameDomain":"Samo ista domena","alignAbsBottom":"Popolnoma na dno","alignAbsMiddle":"Popolnoma v sredino","alignBaseline":"Na osnovno črto","alignTextTop":"Besedilo na vrh","bgcolor":"Barva ozadja","chkFull":"Dovoli celozaslonski način","chkLoop":"Ponavljanje","chkMenu":"Omogoči Flash Meni","chkPlay":"Samodejno predvajaj","flashvars":"Spremenljivke za Flash","hSpace":"Vodoravni razmik","properties":"Lastnosti Flash","propertiesTab":"Lastnosti","quality":"Kakovost","qualityAutoHigh":"Samodejno visoka","qualityAutoLow":"Samodejno nizka","qualityBest":"Najvišja","qualityHigh":"Visoka","qualityLow":"Nizka","qualityMedium":"Srednja","scale":"Povečava","scaleAll":"Pokaži vse","scaleFit":"Natančno prileganje","scaleNoBorder":"Brez obrobe","title":"Lastnosti Flash","vSpace":"Navpični razmik","validateHSpace":"Vodoravni razmik mora biti število.","validateSrc":"Vnesite URL povezave","validateVSpace":"Navpični razmik mora biti število.","windowMode":"Vrsta okna","windowModeOpaque":"Motno","windowModeTransparent":"Prosojno","windowModeWindow":"Okno"},"font":{"fontSize":{"label":"Velikost","voiceLabel":"Velikost","panelTitle":"Velikost"},"label":"Pisava","panelTitle":"Pisava","voiceLabel":"Pisava"},"forms":{"button":{"title":"Lastnosti gumba","text":"Besedilo (Vrednost)","type":"Tip","typeBtn":"Gumb","typeSbm":"Potrdi","typeRst":"Ponastavi"},"checkboxAndRadio":{"checkboxTitle":"Lastnosti potrditvenega polja","radioTitle":"Lastnosti izbirnega polja","value":"Vrednost","selected":"Izbrano"},"form":{"title":"Lastnosti obrazca","menu":"Lastnosti obrazca","action":"Akcija","method":"Metoda","encoding":"Kodiranje znakov"},"hidden":{"title":"Lastnosti skritega polja","name":"Ime","value":"Vrednost"},"select":{"title":"Lastnosti spustnega seznama","selectInfo":"Podatki","opAvail":"Razpoložljive izbire","value":"Vrednost","size":"Velikost","lines":"vrstic","chkMulti":"Dovoli izbor večih vrstic","opText":"Besedilo","opValue":"Vrednost","btnAdd":"Dodaj","btnModify":"Spremeni","btnUp":"Gor","btnDown":"Dol","btnSetValue":"Postavi kot privzeto izbiro","btnDelete":"Izbriši"},"textarea":{"title":"Lastnosti vnosnega območja","cols":"Stolpcev","rows":"Vrstic"},"textfield":{"title":"Lastnosti vnosnega polja","name":"Ime","value":"Vrednost","charWidth":"Dolžina","maxChars":"Največje število znakov","type":"Tip","typeText":"Besedilo","typePass":"Geslo","typeEmail":"Email","typeSearch":"Search","typeTel":"Telephone Number","typeUrl":"URL"}},"format":{"label":"Oblika","panelTitle":"Oblika","tag_address":"Napis","tag_div":"Navaden (DIV)","tag_h1":"Naslov 1","tag_h2":"Naslov 2","tag_h3":"Naslov 3","tag_h4":"Naslov 4","tag_h5":"Naslov 5","tag_h6":"Naslov 6","tag_p":"Navaden","tag_pre":"Oblikovan"},"horizontalrule":{"toolbar":"Vstavi vodoravno črto"},"iframe":{"border":"Show frame border","noUrl":"Please type the iframe URL","scrolling":"Enable scrollbars","title":"IFrame Properties","toolbar":"IFrame"},"image":{"alertUrl":"Vnesite URL slike","alt":"Nadomestno besedilo","border":"Obroba","btnUpload":"Pošlji na strežnik","button2Img":"Želiš pretvoriti izbrani gumb s sliko v preprosto sliko?","hSpace":"Vodoravni razmik","img2Button":"Želiš pretvoriti izbrano sliko v gumb s sliko?","infoTab":"Podatki o sliki","linkTab":"Povezava","lockRatio":"Zakleni razmerje","menu":"Lastnosti slike","resetSize":"Ponastavi velikost","title":"Lastnosti slike","titleButton":"Lastnosti gumba s sliko","upload":"Pošlji","urlMissing":"Manjka vir (URL) slike.","vSpace":"Navpični razmik","validateBorder":"Border must be a whole number.","validateHSpace":"HSpace must be a whole number.","validateVSpace":"VSpace must be a whole number."},"smiley":{"options":"Smiley Options","title":"Vstavi smeška","toolbar":"Smeško"},"justify":{"block":"Obojestranska poravnava","center":"Sredinska poravnava","left":"Leva poravnava","right":"Desna poravnava"},"link":{"acccessKey":"Vstopno geslo","advanced":"Napredno","advisoryContentType":"Predlagani tip vsebine (content-type)","advisoryTitle":"Predlagani naslov","anchor":{"toolbar":"Vstavi/uredi zaznamek","menu":"Lastnosti zaznamka","title":"Lastnosti zaznamka","name":"Ime zaznamka","errorName":"Prosim vnesite ime zaznamka","remove":"Remove Anchor"},"anchorId":"Po ID-ju elementa","anchorName":"Po imenu zaznamka","charset":"Kodna tabela povezanega vira","cssClasses":"Razred stilne predloge","emailAddress":"Elektronski naslov","emailBody":"Vsebina sporočila","emailSubject":"Predmet sporočila","id":"Id","info":"Podatki o povezavi","langCode":"Smer jezika","langDir":"Smer jezika","langDirLTR":"Od leve proti desni (LTR)","langDirRTL":"Od desne proti levi (RTL)","menu":"Uredi povezavo","name":"Ime","noAnchors":"(V tem dokumentu ni zaznamkov)","noEmail":"Vnesite elektronski naslov","noUrl":"Vnesite URL povezave","other":"<drug>","popupDependent":"Podokno (Netscape)","popupFeatures":"Značilnosti pojavnega okna","popupFullScreen":"Celozaslonska slika (IE)","popupLeft":"Lega levo","popupLocationBar":"Naslovna vrstica","popupMenuBar":"Menijska vrstica","popupResizable":"Spremenljive velikosti","popupScrollBars":"Drsniki","popupStatusBar":"Vrstica stanja","popupToolbar":"Orodna vrstica","popupTop":"Lega na vrhu","rel":"Relationship","selectAnchor":"Izberi zaznamek","styles":"Slog","tabIndex":"Številka tabulatorja","target":"Cilj","targetFrame":"<okvir>","targetFrameName":"Ime ciljnega okvirja","targetPopup":"<pojavno okno>","targetPopupName":"Ime pojavnega okna","title":"Povezava","toAnchor":"Zaznamek na tej strani","toEmail":"Elektronski naslov","toUrl":"URL","toolbar":"Vstavi/uredi povezavo","type":"Vrsta povezave","unlink":"Odstrani povezavo","upload":"Prenesi"},"liststyle":{"armenian":"Armenian numbering","bulletedTitle":"Bulleted List Properties","circle":"Circle","decimal":"Decimal (1, 2, 3, etc.)","decimalLeadingZero":"Decimal leading zero (01, 02, 03, etc.)","disc":"Disc","georgian":"Georgian numbering (an, ban, gan, etc.)","lowerAlpha":"Lower Alpha (a, b, c, d, e, etc.)","lowerGreek":"Lower Greek (alpha, beta, gamma, etc.)","lowerRoman":"Lower Roman (i, ii, iii, iv, v, etc.)","none":"None","notset":"<not set>","numberedTitle":"Numbered List Properties","square":"Square","start":"Start","type":"Type","upperAlpha":"Upper Alpha (A, B, C, D, E, etc.)","upperRoman":"Upper Roman (I, II, III, IV, V, etc.)","validateStartNumber":"List start number must be a whole number."},"magicline":{"title":"Insert paragraph here"},"maximize":{"maximize":"Maksimiraj","minimize":"Minimiraj"},"newpage":{"toolbar":"Nova stran"},"pagebreak":{"alt":"Page Break","toolbar":"Vstavi prelom strani"},"pastetext":{"button":"Prilepi kot golo besedilo","title":"Prilepi kot golo besedilo"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"The text you want to paste seems to be copied from Word. Do you want to clean it before pasting?","error":"It was not possible to clean up the pasted data due to an internal error","title":"Prilepi iz Worda","toolbar":"Prilepi iz Worda"},"preview":{"preview":"Predogled"},"print":{"toolbar":"Natisni"},"removeformat":{"toolbar":"Odstrani oblikovanje"},"save":{"toolbar":"Shrani"},"selectall":{"toolbar":"Izberi vse"},"showblocks":{"toolbar":"Prikaži ograde"},"sourcearea":{"toolbar":"Izvorna koda"},"specialchar":{"options":"Special Character Options","title":"Izberi posebni znak","toolbar":"Vstavi posebni znak"},"scayt":{"about":"O storitvi SCAYT","aboutTab":"O storitvi","addWord":"Dodaj besedo","allCaps":"Ignore All-Caps Words","dic_create":"Create","dic_delete":"Delete","dic_field_name":"Dictionary name","dic_info":"Initially the User Dictionary is stored in a Cookie. However, Cookies are limited in size. When the User Dictionary grows to a point where it cannot be stored in a Cookie, then the dictionary may be stored on our server. To store your personal dictionary on our server you should specify a name for your dictionary. If you already have a stored dictionary, please type its name and click the Restore button.","dic_rename":"Rename","dic_restore":"Restore","dictionariesTab":"Slovarji","disable":"Onemogoči SCAYT","emptyDic":"Ime slovarja ne more biti prazno.","enable":"Omogoči SCAYT","ignore":"Prezri","ignoreAll":"Prezri vse","ignoreDomainNames":"Ignore Domain Names","langs":"Jeziki","languagesTab":"Jeziki","mixedCase":"Ignore Words with Mixed Case","mixedWithDigits":"Ignore Words with Numbers","moreSuggestions":"Več predlogov","opera_title":"Not supported by Opera","options":"Možnosti","optionsTab":"Možnosti","title":"Črkovanje med tipkanjem","toggle":"Preklopi SCAYT","noSuggestions":"No suggestion"},"stylescombo":{"label":"Slog","panelTitle":"Formatting Styles","panelTitle1":"Slogi odstavkov","panelTitle2":"Slogi besedila","panelTitle3":"Slogi objektov"},"table":{"border":"Velikost obrobe","caption":"Naslov","cell":{"menu":"Celica","insertBefore":"Vstavi celico pred","insertAfter":"Vstavi celico za","deleteCell":"Izbriši celice","merge":"Združi celice","mergeRight":"Združi desno","mergeDown":"Druži navzdol","splitHorizontal":"Razdeli celico vodoravno","splitVertical":"Razdeli celico navpično","title":"Lastnosti celice","cellType":"Vrsta celice","rowSpan":"Razpon vrstic","colSpan":"Razpon stolpcev","wordWrap":"Prelom besedila","hAlign":"Vodoravna poravnava","vAlign":"Navpična poravnava","alignBaseline":"Osnovnica","bgColor":"Barva ozadja","borderColor":"Barva obrobe","data":"Podatki","header":"Glava","yes":"Da","no":"Ne","invalidWidth":"Širina celice mora biti število.","invalidHeight":"Višina celice mora biti število.","invalidRowSpan":"Razpon vrstic mora biti celo število.","invalidColSpan":"Razpon stolpcev mora biti celo število.","chooseColor":"Izberi"},"cellPad":"Polnilo med celicami","cellSpace":"Razmik med celicami","column":{"menu":"Stolpec","insertBefore":"Vstavi stolpec pred","insertAfter":"Vstavi stolpec za","deleteColumn":"Izbriši stolpce"},"columns":"Stolpci","deleteTable":"Izbriši tabelo","headers":"Glave","headersBoth":"Oboje","headersColumn":"Prvi stolpec","headersNone":"Brez","headersRow":"Prva vrstica","invalidBorder":"Širina obrobe mora biti število.","invalidCellPadding":"Zamik celic mora biti število","invalidCellSpacing":"Razmik med celicami mora biti število.","invalidCols":"Število stolpcev mora biti večje od 0.","invalidHeight":"Višina tabele mora biti število.","invalidRows":"Število vrstic mora biti večje od 0.","invalidWidth":"Širina tabele mora biti število.","menu":"Lastnosti tabele","row":{"menu":"Vrstica","insertBefore":"Vstavi vrstico pred","insertAfter":"Vstavi vrstico za","deleteRow":"Izbriši vrstice"},"rows":"Vrstice","summary":"Povzetek","title":"Lastnosti tabele","toolbar":"Tabela","widthPc":"procentov","widthPx":"pik","widthUnit":"width unit"},"undo":{"redo":"Ponovi","undo":"Razveljavi"},"wsc":{"btnIgnore":"Prezri","btnIgnoreAll":"Prezri vse","btnReplace":"Zamenjaj","btnReplaceAll":"Zamenjaj vse","btnUndo":"Razveljavi","changeTo":"Spremeni v","errorLoading":"Napaka pri nalaganju storitve programa na naslovu %s.","ieSpellDownload":"Črkovalnik ni nameščen. Ali ga želite prenesti sedaj?","manyChanges":"Črkovanje je končano: Spremenjenih je bilo %1 besed","noChanges":"Črkovanje je končano: Nobena beseda ni bila spremenjena","noMispell":"Črkovanje je končano: Brez napak","noSuggestions":"- Ni predlogov -","notAvailable":"Oprostite, storitev trenutno ni dosegljiva.","notInDic":"Ni v slovarju","oneChange":"Črkovanje je končano: Spremenjena je bila ena beseda","progress":"Preverjanje črkovanja se izvaja...","title":"Črkovalnik","toolbar":"Preveri črkovanje"}};