Dev to 4.0.11
[usit-rt.git] / share / html / NoAuth / RichText / ckeditor / lang / et.js
index ff183bf..66a2b84 100644 (file)
@@ -1,6 +1,6 @@
-\feff/*
-Copyright (c) 2003-2010, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
+/*
+Copyright (c) 2003-2013, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
 For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
 */
 
-CKEDITOR.lang.et={dir:'ltr',editorTitle:'Rich text editor, %1, press ALT 0 for help.',toolbar:'Toolbar',editor:'Rich Text Editor',source:'Lähtekood',newPage:'Uus leht',save:'Salvesta',preview:'Eelvaade',cut:'Lõika',copy:'Kopeeri',paste:'Kleebi',print:'Prindi',underline:'Allajoonitud',bold:'Paks',italic:'Kursiiv',selectAll:'Vali kõik',removeFormat:'Eemalda vorming',strike:'Läbijoonitud',subscript:'Allindeks',superscript:'Ülaindeks',horizontalrule:'Sisesta horisontaaljoon',pagebreak:'Sisesta lehevahetuskoht',unlink:'Eemalda link',undo:'Võta tagasi',redo:'Korda toimingut',common:{browseServer:'Sirvi serverit',url:'URL',protocol:'Protokoll',upload:'Lae üles',uploadSubmit:'Saada serverissee',image:'Pilt',flash:'Flash',form:'Vorm',checkbox:'Märkeruut',radio:'Raadionupp',textField:'Tekstilahter',textarea:'Tekstiala',hiddenField:'Varjatud lahter',button:'Nupp',select:'Valiklahter',imageButton:'Piltnupp',notSet:'<määramata>',id:'Id',name:'Nimi',langDir:'Keele suund',langDirLtr:'Vasakult paremale (LTR)',langDirRtl:'Paremalt vasakule (RTL)',langCode:'Keele kood',longDescr:'Pikk kirjeldus URL',cssClass:'Stiilistiku klassid',advisoryTitle:'Juhendav tiitel',cssStyle:'Laad',ok:'OK',cancel:'Loobu',close:'Close',preview:'Preview',generalTab:'General',advancedTab:'Täpsemalt',validateNumberFailed:'This value is not a number.',confirmNewPage:'Any unsaved changes to this content will be lost. Are you sure you want to load new page?',confirmCancel:'Some of the options have been changed. Are you sure to close the dialog?',options:'Options',target:'Target',targetNew:'New Window (_blank)',targetTop:'Topmost Window (_top)',targetSelf:'Same Window (_self)',targetParent:'Parent Window (_parent)',langDirLTR:'Left to Right (LTR)',langDirRTL:'Right to Left (RTL)',styles:'Style',cssClasses:'Stylesheet Classes',unavailable:'%1<span class="cke_accessibility">, unavailable</span>'},contextmenu:{options:'Context Menu Options'},specialChar:{toolbar:'Sisesta erimärk',title:'Vali erimärk',options:'Special Character Options'},link:{toolbar:'Sisesta link / Muuda linki',other:'<muu>',menu:'Muuda linki',title:'Link',info:'Lingi info',target:'Sihtkoht',upload:'Lae üles',advanced:'Täpsemalt',type:'Lingi tüüp',toUrl:'URL',toAnchor:'Ankur sellel lehel',toEmail:'E-post',targetFrame:'<raam>',targetPopup:'<hüpikaken>',targetFrameName:'Sihtmärk raami nimi',targetPopupName:'Hüpikakna nimi',popupFeatures:'Hüpikakna omadused',popupResizable:'Resizable',popupStatusBar:'Olekuriba',popupLocationBar:'Aadressiriba',popupToolbar:'Tööriistariba',popupMenuBar:'Menüüriba',popupFullScreen:'Täisekraan (IE)',popupScrollBars:'Kerimisribad',popupDependent:'Sõltuv (Netscape)',popupWidth:'Laius',popupLeft:'Vasak asukoht',popupHeight:'Kõrgus',popupTop:'Ülemine asukoht',id:'Id',langDir:'Keele suund',langDirLTR:'Vasakult paremale (LTR)',langDirRTL:'Paremalt vasakule (RTL)',acccessKey:'Juurdepääsu võti',name:'Nimi',langCode:'Keele suund',tabIndex:'Tab indeks',advisoryTitle:'Juhendav tiitel',advisoryContentType:'Juhendava sisu tüüp',cssClasses:'Stiilistiku klassid',charset:'Lingitud ressurssi märgistik',styles:'Laad',selectAnchor:'Vali ankur',anchorName:'Ankru nime järgi',anchorId:'Elemendi id järgi',emailAddress:'E-posti aadress',emailSubject:'Sõnumi teema',emailBody:'Sõnumi tekst',noAnchors:'(Selles dokumendis ei ole ankruid)',noUrl:'Palun kirjuta lingi URL',noEmail:'Palun kirjuta E-Posti aadress'},anchor:{toolbar:'Sisesta ankur / Muuda ankrut',menu:'Ankru omadused',title:'Ankru omadused',name:'Ankru nimi',errorName:'Palun sisest ankru nimi'},list:{numberedTitle:'Numbered List Properties',bulletedTitle:'Bulleted List Properties',type:'Type',start:'Start',validateStartNumber:'List start number must be a whole number.',circle:'Circle',disc:'Disc',square:'Square',none:'None',notset:'<not set>',armenian:'Armenian numbering',georgian:'Georgian numbering (an, ban, gan, etc.)',lowerRoman:'Lower Roman (i, ii, iii, iv, v, etc.)',upperRoman:'Upper Roman (I, II, III, IV, V, etc.)',lowerAlpha:'Lower Alpha (a, b, c, d, e, etc.)',upperAlpha:'Upper Alpha (A, B, C, D, E, etc.)',lowerGreek:'Lower Greek (alpha, beta, gamma, etc.)',decimal:'Decimal (1, 2, 3, etc.)',decimalLeadingZero:'Decimal leading zero (01, 02, 03, etc.)'},findAndReplace:{title:'Otsi ja asenda',find:'Otsi',replace:'Asenda',findWhat:'Leia mida:',replaceWith:'Asenda millega:',notFoundMsg:'Valitud teksti ei leitud.',matchCase:'Erista suur- ja väiketähti',matchWord:'Otsi terviklike sõnu',matchCyclic:'Match cyclic',replaceAll:'Asenda kõik',replaceSuccessMsg:'%1 occurrence(s) replaced.'},table:{toolbar:'Tabel',title:'Tabeli atribuudid',menu:'Tabeli atribuudid',deleteTable:'Kustuta tabel',rows:'Read',columns:'Veerud',border:'Joone suurus',align:'Joondus',alignLeft:'Vasak',alignCenter:'Kesk',alignRight:'Parem',width:'Laius',widthPx:'pikslit',widthPc:'protsenti',widthUnit:'width unit',height:'Kõrgus',cellSpace:'Lahtri vahe',cellPad:'Lahtri täidis',caption:'Tabeli tiitel',summary:'Kokkuvõte',headers:'Headers',headersNone:'None',headersColumn:'First column',headersRow:'First Row',headersBoth:'Both',invalidRows:'Number of rows must be a number greater than 0.',invalidCols:'Number of columns must be a number greater than 0.',invalidBorder:'Border size must be a number.',invalidWidth:'Table width must be a number.',invalidHeight:'Table height must be a number.',invalidCellSpacing:'Cell spacing must be a number.',invalidCellPadding:'Cell padding must be a number.',cell:{menu:'Lahter',insertBefore:'Sisesta lahter enne',insertAfter:'Sisesta lahter peale',deleteCell:'Eemalda lahtrid',merge:'Ühenda lahtrid',mergeRight:'Ühenda paremale',mergeDown:'Ühenda alla',splitHorizontal:'Poolita lahter horisontaalselt',splitVertical:'Poolita lahter vertikaalselt',title:'Cell Properties',cellType:'Cell Type',rowSpan:'Rows Span',colSpan:'Columns Span',wordWrap:'Word Wrap',hAlign:'Horizontal Alignment',vAlign:'Vertical Alignment',alignTop:'Top',alignMiddle:'Middle',alignBottom:'Bottom',alignBaseline:'Baseline',bgColor:'Background Color',borderColor:'Border Color',data:'Data',header:'Header',yes:'Yes',no:'No',invalidWidth:'Cell width must be a number.',invalidHeight:'Cell height must be a number.',invalidRowSpan:'Rows span must be a whole number.',invalidColSpan:'Columns span must be a whole number.',chooseColor:'Choose'},row:{menu:'Rida',insertBefore:'Sisesta rida enne',insertAfter:'Sisesta rida peale',deleteRow:'Eemalda read'},column:{menu:'Veerg',insertBefore:'Sisesta veerg enne',insertAfter:'Sisesta veerg peale',deleteColumn:'Eemalda veerud'}},button:{title:'Nupu omadused',text:'Tekst (väärtus)',type:'Tüüp',typeBtn:'Nupp',typeSbm:'Saada',typeRst:'Lähtesta'},checkboxAndRadio:{checkboxTitle:'Märkeruudu omadused',radioTitle:'Raadionupu omadused',value:'Väärtus',selected:'Valitud'},form:{title:'Vormi omadused',menu:'Vormi omadused',action:'Toiming',method:'Meetod',encoding:'Encoding'},select:{title:'Valiklahtri omadused',selectInfo:'Info',opAvail:'Võimalikud valikud',value:'Väärtus',size:'Suurus',lines:'ridu',chkMulti:'Võimalda mitu valikut',opText:'Tekst',opValue:'Väärtus',btnAdd:'Lisa',btnModify:'Muuda',btnUp:'Üles',btnDown:'Alla',btnSetValue:'Sea valitud olekuna',btnDelete:'Kustuta'},textarea:{title:'Tekstiala omadused',cols:'Veerge',rows:'Ridu'},textfield:{title:'Tekstilahtri omadused',name:'Nimi',value:'Väärtus',charWidth:'Laius (tähemärkides)',maxChars:'Maksimaalselt tähemärke',type:'Tüüp',typeText:'Tekst',typePass:'Parool'},hidden:{title:'Varjatud lahtri omadused',name:'Nimi',value:'Väärtus'},image:{title:'Pildi atribuudid',titleButton:'Piltnupu omadused',menu:'Pildi atribuudid',infoTab:'Pildi info',btnUpload:'Saada serverissee',upload:'Lae üles',alt:'Alternatiivne tekst',width:'Laius',height:'Kõrgus',lockRatio:'Lukusta kuvasuhe',unlockRatio:'Unlock Ratio',resetSize:'Lähtesta suurus',border:'Joon',hSpace:'H. vaheruum',vSpace:'V. vaheruum',align:'Joondus',alignLeft:'Vasak',alignRight:'Paremale',alertUrl:'Palun kirjuta pildi URL',linkTab:'Link',button2Img:'Do you want to transform the selected image button on a simple image?',img2Button:'Do you want to transform the selected image on a image button?',urlMissing:'Image source URL is missing.',validateWidth:'Width must be a whole number.',validateHeight:'Height must be a whole number.',validateBorder:'Border must be a whole number.',validateHSpace:'HSpace must be a whole number.',validateVSpace:'VSpace must be a whole number.'},flash:{properties:'Flash omadused',propertiesTab:'Properties',title:'Flash omadused',chkPlay:'Automaatne start ',chkLoop:'Korduv',chkMenu:'Võimalda flash menüü',chkFull:'Allow Fullscreen',scale:'Mastaap',scaleAll:'Näita kõike',scaleNoBorder:'Äärist ei ole',scaleFit:'Täpne sobivus',access:'Script Access',accessAlways:'Always',accessSameDomain:'Same domain',accessNever:'Never',align:'Joondus',alignLeft:'Vasak',alignAbsBottom:'Abs alla',alignAbsMiddle:'Abs keskele',alignBaseline:'Baasjoonele',alignBottom:'Alla',alignMiddle:'Keskele',alignRight:'Paremale',alignTextTop:'Tekstit üles',alignTop:'Üles',quality:'Quality',qualityBest:'Best',qualityHigh:'High',qualityAutoHigh:'Auto High',qualityMedium:'Medium',qualityAutoLow:'Auto Low',qualityLow:'Low',windowModeWindow:'Window',windowModeOpaque:'Opaque',windowModeTransparent:'Transparent',windowMode:'Window mode',flashvars:'Variables for Flash',bgcolor:'Tausta värv',width:'Laius',height:'Kõrgus',hSpace:'H. vaheruum',vSpace:'V. vaheruum',validateSrc:'Palun kirjuta lingi URL',validateWidth:'Width must be a number.',validateHeight:'Height must be a number.',validateHSpace:'HSpace must be a number.',validateVSpace:'VSpace must be a number.'},spellCheck:{toolbar:'Kontrolli õigekirja',title:'Spell Check',notAvailable:'Sorry, but service is unavailable now.',errorLoading:'Error loading application service host: %s.',notInDic:'Puudub sõnastikust',changeTo:'Muuda',btnIgnore:'Ignoreeri',btnIgnoreAll:'Ignoreeri kõiki',btnReplace:'Asenda',btnReplaceAll:'Asenda kõik',btnUndo:'Võta tagasi',noSuggestions:'- Soovitused puuduvad -',progress:'Toimub õigekirja kontroll...',noMispell:'Õigekirja kontroll sooritatud: õigekirjuvigu ei leitud',noChanges:'Õigekirja kontroll sooritatud: ühtegi sõna ei muudetud',oneChange:'Õigekirja kontroll sooritatud: üks sõna muudeti',manyChanges:'Õigekirja kontroll sooritatud: %1 sõna muudetud',ieSpellDownload:'Õigekirja kontrollija ei ole installeeritud. Soovid sa selle alla laadida?'},smiley:{toolbar:'Emotikon',title:'Sisesta emotikon',options:'Smiley Options'},elementsPath:{eleLabel:'Elements path',eleTitle:'%1 element'},numberedlist:'Nummerdatud loetelu',bulletedlist:'Punktiseeritud loetelu',indent:'Suurenda taanet',outdent:'Vähenda taanet',justify:{left:'Vasakjoondus',center:'Keskjoondus',right:'Paremjoondus',block:'Rööpjoondus'},blockquote:'Blokktsitaat',clipboard:{title:'Kleebi',cutError:'Sinu veebisirvija turvaseaded ei luba redaktoril automaatselt lõigata. Palun kasutage selleks klaviatuuri klahvikombinatsiooni (Ctrl/Cmd+X).',copyError:'Sinu veebisirvija turvaseaded ei luba redaktoril automaatselt kopeerida. Palun kasutage selleks klaviatuuri klahvikombinatsiooni (Ctrl/Cmd+C).',pasteMsg:'Palun kleebi järgnevasse kasti kasutades klaviatuuri klahvikombinatsiooni (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>) ja vajuta seejärel <STRONG>OK</STRONG>.',securityMsg:'Sinu veebisirvija turvaseadete tõttu, ei oma redaktor otsest ligipääsu lõikelaua andmetele. Sa pead kleepima need uuesti siia aknasse.',pasteArea:'Paste Area'},pastefromword:{confirmCleanup:'The text you want to paste seems to be copied from Word. Do you want to clean it before pasting?',toolbar:'Kleebi Wordist',title:'Kleebi Wordist',error:'It was not possible to clean up the pasted data due to an internal error'},pasteText:{button:'Kleebi tavalise tekstina',title:'Kleebi tavalise tekstina'},templates:{button:'Šabloon',title:'Sisu šabloonid',options:'Template Options',insertOption:'Asenda tegelik sisu',selectPromptMsg:'Palun vali šabloon, et avada see redaktoris<br />(praegune sisu läheb kaotsi):',emptyListMsg:'(Ühtegi šablooni ei ole defineeritud)'},showBlocks:'Näita blokke',stylesCombo:{label:'Laad',panelTitle:'Formatting Styles',panelTitle1:'Block Styles',panelTitle2:'Inline Styles',panelTitle3:'Object Styles'},format:{label:'Vorming',panelTitle:'Vorming',tag_p:'Tavaline',tag_pre:'Vormindatud',tag_address:'Aadress',tag_h1:'Pealkiri 1',tag_h2:'Pealkiri 2',tag_h3:'Pealkiri 3',tag_h4:'Pealkiri 4',tag_h5:'Pealkiri 5',tag_h6:'Pealkiri 6',tag_div:'Tavaline (DIV)'},div:{title:'Create Div Container',toolbar:'Create Div Container',cssClassInputLabel:'Stylesheet Classes',styleSelectLabel:'Style',IdInputLabel:'Id',languageCodeInputLabel:' Language Code',inlineStyleInputLabel:'Inline Style',advisoryTitleInputLabel:'Advisory Title',langDirLabel:'Language Direction',langDirLTRLabel:'Left to Right (LTR)',langDirRTLLabel:'Right to Left (RTL)',edit:'Edit Div',remove:'Remove Div'},font:{label:'Kiri',voiceLabel:'Font',panelTitle:'Kiri'},fontSize:{label:'Suurus',voiceLabel:'Font Size',panelTitle:'Suurus'},colorButton:{textColorTitle:'Teksti värv',bgColorTitle:'Tausta värv',panelTitle:'Colors',auto:'Automaatne',more:'Rohkem värve...'},colors:{'000':'Black',800000:'Maroon','8B4513':'Saddle Brown','2F4F4F':'Dark Slate Gray','008080':'Teal','000080':'Navy','4B0082':'Indigo',696969:'Dark Gray',B22222:'Fire Brick',A52A2A:'Brown',DAA520:'Golden Rod','006400':'Dark Green','40E0D0':'Turquoise','0000CD':'Medium Blue',800080:'Purple',808080:'Gray',F00:'Red',FF8C00:'Dark Orange',FFD700:'Gold','008000':'Green','0FF':'Cyan','00F':'Blue',EE82EE:'Violet',A9A9A9:'Dim Gray',FFA07A:'Light Salmon',FFA500:'Orange',FFFF00:'Yellow','00FF00':'Lime',AFEEEE:'Pale Turquoise',ADD8E6:'Light Blue',DDA0DD:'Plum',D3D3D3:'Light Grey',FFF0F5:'Lavender Blush',FAEBD7:'Antique White',FFFFE0:'Light Yellow',F0FFF0:'Honeydew',F0FFFF:'Azure',F0F8FF:'Alice Blue',E6E6FA:'Lavender',FFF:'White'},scayt:{title:'Spell Check As You Type',opera_title:'Not supported by Opera',enable:'Enable SCAYT',disable:'Disable SCAYT',about:'About SCAYT',toggle:'Toggle SCAYT',options:'Options',langs:'Languages',moreSuggestions:'More suggestions',ignore:'Ignore',ignoreAll:'Ignore All',addWord:'Add Word',emptyDic:'Dictionary name should not be empty.',optionsTab:'Options',allCaps:'Ignore All-Caps Words',ignoreDomainNames:'Ignore Domain Names',mixedCase:'Ignore Words with Mixed Case',mixedWithDigits:'Ignore Words with Numbers',languagesTab:'Languages',dictionariesTab:'Dictionaries',dic_field_name:'Dictionary name',dic_create:'Create',dic_restore:'Restore',dic_delete:'Delete',dic_rename:'Rename',dic_info:'Initially the User Dictionary is stored in a Cookie. However, Cookies are limited in size. When the User Dictionary grows to a point where it cannot be stored in a Cookie, then the dictionary may be stored on our server. To store your personal dictionary on our server you should specify a name for your dictionary. If you already have a stored dictionary, please type its name and click the Restore button.',aboutTab:'About'},about:{title:'About CKEditor',dlgTitle:'About CKEditor',moreInfo:'For licensing information please visit our web site:',copy:'Copyright &copy; $1. All rights reserved.'},maximize:'Maximize',minimize:'Minimize',fakeobjects:{anchor:'Anchor',flash:'Flash Animation',div:'Page Break',unknown:'Unknown Object'},resize:'Drag to resize',colordialog:{title:'Select color',options:'Color Options',highlight:'Highlight',selected:'Selected Color',clear:'Clear'},toolbarCollapse:'Collapse Toolbar',toolbarExpand:'Expand Toolbar',bidi:{ltr:'Text direction from left to right',rtl:'Text direction from right to left'}};
+CKEDITOR.lang.et={dir:'ltr',editorTitle:'Vormindatud teksti redaktor %1',editorHelp:'Abi saamiseks vajuta ALT 0',toolbars:'Redaktori tööriistaribad',editor:'Rikkalik tekstiredaktor',source:'Lähtekood',newPage:'Uus leht',save:'Salvestamine',preview:'Eelvaade',cut:'Lõika',copy:'Kopeeri',paste:'Aseta',print:'Printimine',underline:'Allajoonitud',bold:'Paks',italic:'Kursiiv',selectAll:'Kõige valimine',removeFormat:'Vormingu eemaldamine',strike:'Läbijoonitud',subscript:'Allindeks',superscript:'Ülaindeks',horizontalrule:'Horisontaaljoone sisestamine',pagebreak:'Lehevahetuskoha sisestamine',pagebreakAlt:'Lehevahetuskoht',unlink:'Lingi eemaldamine',undo:'Tagasivõtmine',redo:'Toimingu kordamine',common:{browseServer:'Serveri sirvimine',url:'URL',protocol:'Protokoll',upload:'Laadi üles',uploadSubmit:'Saada serverisse',image:'Pilt',flash:'Flash',form:'Vorm',checkbox:'Märkeruut',radio:'Raadionupp',textField:'Tekstilahter',textarea:'Tekstiala',hiddenField:'Varjatud lahter',button:'Nupp',select:'Valiklahter',imageButton:'Piltnupp',notSet:'<määramata>',id:'ID',name:'Nimi',langDir:'Keele suund',langDirLtr:'Vasakult paremale (LTR)',langDirRtl:'Paremalt vasakule (RTL)',langCode:'Keele kood',longDescr:'Pikk kirjeldus URL',cssClass:'Stiilistiku klassid',advisoryTitle:'Soovituslik pealkiri',cssStyle:'Laad',ok:'OK',cancel:'Loobu',close:'Sulge',preview:'Eelvaade',generalTab:'Üldine',advancedTab:'Täpsemalt',validateNumberFailed:'See väärtus pole number.',confirmNewPage:'Kõik salvestamata muudatused lähevad kaotsi. Kas oled kindel, et tahad laadida uue lehe?',confirmCancel:'Mõned valikud on muudetud. Kas oled kindel, et tahad dialoogi sulgeda?',options:'Valikud',target:'Sihtkoht',targetNew:'Uus aken (_blank)',targetTop:'Kõige ülemine aken (_top)',targetSelf:'Sama aken (_self)',targetParent:'Vanemaken (_parent)',langDirLTR:'Vasakult paremale (LTR)',langDirRTL:'Paremalt vasakule (RTL)',styles:'Stiili',cssClasses:'Stiililehe klassid',width:'Laius',height:'Kõrgus',align:'Joondus',alignLeft:'Vasak',alignRight:'Paremale',alignCenter:'Kesk',alignTop:'Üles',alignMiddle:'Keskele',alignBottom:'Alla',invalidValue:'Invalid value.',invalidHeight:'Kõrgus peab olema number.',invalidWidth:'Laius peab olema number.',invalidCssLength:'"%1" välja jaoks määratud väärtus peab olema positiivne täisarv CSS ühikuga (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt või pc) või ilma.',invalidHtmlLength:'"%1" välja jaoks määratud väärtus peab olema positiivne täisarv HTML ühikuga (px või %) või ilma.',invalidInlineStyle:'Reasisese stiili määrangud peavad koosnema paarisväärtustest (tuples), mis on semikoolonitega eraldatult järgnevas vormingus: "nimi : väärtus".',cssLengthTooltip:'Sisesta väärtus pikslites või number koos sobiva CSS-i ühikuga (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt või pc).',unavailable:'%1<span class="cke_accessibility">, pole saadaval</span>'},contextmenu:{options:'Kontekstimenüü valikud'},specialChar:{toolbar:'Erimärgi sisestamine',title:'Erimärgi valimine',options:'Erimärkide valikud'},link:{toolbar:'Lingi lisamine/muutmine',other:'<muu>',menu:'Muuda linki',title:'Link',info:'Lingi info',target:'Sihtkoht',upload:'Lae üles',advanced:'Täpsemalt',type:'Lingi liik',toUrl:'URL',toAnchor:'Ankur sellel lehel',toEmail:'E-post',targetFrame:'<raam>',targetPopup:'<hüpikaken>',targetFrameName:'Sihtmärk raami nimi',targetPopupName:'Hüpikakna nimi',popupFeatures:'Hüpikakna omadused',popupResizable:'Suurust saab muuta',popupStatusBar:'Olekuriba',popupLocationBar:'Aadressiriba',popupToolbar:'Tööriistariba',popupMenuBar:'Menüüriba',popupFullScreen:'Täisekraan (IE)',popupScrollBars:'Kerimisribad',popupDependent:'Sõltuv (Netscape)',popupLeft:'Vasak asukoht',popupTop:'Ülemine asukoht',id:'ID',langDir:'Keele suund',langDirLTR:'Vasakult paremale (LTR)',langDirRTL:'Paremalt vasakule (RTL)',acccessKey:'Juurdepääsu võti',name:'Nimi',langCode:'Keele suund',tabIndex:'Tab indeks',advisoryTitle:'Juhendav tiitel',advisoryContentType:'Juhendava sisu tüüp',cssClasses:'Stiilistiku klassid',charset:'Lingitud ressursi märgistik',styles:'Laad',rel:'Suhe',selectAnchor:'Vali ankur',anchorName:'Ankru nime järgi',anchorId:'Elemendi id järgi',emailAddress:'E-posti aadress',emailSubject:'Sõnumi teema',emailBody:'Sõnumi tekst',noAnchors:'(Selles dokumendis pole ankruid)',noUrl:'Palun kirjuta lingi URL',noEmail:'Palun kirjuta e-posti aadress'},anchor:{toolbar:'Ankru sisestamine/muutmine',menu:'Ankru omadused',title:'Ankru omadused',name:'Ankru nimi',errorName:'Palun sisesta ankru nimi',remove:'Eemalda ankur'},list:{numberedTitle:'Numberloendi omadused',bulletedTitle:'Punktloendi omadused',type:'Liik',start:'Algus',validateStartNumber:'Loendi algusnumber peab olema täisarv.',circle:'Ring',disc:'Täpp',square:'Ruut',none:'Puudub',notset:'<pole määratud>',armenian:'Armeenia numbrid',georgian:'Gruusia numbrid (an, ban, gan, jne)',lowerRoman:'Väiksed rooma numbrid (i, ii, iii, iv, v, jne)',upperRoman:'Suured rooma numbrid (I, II, III, IV, V, jne)',lowerAlpha:'Väiketähed (a, b, c, d, e, jne)',upperAlpha:'Suurtähed (A, B, C, D, E, jne)',lowerGreek:'Kreeka väiketähed (alpha, beta, gamma, jne)',decimal:'Numbrid (1, 2, 3, jne)',decimalLeadingZero:'Numbrid algusnulliga (01, 02, 03, jne)'},findAndReplace:{title:'Otsimine ja asendamine',find:'Otsi',replace:'Asenda',findWhat:'Otsitav:',replaceWith:'Asendus:',notFoundMsg:'Otsitud teksti ei leitud.',findOptions:'Otsingu valikud',matchCase:'Suur- ja väiketähtede eristamine',matchWord:'Ainult terved sõnad',matchCyclic:'Jätkatakse algusest',replaceAll:'Asenda kõik',replaceSuccessMsg:'%1 vastet asendati.'},table:{toolbar:'Tabel',title:'Tabeli omadused',menu:'Tabeli omadused',deleteTable:'Kustuta tabel',rows:'Read',columns:'Veerud',border:'Joone suurus',widthPx:'pikslit',widthPc:'protsenti',widthUnit:'laiuse ühik',cellSpace:'Lahtri vahe',cellPad:'Lahtri täidis',caption:'Tabeli tiitel',summary:'Kokkuvõte',headers:'Päised',headersNone:'Puudub',headersColumn:'Esimene tulp',headersRow:'Esimene rida',headersBoth:'Mõlemad',invalidRows:'Ridade arv peab olema nullist suurem.',invalidCols:'Tulpade arv peab olema nullist suurem.',invalidBorder:'Äärise suurus peab olema number.',invalidWidth:'Tabeli laius peab olema number.',invalidHeight:'Tabeli kõrgus peab olema number.',invalidCellSpacing:'Lahtrite vahe peab olema positiivne arv.',invalidCellPadding:'Lahtrite polsterdus (padding) peab olema positiivne arv.',cell:{menu:'Lahter',insertBefore:'Sisesta lahter enne',insertAfter:'Sisesta lahter peale',deleteCell:'Eemalda lahtrid',merge:'Ühenda lahtrid',mergeRight:'Ühenda paremale',mergeDown:'Ühenda alla',splitHorizontal:'Poolita lahter horisontaalselt',splitVertical:'Poolita lahter vertikaalselt',title:'Lahtri omadused',cellType:'Lahtri liik',rowSpan:'Ridade vahe',colSpan:'Tulpade vahe',wordWrap:'Sõnade murdmine',hAlign:'Horisontaalne joondus',vAlign:'Vertikaalne joondus',alignBaseline:'Baasjoon',bgColor:'Tausta värv',borderColor:'Äärise värv',data:'Andmed',header:'Päis',yes:'Jah',no:'Ei',invalidWidth:'Lahtri laius peab olema number.',invalidHeight:'Lahtri kõrgus peab olema number.',invalidRowSpan:'Ridade vahe peab olema täisarv.',invalidColSpan:'Tulpade vahe peab olema täisarv.',chooseColor:'Vali'},row:{menu:'Rida',insertBefore:'Sisesta rida enne',insertAfter:'Sisesta rida peale',deleteRow:'Eemalda read'},column:{menu:'Veerg',insertBefore:'Sisesta veerg enne',insertAfter:'Sisesta veerg peale',deleteColumn:'Eemalda veerud'}},button:{title:'Nupu omadused',text:'Tekst (väärtus)',type:'Liik',typeBtn:'Nupp',typeSbm:'Saada',typeRst:'Lähtesta'},checkboxAndRadio:{checkboxTitle:'Märkeruudu omadused',radioTitle:'Raadionupu omadused',value:'Väärtus',selected:'Märgitud'},form:{title:'Vormi omadused',menu:'Vormi omadused',action:'Toiming',method:'Meetod',encoding:'Kodeering'},select:{title:'Valiklahtri omadused',selectInfo:'Info',opAvail:'Võimalikud valikud:',value:'Väärtus',size:'Suurus',lines:'ridu',chkMulti:'Võimalik mitu valikut',opText:'Tekst',opValue:'Väärtus',btnAdd:'Lisa',btnModify:'Muuda',btnUp:'Üles',btnDown:'Alla',btnSetValue:'Määra vaikimisi',btnDelete:'Kustuta'},textarea:{title:'Tekstiala omadused',cols:'Veerge',rows:'Ridu'},textfield:{title:'Tekstilahtri omadused',name:'Nimi',value:'Väärtus',charWidth:'Laius (tähemärkides)',maxChars:'Maksimaalselt tähemärke',type:'Liik',typeText:'Tekst',typePass:'Parool'},hidden:{title:'Varjatud lahtri omadused',name:'Nimi',value:'Väärtus'},image:{title:'Pildi omadused',titleButton:'Piltnupu omadused',menu:'Pildi omadused',infoTab:'Pildi info',btnUpload:'Saada serverisse',upload:'Lae üles',alt:'Alternatiivne tekst',lockRatio:'Lukusta kuvasuhe',resetSize:'Lähtesta suurus',border:'Joon',hSpace:'H. vaheruum',vSpace:'V. vaheruum',alertUrl:'Palun kirjuta pildi URL',linkTab:'Link',button2Img:'Kas tahad teisendada valitud pildiga nupu tavaliseks pildiks?',img2Button:'Kas tahad teisendada valitud tavalise pildi pildiga nupuks?',urlMissing:'Pildi lähte-URL on puudu.',validateBorder:'Äärise laius peab olema täisarv.',validateHSpace:'Horisontaalne vaheruum peab olema täisarv.',validateVSpace:'Vertikaalne vaheruum peab olema täisarv.'},flash:{properties:'Flashi omadused',propertiesTab:'Omadused',title:'Flashi omadused',chkPlay:'Automaatne start ',chkLoop:'Korduv',chkMenu:'Flashi menüü lubatud',chkFull:'Täisekraan lubatud',scale:'Mastaap',scaleAll:'Näidatakse kõike',scaleNoBorder:'Äärist ei ole',scaleFit:'Täpne sobivus',access:'Skriptide ligipääs',accessAlways:'Kõigile',accessSameDomain:'Samalt domeenilt',accessNever:'Mitte ühelegi',alignAbsBottom:'Abs alla',alignAbsMiddle:'Abs keskele',alignBaseline:'Baasjoonele',alignTextTop:'Tekstist üles',quality:'Kvaliteet',qualityBest:'Parim',qualityHigh:'Kõrge',qualityAutoHigh:'Automaatne kõrge',qualityMedium:'Keskmine',qualityAutoLow:'Automaatne madal',qualityLow:'Madal',windowModeWindow:'Aken',windowModeOpaque:'Läbipaistmatu',windowModeTransparent:'Läbipaistev',windowMode:'Akna režiim',flashvars:'Flashi muutujad',bgcolor:'Tausta värv',hSpace:'H. vaheruum',vSpace:'V. vaheruum',validateSrc:'Palun kirjuta lingi URL',validateHSpace:'H. vaheruum peab olema number.',validateVSpace:'V. vaheruum peab olema number.'},spellCheck:{toolbar:'Õigekirjakontroll',title:'Õigekirjakontroll',notAvailable:'Kahjuks ei ole teenus praegu saadaval.',errorLoading:'Viga rakenduse teenushosti laadimisel: %s.',notInDic:'Puudub sõnastikust',changeTo:'Muuda',btnIgnore:'Ignoreeri',btnIgnoreAll:'Ignoreeri kõiki',btnReplace:'Asenda',btnReplaceAll:'Asenda kõik',btnUndo:'Võta tagasi',noSuggestions:'- Soovitused puuduvad -',progress:'Toimub õigekirja kontroll...',noMispell:'Õigekirja kontroll sooritatud: õigekirjuvigu ei leitud',noChanges:'Õigekirja kontroll sooritatud: ühtegi sõna ei muudetud',oneChange:'Õigekirja kontroll sooritatud: üks sõna muudeti',manyChanges:'Õigekirja kontroll sooritatud: %1 sõna muudetud',ieSpellDownload:'Õigekirja kontrollija ei ole paigaldatud. Soovid sa selle alla laadida?'},smiley:{toolbar:'Emotikon',title:'Sisesta emotikon',options:'Emotikonide valikud'},elementsPath:{eleLabel:'Elementide asukoht',eleTitle:'%1 element'},numberedlist:'Numberloend',bulletedlist:'Punktloend',indent:'Taande suurendamine',outdent:'Taande vähendamine',justify:{left:'Vasakjoondus',center:'Keskjoondus',right:'Paremjoondus',block:'Rööpjoondus'},blockquote:'Blokktsitaat',clipboard:{title:'Asetamine',cutError:'Sinu veebisirvija turvaseaded ei luba redaktoril automaatselt lõigata. Palun kasutage selleks klaviatuuri klahvikombinatsiooni (Ctrl/Cmd+X).',copyError:'Sinu veebisirvija turvaseaded ei luba redaktoril automaatselt kopeerida. Palun kasutage selleks klaviatuuri klahvikombinatsiooni (Ctrl/Cmd+C).',pasteMsg:'Palun aseta tekst järgnevasse kasti kasutades klaviatuuri klahvikombinatsiooni (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>) ja vajuta seejärel <STRONG>OK</STRONG>.',securityMsg:'Sinu veebisirvija turvaseadete tõttu ei oma redaktor otsest ligipääsu lõikelaua andmetele. Sa pead asetama need uuesti siia aknasse.',pasteArea:'Asetamise ala'},pastefromword:{confirmCleanup:'Tekst, mida tahad asetada näib pärinevat Wordist. Kas tahad selle enne asetamist puhastada?',toolbar:'Asetamine Wordist',title:'Asetamine Wordist',error:'Asetatud andmete puhastamine ei olnud sisemise vea tõttu võimalik'},pasteText:{button:'Asetamine tavalise tekstina',title:'Asetamine tavalise tekstina'},templates:{button:'Mall',title:'Sisumallid',options:'Malli valikud',insertOption:'Praegune sisu asendatakse',selectPromptMsg:'Palun vali mall, mis avada redaktoris<br />(praegune sisu läheb kaotsi):',emptyListMsg:'(Ühtegi malli ei ole defineeritud)'},showBlocks:'Blokkide näitamine',stylesCombo:{label:'Stiil',panelTitle:'Vormindusstiilid',panelTitle1:'Blokkstiilid',panelTitle2:'Reasisesed stiilid',panelTitle3:'Objektistiilid'},format:{label:'Vorming',panelTitle:'Vorming',tag_p:'Tavaline',tag_pre:'Vormindatud',tag_address:'Aadress',tag_h1:'Pealkiri 1',tag_h2:'Pealkiri 2',tag_h3:'Pealkiri 3',tag_h4:'Pealkiri 4',tag_h5:'Pealkiri 5',tag_h6:'Pealkiri 6',tag_div:'Tavaline (DIV)'},div:{title:'Div-konteineri loomine',toolbar:'Div-konteineri loomine',cssClassInputLabel:'Stiililehe klassid',styleSelectLabel:'Stiil',IdInputLabel:'ID',languageCodeInputLabel:' Keelekood',inlineStyleInputLabel:'Reasisene stiil',advisoryTitleInputLabel:'Soovitatav pealkiri',langDirLabel:'Keele suund',langDirLTRLabel:'Vasakult paremale (LTR)',langDirRTLLabel:'Paremalt vasakule (RTL)',edit:'Muuda Div',remove:'Eemalda Div'},iframe:{title:'IFrame omadused',toolbar:'IFrame',noUrl:'Vali iframe URLi liik',scrolling:'Kerimisribade lubamine',border:'Raami äärise näitamine'},font:{label:'Kiri',voiceLabel:'Kiri',panelTitle:'Kiri'},fontSize:{label:'Suurus',voiceLabel:'Kirja suurus',panelTitle:'Suurus'},colorButton:{textColorTitle:'Teksti värv',bgColorTitle:'Tausta värv',panelTitle:'Värvid',auto:'Automaatne',more:'Rohkem värve...'},colors:{'000':'Must',800000:'Kastanpruun','8B4513':'Sadulapruun','2F4F4F':'Tume paehall','008080':'Sinakasroheline','000080':'Meresinine','4B0082':'Indigosinine',696969:'Tumehall',B22222:'Šamottkivi',A52A2A:'Pruun',DAA520:'Kuldkollane','006400':'Tumeroheline','40E0D0':'Türkiissinine','0000CD':'Keskmine sinine',800080:'Lilla',808080:'Hall',F00:'Punanae',FF8C00:'Tumeoranž',FFD700:'Kuldne','008000':'Roheline','0FF':'Tsüaniidsinine','00F':'Sinine',EE82EE:'Violetne',A9A9A9:'Tuhm hall',FFA07A:'Hele lõhe',FFA500:'Oranž',FFFF00:'Kollane','00FF00':'Lubja hall',AFEEEE:'Kahvatu türkiis',ADD8E6:'Helesinine',DDA0DD:'Ploomililla',D3D3D3:'Helehall',FFF0F5:'Lavendlipunane',FAEBD7:'Antiikvalge',FFFFE0:'Helekollane',F0FFF0:'Meloniroheline',F0FFFF:'Taevasinine',F0F8FF:'Beebisinine',E6E6FA:'Lavendel',FFF:'Valge'},scayt:{title:'Õigekirjakontroll kirjutamise ajal',opera_title:'Operas pole toetatud',enable:'SCAYT lubatud',disable:'SCAYT keelatud',about:'SCAYT-ist lähemalt',toggle:'SCAYT sisse/välja lülitamine',options:'Valikud',langs:'Keeled',moreSuggestions:'Veel soovitusi',ignore:'Eira',ignoreAll:'Eira kõiki',addWord:'Lisa sõna',emptyDic:'Sõnaraamatu nimi ei tohi olla tühi.',noSuggestions:'No suggestions',optionsTab:'Valikud',allCaps:'Läbivate suurtähtedega sõnade eiramine',ignoreDomainNames:'Domeeninimede eiramine',mixedCase:'Tavapäratu tõstuga sõnade eiramine',mixedWithDigits:'Numbreid sisaldavate sõnade eiramine',languagesTab:'Keeled',dictionariesTab:'Sõnaraamatud',dic_field_name:'Sõnaraamatu nimi',dic_create:'Loo',dic_restore:'Taasta',dic_delete:'Kustuta',dic_rename:'Nimeta ümber',dic_info:'Alguses säilitatakse kasutaja sõnaraamatut küpsises. Küpsise suurus on piiratud. Pärast sõnaraamatu kasvamist nii suureks, et see küpsisesse ei mahu, võib sõnaraamatut hoida meie serveris. Oma isikliku sõnaraamatu hoidmiseks meie serveris pead andma sellele nime. Kui sa juba oled sõnaraamatu salvestanud, sisesta selle nimi ja klõpsa taastamise nupule.',aboutTab:'Lähemalt'},about:{title:'CKEditorist',dlgTitle:'CKEditorist',help:'Abi jaoks vaata $1.',userGuide:'CKEditori kasutusjuhendit',moreInfo:'Litsentsi andmed leiab meie veebilehelt:',copy:'Copyright &copy; $1. Kõik õigused kaitstud.'},maximize:'Maksimeerimine',minimize:'Minimeerimine',fakeobjects:{anchor:'Ankur',flash:'Flashi animatsioon',iframe:'IFrame',hiddenfield:'Varjatud väli',unknown:'Tundmatu objekt'},resize:'Suuruse muutmiseks lohista',colordialog:{title:'Värvi valimine',options:'Värvi valikud',highlight:'Näidis',selected:'Valitud värv',clear:'Eemalda'},toolbarCollapse:'Tööriistariba peitmine',toolbarExpand:'Tööriistariba näitamine',toolbarGroups:{document:'Dokument',clipboard:'Lõikelaud/tagasivõtmine',editing:'Muutmine',forms:'Vormid',basicstyles:'Põhistiilid',paragraph:'Lõik',links:'Lingid',insert:'Sisesta',styles:'Stiilid',colors:'Värvid',tools:'Tööriistad'},bidi:{ltr:'Teksti suund vasakult paremale',rtl:'Teksti suund paremalt vasakule'},docprops:{label:'Dokumendi omadused',title:'Dokumendi omadused',design:'Disain',meta:'Meta andmed',chooseColor:'Vali',other:'<muu>',docTitle:'Lehekülje tiitel',charset:'Märgistiku kodeering',charsetOther:'Ülejäänud märgistike kodeeringud',charsetASCII:'ASCII',charsetCE:'Kesk-Euroopa',charsetCT:'Hiina traditsiooniline (Big5)',charsetCR:'Kirillisa',charsetGR:'Kreeka',charsetJP:'Jaapani',charsetKR:'Korea',charsetTR:'Türgi',charsetUN:'Unicode (UTF-8)',charsetWE:'Lääne-Euroopa',docType:'Dokumendi tüüppäis',docTypeOther:'Teised dokumendi tüüppäised',xhtmlDec:'Arva kaasa XHTML deklaratsioonid',bgColor:'Taustavärv',bgImage:'Taustapildi URL',bgFixed:'Mittekeritav tagataust',txtColor:'Teksti värv',margin:'Lehekülje äärised',marginTop:'Ülaserv',marginLeft:'Vasakserv',marginRight:'Paremserv',marginBottom:'Alaserv',metaKeywords:'Dokumendi võtmesõnad (eraldatud komadega)',metaDescription:'Dokumendi kirjeldus',metaAuthor:'Autor',metaCopyright:'Autoriõigus',previewHtml:'<p>See on <strong>näidistekst</strong>. Sa kasutad <a href="javascript:void(0)">CKEditori</a>.</p>'}};