Dev to 4.0.11
[usit-rt.git] / share / html / NoAuth / RichText / ckeditor / lang / no.js
index d28e6a6..a3fbf3c 100644 (file)
@@ -1,6 +1,6 @@
-\feff/*
-Copyright (c) 2003-2010, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
+/*
+Copyright (c) 2003-2013, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
 For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
 */
 
-CKEDITOR.lang.no={dir:'ltr',editorTitle:'Rikteksteditor, %1, trykk ALT 0 for hjelp.',toolbar:'Verktøylinje',editor:'Rikteksteditor',source:'Kilde',newPage:'Ny Side',save:'Lagre',preview:'Forhåndsvis',cut:'Klipp ut',copy:'Kopier',paste:'Lim inn',print:'Skriv ut',underline:'Understrek',bold:'Fet',italic:'Kursiv',selectAll:'Merk alt',removeFormat:'Fjern format',strike:'Gjennomstrek',subscript:'Senket skrift',superscript:'Hevet skrift',horizontalrule:'Sett inn horisontal linje',pagebreak:'Sett inn sideskift',unlink:'Fjern lenke',undo:'Angre',redo:'Gjør om',common:{browseServer:'Bla igjennom server',url:'URL',protocol:'Protokoll',upload:'Last opp',uploadSubmit:'Send det til serveren',image:'Bilde',flash:'Flash',form:'Skjema',checkbox:'Avmerkingsboks',radio:'Alternativknapp',textField:'Tekstboks',textarea:'Tekstområde',hiddenField:'Skjult felt',button:'Knapp',select:'Rullegardinliste',imageButton:'Bildeknapp',notSet:'<ikke satt>',id:'Id',name:'Navn',langDir:'Språkretning',langDirLtr:'Venstre til høyre (VTH)',langDirRtl:'Høyre til venstre (HTV)',langCode:'Språkkode',longDescr:'Utvidet beskrivelse',cssClass:'Stilarkklasser',advisoryTitle:'Tittel',cssStyle:'Stil',ok:'OK',cancel:'Avbryt',close:'Lukk',preview:'Forhåndsvis',generalTab:'Generelt',advancedTab:'Avansert',validateNumberFailed:'Denne verdien er ikke ett nummer',confirmNewPage:'Alle endringer som er gjort i dette innholdet vil bli tapt. Er du sikker på at du vil laste en ny side?',confirmCancel:'Noen av valgene har blitt endret. Er du sikker på at du vil lukke dialogen?',options:'Valg',target:'Mål',targetNew:'Nytt vindu (_blank)',targetTop:'Hele vindu (_top)',targetSelf:'Samme vindu (_self)',targetParent:'Foreldrevindu (_parent)',langDirLTR:'Left to Right (LTR)',langDirRTL:'Right to Left (RTL)',styles:'Style',cssClasses:'Stylesheet Classes',unavailable:'%1<span class="cke_accessibility">, utilgjenglig</span>'},contextmenu:{options:'Context Menu Options'},specialChar:{toolbar:'Sett inn spesielt tegn',title:'Velg spesielt tegn',options:'Special Character Options'},link:{toolbar:'Sett inn/Rediger lenke',other:'<other>',menu:'Rediger lenke',title:'Lenke',info:'Lenkeinfo',target:'Mål',upload:'Last opp',advanced:'Avansert',type:'Lenketype',toUrl:'URL',toAnchor:'Lenke til anker i teksten',toEmail:'E-post',targetFrame:'<ramme>',targetPopup:'<popup vindu>',targetFrameName:'Målramme',targetPopupName:'Navn på popup-vindus',popupFeatures:'Egenskaper for popup-vindu',popupResizable:'Skalérbar',popupStatusBar:'Statuslinje',popupLocationBar:'Adresselinje',popupToolbar:'Verktøylinje',popupMenuBar:'Menylinje',popupFullScreen:'Full skjerm (IE)',popupScrollBars:'Scrollbar',popupDependent:'Avhenging (Netscape)',popupWidth:'Bredde',popupLeft:'Venstre posisjon',popupHeight:'Høyde',popupTop:'Topp-posisjon',id:'Id',langDir:'Språkretning',langDirLTR:'Venstre til høyre (VTH)',langDirRTL:'Høyre til venstre (HTV)',acccessKey:'Aksessknapp',name:'Navn',langCode:'Språkretning',tabIndex:'Tab Indeks',advisoryTitle:'Tittel',advisoryContentType:'Type',cssClasses:'Stilarkklasser',charset:'Lenket språkkart',styles:'Stil',selectAnchor:'Velg et anker',anchorName:'Anker etter navn',anchorId:'Element etter ID',emailAddress:'E-postadresse',emailSubject:'Meldingsemne',emailBody:'Melding',noAnchors:'(Ingen anker i dokumentet)',noUrl:'Vennligst skriv inn lenkens url',noEmail:'Vennligst skriv inn e-postadressen'},anchor:{toolbar:'Sett inn/Rediger anker',menu:'Egenskaper for anker',title:'Egenskaper for anker',name:'Ankernavn',errorName:'Vennligst skriv inn ankernavnet'},list:{numberedTitle:'Numbered List Properties',bulletedTitle:'Bulleted List Properties',type:'Type',start:'Start',validateStartNumber:'List start number must be a whole number.',circle:'Circle',disc:'Disc',square:'Square',none:'None',notset:'<not set>',armenian:'Armenian numbering',georgian:'Georgian numbering (an, ban, gan, etc.)',lowerRoman:'Lower Roman (i, ii, iii, iv, v, etc.)',upperRoman:'Upper Roman (I, II, III, IV, V, etc.)',lowerAlpha:'Lower Alpha (a, b, c, d, e, etc.)',upperAlpha:'Upper Alpha (A, B, C, D, E, etc.)',lowerGreek:'Lower Greek (alpha, beta, gamma, etc.)',decimal:'Decimal (1, 2, 3, etc.)',decimalLeadingZero:'Decimal leading zero (01, 02, 03, etc.)'},findAndReplace:{title:'Søk og erstatt',find:'Søk',replace:'Erstatt',findWhat:'Søk etter:',replaceWith:'Erstatt med:',notFoundMsg:'Fant ikke søketeksten.',matchCase:'Skill mellom store og små bokstaver',matchWord:'Bare hele ord',matchCyclic:'Søk i hele dokumentet',replaceAll:'Erstatt alle',replaceSuccessMsg:'%1 tilfelle erstattet.'},table:{toolbar:'Tabell',title:'Egenskaper for tabell',menu:'Egenskaper for tabell',deleteTable:'Slett tabell',rows:'Rader',columns:'Kolonner',border:'Rammestørrelse',align:'Justering',alignLeft:'Venstre',alignCenter:'Midtjuster',alignRight:'Høyre',width:'Bredde',widthPx:'piksler',widthPc:'prosent',widthUnit:'Bredde-enhet',height:'Høyde',cellSpace:'Cellemarg',cellPad:'Cellepolstring',caption:'Tittel',summary:'Sammendrag',headers:'Overskrifter',headersNone:'Ingen',headersColumn:'Første kolonne',headersRow:'Første rad',headersBoth:'Begge',invalidRows:'Antall rader må være ett tall større enn 0.',invalidCols:'Antall kolonner må være ett tall større enn 0.',invalidBorder:'Rammestørrelse må være ett tall.',invalidWidth:'Tabellbredde må være ett nummer.',invalidHeight:'Tabellhøyde må være ett nummer.',invalidCellSpacing:'Cellemellomrom må være ett nummer.',invalidCellPadding:'Cellefyll må være ett nummer.',cell:{menu:'Celle',insertBefore:'Sett inn celle før',insertAfter:'Sett inn celle etter',deleteCell:'Slett celler',merge:'Slå sammen celler',mergeRight:'Slå sammen høyre',mergeDown:'Slå sammen ned',splitHorizontal:'Del celle horisontalt',splitVertical:'Del celle vertikalt',title:'Celleegenskaper',cellType:'Celletype',rowSpan:'Radspenn',colSpan:'Kolonnespenn',wordWrap:'Tekstbrytning',hAlign:'Horisontal justering',vAlign:'Vertikal justering',alignTop:'Topp',alignMiddle:'Midten',alignBottom:'Bunnen',alignBaseline:'Grunnlinje',bgColor:'Bakgrunnsfarge',borderColor:'Rammefarge',data:'Data',header:'Overskrift',yes:'Ja',no:'Nei',invalidWidth:'Cellebredde må være ett nummer',invalidHeight:'Cellehøyde må være ett nummer',invalidRowSpan:'Radspenn må være ett nummer.',invalidColSpan:'Kolonnespenn må være ett nummer.',chooseColor:'Velg'},row:{menu:'Rader',insertBefore:'Sett inn rad før',insertAfter:'Sett inn rad etter',deleteRow:'Slett rader'},column:{menu:'Kolonne',insertBefore:'Sett inn kolonne før',insertAfter:'Sett inn kolonne etter',deleteColumn:'Slett kolonner'}},button:{title:'Egenskaper for knapp',text:'Tekst (verdi)',type:'Type',typeBtn:'Knapp',typeSbm:'Send',typeRst:'Nullstill'},checkboxAndRadio:{checkboxTitle:'Egenskaper for avmerkingsboks',radioTitle:'Egenskaper for alternativknapp',value:'Verdi',selected:'Valgt'},form:{title:'Egenskaper for skjema',menu:'Egenskaper for skjema',action:'Handling',method:'Metode',encoding:'Encoding'},select:{title:'Egenskaper for rullegardinliste',selectInfo:'Info',opAvail:'Tilgjenglige alternativer',value:'Verdi',size:'Størrelse',lines:'Linjer',chkMulti:'Tillat flervalg',opText:'Tekst',opValue:'Verdi',btnAdd:'Legg til',btnModify:'Endre',btnUp:'Opp',btnDown:'Ned',btnSetValue:'Sett som valgt',btnDelete:'Slett'},textarea:{title:'Egenskaper for tekstområde',cols:'Kolonner',rows:'Rader'},textfield:{title:'Egenskaper for tekstfelt',name:'Navn',value:'Verdi',charWidth:'Tegnbredde',maxChars:'Maks antall tegn',type:'Type',typeText:'Tekst',typePass:'Passord'},hidden:{title:'Egenskaper for skjult felt',name:'Navn',value:'Verdi'},image:{title:'Bildeegenskaper',titleButton:'Egenskaper for bildeknapp',menu:'Bildeegenskaper',infoTab:'Bildeinformasjon',btnUpload:'Send det til serveren',upload:'Last opp',alt:'Alternativ tekst',width:'Bredde',height:'Høyde',lockRatio:'Lås forhold',unlockRatio:'Ikke lås forhold',resetSize:'Tilbakestill størrelse',border:'Ramme',hSpace:'HMarg',vSpace:'VMarg',align:'Juster',alignLeft:'Venstre',alignRight:'Høyre',alertUrl:'Vennligst skriv bilde-urlen',linkTab:'Lenke',button2Img:'Vil du endre den valgte bildeknappen til ett vanlig bilde?',img2Button:'Vil du endre det valgte bildet til en bildeknapp?',urlMissing:'Bildets adresse mangler.',validateWidth:'Bredde må være ett nummer.',validateHeight:'Høyde må være ett nummer.',validateBorder:'Ramme må være ett nummer.',validateHSpace:'HSpace må være ett nummer.',validateVSpace:'VSpace må være ett nummer.'},flash:{properties:'Egenskaper for Flash-objekt',propertiesTab:'Egenskaper',title:'Flash-egenskaper',chkPlay:'Autospill',chkLoop:'Loop',chkMenu:'Slå på Flash-meny',chkFull:'Tillat fullskjerm',scale:'Skaler',scaleAll:'Vis alt',scaleNoBorder:'Ingen ramme',scaleFit:'Skaler til å passe',access:'Scripttilgang',accessAlways:'Alltid',accessSameDomain:'Samme domene',accessNever:'Aldri',align:'Juster',alignLeft:'Venstre',alignAbsBottom:'Abs bunn',alignAbsMiddle:'Abs midten',alignBaseline:'Bunnlinje',alignBottom:'Bunn',alignMiddle:'Midten',alignRight:'Høyre',alignTextTop:'Tekst topp',alignTop:'Topp',quality:'Kvalitet',qualityBest:'Best',qualityHigh:'Høy',qualityAutoHigh:'Auto Høy',qualityMedium:'Medium',qualityAutoLow:'Auto Lav',qualityLow:'Lav',windowModeWindow:'Vindu',windowModeOpaque:'Opaque',windowModeTransparent:'Gjennomsiktig',windowMode:'Vindu modus',flashvars:'Variabler for flash',bgcolor:'Bakgrunnsfarge',width:'Bredde',height:'Høyde',hSpace:'HMarg',vSpace:'VMarg',validateSrc:'Vennligst skriv inn lenkens url',validateWidth:'Bredde må være ett nummer.',validateHeight:'Høyde må være ett nummer',validateHSpace:'HSpace må være ett nummer.',validateVSpace:'VSpace må være ett nummer.'},spellCheck:{toolbar:'Stavekontroll',title:'Stavekontroll',notAvailable:'Beklager, tjenesten er utilgjenglig nå.',errorLoading:'Feil under lasting av applicationstjeneste tjener: %s.',notInDic:'Ikke i ordboken',changeTo:'Endre til',btnIgnore:'Ignorer',btnIgnoreAll:'Ignorer alle',btnReplace:'Erstatt',btnReplaceAll:'Erstatt alle',btnUndo:'Angre',noSuggestions:'- Ingen forslag -',progress:'Stavekontroll pågår...',noMispell:'Stavekontroll fullført: ingen feilstavinger funnet',noChanges:'Stavekontroll fullført: ingen ord endret',oneChange:'Stavekontroll fullført: Ett ord endret',manyChanges:'Stavekontroll fullført: %1 ord endret',ieSpellDownload:'Stavekontroll er ikke installert. Vil du laste den ned nå?'},smiley:{toolbar:'Smil',title:'Sett inn smil',options:'Smiley Options'},elementsPath:{eleLabel:'Element-sti',eleTitle:'%1 element'},numberedlist:'Nummerert liste',bulletedlist:'Uordnet liste',indent:'Øk nivå',outdent:'Senk nivå',justify:{left:'Venstrejuster',center:'Midtjuster',right:'Høyrejuster',block:'Blokkjuster'},blockquote:'Blockquote',clipboard:{title:'Lim inn',cutError:'Din nettlesers sikkerhetsinstillinger tillater ikke automatisk klipping av tekst. Vennligst bruk snareveien (Ctrl+X).',copyError:'Din nettlesers sikkerhetsinstillinger tillater ikke automatisk kopiering av tekst. Vennligst bruk snareveien (Ctrl+C).',pasteMsg:'Vennligst lim inn i den følgende boksen med tastaturet (<STRONG>Ctrl+V</STRONG>) og trykk <STRONG>OK</STRONG>.',securityMsg:'Din nettlesers sikkerhetsinstillinger gir ikke redigeringsverktøyet direkte tilgang til utklippstavlen. Du må lime det igjen i dette vinduet.',pasteArea:'Innlimingsområde'},pastefromword:{confirmCleanup:'Teksten du limer inn ser ut til å være kopiert fra Word. Vil du renske den før du limer den inn?',toolbar:'Lim inn fra Word',title:'Lim inn fra Word',error:'Det var ikke mulig å renske den innlimte teksten på grunn av en intern feil'},pasteText:{button:'Lim inn som ren tekst',title:'Lim inn som ren tekst'},templates:{button:'Maler',title:'Innholdsmaler',options:'Template Options',insertOption:'Erstatt faktisk innold',selectPromptMsg:'Velg malen du vil åpne<br>(innholdet du har skrevet blir tapt!):',emptyListMsg:'(Ingen maler definert)'},showBlocks:'Vis blokker',stylesCombo:{label:'Stil',panelTitle:'Stilformater',panelTitle1:'Blokkstiler',panelTitle2:'Inlinestiler',panelTitle3:'Objektstiler'},format:{label:'Format',panelTitle:'Format',tag_p:'Normal',tag_pre:'Formatert',tag_address:'Adresse',tag_h1:'Tittel 1',tag_h2:'Tittel 2',tag_h3:'Tittel 3',tag_h4:'Tittel 4',tag_h5:'Tittel 5',tag_h6:'Tittel 6',tag_div:'Normal (DIV)'},div:{title:'Sett inn Div Container',toolbar:'Sett inn Div Container',cssClassInputLabel:'Stilark-klasser',styleSelectLabel:'Stil',IdInputLabel:'Id',languageCodeInputLabel:' Språk-kode',inlineStyleInputLabel:'Inlinestiler',advisoryTitleInputLabel:'Advisory Title',langDirLabel:'Språkretning',langDirLTRLabel:'Venstre til høyre (VTH)',langDirRTLLabel:'Høyre til venstre (HTV)',edit:'Rediger Div',remove:'Fjern Div'},font:{label:'Skrift',voiceLabel:'Font',panelTitle:'Skrift'},fontSize:{label:'Størrelse',voiceLabel:'Font Størrelse',panelTitle:'Størrelse'},colorButton:{textColorTitle:'Tekstfarge',bgColorTitle:'Bakgrunnsfarge',panelTitle:'Farger',auto:'Automatisk',more:'Flere farger...'},colors:{'000':'Svart',800000:'Maroon','8B4513':'Saddle Brown','2F4F4F':'Dark Slate Gray','008080':'Teal','000080':'Marine','4B0082':'Indigo',696969:'Svak grå',B22222:'Fire Brick',A52A2A:'Brun',DAA520:'Golden Rod','006400':'Mørk grå','40E0D0':'Turkis','0000CD':'Medium Blå',800080:'Purple',808080:'Grå',F00:'Red',FF8C00:'Mørk oransje',FFD700:'gull','008000':'Grønn','0FF':'Cyan','00F':'Blå',EE82EE:'Fiolett',A9A9A9:'Mørk grå',FFA07A:'Light Salmon',FFA500:'Oransje',FFFF00:'gul','00FF00':'Lime',AFEEEE:'Pale Turquoise',ADD8E6:'Lys Blå',DDA0DD:'Plomme',D3D3D3:'Lys grå',FFF0F5:'Lavender Blush',FAEBD7:'Antikk-hvit',FFFFE0:'Lys gul',F0FFF0:'Honeydew',F0FFFF:'Azure',F0F8FF:'Alice Blue',E6E6FA:'Lavender',FFF:'Hvit'},scayt:{title:'Stavekontroll mens du skriver',opera_title:'Not supported by Opera',enable:'Slå på SCAYT',disable:'Slå av SCAYT',about:'Om SCAYT',toggle:'Veksle SCAYT',options:'Valg',langs:'Språk',moreSuggestions:'Flere forslag',ignore:'Ignorer',ignoreAll:'Ignorer Alle',addWord:'Legg til ord',emptyDic:'Ordboknavn skal ikke være tom',optionsTab:'Valg',allCaps:'Ignore All-Caps Words',ignoreDomainNames:'Ignore Domain Names',mixedCase:'Ignore Words with Mixed Case',mixedWithDigits:'Ignore Words with Numbers',languagesTab:'Språk',dictionariesTab:'Ordbøker',dic_field_name:'Dictionary name',dic_create:'Create',dic_restore:'Restore',dic_delete:'Delete',dic_rename:'Rename',dic_info:'Initially the User Dictionary is stored in a Cookie. However, Cookies are limited in size. When the User Dictionary grows to a point where it cannot be stored in a Cookie, then the dictionary may be stored on our server. To store your personal dictionary on our server you should specify a name for your dictionary. If you already have a stored dictionary, please type its name and click the Restore button.',aboutTab:'Om'},about:{title:'Om CKEditor',dlgTitle:'Om CKEditor',moreInfo:'For lisensieringsinformasjon vennligst besøk vårt nettsted:',copy:'Copyright &copy; $1. Alle rettigheter reservert.'},maximize:'Maksimer',minimize:'Minimer',fakeobjects:{anchor:'Anker',flash:'Flash Animasjon',div:'Sideskift',unknown:'Ukjent objekt'},resize:'Dra for å skalere',colordialog:{title:'Velg farge',options:'Color Options',highlight:'Merk',selected:'Valgt',clear:'Tøm'},toolbarCollapse:'Slå sammen verktøylinje',toolbarExpand:'Vis verktøylinje',bidi:{ltr:'Text direction from left to right',rtl:'Text direction from right to left'}};
+CKEDITOR.lang.no={dir:'ltr',editorTitle:'Rikteksteditor, %1',editorHelp:'Trykk ALT 0 for hjelp',toolbars:'Verktøylinjer for editor',editor:'Rikteksteditor',source:'Kilde',newPage:'Ny side',save:'Lagre',preview:'Forhåndsvis',cut:'Klipp ut',copy:'Kopier',paste:'Lim inn',print:'Skriv ut',underline:'Understreking',bold:'Fet',italic:'Kursiv',selectAll:'Merk alt',removeFormat:'Fjern formatering',strike:'Gjennomstreking',subscript:'Senket skrift',superscript:'Hevet skrift',horizontalrule:'Sett inn horisontal linje',pagebreak:'Sett inn sideskift for utskrift',pagebreakAlt:'Sideskift',unlink:'Fjern lenke',undo:'Angre',redo:'Gjør om',common:{browseServer:'Bla igjennom server',url:'URL',protocol:'Protokoll',upload:'Last opp',uploadSubmit:'Send det til serveren',image:'Bilde',flash:'Flash',form:'Skjema',checkbox:'Avmerkingsboks',radio:'Alternativknapp',textField:'Tekstboks',textarea:'Tekstområde',hiddenField:'Skjult felt',button:'Knapp',select:'Rullegardinliste',imageButton:'Bildeknapp',notSet:'<ikke satt>',id:'Id',name:'Navn',langDir:'Språkretning',langDirLtr:'Venstre til høyre (VTH)',langDirRtl:'Høyre til venstre (HTV)',langCode:'Språkkode',longDescr:'Utvidet beskrivelse',cssClass:'Stilarkklasser',advisoryTitle:'Tittel',cssStyle:'Stil',ok:'OK',cancel:'Avbryt',close:'Lukk',preview:'Forhåndsvis',generalTab:'Generelt',advancedTab:'Avansert',validateNumberFailed:'Denne verdien er ikke et tall.',confirmNewPage:'Alle ulagrede endringer som er gjort i dette innholdet vil bli tapt. Er du sikker på at du vil laste en ny side?',confirmCancel:'Noen av valgene har blitt endret. Er du sikker på at du vil lukke dialogen?',options:'Valg',target:'Mål',targetNew:'Nytt vindu (_blank)',targetTop:'Hele vindu (_top)',targetSelf:'Samme vindu (_self)',targetParent:'Foreldrevindu (_parent)',langDirLTR:'Venstre til høyre (VTH)',langDirRTL:'Høyre til venstre (HTV)',styles:'Stil',cssClasses:'Stilarkklasser',width:'Bredde',height:'Høyde',align:'Juster',alignLeft:'Venstre',alignRight:'Høyre',alignCenter:'Midtjuster',alignTop:'Topp',alignMiddle:'Midten',alignBottom:'Bunn',invalidValue:'Ugyldig verdi.',invalidHeight:'Høyde må være et tall.',invalidWidth:'Bredde må være et tall.',invalidCssLength:'Den angitte verdien for feltet "%1" må være et positivt tall med eller uten en gyldig CSS-målingsenhet (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, eller pc).',invalidHtmlLength:'Den angitte verdien for feltet "%1" må være et positivt tall med eller uten en gyldig HTML-målingsenhet (px eller %).',invalidInlineStyle:'Verdi angitt for inline stil må bestå av en eller flere sett med formatet "navn : verdi", separert med semikolon',cssLengthTooltip:'Skriv inn et tall for en piksel-verdi eller et tall med en gyldig CSS-enhet (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, eller pc).',unavailable:'%1<span class="cke_accessibility">, utilgjenglig</span>'},contextmenu:{options:'Alternativer for høyreklikkmeny'},specialChar:{toolbar:'Sett inn spesialtegn',title:'Velg spesialtegn',options:'Alternativer for spesialtegn'},link:{toolbar:'Sett inn/Rediger lenke',other:'<annen>',menu:'Rediger lenke',title:'Lenke',info:'Lenkeinfo',target:'Mål',upload:'Last opp',advanced:'Avansert',type:'Lenketype',toUrl:'URL',toAnchor:'Lenke til anker i teksten',toEmail:'E-post',targetFrame:'<ramme>',targetPopup:'<popup-vindu>',targetFrameName:'Målramme',targetPopupName:'Navn på popup-vindu',popupFeatures:'Egenskaper for popup-vindu',popupResizable:'Skalerbar',popupStatusBar:'Statuslinje',popupLocationBar:'Adresselinje',popupToolbar:'Verktøylinje',popupMenuBar:'Menylinje',popupFullScreen:'Fullskjerm (IE)',popupScrollBars:'Scrollbar',popupDependent:'Avhenging (Netscape)',popupLeft:'Venstre posisjon',popupTop:'Topp-posisjon',id:'Id',langDir:'Språkretning',langDirLTR:'Venstre til høyre (VTH)',langDirRTL:'Høyre til venstre (HTV)',acccessKey:'Aksessknapp',name:'Navn',langCode:'Språkkode',tabIndex:'Tabindeks',advisoryTitle:'Tittel',advisoryContentType:'Type',cssClasses:'Stilarkklasser',charset:'Lenket tegnsett',styles:'Stil',rel:'Relasjon (rel)',selectAnchor:'Velg et anker',anchorName:'Anker etter navn',anchorId:'Element etter ID',emailAddress:'E-postadresse',emailSubject:'Meldingsemne',emailBody:'Melding',noAnchors:'(Ingen anker i dokumentet)',noUrl:'Vennligst skriv inn lenkens URL',noEmail:'Vennligst skriv inn e-postadressen'},anchor:{toolbar:'Sett inn/Rediger anker',menu:'Egenskaper for anker',title:'Egenskaper for anker',name:'Ankernavn',errorName:'Vennligst skriv inn ankernavnet',remove:'Fjern anker'},list:{numberedTitle:'Egenskaper for nummerert liste',bulletedTitle:'Egenskaper for punktmerket liste',type:'Type',start:'Start',validateStartNumber:'Starten på listen må være et heltall.',circle:'Sirkel',disc:'Disk',square:'Firkant',none:'Ingen',notset:'<ikke satt>',armenian:'Armensk nummerering',georgian:'Georgisk nummerering (an, ban, gan, osv.)',lowerRoman:'Romertall, små (i, ii, iii, iv, v, osv.)',upperRoman:'Romertall, store (I, II, III, IV, V, osv.)',lowerAlpha:'Alfabetisk, små (a, b, c, d, e, osv.)',upperAlpha:'Alfabetisk, store (A, B, C, D, E, osv.)',lowerGreek:'Gresk, små (alpha, beta, gamma, osv.)',decimal:'Tall (1, 2, 3, osv.)',decimalLeadingZero:'Tall, med førstesiffer null (01, 02, 03, osv.)'},findAndReplace:{title:'Søk og erstatt',find:'Søk',replace:'Erstatt',findWhat:'Søk etter:',replaceWith:'Erstatt med:',notFoundMsg:'Fant ikke søketeksten.',findOptions:'Søkealternativer',matchCase:'Skill mellom store og små bokstaver',matchWord:'Bare hele ord',matchCyclic:'Søk i hele dokumentet',replaceAll:'Erstatt alle',replaceSuccessMsg:'%1 tilfelle(r) erstattet.'},table:{toolbar:'Tabell',title:'Egenskaper for tabell',menu:'Egenskaper for tabell',deleteTable:'Slett tabell',rows:'Rader',columns:'Kolonner',border:'Rammestørrelse',widthPx:'piksler',widthPc:'prosent',widthUnit:'Bredde-enhet',cellSpace:'Cellemarg',cellPad:'Cellepolstring',caption:'Tittel',summary:'Sammendrag',headers:'Overskrifter',headersNone:'Ingen',headersColumn:'Første kolonne',headersRow:'Første rad',headersBoth:'Begge',invalidRows:'Antall rader må være et tall større enn 0.',invalidCols:'Antall kolonner må være et tall større enn 0.',invalidBorder:'Rammestørrelse må være et tall.',invalidWidth:'Tabellbredde må være et tall.',invalidHeight:'Tabellhøyde må være et tall.',invalidCellSpacing:'Cellemarg må være et positivt tall.',invalidCellPadding:'Cellepolstring må være et positivt tall.',cell:{menu:'Celle',insertBefore:'Sett inn celle før',insertAfter:'Sett inn celle etter',deleteCell:'Slett celler',merge:'Slå sammen celler',mergeRight:'Slå sammen høyre',mergeDown:'Slå sammen ned',splitHorizontal:'Del celle horisontalt',splitVertical:'Del celle vertikalt',title:'Celleegenskaper',cellType:'Celletype',rowSpan:'Radspenn',colSpan:'Kolonnespenn',wordWrap:'Tekstbrytning',hAlign:'Horisontal justering',vAlign:'Vertikal justering',alignBaseline:'Grunnlinje',bgColor:'Bakgrunnsfarge',borderColor:'Rammefarge',data:'Data',header:'Overskrift',yes:'Ja',no:'Nei',invalidWidth:'Cellebredde må være et tall.',invalidHeight:'Cellehøyde må være et tall.',invalidRowSpan:'Radspenn må være et heltall.',invalidColSpan:'Kolonnespenn må være et heltall.',chooseColor:'Velg'},row:{menu:'Rader',insertBefore:'Sett inn rad før',insertAfter:'Sett inn rad etter',deleteRow:'Slett rader'},column:{menu:'Kolonne',insertBefore:'Sett inn kolonne før',insertAfter:'Sett inn kolonne etter',deleteColumn:'Slett kolonner'}},button:{title:'Egenskaper for knapp',text:'Tekst (verdi)',type:'Type',typeBtn:'Knapp',typeSbm:'Send',typeRst:'Nullstill'},checkboxAndRadio:{checkboxTitle:'Egenskaper for avmerkingsboks',radioTitle:'Egenskaper for alternativknapp',value:'Verdi',selected:'Valgt'},form:{title:'Egenskaper for skjema',menu:'Egenskaper for skjema',action:'Handling',method:'Metode',encoding:'Encoding'},select:{title:'Egenskaper for rullegardinliste',selectInfo:'Info',opAvail:'Tilgjenglige alternativer',value:'Verdi',size:'Størrelse',lines:'Linjer',chkMulti:'Tillat flervalg',opText:'Tekst',opValue:'Verdi',btnAdd:'Legg til',btnModify:'Endre',btnUp:'Opp',btnDown:'Ned',btnSetValue:'Sett som valgt',btnDelete:'Slett'},textarea:{title:'Egenskaper for tekstområde',cols:'Kolonner',rows:'Rader'},textfield:{title:'Egenskaper for tekstfelt',name:'Navn',value:'Verdi',charWidth:'Tegnbredde',maxChars:'Maks antall tegn',type:'Type',typeText:'Tekst',typePass:'Passord'},hidden:{title:'Egenskaper for skjult felt',name:'Navn',value:'Verdi'},image:{title:'Bildeegenskaper',titleButton:'Egenskaper for bildeknapp',menu:'Bildeegenskaper',infoTab:'Bildeinformasjon',btnUpload:'Send det til serveren',upload:'Last opp',alt:'Alternativ tekst',lockRatio:'Lås forhold',resetSize:'Tilbakestill størrelse',border:'Ramme',hSpace:'HMarg',vSpace:'VMarg',alertUrl:'Vennligst skriv bilde-urlen',linkTab:'Lenke',button2Img:'Vil du endre den valgte bildeknappen til et vanlig bilde?',img2Button:'Vil du endre det valgte bildet til en bildeknapp?',urlMissing:'Bildets adresse mangler.',validateBorder:'Ramme må være et heltall.',validateHSpace:'HMarg må være et heltall.',validateVSpace:'VMarg må være et heltall.'},flash:{properties:'Egenskaper for Flash-objekt',propertiesTab:'Egenskaper',title:'Flash-egenskaper',chkPlay:'Autospill',chkLoop:'Loop',chkMenu:'Slå på Flash-meny',chkFull:'Tillat fullskjerm',scale:'Skaler',scaleAll:'Vis alt',scaleNoBorder:'Ingen ramme',scaleFit:'Skaler til å passe',access:'Scripttilgang',accessAlways:'Alltid',accessSameDomain:'Samme domene',accessNever:'Aldri',alignAbsBottom:'Abs bunn',alignAbsMiddle:'Abs midten',alignBaseline:'Bunnlinje',alignTextTop:'Tekst topp',quality:'Kvalitet',qualityBest:'Best',qualityHigh:'Høy',qualityAutoHigh:'Auto høy',qualityMedium:'Medium',qualityAutoLow:'Auto lav',qualityLow:'Lav',windowModeWindow:'Vindu',windowModeOpaque:'Opaque',windowModeTransparent:'Gjennomsiktig',windowMode:'Vindumodus',flashvars:'Variabler for flash',bgcolor:'Bakgrunnsfarge',hSpace:'HMarg',vSpace:'VMarg',validateSrc:'Vennligst skriv inn lenkens url.',validateHSpace:'HMarg må være et tall.',validateVSpace:'VMarg må være et tall.'},spellCheck:{toolbar:'Stavekontroll',title:'Stavekontroll',notAvailable:'Beklager, tjenesten er utilgjenglig nå.',errorLoading:'Feil under lasting av applikasjonstjenestetjener: %s.',notInDic:'Ikke i ordboken',changeTo:'Endre til',btnIgnore:'Ignorer',btnIgnoreAll:'Ignorer alle',btnReplace:'Erstatt',btnReplaceAll:'Erstatt alle',btnUndo:'Angre',noSuggestions:'- Ingen forslag -',progress:'Stavekontroll pågår...',noMispell:'Stavekontroll fullført: ingen feilstavinger funnet',noChanges:'Stavekontroll fullført: ingen ord endret',oneChange:'Stavekontroll fullført: Ett ord endret',manyChanges:'Stavekontroll fullført: %1 ord endret',ieSpellDownload:'Stavekontroll er ikke installert. Vil du laste den ned nå?'},smiley:{toolbar:'Smil',title:'Sett inn smil',options:'Alternativer for smil'},elementsPath:{eleLabel:'Element-sti',eleTitle:'%1 element'},numberedlist:'Legg til/Fjern nummerert liste',bulletedlist:'Legg til/Fjern punktmerket liste',indent:'Øk innrykk',outdent:'Reduser innrykk',justify:{left:'Venstrejuster',center:'Midtstill',right:'Høyrejuster',block:'Blokkjuster'},blockquote:'Sitatblokk',clipboard:{title:'Lim inn',cutError:'Din nettlesers sikkerhetsinstillinger tillater ikke automatisk utklipping av tekst. Vennligst bruk snarveien (Ctrl/Cmd+X).',copyError:'Din nettlesers sikkerhetsinstillinger tillater ikke automatisk kopiering av tekst. Vennligst bruk snarveien (Ctrl/Cmd+C).',pasteMsg:'Vennligst lim inn i følgende boks med tastaturet (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>) og trykk <STRONG>OK</STRONG>.',securityMsg:'Din nettlesers sikkerhetsinstillinger gir ikke redigeringsverktøyet direkte tilgang til utklippstavlen. Du må derfor lime det inn på nytt i dette vinduet.',pasteArea:'Innlimingsområde'},pastefromword:{confirmCleanup:'Teksten du limer inn ser ut til å være kopiert fra Word. Vil du renske den før du limer den inn?',toolbar:'Lim inn fra Word',title:'Lim inn fra Word',error:'Det var ikke mulig å renske den innlimte teksten på grunn av en intern feil'},pasteText:{button:'Lim inn som ren tekst',title:'Lim inn som ren tekst'},templates:{button:'Maler',title:'Innholdsmaler',options:'Alternativer for mal',insertOption:'Erstatt gjeldende innhold',selectPromptMsg:'Velg malen du vil åpne i redigeringsverktøyet:',emptyListMsg:'(Ingen maler definert)'},showBlocks:'Vis blokker',stylesCombo:{label:'Stil',panelTitle:'Stilformater',panelTitle1:'Blokkstiler',panelTitle2:'Inlinestiler',panelTitle3:'Objektstiler'},format:{label:'Format',panelTitle:'Avsnittsformat',tag_p:'Normal',tag_pre:'Formatert',tag_address:'Adresse',tag_h1:'Overskrift 1',tag_h2:'Overskrift 2',tag_h3:'Overskrift 3',tag_h4:'Overskrift 4',tag_h5:'Overskrift 5',tag_h6:'Overskrift 6',tag_div:'Normal (DIV)'},div:{title:'Sett inn Div Container',toolbar:'Sett inn Div Container',cssClassInputLabel:'Stilark-klasser',styleSelectLabel:'Stil',IdInputLabel:'Id',languageCodeInputLabel:' Språkkode',inlineStyleInputLabel:'Inlinestiler',advisoryTitleInputLabel:'Tittel',langDirLabel:'Språkretning',langDirLTRLabel:'Venstre til høyre (VTH)',langDirRTLLabel:'Høyre til venstre (HTV)',edit:'Rediger Div',remove:'Fjern Div'},iframe:{title:'Egenskaper for IFrame',toolbar:'IFrame',noUrl:'Vennligst skriv inn URL for iframe',scrolling:'Aktiver scrollefelt',border:'Viss ramme rundt iframe'},font:{label:'Skrift',voiceLabel:'Font',panelTitle:'Skrift'},fontSize:{label:'Størrelse',voiceLabel:'Font Størrelse',panelTitle:'Størrelse'},colorButton:{textColorTitle:'Tekstfarge',bgColorTitle:'Bakgrunnsfarge',panelTitle:'Farger',auto:'Automatisk',more:'Flere farger...'},colors:{'000':'Svart',800000:'Rødbrun','8B4513':'Salbrun','2F4F4F':'Grønnsvart','008080':'Blågrønn','000080':'Marineblått','4B0082':'Indigo',696969:'Mørk grå',B22222:'Mørkerød',A52A2A:'Brun',DAA520:'Lys brun','006400':'Mørk grønn','40E0D0':'Turkis','0000CD':'Medium blå',800080:'Purpur',808080:'Grå',F00:'Rød',FF8C00:'Mørk oransje',FFD700:'Gull','008000':'Grønn','0FF':'Cyan','00F':'Blå',EE82EE:'Fiolett',A9A9A9:'Svak grå',FFA07A:'Rosa-oransje',FFA500:'Oransje',FFFF00:'Gul','00FF00':'Lime',AFEEEE:'Svak turkis',ADD8E6:'Lys Blå',DDA0DD:'Plomme',D3D3D3:'Lys grå',FFF0F5:'Svak lavendelrosa',FAEBD7:'Antikk-hvit',FFFFE0:'Lys gul',F0FFF0:'Honningmelon',F0FFFF:'Svakt asurblått',F0F8FF:'Svak cyan',E6E6FA:'Lavendel',FFF:'Hvit'},scayt:{title:'Stavekontroll mens du skriver',opera_title:'Ikke støttet av Opera',enable:'Slå på SCAYT',disable:'Slå av SCAYT',about:'Om SCAYT',toggle:'Veksle SCAYT',options:'Valg',langs:'Språk',moreSuggestions:'Flere forslag',ignore:'Ignorer',ignoreAll:'Ignorer Alle',addWord:'Legg til ord',emptyDic:'Ordboknavn bør ikke være tom.',noSuggestions:'Ingen forslag',optionsTab:'Valg',allCaps:'Ikke kontroller ord med kun store bokstaver',ignoreDomainNames:'Ikke kontroller domenenavn',mixedCase:'Ikke kontroller ord med blandet små og store bokstaver',mixedWithDigits:'Ikke kontroller ord som inneholder tall',languagesTab:'Språk',dictionariesTab:'Ordbøker',dic_field_name:'Ordboknavn',dic_create:'Opprett',dic_restore:'Gjenopprett',dic_delete:'Slett',dic_rename:'Gi nytt navn',dic_info:'Brukerordboken lagres først i en informasjonskapsel på din maskin, men det er en begrensning på hvor mye som kan lagres her. Når ordboken blir for stor til å lagres i en informasjonskapsel, vil vi i stedet lagre ordboken på vår server. For å lagre din personlige ordbok på vår server, burde du velge et navn for ordboken din. Hvis du allerede har lagret en ordbok, vennligst skriv inn ordbokens navn og klikk på Gjenopprett-knappen.',aboutTab:'Om'},about:{title:'Om CKEditor',dlgTitle:'Om CKEditor',help:'Se $1 for hjelp.',userGuide:'CKEditors brukerveiledning',moreInfo:'For lisensieringsinformasjon, vennligst besøk vårt nettsted:',copy:'Copyright &copy; $1. Alle rettigheter reservert.'},maximize:'Maksimer',minimize:'Minimer',fakeobjects:{anchor:'Anker',flash:'Flash-animasjon',iframe:'IFrame',hiddenfield:'Skjult felt',unknown:'Ukjent objekt'},resize:'Dra for å skalere',colordialog:{title:'Velg farge',options:'Alternativer for farge',highlight:'Merk',selected:'Valgt',clear:'Tøm'},toolbarCollapse:'Skjul verktøylinje',toolbarExpand:'Vis verktøylinje',toolbarGroups:{document:'Dokument',clipboard:'Utklippstavle/Angre',editing:'Redigering',forms:'Skjema',basicstyles:'Basisstiler',paragraph:'Avsnitt',links:'Lenker',insert:'Innsetting',styles:'Stiler',colors:'Farger',tools:'Verktøy'},bidi:{ltr:'Tekstretning fra venstre til høyre',rtl:'Tekstretning fra høyre til venstre'},docprops:{label:'Dokumentegenskaper',title:'Dokumentegenskaper',design:'Design',meta:'Meta-data',chooseColor:'Velg',other:'<annen>',docTitle:'Sidetittel',charset:'Tegnsett',charsetOther:'Annet tegnsett',charsetASCII:'ASCII',charsetCE:'Sentraleuropeisk',charsetCT:'Tradisonell kinesisk(Big5)',charsetCR:'Kyrillisk',charsetGR:'Gresk',charsetJP:'Japansk',charsetKR:'Koreansk',charsetTR:'Tyrkisk',charsetUN:'Unicode (UTF-8)',charsetWE:'Vesteuropeisk',docType:'Dokumenttype header',docTypeOther:'Annet dokumenttype header',xhtmlDec:'Inkluder XHTML-deklarasjon',bgColor:'Bakgrunnsfarge',bgImage:'URL for bakgrunnsbilde',bgFixed:'Lås bakgrunnsbilde',txtColor:'Tekstfarge',margin:'Sidemargin',marginTop:'Topp',marginLeft:'Venstre',marginRight:'Høyre',marginBottom:'Bunn',metaKeywords:'Dokument nøkkelord (kommaseparert)',metaDescription:'Dokumentbeskrivelse',metaAuthor:'Forfatter',metaCopyright:'Kopirett',previewHtml:'<p>Dette er en <strong>eksempeltekst</strong>. Du bruker <a href="javascript:void(0)">CKEditor</a>.</p>'}};