Dev to 4.0.11
[usit-rt.git] / share / html / NoAuth / RichText / ckeditor / lang / ro.js
index aa265fa..93f2530 100644 (file)
@@ -1,6 +1,6 @@
-\feff/*
-Copyright (c) 2003-2010, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
+/*
+Copyright (c) 2003-2013, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
 For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
 */
 
-CKEDITOR.lang.ro={dir:'ltr',editorTitle:'Rich text editor, %1, press ALT 0 for help.',toolbar:'Toolbar',editor:'Rich Text Editor',source:'Sursa',newPage:'Pagină nouă',save:'Salvează',preview:'Previzualizare',cut:'Taie',copy:'Copiază',paste:'Adaugă',print:'Printează',underline:'Subliniat (underline)',bold:'Îngroşat (bold)',italic:'Înclinat (italic)',selectAll:'Selectează tot',removeFormat:'Înlătură formatarea',strike:'Tăiat (strike through)',subscript:'Indice (subscript)',superscript:'Putere (superscript)',horizontalrule:'Inserează linie orizontă',pagebreak:'Inserează separator de pagină (Page Break)',unlink:'Înlătură link (legătură web)',undo:'Starea anterioară (undo)',redo:'Starea ulterioară (redo)',common:{browseServer:'Răsfoieşte server',url:'URL',protocol:'Protocol',upload:'Încarcă',uploadSubmit:'Trimite la server',image:'Imagine',flash:'Flash',form:'Formular (Form)',checkbox:'Bifă (Checkbox)',radio:'Buton radio (RadioButton)',textField:'Câmp text (TextField)',textarea:'Suprafaţă text (Textarea)',hiddenField:'Câmp ascuns (HiddenField)',button:'Buton',select:'Câmp selecţie (SelectionField)',imageButton:'Buton imagine (ImageButton)',notSet:'<nesetat>',id:'Id',name:'Nume',langDir:'Direcţia cuvintelor',langDirLtr:'stânga-dreapta (LTR)',langDirRtl:'dreapta-stânga (RTL)',langCode:'Codul limbii',longDescr:'Descrierea lungă URL',cssClass:'Clasele cu stilul paginii (CSS)',advisoryTitle:'Titlul consultativ',cssStyle:'Stil',ok:'Bine',cancel:'Anulare',close:'Close',preview:'Preview',generalTab:'General',advancedTab:'Avansat',validateNumberFailed:'This value is not a number.',confirmNewPage:'Any unsaved changes to this content will be lost. Are you sure you want to load new page?',confirmCancel:'Some of the options have been changed. Are you sure to close the dialog?',options:'Options',target:'Target',targetNew:'New Window (_blank)',targetTop:'Topmost Window (_top)',targetSelf:'Same Window (_self)',targetParent:'Parent Window (_parent)',langDirLTR:'Left to Right (LTR)',langDirRTL:'Right to Left (RTL)',styles:'Style',cssClasses:'Stylesheet Classes',unavailable:'%1<span class="cke_accessibility">, unavailable</span>'},contextmenu:{options:'Context Menu Options'},specialChar:{toolbar:'Inserează caracter special',title:'Selectează caracter special',options:'Special Character Options'},link:{toolbar:'Inserează/Editează link (legătură web)',other:'<alt>',menu:'Editează Link',title:'Link (Legătură web)',info:'Informaţii despre link (Legătură web)',target:'Ţintă (Target)',upload:'Încarcă',advanced:'Avansat',type:'Tipul link-ului (al legăturii web)',toUrl:'URL',toAnchor:'Ancoră în această pagină',toEmail:'E-Mail',targetFrame:'<frame>',targetPopup:'<fereastra popup>',targetFrameName:'Numele frame-ului ţintă',targetPopupName:'Numele ferestrei popup',popupFeatures:'Proprietăţile ferestrei popup',popupResizable:'Resizable',popupStatusBar:'Bara de status',popupLocationBar:'Bara de locaţie',popupToolbar:'Bara de opţiuni',popupMenuBar:'Bara de meniu',popupFullScreen:'Tot ecranul (Full Screen)(IE)',popupScrollBars:'Scroll Bars',popupDependent:'Dependent (Netscape)',popupWidth:'Lăţime',popupLeft:'Poziţia la stânga',popupHeight:'Înălţime',popupTop:'Poziţia la dreapta',id:'Id',langDir:'Direcţia cuvintelor',langDirLTR:'stânga-dreapta (LTR)',langDirRTL:'dreapta-stânga (RTL)',acccessKey:'Tasta de acces',name:'Nume',langCode:'Direcţia cuvintelor',tabIndex:'Indexul tabului',advisoryTitle:'Titlul consultativ',advisoryContentType:'Tipul consultativ al titlului',cssClasses:'Clasele cu stilul paginii (CSS)',charset:'Setul de caractere al resursei legate',styles:'Stil',selectAnchor:'Selectaţi o ancoră',anchorName:'după numele ancorei',anchorId:'după Id-ul elementului',emailAddress:'Adresă de e-mail',emailSubject:'Subiectul mesajului',emailBody:'Conţinutul mesajului',noAnchors:'(Nicio ancoră disponibilă în document)',noUrl:'Vă rugăm să scrieţi URL-ul',noEmail:'Vă rugăm să scrieţi adresa de e-mail'},anchor:{toolbar:'Inserează/Editează ancoră',menu:'Proprietăţi ancoră',title:'Proprietăţi ancoră',name:'Numele ancorei',errorName:'Vă rugăm scrieţi numele ancorei'},list:{numberedTitle:'Numbered List Properties',bulletedTitle:'Bulleted List Properties',type:'Type',start:'Start',validateStartNumber:'List start number must be a whole number.',circle:'Circle',disc:'Disc',square:'Square',none:'None',notset:'<not set>',armenian:'Armenian numbering',georgian:'Georgian numbering (an, ban, gan, etc.)',lowerRoman:'Lower Roman (i, ii, iii, iv, v, etc.)',upperRoman:'Upper Roman (I, II, III, IV, V, etc.)',lowerAlpha:'Lower Alpha (a, b, c, d, e, etc.)',upperAlpha:'Upper Alpha (A, B, C, D, E, etc.)',lowerGreek:'Lower Greek (alpha, beta, gamma, etc.)',decimal:'Decimal (1, 2, 3, etc.)',decimalLeadingZero:'Decimal leading zero (01, 02, 03, etc.)'},findAndReplace:{title:'Găseşte şi înlocuieşte',find:'Găseşte',replace:'Înlocuieşte',findWhat:'Găseşte:',replaceWith:'Înlocuieşte cu:',notFoundMsg:'Textul specificat nu a fost găsit.',matchCase:'Deosebeşte majuscule de minuscule (Match case)',matchWord:'Doar cuvintele întregi',matchCyclic:'Match cyclic',replaceAll:'Înlocuieşte tot',replaceSuccessMsg:'%1 occurrence(s) replaced.'},table:{toolbar:'Tabel',title:'Proprietăţile tabelului',menu:'Proprietăţile tabelului',deleteTable:'Şterge tabel',rows:'Linii',columns:'Coloane',border:'Mărimea marginii',align:'Aliniament',alignLeft:'Stânga',alignCenter:'Centru',alignRight:'Dreapta',width:'Lăţime',widthPx:'pixeli',widthPc:'procente',widthUnit:'width unit',height:'Înălţime',cellSpace:'Spaţiu între celule',cellPad:'Spaţiu în cadrul celulei',caption:'Titlu (Caption)',summary:'Rezumat',headers:'Headers',headersNone:'None',headersColumn:'First column',headersRow:'First Row',headersBoth:'Both',invalidRows:'Number of rows must be a number greater than 0.',invalidCols:'Number of columns must be a number greater than 0.',invalidBorder:'Border size must be a number.',invalidWidth:'Table width must be a number.',invalidHeight:'Table height must be a number.',invalidCellSpacing:'Cell spacing must be a number.',invalidCellPadding:'Cell padding must be a number.',cell:{menu:'Celulă',insertBefore:'Inserează celulă înainte',insertAfter:'Inserează celulă după',deleteCell:'Şterge celule',merge:'Uneşte celule',mergeRight:'Uneşte la dreapta',mergeDown:'Uneşte jos',splitHorizontal:'Împarte celula pe orizontală',splitVertical:'Împarte celula pe verticală',title:'Cell Properties',cellType:'Cell Type',rowSpan:'Rows Span',colSpan:'Columns Span',wordWrap:'Word Wrap',hAlign:'Horizontal Alignment',vAlign:'Vertical Alignment',alignTop:'Top',alignMiddle:'Middle',alignBottom:'Bottom',alignBaseline:'Baseline',bgColor:'Background Color',borderColor:'Border Color',data:'Data',header:'Header',yes:'Yes',no:'No',invalidWidth:'Cell width must be a number.',invalidHeight:'Cell height must be a number.',invalidRowSpan:'Rows span must be a whole number.',invalidColSpan:'Columns span must be a whole number.',chooseColor:'Choose'},row:{menu:'Linie',insertBefore:'Inserează linie înainte',insertAfter:'Inserează linie după',deleteRow:'Şterge linii'},column:{menu:'Coloană',insertBefore:'Inserează coloană înainte',insertAfter:'Inserează coloană după',deleteColumn:'Şterge celule'}},button:{title:'Proprietăţi buton',text:'Text (Valoare)',type:'Tip',typeBtn:'Button',typeSbm:'Submit',typeRst:'Reset'},checkboxAndRadio:{checkboxTitle:'Proprietăţi bifă (Checkbox)',radioTitle:'Proprietăţi buton radio (Radio Button)',value:'Valoare',selected:'Selectat'},form:{title:'Proprietăţi formular (Form)',menu:'Proprietăţi formular (Form)',action:'Acţiune',method:'Metodă',encoding:'Encoding'},select:{title:'Proprietăţi câmp selecţie (Selection Field)',selectInfo:'Informaţii',opAvail:'Opţiuni disponibile',value:'Valoare',size:'Mărime',lines:'linii',chkMulti:'Permite selecţii multiple',opText:'Text',opValue:'Valoare',btnAdd:'Adaugă',btnModify:'Modifică',btnUp:'Sus',btnDown:'Jos',btnSetValue:'Setează ca valoare selectată',btnDelete:'Şterge'},textarea:{title:'Proprietăţi suprafaţă text (Textarea)',cols:'Coloane',rows:'Linii'},textfield:{title:'Proprietăţi câmp text (Text Field)',name:'Nume',value:'Valoare',charWidth:'Lărgimea caracterului',maxChars:'Caractere maxime',type:'Tip',typeText:'Text',typePass:'Parolă'},hidden:{title:'Proprietăţi câmp ascuns (Hidden Field)',name:'Nume',value:'Valoare'},image:{title:'Proprietăţile imaginii',titleButton:'Proprietăţi buton imagine (Image Button)',menu:'Proprietăţile imaginii',infoTab:'Informaţii despre imagine',btnUpload:'Trimite la server',upload:'Încarcă',alt:'Text alternativ',width:'Lăţime',height:'Înălţime',lockRatio:'Păstrează proporţiile',unlockRatio:'Unlock Ratio',resetSize:'Resetează mărimea',border:'Margine',hSpace:'HSpace',vSpace:'VSpace',align:'Aliniere',alignLeft:'Stânga',alignRight:'Dreapta',alertUrl:'Vă rugăm să scrieţi URL-ul imaginii',linkTab:'Link (Legătură web)',button2Img:'Do you want to transform the selected image button on a simple image?',img2Button:'Do you want to transform the selected image on a image button?',urlMissing:'Image source URL is missing.',validateWidth:'Width must be a whole number.',validateHeight:'Height must be a whole number.',validateBorder:'Border must be a whole number.',validateHSpace:'HSpace must be a whole number.',validateVSpace:'VSpace must be a whole number.'},flash:{properties:'Proprietăţile flash-ului',propertiesTab:'Properties',title:'Proprietăţile flash-ului',chkPlay:'Rulează automat',chkLoop:'Repetă (Loop)',chkMenu:'Activează meniul flash',chkFull:'Allow Fullscreen',scale:'Scală',scaleAll:'Arată tot',scaleNoBorder:'Fără margini (No border)',scaleFit:'Potriveşte',access:'Script Access',accessAlways:'Always',accessSameDomain:'Same domain',accessNever:'Never',align:'Aliniere',alignLeft:'Stânga',alignAbsBottom:'Jos absolut (Abs Bottom)',alignAbsMiddle:'Mijloc absolut (Abs Middle)',alignBaseline:'Linia de jos (Baseline)',alignBottom:'Jos',alignMiddle:'Mijloc',alignRight:'Dreapta',alignTextTop:'Text sus',alignTop:'Sus',quality:'Quality',qualityBest:'Best',qualityHigh:'High',qualityAutoHigh:'Auto High',qualityMedium:'Medium',qualityAutoLow:'Auto Low',qualityLow:'Low',windowModeWindow:'Window',windowModeOpaque:'Opaque',windowModeTransparent:'Transparent',windowMode:'Window mode',flashvars:'Variables for Flash',bgcolor:'Coloarea fundalului',width:'Lăţime',height:'Înălţime',hSpace:'HSpace',vSpace:'VSpace',validateSrc:'Vă rugăm să scrieţi URL-ul',validateWidth:'Width must be a number.',validateHeight:'Height must be a number.',validateHSpace:'HSpace must be a number.',validateVSpace:'VSpace must be a number.'},spellCheck:{toolbar:'Verifică text',title:'Spell Check',notAvailable:'Sorry, but service is unavailable now.',errorLoading:'Error loading application service host: %s.',notInDic:'Nu e în dicţionar',changeTo:'Schimbă în',btnIgnore:'Ignoră',btnIgnoreAll:'Ignoră toate',btnReplace:'Înlocuieşte',btnReplaceAll:'Înlocuieşte tot',btnUndo:'Starea anterioară (undo)',noSuggestions:'- Fără sugestii -',progress:'Verificarea textului în desfăşurare...',noMispell:'Verificarea textului terminată: Nicio greşeală găsită',noChanges:'Verificarea textului terminată: Niciun cuvânt modificat',oneChange:'Verificarea textului terminată: Un cuvânt modificat',manyChanges:'Verificarea textului terminată: 1% cuvinte modificate',ieSpellDownload:'Unealta pentru verificat textul (Spell checker) neinstalată. Doriţi să o descărcaţi acum?'},smiley:{toolbar:'Figură expresivă (Emoticon)',title:'Inserează o figură expresivă (Emoticon)',options:'Smiley Options'},elementsPath:{eleLabel:'Elements path',eleTitle:'%1 element'},numberedlist:'Listă numerotată',bulletedlist:'Listă cu puncte',indent:'Creşte indentarea',outdent:'Scade indentarea',justify:{left:'Aliniere la stânga',center:'Aliniere centrală',right:'Aliniere la dreapta',block:'Aliniere în bloc (Block Justify)'},blockquote:'Citat',clipboard:{title:'Adaugă',cutError:'Setările de securitate ale navigatorului (browser) pe care îl folosiţi nu permit editorului să execute automat operaţiunea de tăiere. Vă rugăm folosiţi tastatura (Ctrl/Cmd+X).',copyError:'Setările de securitate ale navigatorului (browser) pe care îl folosiţi nu permit editorului să execute automat operaţiunea de copiere. Vă rugăm folosiţi tastatura (Ctrl/Cmd+C).',pasteMsg:'Vă rugăm adăugaţi în căsuţa următoare folosind tastatura (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>) şi apăsaţi <STRONG>OK</STRONG>.',securityMsg:'Din cauza setărilor de securitate ale programului dvs. cu care navigaţi pe internet (browser), editorul nu poate accesa direct datele din clipboard. Va trebui să adăugaţi din nou datele în această fereastră.',pasteArea:'Paste Area'},pastefromword:{confirmCleanup:'The text you want to paste seems to be copied from Word. Do you want to clean it before pasting?',toolbar:'Adaugă din Word',title:'Adaugă din Word',error:'It was not possible to clean up the pasted data due to an internal error'},pasteText:{button:'Adaugă ca text simplu (Plain Text)',title:'Adaugă ca text simplu (Plain Text)'},templates:{button:'Template-uri (şabloane)',title:'Template-uri (şabloane) de conţinut',options:'Template Options',insertOption:'Înlocuieşte cuprinsul actual',selectPromptMsg:'Vă rugăm selectaţi template-ul (şablonul) ce se va deschide în editor<br>(conţinutul actual va fi pierdut):',emptyListMsg:'(Niciun template (şablon) definit)'},showBlocks:'Arată blocurile',stylesCombo:{label:'Stil',panelTitle:'Formatting Styles',panelTitle1:'Block Styles',panelTitle2:'Inline Styles',panelTitle3:'Object Styles'},format:{label:'Formatare',panelTitle:'Formatare',tag_p:'Normal',tag_pre:'Formatted',tag_address:'Address',tag_h1:'Heading 1',tag_h2:'Heading 2',tag_h3:'Heading 3',tag_h4:'Heading 4',tag_h5:'Heading 5',tag_h6:'Heading 6',tag_div:'Normal (DIV)'},div:{title:'Create Div Container',toolbar:'Create Div Container',cssClassInputLabel:'Stylesheet Classes',styleSelectLabel:'Style',IdInputLabel:'Id',languageCodeInputLabel:' Language Code',inlineStyleInputLabel:'Inline Style',advisoryTitleInputLabel:'Advisory Title',langDirLabel:'Language Direction',langDirLTRLabel:'Left to Right (LTR)',langDirRTLLabel:'Right to Left (RTL)',edit:'Edit Div',remove:'Remove Div'},font:{label:'Font',voiceLabel:'Font',panelTitle:'Font'},fontSize:{label:'Mărime',voiceLabel:'Font Size',panelTitle:'Mărime'},colorButton:{textColorTitle:'Culoarea textului',bgColorTitle:'Coloarea fundalului',panelTitle:'Colors',auto:'Automatic',more:'Mai multe culori...'},colors:{'000':'Black',800000:'Maroon','8B4513':'Saddle Brown','2F4F4F':'Dark Slate Gray','008080':'Teal','000080':'Navy','4B0082':'Indigo',696969:'Dark Gray',B22222:'Fire Brick',A52A2A:'Brown',DAA520:'Golden Rod','006400':'Dark Green','40E0D0':'Turquoise','0000CD':'Medium Blue',800080:'Purple',808080:'Gray',F00:'Red',FF8C00:'Dark Orange',FFD700:'Gold','008000':'Green','0FF':'Cyan','00F':'Blue',EE82EE:'Violet',A9A9A9:'Dim Gray',FFA07A:'Light Salmon',FFA500:'Orange',FFFF00:'Yellow','00FF00':'Lime',AFEEEE:'Pale Turquoise',ADD8E6:'Light Blue',DDA0DD:'Plum',D3D3D3:'Light Grey',FFF0F5:'Lavender Blush',FAEBD7:'Antique White',FFFFE0:'Light Yellow',F0FFF0:'Honeydew',F0FFFF:'Azure',F0F8FF:'Alice Blue',E6E6FA:'Lavender',FFF:'White'},scayt:{title:'Spell Check As You Type',opera_title:'Not supported by Opera',enable:'Enable SCAYT',disable:'Disable SCAYT',about:'About SCAYT',toggle:'Toggle SCAYT',options:'Options',langs:'Languages',moreSuggestions:'More suggestions',ignore:'Ignore',ignoreAll:'Ignore All',addWord:'Add Word',emptyDic:'Dictionary name should not be empty.',optionsTab:'Options',allCaps:'Ignore All-Caps Words',ignoreDomainNames:'Ignore Domain Names',mixedCase:'Ignore Words with Mixed Case',mixedWithDigits:'Ignore Words with Numbers',languagesTab:'Languages',dictionariesTab:'Dictionaries',dic_field_name:'Dictionary name',dic_create:'Create',dic_restore:'Restore',dic_delete:'Delete',dic_rename:'Rename',dic_info:'Initially the User Dictionary is stored in a Cookie. However, Cookies are limited in size. When the User Dictionary grows to a point where it cannot be stored in a Cookie, then the dictionary may be stored on our server. To store your personal dictionary on our server you should specify a name for your dictionary. If you already have a stored dictionary, please type its name and click the Restore button.',aboutTab:'About'},about:{title:'About CKEditor',dlgTitle:'About CKEditor',moreInfo:'For licensing information please visit our web site:',copy:'Copyright &copy; $1. All rights reserved.'},maximize:'Maximize',minimize:'Minimize',fakeobjects:{anchor:'Anchor',flash:'Flash Animation',div:'Page Break',unknown:'Unknown Object'},resize:'Drag to resize',colordialog:{title:'Select color',options:'Color Options',highlight:'Highlight',selected:'Selected Color',clear:'Clear'},toolbarCollapse:'Collapse Toolbar',toolbarExpand:'Expand Toolbar',bidi:{ltr:'Text direction from left to right',rtl:'Text direction from right to left'}};
+CKEDITOR.lang.ro={dir:'ltr',editorTitle:'Rich text editor, %1',editorHelp:'Apasă ALT 0 pentru ajutor',toolbars:'Editează bara de unelte',editor:'Rich Text Editor',source:'Sursa',newPage:'Pagină nouă',save:'Salvează',preview:'Previzualizare',cut:'Taie',copy:'Copiază',paste:'Adaugă',print:'Printează',underline:'Subliniat (underline)',bold:'Îngroşat (bold)',italic:'Înclinat (italic)',selectAll:'Selectează tot',removeFormat:'Înlătură formatarea',strike:'Tăiat (strike through)',subscript:'Indice (subscript)',superscript:'Putere (superscript)',horizontalrule:'Inserează linie orizontală',pagebreak:'Inserează separator de pagină (Page Break)',pagebreakAlt:'Page Break',unlink:'Înlătură link (legătură web)',undo:'Starea anterioară (undo)',redo:'Starea ulterioară (redo)',common:{browseServer:'Răsfoieşte server',url:'URL',protocol:'Protocol',upload:'Încarcă',uploadSubmit:'Trimite la server',image:'Imagine',flash:'Flash',form:'Formular (Form)',checkbox:'Bifă (Checkbox)',radio:'Buton radio (RadioButton)',textField:'Câmp text (TextField)',textarea:'Suprafaţă text (Textarea)',hiddenField:'Câmp ascuns (HiddenField)',button:'Buton',select:'Câmp selecţie (SelectionField)',imageButton:'Buton imagine (ImageButton)',notSet:'<nesetat>',id:'Id',name:'Nume',langDir:'Direcţia cuvintelor',langDirLtr:'stânga-dreapta (LTR)',langDirRtl:'dreapta-stânga (RTL)',langCode:'Codul limbii',longDescr:'Descrierea lungă URL',cssClass:'Clasele cu stilul paginii (CSS)',advisoryTitle:'Titlul consultativ',cssStyle:'Stil',ok:'OK',cancel:'Anulare',close:'Închide',preview:'Previzualizare',generalTab:'General',advancedTab:'Avansat',validateNumberFailed:'Această valoare nu este un număr.',confirmNewPage:'Orice modificări nesalvate ale acestui conținut, vor fi pierdute. Sigur doriți încărcarea unei noi pagini?',confirmCancel:'Câteva opțiuni au fost schimbate. Sigur doriți să închideți dialogul?',options:'Opțiuni',target:'Țintă',targetNew:'Fereastră nouă (_blank)',targetTop:'Topmost Window (_top)',targetSelf:'În aceeași fereastră (_self)',targetParent:'Parent Window (_parent)',langDirLTR:'Stânga spre Dreapta (LTR)',langDirRTL:'Dreapta spre Stânga (RTL)',styles:'Stil',cssClasses:'Stylesheet Classes',width:'Lăţime',height:'Înălţime',align:'Aliniere',alignLeft:'Mărește Bara',alignRight:'Dreapta',alignCenter:'Centru',alignTop:'Sus',alignMiddle:'Mijloc',alignBottom:'Jos',invalidValue:'Invalid value.',invalidHeight:'Înălțimea trebuie să fie un număr.',invalidWidth:'Lățimea trebuie să fie un număr.',invalidCssLength:'Value specified for the "%1" field must be a positive number with or without a valid CSS measurement unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).',invalidHtmlLength:'Value specified for the "%1" field must be a positive number with or without a valid HTML measurement unit (px or %).',invalidInlineStyle:'Value specified for the inline style must consist of one or more tuples with the format of "name : value", separated by semi-colons.',cssLengthTooltip:'Enter a number for a value in pixels or a number with a valid CSS unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).',unavailable:'%1<span class="cke_accessibility">, unavailable</span>'},contextmenu:{options:'Opțiuni Meniu Contextual'},specialChar:{toolbar:'Inserează caracter special',title:'Selectează caracter special',options:'Opțiuni caractere speciale'},link:{toolbar:'Inserează/Editează link (legătură web)',other:'<alt>',menu:'Editează Link',title:'Link (Legătură web)',info:'Informaţii despre link (Legătură web)',target:'Ţintă (Target)',upload:'Încarcă',advanced:'Avansat',type:'Tipul link-ului (al legăturii web)',toUrl:'URL',toAnchor:'Ancoră în această pagină',toEmail:'E-Mail',targetFrame:'<frame>',targetPopup:'<fereastra popup>',targetFrameName:'Numele frameului ţintă',targetPopupName:'Numele ferestrei popup',popupFeatures:'Proprietăţile ferestrei popup',popupResizable:'Redimensionabil',popupStatusBar:'Bara de status',popupLocationBar:'Bara de locaţie',popupToolbar:'Bara de opţiuni',popupMenuBar:'Bara de meniu',popupFullScreen:'Tot ecranul (Full Screen)(IE)',popupScrollBars:'Bare de derulare',popupDependent:'Dependent (Netscape)',popupLeft:'Poziţia la stânga',popupTop:'Poziţia la dreapta',id:'Id',langDir:'Direcţia cuvintelor',langDirLTR:'stânga-dreapta (LTR)',langDirRTL:'dreapta-stânga (RTL)',acccessKey:'Tasta de acces',name:'Nume',langCode:'Direcţia cuvintelor',tabIndex:'Indexul tabului',advisoryTitle:'Titlul consultativ',advisoryContentType:'Tipul consultativ al titlului',cssClasses:'Clasele cu stilul paginii (CSS)',charset:'Setul de caractere al resursei legate',styles:'Stil',rel:'Relație',selectAnchor:'Selectaţi o ancoră',anchorName:'după numele ancorei',anchorId:'după Id-ul elementului',emailAddress:'Adresă de e-mail',emailSubject:'Subiectul mesajului',emailBody:'Opțiuni Meniu Contextual',noAnchors:'(Nicio ancoră disponibilă în document)',noUrl:'Vă rugăm să scrieţi URL-ul',noEmail:'Vă rugăm să scrieţi adresa de e-mail'},anchor:{toolbar:'Inserează/Editează ancoră',menu:'Proprietăţi ancoră',title:'Proprietăţi ancoră',name:'Numele ancorei',errorName:'Vă rugăm scrieţi numele ancorei',remove:'Elimină ancora'},list:{numberedTitle:'Proprietățile listei numerotate',bulletedTitle:'Proprietățile listei cu simboluri',type:'Tip',start:'Start',validateStartNumber:'Începutul listei trebuie să fie un număr întreg.',circle:'Cerc',disc:'Disc',square:'Pătrat',none:'Nimic',notset:'<nesetat>',armenian:'Numerotare armeniană',georgian:'Numerotare georgiană (an, ban, gan, etc.)',lowerRoman:'Cifre romane mici (i, ii, iii, iv, v, etc.)',upperRoman:'Cifre romane mari (I, II, III, IV, V, etc.)',lowerAlpha:'Litere mici (a, b, c, d, e, etc.)',upperAlpha:'Litere mari (A, B, C, D, E, etc.)',lowerGreek:'Litere grecești mici (alpha, beta, gamma, etc.)',decimal:'Decimale (1, 2, 3, etc.)',decimalLeadingZero:'Decimale cu zero în față (01, 02, 03, etc.)'},findAndReplace:{title:'Găseşte şi înlocuieşte',find:'Găseşte',replace:'Înlocuieşte',findWhat:'Găseşte:',replaceWith:'Înlocuieşte cu:',notFoundMsg:'Textul specificat nu a fost găsit.',findOptions:'Find Options',matchCase:'Deosebeşte majuscule de minuscule (Match case)',matchWord:'Doar cuvintele întregi',matchCyclic:'Potrivește ciclic',replaceAll:'Înlocuieşte tot',replaceSuccessMsg:'%1 căutări înlocuite.'},table:{toolbar:'Tabel',title:'Proprietăţile tabelului',menu:'Proprietăţile tabelului',deleteTable:'Şterge tabel',rows:'Rânduri',columns:'Coloane',border:'Mărimea marginii',widthPx:'pixeli',widthPc:'procente',widthUnit:'unitate lățime',cellSpace:'Spaţiu între celule',cellPad:'Spaţiu în cadrul celulei',caption:'Titlu (Caption)',summary:'Rezumat',headers:'Antente',headersNone:'Nimic',headersColumn:'Prima coloană',headersRow:'Primul rând',headersBoth:'Ambele',invalidRows:'Numărul rândurilor trebuie să fie mai mare decât 0.',invalidCols:'Numărul coloanelor trebuie să fie mai mare decât 0.',invalidBorder:'Dimensiunea bordurii trebuie să aibe un număr.',invalidWidth:'Lățimea tabelului trebuie să fie un număr.',invalidHeight:'Table height must be a number.',invalidCellSpacing:'Spațierea celului trebuie să fie un număr pozitiv.',invalidCellPadding:'Cell padding must be a positive number.',cell:{menu:'Celulă',insertBefore:'Inserează celulă înainte',insertAfter:'Inserează celulă după',deleteCell:'Şterge celule',merge:'Uneşte celule',mergeRight:'Uneşte la dreapta',mergeDown:'Uneşte jos',splitHorizontal:'Împarte celula pe orizontală',splitVertical:'Împarte celula pe verticală',title:'Proprietăți celulă',cellType:'Tipul celulei',rowSpan:'Rows Span',colSpan:'Columns Span',wordWrap:'Word Wrap',hAlign:'Aliniament orizontal',vAlign:'Aliniament vertical',alignBaseline:'Baseline',bgColor:'Culoare fundal',borderColor:'Culoare bordură',data:'Data',header:'Antet',yes:'Da',no:'Nu',invalidWidth:'Lățimea celulei trebuie să fie un număr.',invalidHeight:'Înălțimea celulei trebuie să fie un număr.',invalidRowSpan:'Rows span must be a whole number.',invalidColSpan:'Columns span must be a whole number.',chooseColor:'Alege'},row:{menu:'Rând',insertBefore:'Inserează rând înainte',insertAfter:'Inserează rând după',deleteRow:'Şterge rânduri'},column:{menu:'Coloană',insertBefore:'Inserează coloană înainte',insertAfter:'Inserează coloană după',deleteColumn:'Şterge celule'}},button:{title:'Proprietăţi buton',text:'Text (Valoare)',type:'Tip',typeBtn:'Buton',typeSbm:'Trimite',typeRst:'Reset'},checkboxAndRadio:{checkboxTitle:'Proprietăţi bifă (Checkbox)',radioTitle:'Proprietăţi buton radio (Radio Button)',value:'Valoare',selected:'Selectat'},form:{title:'Proprietăţi formular (Form)',menu:'Proprietăţi formular (Form)',action:'Acţiune',method:'Metodă',encoding:'Encodare'},select:{title:'Proprietăţi câmp selecţie (Selection Field)',selectInfo:'Informaţii',opAvail:'Opţiuni disponibile',value:'Valoare',size:'Mărime',lines:'linii',chkMulti:'Permite selecţii multiple',opText:'Text',opValue:'Valoare',btnAdd:'Adaugă',btnModify:'Modifică',btnUp:'Sus',btnDown:'Jos',btnSetValue:'Setează ca valoare selectată',btnDelete:'Şterge'},textarea:{title:'Proprietăţi suprafaţă text (Textarea)',cols:'Coloane',rows:'Linii'},textfield:{title:'Proprietăţi câmp text (Text Field)',name:'Nume',value:'Valoare',charWidth:'Lărgimea caracterului',maxChars:'Caractere maxime',type:'Tip',typeText:'Text',typePass:'Parolă'},hidden:{title:'Proprietăţi câmp ascuns (Hidden Field)',name:'Nume',value:'Valoare'},image:{title:'Proprietăţile imaginii',titleButton:'Proprietăţi buton imagine (Image Button)',menu:'Proprietăţile imaginii',infoTab:'Informaţii despre imagine',btnUpload:'Trimite la server',upload:'Încarcă',alt:'Text alternativ',lockRatio:'Păstrează proporţiile',resetSize:'Resetează mărimea',border:'Margine',hSpace:'HSpace',vSpace:'VSpace',alertUrl:'Vă rugăm să scrieţi URL-ul imaginii',linkTab:'Link (Legătură web)',button2Img:'Do you want to transform the selected image button on a simple image?',img2Button:'Do you want to transform the selected image on a image button?',urlMissing:'Sursa URL a imaginii lipsește.',validateBorder:'Bordura trebuie să fie un număr întreg.',validateHSpace:'Hspace trebuie să fie un număr întreg.',validateVSpace:'Vspace trebuie să fie un număr întreg.'},flash:{properties:'Proprietăţile flashului',propertiesTab:'Proprietăți',title:'Proprietăţile flashului',chkPlay:'Rulează automat',chkLoop:'Repetă (Loop)',chkMenu:'Activează meniul flash',chkFull:'Permite pe tot ecranul',scale:'Scală',scaleAll:'Arată tot',scaleNoBorder:'Fără bordură (No border)',scaleFit:'Potriveşte',access:'Acces script',accessAlways:'Întotdeauna',accessSameDomain:'Același domeniu',accessNever:'Niciodată',alignAbsBottom:'Jos absolut (Abs Bottom)',alignAbsMiddle:'Mijloc absolut (Abs Middle)',alignBaseline:'Linia de jos (Baseline)',alignTextTop:'Text sus',quality:'Calitate',qualityBest:'Cea mai bună',qualityHigh:'Înaltă',qualityAutoHigh:'Auto înaltă',qualityMedium:'Medie',qualityAutoLow:'Auto Joasă',qualityLow:'Joasă',windowModeWindow:'Fereastră',windowModeOpaque:'Opacă',windowModeTransparent:'Transparentă',windowMode:'Mod fereastră',flashvars:'Variabile pentru flash',bgcolor:'Coloarea fundalului',hSpace:'HSpace',vSpace:'VSpace',validateSrc:'Vă rugăm să scrieţi URL-ul',validateHSpace:'Hspace trebuie să fie un număr.',validateVSpace:'VSpace trebuie să fie un număr'},spellCheck:{toolbar:'Verifică scrierea textului',title:'Spell Check',notAvailable:'Scuzați, dar serviciul nu este disponibil momentan.',errorLoading:'Eroare în lansarea aplicației service host %s.',notInDic:'Nu e în dicţionar',changeTo:'Schimbă în',btnIgnore:'Ignoră',btnIgnoreAll:'Ignoră toate',btnReplace:'Înlocuieşte',btnReplaceAll:'Înlocuieşte tot',btnUndo:'Starea anterioară (undo)',noSuggestions:'- Fără sugestii -',progress:'Verificarea textului în desfăşurare...',noMispell:'Verificarea textului terminată: Nicio greşeală găsită',noChanges:'Verificarea textului terminată: Niciun cuvânt modificat',oneChange:'Verificarea textului terminată: Un cuvânt modificat',manyChanges:'Verificarea textului terminată: 1% cuvinte modificate',ieSpellDownload:'Unealta pentru verificat textul (Spell checker) neinstalată. Doriţi să o descărcaţi acum?'},smiley:{toolbar:'Figură expresivă (Emoticon)',title:'Inserează o figură expresivă (Emoticon)',options:'Opțiuni figuri expresive'},elementsPath:{eleLabel:'Calea elementelor',eleTitle:'%1 element'},numberedlist:'Inserează / Elimină Listă numerotată',bulletedlist:'Inserează / Elimină Listă cu puncte',indent:'Creşte indentarea',outdent:'Scade indentarea',justify:{left:'Aliniere la stânga',center:'Aliniere centrală',right:'Aliniere la dreapta',block:'Aliniere în bloc (Block Justify)'},blockquote:'Citat',clipboard:{title:'Adaugă',cutError:'Setările de securitate ale navigatorului (browser) pe care îl folosiţi nu permit editorului să execute automat operaţiunea de tăiere. Vă rugăm folosiţi tastatura (Ctrl/Cmd+X).',copyError:'Setările de securitate ale navigatorului (browser) pe care îl folosiţi nu permit editorului să execute automat operaţiunea de copiere. Vă rugăm folosiţi tastatura (Ctrl/Cmd+C).',pasteMsg:'Vă rugăm adăugaţi în căsuţa următoare folosind tastatura (<strong>Ctrl/Cmd+V</strong>) şi apăsaţi OK',securityMsg:'Din cauza setărilor de securitate ale programului dvs. cu care navigaţi pe internet (browser), editorul nu poate accesa direct datele din clipboard. Va trebui să adăugaţi din nou datele în această fereastră.',pasteArea:'Suprafața de adăugare'},pastefromword:{confirmCleanup:'Textul pe care doriți să-l lipiți este din Word. Doriți curățarea textului înante de a-l adăuga?',toolbar:'Adaugă din Word',title:'Adaugă din Word',error:'Nu a fost posibilă curățarea datelor adăugate datorită unei erori interne'},pasteText:{button:'Adaugă ca text simplu (Plain Text)',title:'Adaugă ca text simplu (Plain Text)'},templates:{button:'Template-uri (şabloane)',title:'Template-uri (şabloane) de conţinut',options:'Opțiuni șabloane',insertOption:'Înlocuieşte cuprinsul actual',selectPromptMsg:'Vă rugăm selectaţi template-ul (şablonul) ce se va deschide în editor<br>(conţinutul actual va fi pierdut):',emptyListMsg:'(Niciun template (şablon) definit)'},showBlocks:'Arată blocurile',stylesCombo:{label:'Stil',panelTitle:'Formatarea stilurilor',panelTitle1:'Block Styles',panelTitle2:'Inline Styles',panelTitle3:'Object Styles'},format:{label:'Formatare',panelTitle:'Formatare',tag_p:'Normal',tag_pre:'Formatat',tag_address:'Adresă',tag_h1:'Heading 1',tag_h2:'Heading 2',tag_h3:'Heading 3',tag_h4:'Heading 4',tag_h5:'Heading 5',tag_h6:'Heading 6',tag_div:'Normal (DIV)'},div:{title:'Create Div Container',toolbar:'Create Div Container',cssClassInputLabel:'Stylesheet Classes',styleSelectLabel:'Stil',IdInputLabel:'Id',languageCodeInputLabel:'Codul limbii',inlineStyleInputLabel:'Inline Style',advisoryTitleInputLabel:'Advisory Title',langDirLabel:'Language Direction',langDirLTRLabel:'Left to Right (LTR)',langDirRTLLabel:'Right to Left (RTL)',edit:'Edit Div',remove:'Remove Div'},iframe:{title:'IFrame Properties',toolbar:'IFrame',noUrl:'Please type the iframe URL',scrolling:'Enable scrollbars',border:'Show frame border'},font:{label:'Font',voiceLabel:'Font',panelTitle:'Font'},fontSize:{label:'Mărime',voiceLabel:'Font Size',panelTitle:'Mărime'},colorButton:{textColorTitle:'Culoarea textului',bgColorTitle:'Coloarea fundalului',panelTitle:'Colors',auto:'Automatic',more:'Mai multe culori...'},colors:{'000':'Black',800000:'Maroon','8B4513':'Saddle Brown','2F4F4F':'Dark Slate Gray','008080':'Teal','000080':'Navy','4B0082':'Indigo',696969:'Dark Gray',B22222:'Fire Brick',A52A2A:'Brown',DAA520:'Golden Rod','006400':'Dark Green','40E0D0':'Turquoise','0000CD':'Medium Blue',800080:'Purple',808080:'Gray',F00:'Red',FF8C00:'Dark Orange',FFD700:'Gold','008000':'Green','0FF':'Cyan','00F':'Blue',EE82EE:'Violet',A9A9A9:'Dim Gray',FFA07A:'Light Salmon',FFA500:'Orange',FFFF00:'Yellow','00FF00':'Lime',AFEEEE:'Pale Turquoise',ADD8E6:'Light Blue',DDA0DD:'Plum',D3D3D3:'Light Grey',FFF0F5:'Lavender Blush',FAEBD7:'Antique White',FFFFE0:'Light Yellow',F0FFF0:'Honeydew',F0FFFF:'Azure',F0F8FF:'Alice Blue',E6E6FA:'Lavender',FFF:'White'},scayt:{title:'Spell Check As You Type',opera_title:'Not supported by Opera',enable:'Enable SCAYT',disable:'Disable SCAYT',about:'About SCAYT',toggle:'Toggle SCAYT',options:'Options',langs:'Languages',moreSuggestions:'More suggestions',ignore:'Ignore',ignoreAll:'Ignore All',addWord:'Add Word',emptyDic:'Dictionary name should not be empty.',noSuggestions:'Fără sugestii',optionsTab:'Options',allCaps:'Ignore All-Caps Words',ignoreDomainNames:'Ignore Domain Names',mixedCase:'Ignore Words with Mixed Case',mixedWithDigits:'Ignore Words with Numbers',languagesTab:'Languages',dictionariesTab:'Dictionaries',dic_field_name:'Dictionary name',dic_create:'Create',dic_restore:'Restore',dic_delete:'Delete',dic_rename:'Rename',dic_info:'Initially the User Dictionary is stored in a Cookie. However, Cookies are limited in size. When the User Dictionary grows to a point where it cannot be stored in a Cookie, then the dictionary may be stored on our server. To store your personal dictionary on our server you should specify a name for your dictionary. If you already have a stored dictionary, please type its name and click the Restore button.',aboutTab:'About'},about:{title:'About CKEditor',dlgTitle:'About CKEditor',help:'Check $1 for help.',userGuide:"CKEditor User's Guide",moreInfo:'For licensing information please visit our web site:',copy:'Copyright &copy; $1. All rights reserved.'},maximize:'Mărește',minimize:'Micșorează',fakeobjects:{anchor:'Anchor',flash:'Flash Animation',iframe:'IFrame',hiddenfield:'Hidden Field',unknown:'Unknown Object'},resize:'Trage pentru a redimensiona',colordialog:{title:'Select color',options:'Color Options',highlight:'Highlight',selected:'Selected Color',clear:'Clear'},toolbarCollapse:'Micșorează Bara',toolbarExpand:'Mărește Bara',toolbarGroups:{document:'Document',clipboard:'Clipboard/Undo',editing:'Editing',forms:'Forms',basicstyles:'Basic Styles',paragraph:'Paragraph',links:'Links',insert:'Insert',styles:'Styles',colors:'Colors',tools:'Tools'},bidi:{ltr:'Text direction from left to right',rtl:'Text direction from right to left'},docprops:{label:'Proprietăţile documentului',title:'Proprietăţile documentului',design:'Design',meta:'Meta Tags',chooseColor:'Choose',other:'<alt>',docTitle:'Titlul paginii',charset:'Encoding setului de caractere',charsetOther:'Alt encoding al setului de caractere',charsetASCII:'ASCII',charsetCE:'Central European',charsetCT:'Chinezesc tradiţional (Big5)',charsetCR:'Chirilic',charsetGR:'Grecesc',charsetJP:'Japonez',charsetKR:'Corean',charsetTR:'Turcesc',charsetUN:'Unicode (UTF-8)',charsetWE:'Vest european',docType:'Document Type Heading',docTypeOther:'Alt Document Type Heading',xhtmlDec:'Include declaraţii XHTML',bgColor:'Culoarea fundalului (Background Color)',bgImage:'URL-ul imaginii din fundal (Background Image URL)',bgFixed:'Fundal neflotant, fix (Non-scrolling Background)',txtColor:'Culoarea textului',margin:'Marginile paginii',marginTop:'Sus',marginLeft:'Stânga',marginRight:'Dreapta',marginBottom:'Jos',metaKeywords:'Cuvinte cheie după care se va indexa documentul (separate prin virgulă)',metaDescription:'Descrierea documentului',metaAuthor:'Autor',metaCopyright:'Drepturi de autor',previewHtml:'<p>This is some <strong>sample text</strong>. You are using <a href="javascript:void(0)">CKEditor</a>.</p>'}};