Initial commit 4.0.5-3
[usit-rt.git] / share / html / NoAuth / RichText / ckeditor / lang / lv.js
1 \feff/*
2 Copyright (c) 2003-2010, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
3 For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
4 */
5
6 CKEDITOR.lang.lv={dir:'ltr',editorTitle:'Rich text editor, %1, press ALT 0 for help.',toolbar:'Toolbar',editor:'Rich Text Editor',source:'HTML kods',newPage:'Jauna lapa',save:'Saglabāt',preview:'Pārskatīt',cut:'Izgriezt',copy:'Kopēt',paste:'Ievietot',print:'Drukāt',underline:'Apakšsvītra',bold:'Treknu šriftu',italic:'Slīprakstā',selectAll:'Iezīmēt visu',removeFormat:'Noņemt stilus',strike:'Pārsvītrots',subscript:'Zemrakstā',superscript:'Augšrakstā',horizontalrule:'Ievietot horizontālu Atdalītājsvītru',pagebreak:'Ievietot lapas pārtraukumu',unlink:'Noņemt hipersaiti',undo:'Atcelt',redo:'Atkārtot',common:{browseServer:'Skatīt servera saturu',url:'URL',protocol:'Protokols',upload:'Augšupielādēt',uploadSubmit:'Nosūtīt serverim',image:'Attēls',flash:'Flash',form:'Forma',checkbox:'Atzīmēšanas kastīte',radio:'Izvēles poga',textField:'Teksta rinda',textarea:'Teksta laukums',hiddenField:'Paslēpta teksta rinda',button:'Poga',select:'Iezīmēšanas lauks',imageButton:'Attēlpoga',notSet:'<nav iestatīts>',id:'Id',name:'Nosaukums',langDir:'Valodas lasīšanas virziens',langDirLtr:'No kreisās uz labo (LTR)',langDirRtl:'No labās uz kreiso (RTL)',langCode:'Valodas kods',longDescr:'Gara apraksta Hipersaite',cssClass:'Stilu saraksta klases',advisoryTitle:'Konsultatīvs virsraksts',cssStyle:'Stils',ok:'Darīts!',cancel:'Atcelt',close:'Close',preview:'Preview',generalTab:'General',advancedTab:'Izvērstais',validateNumberFailed:'This value is not a number.',confirmNewPage:'Any unsaved changes to this content will be lost. Are you sure you want to load new page?',confirmCancel:'Some of the options have been changed. Are you sure to close the dialog?',options:'Options',target:'Target',targetNew:'New Window (_blank)',targetTop:'Topmost Window (_top)',targetSelf:'Same Window (_self)',targetParent:'Parent Window (_parent)',langDirLTR:'Left to Right (LTR)',langDirRTL:'Right to Left (RTL)',styles:'Style',cssClasses:'Stylesheet Classes',unavailable:'%1<span class="cke_accessibility">, unavailable</span>'},contextmenu:{options:'Context Menu Options'},specialChar:{toolbar:'Ievietot speciālo simbolu',title:'Ievietot īpašu simbolu',options:'Special Character Options'},link:{toolbar:'Ievietot/Labot hipersaiti',other:'<cits>',menu:'Labot hipersaiti',title:'Hipersaite',info:'Hipersaites informācija',target:'Mērķis',upload:'Augšupielādēt',advanced:'Izvērstais',type:'Hipersaites tips',toUrl:'URL',toAnchor:'Iezīme šajā lapā',toEmail:'E-pasts',targetFrame:'<ietvars>',targetPopup:'<uznirstošā logā>',targetFrameName:'Mērķa ietvara nosaukums',targetPopupName:'Uznirstošā loga nosaukums',popupFeatures:'Uznirstošā loga nosaukums īpašības',popupResizable:'Resizable',popupStatusBar:'Statusa josla',popupLocationBar:'Atrašanās vietas josla',popupToolbar:'Rīku josla',popupMenuBar:'Izvēlnes josla',popupFullScreen:'Pilnā ekrānā (IE)',popupScrollBars:'Ritjoslas',popupDependent:'Atkarīgs (Netscape)',popupWidth:'Platums',popupLeft:'Kreisā koordināte',popupHeight:'Augstums',popupTop:'Augšējā koordināte',id:'Id',langDir:'Valodas lasīšanas virziens',langDirLTR:'No kreisās uz labo (LTR)',langDirRTL:'No labās uz kreiso (RTL)',acccessKey:'Pieejas kods',name:'Nosaukums',langCode:'Valodas lasīšanas virziens',tabIndex:'Ciļņu indekss',advisoryTitle:'Konsultatīvs virsraksts',advisoryContentType:'Konsultatīvs satura tips',cssClasses:'Stilu saraksta klases',charset:'Pievienotā resursa kodu tabula',styles:'Stils',selectAnchor:'Izvēlēties iezīmi',anchorName:'Pēc iezīmes nosaukuma',anchorId:'Pēc elementa ID',emailAddress:'E-pasta adrese',emailSubject:'Ziņas tēma',emailBody:'Ziņas saturs',noAnchors:'(Šajā dokumentā nav iezīmju)',noUrl:'Lūdzu norādi hipersaiti',noEmail:'Lūdzu norādi e-pasta adresi'},anchor:{toolbar:'Ievietot/Labot iezīmi',menu:'Iezīmes īpašības',title:'Iezīmes īpašības',name:'Iezīmes nosaukums',errorName:'Lūdzu norādiet iezīmes nosaukumu'},list:{numberedTitle:'Numbered List Properties',bulletedTitle:'Bulleted List Properties',type:'Type',start:'Start',validateStartNumber:'List start number must be a whole number.',circle:'Circle',disc:'Disc',square:'Square',none:'None',notset:'<not set>',armenian:'Armenian numbering',georgian:'Georgian numbering (an, ban, gan, etc.)',lowerRoman:'Lower Roman (i, ii, iii, iv, v, etc.)',upperRoman:'Upper Roman (I, II, III, IV, V, etc.)',lowerAlpha:'Lower Alpha (a, b, c, d, e, etc.)',upperAlpha:'Upper Alpha (A, B, C, D, E, etc.)',lowerGreek:'Lower Greek (alpha, beta, gamma, etc.)',decimal:'Decimal (1, 2, 3, etc.)',decimalLeadingZero:'Decimal leading zero (01, 02, 03, etc.)'},findAndReplace:{title:'Find and Replace',find:'Meklēt',replace:'Nomainīt',findWhat:'Meklēt:',replaceWith:'Nomainīt uz:',notFoundMsg:'Norādītā frāze netika atrasta.',matchCase:'Reģistrjūtīgs',matchWord:'Jāsakrīt pilnībā',matchCyclic:'Match cyclic',replaceAll:'Aizvietot visu',replaceSuccessMsg:'%1 occurrence(s) replaced.'},table:{toolbar:'Tabula',title:'Tabulas īpašības',menu:'Tabulas īpašības',deleteTable:'Dzēst tabulu',rows:'Rindas',columns:'Kolonnas',border:'Rāmja izmērs',align:'Novietojums',alignLeft:'Pa kreisi',alignCenter:'Centrēti',alignRight:'Pa labi',width:'Platums',widthPx:'pikseļos',widthPc:'procentuāli',widthUnit:'width unit',height:'Augstums',cellSpace:'Rūtiņu atstatums',cellPad:'Rūtiņu nobīde',caption:'Leģenda',summary:'Anotācija',headers:'Headers',headersNone:'None',headersColumn:'First column',headersRow:'First Row',headersBoth:'Both',invalidRows:'Number of rows must be a number greater than 0.',invalidCols:'Number of columns must be a number greater than 0.',invalidBorder:'Border size must be a number.',invalidWidth:'Table width must be a number.',invalidHeight:'Table height must be a number.',invalidCellSpacing:'Cell spacing must be a number.',invalidCellPadding:'Cell padding must be a number.',cell:{menu:'Šūna',insertBefore:'Insert Cell Before',insertAfter:'Insert Cell After',deleteCell:'Dzēst rūtiņas',merge:'Apvienot rūtiņas',mergeRight:'Merge Right',mergeDown:'Merge Down',splitHorizontal:'Split Cell Horizontally',splitVertical:'Split Cell Vertically',title:'Cell Properties',cellType:'Cell Type',rowSpan:'Rows Span',colSpan:'Columns Span',wordWrap:'Word Wrap',hAlign:'Horizontal Alignment',vAlign:'Vertical Alignment',alignTop:'Top',alignMiddle:'Middle',alignBottom:'Bottom',alignBaseline:'Baseline',bgColor:'Background Color',borderColor:'Border Color',data:'Data',header:'Header',yes:'Yes',no:'No',invalidWidth:'Cell width must be a number.',invalidHeight:'Cell height must be a number.',invalidRowSpan:'Rows span must be a whole number.',invalidColSpan:'Columns span must be a whole number.',chooseColor:'Choose'},row:{menu:'Rinda',insertBefore:'Insert Row Before',insertAfter:'Insert Row After',deleteRow:'Dzēst rindas'},column:{menu:'Kolonna',insertBefore:'Insert Column Before',insertAfter:'Insert Column After',deleteColumn:'Dzēst kolonnas'}},button:{title:'Pogas īpašības',text:'Teksts (vērtība)',type:'Tips',typeBtn:'Button',typeSbm:'Submit',typeRst:'Reset'},checkboxAndRadio:{checkboxTitle:'Atzīmēšanas kastītes īpašības',radioTitle:'Izvēles poga īpašības',value:'Vērtība',selected:'Iezīmēts'},form:{title:'Formas īpašības',menu:'Formas īpašības',action:'Darbība',method:'Metode',encoding:'Encoding'},select:{title:'Iezīmēšanas lauka īpašības',selectInfo:'Informācija',opAvail:'Pieejamās iespējas',value:'Vērtība',size:'Izmērs',lines:'rindas',chkMulti:'Atļaut vairākus iezīmējumus',opText:'Teksts',opValue:'Vērtība',btnAdd:'Pievienot',btnModify:'Veikt izmaiņas',btnUp:'Augšup',btnDown:'Lejup',btnSetValue:'Noteikt kā iezīmēto vērtību',btnDelete:'Dzēst'},textarea:{title:'Teksta laukuma īpašības',cols:'Kolonnas',rows:'Rindas'},textfield:{title:'Teksta rindas  īpašības',name:'Nosaukums',value:'Vērtība',charWidth:'Simbolu platums',maxChars:'Simbolu maksimālais daudzums',type:'Tips',typeText:'Teksts',typePass:'Parole'},hidden:{title:'Paslēptās teksta rindas īpašības',name:'Nosaukums',value:'Vērtība'},image:{title:'Attēla īpašības',titleButton:'Attēlpogas īpašības',menu:'Attēla īpašības',infoTab:'Informācija par attēlu',btnUpload:'Nosūtīt serverim',upload:'Augšupielādēt',alt:'Alternatīvais teksts',width:'Platums',height:'Augstums',lockRatio:'Nemainīga Augstuma/Platuma attiecība',unlockRatio:'Unlock Ratio',resetSize:'Atjaunot sākotnējo izmēru',border:'Rāmis',hSpace:'Horizontālā telpa',vSpace:'Vertikālā telpa',align:'Nolīdzināt',alignLeft:'Pa kreisi',alignRight:'Pa labi',alertUrl:'Lūdzu norādīt attēla hipersaiti',linkTab:'Hipersaite',button2Img:'Do you want to transform the selected image button on a simple image?',img2Button:'Do you want to transform the selected image on a image button?',urlMissing:'Image source URL is missing.',validateWidth:'Width must be a whole number.',validateHeight:'Height must be a whole number.',validateBorder:'Border must be a whole number.',validateHSpace:'HSpace must be a whole number.',validateVSpace:'VSpace must be a whole number.'},flash:{properties:'Flash īpašības',propertiesTab:'Properties',title:'Flash īpašības',chkPlay:'Automātiska atskaņošana',chkLoop:'Nepārtraukti',chkMenu:'Atļaut Flash izvēlni',chkFull:'Allow Fullscreen',scale:'Mainīt izmēru',scaleAll:'Rādīt visu',scaleNoBorder:'Bez rāmja',scaleFit:'Precīzs izmērs',access:'Script Access',accessAlways:'Always',accessSameDomain:'Same domain',accessNever:'Never',align:'Nolīdzināt',alignLeft:'Pa kreisi',alignAbsBottom:'Absolūti apakšā',alignAbsMiddle:'Absolūti vertikāli centrēts',alignBaseline:'Pamatrindā',alignBottom:'Apakšā',alignMiddle:'Vertikāli centrēts',alignRight:'Pa labi',alignTextTop:'Teksta augšā',alignTop:'Augšā',quality:'Quality',qualityBest:'Best',qualityHigh:'High',qualityAutoHigh:'Auto High',qualityMedium:'Medium',qualityAutoLow:'Auto Low',qualityLow:'Low',windowModeWindow:'Window',windowModeOpaque:'Opaque',windowModeTransparent:'Transparent',windowMode:'Window mode',flashvars:'Variables for Flash',bgcolor:'Fona krāsa',width:'Platums',height:'Augstums',hSpace:'Horizontālā telpa',vSpace:'Vertikālā telpa',validateSrc:'Lūdzu norādi hipersaiti',validateWidth:'Width must be a number.',validateHeight:'Height must be a number.',validateHSpace:'HSpace must be a number.',validateVSpace:'VSpace must be a number.'},spellCheck:{toolbar:'Pareizrakstības pārbaude',title:'Spell Check',notAvailable:'Sorry, but service is unavailable now.',errorLoading:'Error loading application service host: %s.',notInDic:'Netika atrasts vārdnīcā',changeTo:'Nomainīt uz',btnIgnore:'Ignorēt',btnIgnoreAll:'Ignorēt visu',btnReplace:'Aizvietot',btnReplaceAll:'Aizvietot visu',btnUndo:'Atcelt',noSuggestions:'- Nav ieteikumu -',progress:'Notiek pareizrakstības pārbaude...',noMispell:'Pareizrakstības pārbaude pabeigta: kļūdas netika atrastas',noChanges:'Pareizrakstības pārbaude pabeigta: nekas netika labots',oneChange:'Pareizrakstības pārbaude pabeigta: 1 vārds izmainīts',manyChanges:'Pareizrakstības pārbaude pabeigta: %1 vārdi tika mainīti',ieSpellDownload:'Pareizrakstības pārbaudītājs nav pievienots. Vai vēlaties to lejupielādēt tagad?'},smiley:{toolbar:'Smaidiņi',title:'Ievietot smaidiņu',options:'Smiley Options'},elementsPath:{eleLabel:'Elements path',eleTitle:'%1 element'},numberedlist:'Numurēts saraksts',bulletedlist:'Izcelts saraksts',indent:'Palielināt atkāpi',outdent:'Samazināt atkāpi',justify:{left:'Izlīdzināt pa kreisi',center:'Izlīdzināt pret centru',right:'Izlīdzināt pa labi',block:'Izlīdzināt malas'},blockquote:'Block Quote',clipboard:{title:'Ievietot',cutError:'Jūsu pārlūkprogrammas drošības iestatījumi nepieļauj editoram automātiski veikt izgriešanas darbību.  Lūdzu, izmantojiet (Ctrl/Cmd+X, lai veiktu šo darbību.',copyError:'Jūsu pārlūkprogrammas drošības iestatījumi nepieļauj editoram automātiski veikt kopēšanas darbību.  Lūdzu, izmantojiet (Ctrl/Cmd+C), lai veiktu šo darbību.',pasteMsg:'Lūdzu, ievietojiet tekstu šajā laukumā, izmantojot klaviatūru (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>) un apstipriniet ar <STRONG>Darīts!</STRONG>.',securityMsg:'Because of your browser security settings, the editor is not able to access your clipboard data directly. You are required to paste it again in this window.',pasteArea:'Paste Area'},pastefromword:{confirmCleanup:'The text you want to paste seems to be copied from Word. Do you want to clean it before pasting?',toolbar:'Ievietot no Worda',title:'Ievietot no Worda',error:'It was not possible to clean up the pasted data due to an internal error'},pasteText:{button:'Ievietot kā vienkāršu tekstu',title:'Ievietot kā vienkāršu tekstu'},templates:{button:'Sagataves',title:'Satura sagataves',options:'Template Options',insertOption:'Replace actual contents',selectPromptMsg:'Lūdzu, norādiet sagatavi, ko atvērt editorā<br>(patreizējie dati tiks zaudēti):',emptyListMsg:'(Nav norādītas sagataves)'},showBlocks:'Show Blocks',stylesCombo:{label:'Stils',panelTitle:'Formatting Styles',panelTitle1:'Block Styles',panelTitle2:'Inline Styles',panelTitle3:'Object Styles'},format:{label:'Formāts',panelTitle:'Formāts',tag_p:'Normāls teksts',tag_pre:'Formatēts teksts',tag_address:'Adrese',tag_h1:'Virsraksts 1',tag_h2:'Virsraksts 2',tag_h3:'Virsraksts 3',tag_h4:'Virsraksts 4',tag_h5:'Virsraksts 5',tag_h6:'Virsraksts 6',tag_div:'Rindkopa (DIV)'},div:{title:'Create Div Container',toolbar:'Create Div Container',cssClassInputLabel:'Stylesheet Classes',styleSelectLabel:'Style',IdInputLabel:'Id',languageCodeInputLabel:' Language Code',inlineStyleInputLabel:'Inline Style',advisoryTitleInputLabel:'Advisory Title',langDirLabel:'Language Direction',langDirLTRLabel:'Left to Right (LTR)',langDirRTLLabel:'Right to Left (RTL)',edit:'Edit Div',remove:'Remove Div'},font:{label:'Šrifts',voiceLabel:'Font',panelTitle:'Šrifts'},fontSize:{label:'Izmērs',voiceLabel:'Font Size',panelTitle:'Izmērs'},colorButton:{textColorTitle:'Teksta krāsa',bgColorTitle:'Fona krāsa',panelTitle:'Colors',auto:'Automātiska',more:'Plašāka palete...'},colors:{'000':'Black',800000:'Maroon','8B4513':'Saddle Brown','2F4F4F':'Dark Slate Gray','008080':'Teal','000080':'Navy','4B0082':'Indigo',696969:'Dark Gray',B22222:'Fire Brick',A52A2A:'Brown',DAA520:'Golden Rod','006400':'Dark Green','40E0D0':'Turquoise','0000CD':'Medium Blue',800080:'Purple',808080:'Gray',F00:'Red',FF8C00:'Dark Orange',FFD700:'Gold','008000':'Green','0FF':'Cyan','00F':'Blue',EE82EE:'Violet',A9A9A9:'Dim Gray',FFA07A:'Light Salmon',FFA500:'Orange',FFFF00:'Yellow','00FF00':'Lime',AFEEEE:'Pale Turquoise',ADD8E6:'Light Blue',DDA0DD:'Plum',D3D3D3:'Light Grey',FFF0F5:'Lavender Blush',FAEBD7:'Antique White',FFFFE0:'Light Yellow',F0FFF0:'Honeydew',F0FFFF:'Azure',F0F8FF:'Alice Blue',E6E6FA:'Lavender',FFF:'White'},scayt:{title:'Spell Check As You Type',opera_title:'Not supported by Opera',enable:'Enable SCAYT',disable:'Disable SCAYT',about:'About SCAYT',toggle:'Toggle SCAYT',options:'Options',langs:'Languages',moreSuggestions:'More suggestions',ignore:'Ignore',ignoreAll:'Ignore All',addWord:'Add Word',emptyDic:'Dictionary name should not be empty.',optionsTab:'Options',allCaps:'Ignore All-Caps Words',ignoreDomainNames:'Ignore Domain Names',mixedCase:'Ignore Words with Mixed Case',mixedWithDigits:'Ignore Words with Numbers',languagesTab:'Languages',dictionariesTab:'Dictionaries',dic_field_name:'Dictionary name',dic_create:'Create',dic_restore:'Restore',dic_delete:'Delete',dic_rename:'Rename',dic_info:'Initially the User Dictionary is stored in a Cookie. However, Cookies are limited in size. When the User Dictionary grows to a point where it cannot be stored in a Cookie, then the dictionary may be stored on our server. To store your personal dictionary on our server you should specify a name for your dictionary. If you already have a stored dictionary, please type its name and click the Restore button.',aboutTab:'About'},about:{title:'About CKEditor',dlgTitle:'About CKEditor',moreInfo:'For licensing information please visit our web site:',copy:'Copyright &copy; $1. All rights reserved.'},maximize:'Maximize',minimize:'Minimize',fakeobjects:{anchor:'Anchor',flash:'Flash Animation',div:'Page Break',unknown:'Unknown Object'},resize:'Drag to resize',colordialog:{title:'Select color',options:'Color Options',highlight:'Highlight',selected:'Selected Color',clear:'Clear'},toolbarCollapse:'Collapse Toolbar',toolbarExpand:'Expand Toolbar',bidi:{ltr:'Text direction from left to right',rtl:'Text direction from right to left'}};